Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на териториятаДата30.11.2018
Размер167.58 Kb.
ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
4470 Белово, ул. “Орфей” № 4 А, тел./факс: 03581/2770, e-mail: kmet@belovo.eu
НАРЕДБА


ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА БЕЛОВО


/Приета с Решение № 601/28.02.2014 г.

и Протокол № 56/28.02.2014 г. на Общински съвет – Белово/

Р А З Д Е Л І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на община Белово.

Чл. 2. В наредбата се определят задълженията по чл.1 на:

 1. Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината;

 2. Собствениците и обитателите на жилищните сгради;

3. Ръководствата на фирми, предприятия, учреждения, организации, а така също и лица развиващи търговска дейност на територията на общината.

Р А З Д Е Л ІІ
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл. 3. За осигуряване на обществения ред се Забранява :

1. Вдигане на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради от 14,00ч. до 16,00ч. и от 22,00ч до 7,00ч. зимен период и от 23,00ч. до 7,00 часа през летен период.При нарушение се налага глоба от 50,00 лв. до 500,00 лв.

2. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие.При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 500,00 лв.

3. Високото озвучаване и възпроизвеждане на смущаващи шумове от общодостъпни заведения и сгради, превишаващи хигиенните норми.При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 500,00 лева.

4. Писането, рисуването, поставянето и лепенето на реклами, афиши, плакати и др., по стените на сградите, оградите, стълбовете, дърветата, освен на специално определените за това места от кмета на съответното населено място.При нарушение се налага глоба от 10,00лв до 50,00 лева.

5. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други поставени на определените за тази цел места.При нарушение се налага глоба от 10,00лв. до 50,00 лева.

6. Допускане на граждани в нетрезво състояние в обществени заведения и сервирането на алкохол на лица в явно пияно състояние.При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 200,00лв.

7. Продажба и консумация на спиртни напитки по улиците, площадите, зелените площи, спортния комплекс и други обществени места.При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 200,00 лева.

8. Поставянето на стрелбища, люлки, временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и места без съответното разрешение от общината или извън местата определени за тази цел.При нарушение се налага глоба до 100,00 лева и размера на таксата.

9. Реклама, продажба и прожектиране на материали с порнографско съдържание, на лица под 16 години.При нарушение се налага глоба от 20,00лв. до 50,00 лева

10. Забранява се на деца, ученици и граждани ползването на взривни вещества, стрелба с въздушни пушки, играта с прашки за хвърляне на камъни, гвоздей и други, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.При нарушение се налага глоба на родители или настойници от 20.00 лв. до

100.00 лв.

При провеждане на спортни и други масови прояви на стадиони, спортни зали и други обществени места се забранява хвърлянето на бомбички, пиратки, ракети и други, както и внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на гражданите, като вериги, тояги и други, внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки.При нарушение се налага глоба от 20,00 до 50,00 лева.

Забранява се достъпът на лица, носещи газово оръжие в училищата, заведенията, дискотеките и други обществени места на община Белово.При нарушение се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00 лв.

11. Продажба на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното разрешение.При нарушение се налага глоба от 20,00лв. до 100,00 лева.

12.1. Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца на територията на общината се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

12.2. Който допусне след 20.00ч. дете, ненавършило 14 годишна възраст и от 22.00ч. до 6.00ч. дете, навършило 14 годишна възраст, но ненавършило 18 годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго пълнолетно дееспособно лице /упълномощено от родителя/ в управляван от него търговски обект се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 лв. до 5000 лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5000 лв. до 8000 лв./

12.3. Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, ненавършило 14 години и не го придружава на обществени места след 20.00 ч., съответно след 22.00ч., ако детето е навършило 14 годишна възраст, но ненавършило 18 годишна възраст, или не осигури придружител на детето за горепосоченото време се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 500 лв. до 1000 лв.

13. Посещението на заведенията за хранене и развлечения на лица, носещи огнестрелно оръжие се разрешава само при изпълнение на служебните им задължения.

При нарушение се налага глоба от 20,00лв. до 100,00 лева.

14. Поставянето на маси и консумацията на тях във и пред магазини за хранителни стоки, павилиони и други подобни обекти некатегоризирани по смисъла и изискванията на закона за туризма.При нарушение се налага глоба от 20.00лв. до 100.00 лв.

15. Отказа за обслужване на граждани, заради тяхната раса, религия, етнос или култура.При нарушение се налага глоба от 20.00лв. до 50.00 лв.

16. Изнасянето на всякакви видове стоки /плодове, зеленчуци и др./ пред магазините без заплащане на такса тротоарно право.При нарушение се налага глоба от 20.00лв. до 50.00 лв.

17. Забранява се: • откритото носене на газови, пневматични и механични оръжия и устройства

 • внасянето и употребата на пиротехнически изделия и саморъчно изработени такива на обществени места и в увеселителни заведения, питейни заведения и барове, застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите.

При нарушение се налага глоба в размер от 100лв. до 500лв.
Чл. 4. (1) Забранява се провеждането на масови обществени мероприятия, извън уредените в Закона за събранията, митингите и манифестациите без предварително разрешение на кмета на общината или на съответното населено място.

При нарушение се налага глоба от 20,00лв до 50,00лв

(2) Организаторите на масови обществени мероприятия се задължават да поискат разрешение поне два дни предварително от кмета на съответното населено място, съгласувано с органите на РПУ относно времето, мястото и маршрута на движение при провеждането им. Незаконните масови прояви се разтурят от органите на МВР.

При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 200,00 лева.

(3) При заявяване на повече от едно обществено мероприятие за едно и също място и време, разрешение се издава от кмета на съответното населено място на организатора, който първи е заявил. Организаторите осигуряват надлежна охрана

При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 200,00 лева.

След налагане на максимална глоба при последващо нарушение същата се удвоява.

(4) Организаторите на масови обществени мероприятия се задължават да спазват предварително заявените в общината или кметството място, време и маршрут на движение, като носят отговорност за осигуряване на необходимия обществен ред.

При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 100,00 лева.

След налагане на максимална глоба при последващо нарушение същата се удвоява.

Чл. 5. Собствениците и управителите на туристическите обекти са длъжни да осигурят надлежна охрана и камери за видеонаблюдение /за заведенията с нощен режим на работа/, което да не допуска вдигане на шум сбивания и други инциденти нарушаващи обществения ред и застрашаващи спокойствието, живота или здравето на децата и гражданите на територията на заведението или в непосредствена близост до него.

Административна и наказателна отговорност за това носят собствениците и охранителите в съответното заведение или търговски обект.При нарушение се налага глоба от 100,00лв. от 500,00лв.

Чл. 6. (1) Кметът на общината, съгласувано с Началника на Полицейски участък определя работното време на магазинната мрежа, ателиетата за услуги и заведенията за хранене и развлечения на територията на община Белово, както следва: зимен период не по-рано от 07,00ч. и не по-късно от 22,00ч. и летен период не по-рано от 07,00ч. и не по-късно от 23,00ч.

 • търговски обекти не по-рано от 6.00ч. и не по-късно от 22.00ч. (23.00ч.)

 • заведения, притежаващи категория една звезда – зимен период до 23.00 ч. и летен период до 24.00 ч.

 • заведения, притежаващи категория две звезди – до 01.00 ч. (02.00ч.)

 • нощен бар – до 04.00 ч./зимен период /5,00 ч. летен период/

(2) Собствениците или наемателите на заведенията за хранене и развлечения работещи след 22,00ч./23.00ч./ при наличие на жалби за шум и вибрации и неспазване на удълженото работно време на обектите да представят в ОбА протокол от РЗИ за замерване на шума, удостоверяващ, че не се надвишават допустимите граници. При непредставяне на протокол от РЗИ или при две нарушения, констатирани с акт на контролен орган, Общинският съвет упълномощава кмета да намали работното време и наложи санкция.

(3)Търговските и туристическите обекти могат да получат разрешително за удължено работно време, над определеното в чл.6 ал.1 за всеки конкретен случай, седмично, месечно или тримесечно – след подаване на молба 24 часа преди събитието до Общинска администрация. Разрешението се издава от кмета на общината, съгласувано с началника на ПУ и писмено становище от кмета на кметство. При национални, официални празници и празници на града не се заплаща такса за удължено работно време.(4) Издаденото разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на кмета на общината на едно от следните основания:

1. При неспазване на определеното работно време.

2. По искане на органите на ПУ, свързани с нарушения на обществения ред на територията на общината.

3. При постъпила основателна жалба от съседи на обекта.(5) При отнемане на разрешение за удължено работно време при условията на , ал.4 не се издава ново разрешение за удължено работно време на същия обект за срок от 1 месец от момента на отнемането.

(6) Собствениците или наемателите на обектите задължително поставят на видно място указателна табелка с информация за удълженото работно време на съответния обект.

(7) Издадените разрешителни за удължено работно време по ал.3 се завеждат под номер в регистър на общинска администрация.

(8) Контрол по спазване на работното време се осъществява от длъжностни лица от Общинска администрация, определени със заповед на Кмета на общината и органите на РПУ.

При нарушаване на разпоредбите на чл.6 се налага глоба от 100,00 до 500,00лв.

След налагане на глоба при последващо нарушение същата се удвоява.

Чл. 7. (1) Уличната търговия се извършва с разрешение на кмета на Общината, в което са оказани мястото, предмета на търговията, срока на ползването му и размера на таксата. Всеки търговец е длъжен да спазва чл. 11, т. 1 от Наредбата.

При нарушение се налага глоба от 20,00лв. до 100,00 лева и размера на съответната такса.

(2) Прилежащите площи пред търговските и туристическите обекти могат да се използват за търговска цел от наематели и собственици след заплащане на такса за тротоарно право и получаване на разрешително от кмета на съответното населено място, като изнесените сенници, маси и чадъри се подреждат така, че да не пречат на движението на хората и не създават предпоставки за ПТП.При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 200,00лв. и размера на дължимата такса.

След налагане на максимална глоба при последващо нарушение същата се удвоява.

(3) При неплащане на две поредни вноски или системното неплащане в срок, разрешителното по ал. 1. се отнема със Заповед на кмета, който го е издал за срок от шест месеца, а за лицата с договор по ал. 2. договорът се прекратява с предизвестие от седем дни и се лишава от ползване на тротоарно право за следващия сезон.

Чл. 8. Забранява се продажба на селскостопанска продукция извън застроените пазари и тържища за селскостопанска продукция без съответните разрешителни.

При нарушение се налага глоба от 20,00лв. до 200,00лв. и размера на дължимата такса.

Чл. 9. Не се разрешава амбулантна търговия с:

1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;

2 . лекарства;

3. петролни продукти и дериватите им;

4. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт;

При нарушение се налага глоба от 50,00лв. до 200,00лв. и размера на дължимата такса.
Чл. 10. Забранява се автотенекеджийска или подобна дейност или боядисване на автомобили без писмено съгласие на живеещите в съседните сгради и разрешение, издадено по съответния ред от специализираните инстанции.

При нарушение се налага глоба от 20,00лв. до 200,00лв. и размера на дължимата такса.
Чл. 11. (1) Наказват се по тази Наредба лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки, осветителните тела, скулптурно-декоративните и архитектурни елементи /пейки, детски съоръжения, чешми и др./, пътните съоръжения и принадлежностите на уличната и пътната мрежа /пътни знаци, табели, указатели, автоспирки, съдове за смет и др./, ако деянието не представлява престъпление .

При нарушение се налага глоба от 100,00лв. до 500,00лв.

(2) Забранява се нарушаването на тротоари, пътна настилка за каквато и да е цел без писмено разрешение на кмета или упълномощено от него лице. За извършване на дейността се внася депозит, обезпечаващ вредите от евентуално невъзстановяване на разкопаните площи.

Строителните и специализираните фирми, опериращи с подземни комуникации и съоръжения, а така също и частни лица възстановяват в първоначален вид разкопаните, повредени пътни и тротоарни настилки, площади, зелени площи и други в срок, определен в издаденото разрешение за прокопаване и почистват района.

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 200.00 лв.

Чл. 12. Задължават се посетителите на обществени заведения /читалище, хотели, питейни заведения и др./ да спазват установените правила за вътрешния ред.

При нарушение се налага глоба от 20,00лв. до 100,00лв.

Чл. 13. Забранява се:

(1) Къпането във водните площи, освен в специално предназначените за тази цел места.

(2) Пускането и ползуването на плавателни съдове, включително и гумени надуваеми съоръжения във водни площи без съответното разрешение от съответните структури по Гражданска защита и БЧК.

При нарушение на чл. 10 се налага глоба от 10.00 лв. до 30.00 лв.

Чл. 14. За осигуряване на безопасно движение по улици и пътища в общината СЕ ЗАБРАНЯВА:

1. Безпричинно спиране на пътни превозни средства на улиците за разговори, пазаруване и др., предизвикващи задръствания и предпоставки за ПТП.

2. Минаването по асфалтирани улици на населените места на верижни машини.

3. Спирането и паркирането на пътни превозни средства на места, ограничаващи достъпа на колите на ППО до противопожарните хидрантни кранове.

4. Местодомуването на тежкотоварни превозни средства, селскостопански машини, навесен и прикачен инвентар, други съоръжения и механизми и каруци по улиците и тротоарите в населените места.

5. Влизането с МПС в зелените площи, паркове и алеи и площадни пространства.

6. Повреждането и демонтирането на капаци от канализационни шахти.


 1. Забранява се престой на МПС на определените паркинги на територията на община Белово без заплащането на такса – паркинг, утвърдена в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово.

При нарушение се налага глоба в размер на 20.00 лв.

При нарушение на чл.11, без т. 7 се налага глоба от 50,00лв. до 500,00 лева.
Чл. 15. Забранява се карането на велосипеди, ролери и други подобни от деца под 14год. по улиците с интензивно движение, града и кметствата.

При нарушение се налага глоба в размер на 20.00 лв .

Чл. 16. Забранява се:

1. поставянето на бетонни и други рампи до бордюрите на уличните платна за изкачване на транспортните средства

2. складирането на сняг, отпадъци и др. на кръстовища, тротоари и пресечки, създаващи опасност за движението на пешеходци и МПС.

При нарушение се налага глоба в размер на 50.00 лв до 200,00 лева.
Чл. 17. забранява се движението на мотопеди по тротоарите;

При нарушение се налага глоба в размер на 50.00 лв до 200,00 лева.
Чл. 18. (1) Собствениците на каруци и ремаркета, теглени от малогабаритна селскостопанска техника или животинска тяга са длъжни да ги поддържат в състояние, което отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата.

Същите да бъдат: 1. Боядисани със сигнално жълт цвят.

 2. Да имат монтирани светлоотразители – отзад два червени – симетрично поставени и два бели отпред.

(2) Превозните средства се регистрират в общината, където получават табела със съответен регистрационен номер. За регистрацията да се заплаща такса.

При неизпълнение на определените по-горе изисквания се налага глоба от 20.00лв. до 100.00 лв.
РАЗДЕЛ ІІІ


ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО

Чл. 19. За опазване на имотите се забранява:

 1. Пашуването на животни без придружаването им от пастир. Безстопанствено пуснати животни да се събират и затварят в място, определено за тази цел със заповед на кмета на общината (кмет на кметство).

При освобождаването на животните се заплаща глоба:

 • за едър рогат добитък – от 10.00 лв. до 30.00 лв.

 • за дребен добитък – от 5,00 лв. до 10.00 лв.

 1. При повторно нарушение или опит за освобождаване без заплащане на нарушението глобата се удвоява.

 2. Пашуването на животни в земеделски земи, засети с трайни насаждения.

 3. Пашуването на животни в ливадни площи от 01 март до 20 септември.

 4. Пашуването на животни в земи, засети с едногодишни растения.

При нарушение се заплаща щетата, установена от комисия и глоба от 100.00лв. до 500.00 лв.


 1. Пашуването на животни по-малко от 100 м. до обекти с културно археологическо значение.

При нарушение се налага глоба от 100.00 лв. до 500.00 лв.

 1. Пашуването на животни в районите м. „Чайра“ .

При нарушение се налага глоба от 50.00лв. до 100.00 лв.

/8/ Пашуване и оставянето без надзор на домашни животни и птици по улиците, зелените площи, градинките, парковете , стадиона, гробищния парк и други обществени места, като с това ги уврежда.При нарушение се налага глоба от 50.00лв. до 100.00 лв.
Чл. 20. (1) Забранява се влизането в чужди имоти без разрешение на собственика /ползвателя/, взимането, ползването или унищожаването на селскостопанската продукция на имота.

При нарушение се заплаща стойността на продукцията и глоба от 100.00 лв. до 500.00 лв.

(2) Забранява се отсичането на овощни и горски дървета в селскостопанските земи, по границите между тях, покрай пътищата, както и в гори и дерета собственост на общината.При нарушение се налага глоба от 100.00 лв. до 500.00 лв.

(3) Забранява се паленето на суха трева и стърнища в районите на полските и горски фондове.


При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 500.00 лв.

Чл. 21. Забранява се отвеждането на води от частни имоти, строителни площадки, бетонови възли, автомивки, фирми, организации и предприятия към уличните платна.

При нарушение се налага глоба от 100.00 лв. до 500.00 лв.

Чл. 22. Забранява се използването на питейна вода от обществени чешми за поливане на градини, дървета, зелени площи, както и за миене коли и пране.

При нарушение се налага глоба от 100.00 лв. до 300.00 лв. (нов с

Чл. 23. Забранява се вадене на пръст, камъни, баластра или чакъл от общински или държавни земи без съответното разрешение от община Белово.

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 500.00 лв.

РАЗДЕЛ IVАДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 24. Писмените жалби на граждани позоваващи се на нарушения на обществения ред и спокойствие от обекти с ненормирано работно време са законен повод за пълна проверка. Ако последната не установи отклонения от установените норми и съответният обект е надлежно регистриран, то жалбата се признава за неоснователна с мотивирано писмено решение до жалбоподателите.

Чл. 25. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление става по реда на ЗАНН.

Чл. 26. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на общината, определени със Заповед на кмета на общината, органите на РПУ .

Чл. 27. За констатиране нарушения по Наредбата се съставят актове от контролните органи по чл. 13, въз основа на които се издават наказателни постановления от кмета на общината или заместник – кмета.

Чл. 28. Длъжностните лица по чл. 17 при неизпълнение на възложените им задължения се наказват с глоба от 100 до 200 лв.

Чл. 29. Към кметствата на съответното населено място се създава фонд материална база и стимулиране, в който да се набират 50 % от събраните глоби от прилагане на настоящата наредба.

Чл. 30. Приходите от наложените наказания по настоящата наредба постъпват в общинския фонд за опазване на околната среда след направени отчитания по предходния член. Средствата се изразходват за заплащане на длъжностно лице

Чл. 31. Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания обществеността чрез средствата за масова информация.

Чл. 32. Лицата, които отказват да се легитимират, с което осуетяват извършването на проверка от контролните органи, могат да бъдат отвеждани от служители на ПУ – гр. Белово за снемане на личните им данни.

Чл. 33. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи, подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи и информация с цел възпрепятстване на проверката се наказва с глоба от 100.00 лв. до 500.00 лв.

Чл. 34. (1)Административно - наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 год. и са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(2) За административни нарушения, извършени от малолетни лица, които не са навършили 16 години, непълнолетни от 14г. до 16г. и поставените под пълно запрещение, които съзнателно са допуснали извършването им отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците.(3) За нарушение при осъществяване на дейност от еднолични търговци, юридически лица, учреждения и организации, отговарят и работниците или служителите, които са ги извършили или длъжностните лица, които са наредили извършването на нарушението.

Чл. 35. За явно маловажни случаи на административните нарушения, установени при извършването им овластените за това органи налагат на място срещу квитанция глоба в размер на 10.00лв. (десет лева).Глобите от 10 лева не подлежат на обжалване.

РАЗДЕЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с Решение № 601/28.02.2014 г., Протокол № 56/28.02.2014 г. на Общински съвет – Белово.

§ 2. Наредбата да бъде публикувана в местния печат и разпространена по подходящ начин сред населението.

§ 3. Тази Наредба отменя Наредба №1 - За поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Белово.


В изпълнение на дейности по проект ,,С лице към гражданите и бизнеса, постигнати чрез откритост, достъпност и ефективност в работата на Общинска администрация Белово”База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница