Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община рудозем раздел I общи положенияДата20.07.2018
Размер133.72 Kb.
НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА, РЕГИСТРАЦИЯТА И СТОПАНИСВАНЕТО НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Раздел I

Общи положения
Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностие към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рудозем”.

(2) Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рудозем чрез :

т.1. Улов и обработка на безстопанствените животни /кучета/

т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане.

(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните и собствениците на животни - домашни любимци.

(4) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на

територията на Община Рудозем;

2.Собствениците и наемателите на сгради и имоти с производствена и

селскостопански цел,ползващи за охрана на имота кучета ;

3. Собствениците на домашни кучета;

4. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.

5. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на Община Рудозем.
Раздел II

Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане на кучета - домашни любимци
Чл.2. Собствеността върху куче се удостоверява посредством :

1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена

идентификация на кучето.

2. Договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, приют, пансион, и др. регистрирани по чл.137 от Закона за

ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ или от други физически и

юридически лица, в това число или по наследство. Дози документ важи само до момента, в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт;


Регистрация на кучета - домашни любимци

Чл.4. Регистрация на кучета - домашни любимци  1. Задължения на собствениците на домашни кучета по тяхната регистрацията :

1. Собствениците на кучета - домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.

2. За кучета - домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето - домашен любимец, съгласно чл.4.ал.1,т.5 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.

3. При навършване на 4-месечна възраст или в7/седем/дневен срок от

придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го

регистрира при ветеринарен лекар. При ветеринарната регистрация на кучето - домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /ЧИП/,и подава декларация за притежаване на куче по образец в администрация по местоживеене,като представя документ за платена такса за притежание на куче.

4. Въз основа на подадената декларация от собственика и представен

ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се въвеждат в

„Административната електронна база данни (картотека/регистър) на

домашните кучета в община Рудозем”, и се заплаща „такса за притежаване на куче”. Съществуването на таксата е регламентирана в Закона за местните данъци и такси, а размерът й се определя с решение на Общински съвет – Рудозем.

5. От заплащане на "такса за притежаване на куче" се освобождават

собствениците на:

(а) кучета на инвалиди- удостоверено от собственика с представяне на действащо решение от ТЕЛК;

(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

(в) кучета, използвани за опитни цели;

(г) кучета, използвани от Българския червен кръст;

(д) кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

(е) ловни кучета. - удостоверено от собственика с представяне копие на заверен ловен билет.

(ж) кучета с поставен микрочип за първата година на неговото регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

6. Обстоятелствата по предходната т.5 се удостоверяват със съответните надлежни документи.

7. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано/декларирано през предходни години, е длъжен в срок до 31-ви март на календарната година да заплати “такса за притежаване на куче” в администрацията на Община Рудозем. При придобиване на куче след 31.03/март/ през текущата година в едномесечен срок от датата на придобиване,таксата се дължи в размер на ½ от годишния и размер за всеки месец до края на годината,включително за месеца на придобиване.

8. Приходите от събраните такси за притежаване на куче, глоби и

имуществени санкции от тази наредба, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за: дейности и мероприятия, включени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на

територията на Община Рудозем.

9. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на "Такса за притежаване на куче", се наказва с глоба и с имуществени санкции.

10. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на населеното място, в което ще се отглежда животното,

собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да

уведоми писмено администрация в населеното място, извършила

картотекирането/регистрацията , с цел електронния картон да бъде закрит и архивиран.В тази връзка администрацията на Община Рудозем следва да има достъп за връзка с електронната база данни за регистрираните кучета на основание чл.38 от ЗЗЖ.

(2) Задължения на общинската администрация и практикуващи ветеринарните лекари в община Рудозем:

1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Рудозем, идентифицират домашните кучета при тяхната ветеринарна регистрация, чрез поставяне на микрочип и издаване на

ветеринарномедицински паспорт. Стойността на съответната манипулация се заплаща от собственника на животното.

2. Упълномощени представители на администрацията извършват

административната регистрация- картотекиране на домашните

кучета. Същите, при установяване нарушения по чл.4, ал.1, имат право да санкционират нарушителя.


Отглеждане на кучета - домашни любимци
Чл.5. Собствениците на домашни кучета са длъжни :

(1) Да се грижат за животните и да не ги изоставят.

(2) Предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.

(3) Да идентифицират своите животни посредством инжектируем транспондер /чип/, както и да се погрижат за издаването на ветеринарномедицински паспорт на животното и редовното му обезпаразитяване и ваксиниране.

(4) Да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

Чл.6. В случай, че собственикът на кучето - домашен любимец по обективни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

Чл.7. При отглеждане на кучета - домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ, съгласно изискванията на чл.34 от Закона за защита на животните.

Чл. 8. При отглеждане на повече от едно куче на един адрес, собственикът е длъжен да изиска писмено съгласие :

а ) от съседите по етаж и тези живеещи на съседни по един етаж при етажна собственост ;

б ) от собствениците на съседни поземлени имоти при ниско и средноетажно жилищно застрояване и обществени сгради;

Чл.9. (1) Граждани и фирми, които желаят да отглеждат кучета с цел развъждане, задължително регистрират развъдници, пансиони за кучета, хотели или училища за кучета с брой животни за развъждане.

(2) Регистрация по ал.1 се извършва след подаване на писмена молба до кмета на общината. Молбата се разглежда от назначената със заповед на кмета на общината епизоотична комисия, която дава становище по молбата. Становището на комисията се предхожда от проверка на мястото за развъждане посочено в молбата.

/3/ Разрешението за осъществяване на дейността по ал.1 се подписва от кмета на общината.
Чл.10. (1) Собственикът на имот върху който се отглеждат едно или повече кучета (домашни или безстопанствени) е длъжен да осигури освен условията по настаняване на всяко животно (чл.34 от ЗЗЖ) и ограда с достатъчна плътност и височина, осигуряваща безопасността на преминаващите други животни и хора.

(2) За всяко животно, отглеждано по реда на предходните алинеи е необходимо да има :

Т.1. За домашно куче : Редовно издаден ветеринарномедицински паспорт за всяко куче с отразено името на собственика на кучето и Удостоверение от общината за административна регистрация на всяко куче и платена годишна такса за притежаване на куче; регистрация по чл.137 от ЗВМД за развъдник и документ за платена такса в общината по чл.35, ал.5 от ЗЗЖ.

Т.2. За безстопанствено куче : Декларация, издадена по реда на чл.47, ал.3 от ЗЗЖ за спазване разпоредбите на чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ или Регистрация по реда на ЗВМД за обект приют или временен приют, изграден върху имота.


Раздел III

Присъствие на куче - домашен любимец на обществени места
Чл.11. (1) На обществени места собственикът на куче - домашен любимец е длъжен:

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето - домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2. Да не оставя кучето - домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче - домашен любимец с други животни и хора.

4. Да не използва кучето - домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други животни.

5. Да събира и изхвърля на подходящо място екскрементите на кучето - домашен любимец.

6. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето - домашен любимец:

а. Ветеринарномедицински паспорт;

б.Удостоверение за административна регистрация и платена такса за

притежаване на куче за текущата или предходната година или копие от него. Всяко издадено удостоверение от общината е валидно до 31-ви март на следващата календарна година от издаването му.

(2) Собственикът е длъжен да предоставя документите на кучето - домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

Чл.12. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета - домашни любимци:

1. На територията на детски градини, ясли и училища;

2.На територията на здравни и аптечни заведения;

3. На територията на обособени детски площадки, спортни площадки и стадиони;

4. На територията на зелени площи- паркове и градини, или определени части от тях, които не са определени със заповед на кмет за разхождане на кучета - домашни любимци;

5. На места за общественно хранене,ресторанти и питейни заведения.

(2) Преминаването на кучета - домашни любимци, водени от своя собственик през паркове и градини, които не са определени със заповед от кмет, е допустимо само при строго спазване изискванията на чл.13, ал.1 от настоящата наредба.

(3) Кмета на общината и кметове по населении места определят със Заповед разрешените и забранените места за свободно движение на кучета

(4) Местата за свободно пускане надлежно се обозначават от администрацията.

Чл.13. (1) Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска

стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер – с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.

(2) От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора;

(3) Поводът и намордникът не са задължителни на обособените места за свободно разхождане на кучета - домашни любимци, определени със заповед от кмета;

Чл.14. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче - домашен любимец над 10 кг. на обществени места.
Раздел IV

Действия за oграничаване популацията нa безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета
Чл.15. Кметът на общината и кметовете на населените места организират мероприятията за безстопанствените и безнадзорни кучета.

Чл.16.(1) Безстопанствените и безнадзорни кучета подлежат на залавяне от оторизирани от Кмета лица. Уловените кучета се настаняват в приют, регистриран пореда на ЗВМД.

(2) Дейностите по ограничаване на популацията на безстопанствените кучета се извършват съобразно приетата от Общински съвет Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Рудозем.

(3) Кметът на общината или оторизирани от него лица рганизират изпълнението на програмата по ал.2 и ежегодно внасят отчет за нейното изпълнение в Общински съвет-Рудозем и пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(4) Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории,с които Община Рудозем има сключен договор или от такива,с които организациите за защита на животните имат сключен договор .

(5) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1 и при прилагане на разпоредбите на настоящата наредба

Чл.17. (1) Всички уловени безстопанствени кучета на територията на община Рудозем подлежат на регистрация и маркировка.

Чл.18. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.

(3)Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(4)Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.

(5) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер,извършва се кастрация и ако животното не е агресивно се връща в обичайната му среда на обитание,в която е уловено.

Чл.19.При извършване на мероприятията по залавяне на безстопанствените кучета се води дневник ,който съдържа:

1. идентификационен номер на маркировката;

2. дата и място на залавяне;

3. индивидуални белези на животното;

Чл.20. Не се допуска връщането на обработени безстопанствени кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища,здравни заведения.
Раздел V

Административно - наказателни разпоредби
Чл. 21. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на Община Рудозем, други упълномощени от кмета на общината длъжностни лица, кметските наместници и кметовете на кметства.


  1. Неправителствени организации съдействат на органите по ал. 1 на чл. 21 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл.22. (1) Контролните органи по чл. 21, ал. 1 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

1. Установяват самоличността на собственика на животно - домашен любимец, със съдействието на полицията и /или ОДБХ;

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на

собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се

предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на акт на компетентните органи и съдействие на органите на полицията.

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и

отговорници за отстраняването им;

2. Налагат глоба срещу фиш. При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;

3. Съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4) Въз основа на съставените актове за установени административни

нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Рудозем или от специално упълномощен от него заместник кмет, въз основа на акт,съставен от длъжностни лица,посочени в Наредбата.

Чл.23. Санкции и глоби

 (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби от 20 лв., а при повторни нарушения от 100 до 200 лева.

 (2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.24. Глобите и имуществените санкции,събрани по реда на тази наредба и приходите от събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на специализирани кошчета за кучешки екскременти; за общински кампании по кастрации, обезпаразитяване, чипиране и пр.; за други дейности и мероприятия, включени в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рудозем.


Раздел VIII

Преходни и заключителни разпоредби

1 Настоящата Наредба е съобразена и с изискванията на Европейската конвенция за защита на животните-компаньони,ратифицирана от Република България през 2005год.

2. Настоящата наредба се приема на основание чл.20 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.5 от ЗЗЖ и във връзка със Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и влиза в сила от 01.07.2012г.

3.Настоящата наредба отменя Наредба за регистрация и стопанисване на кучета на територията на община Рудозем, приета с Решение 65/26.03.2008г.4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Рудозем или от упълномощени от него лица.
Настоящата наредба е приета с Решение №111/21.06.2012г. на ОбС – Рудозем.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница