Наредба за проектиране, контрол при изпълнение и приемане на хидроизолации на сгради и съоръжениястраница1/3
Дата11.11.2017
Размер390.5 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ

НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Г л а в а п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) Тази наредба определя изискванията за проектиране, контрол при изпълнение и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения, на съоръжения и на покриви.

(2) Наредбата се прилага за хидроизолации и хидроизолационни системи на нови сгради и съоръжения, както и на съществуващи сгради и съоръжения при основен ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване.


Чл. 2. Изискванията на наредбата се прилагат и за хидроизолации на сгради и съоръжения в особени условия на експлоатация при спазване на изискванията на специфичните нормативни актове и документи за тези случаи.
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на техническите спецификации за материалите и изделията за хидроизолация и нормативните актове за сградите и съоръженията, за противопожарните строително-технически норми, техническите изисквания към продуктите и за здравословни и безопасни условия на труд и с други изисквания за безопасност на строежите.

(2) При хидроизолационни системи на плоски покриви, когато топлоизолацията е под хидроизолацията се прилага пароизолационен слой, разположен под топлоизолацията в съответствие с Технически правила и нормативи за контрол при изпълнението и приемането на топлоизолации в строителството.


Чл. 4. Изпълнението на хидроизолационни системи трябва да осигурява безопасност по време на изграждането и сигурност и безопастност при експлоатация на сградите и съоръженията.
Чл. 5. (1) Материалите и изделията, предназначени за изпълнения на хидроизолационни системи да отговарят на изискванията на проекта и на съответните технически спецификации.

(2) Не се допуска влагането в строежите на материали и изделия без да е оценено съответствието и без декларация на производителя за съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, ДВ бр. 106, 2006 г.).


Чл. 6. Изпълнителят провежда контрол при организирането и изпълнението на строителните процеси, свързани със СМР при изпълненето на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
Чл. 7. (1) Контрол и приемане се извършват на основата за изпълнение на хидроизолацията и на всеки пласт на хидроизолацията и хидроизолационните системи, които подлежат на закриване.

(2) Не се приемат извършени хидроизолационни работи при констатирани несъответствия с изискванията на Наредбата и инвестиционния проект.

(3) Приемането на завършената хидроизолация и хидроизолационна система се извършва и документира съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72, 2003 г., изм. бр. 37, 2004 г., бр. 29, 2006 г.).
Чл. 8. За осигуряване на безопасността на труда при изпълнението на хидроизолационни системи се спазват изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).
Чл. 9. Екзекутивната документация за хидроизолационните системи след завършването им се съхранява от Възложителя в процеса на експлоатация и поддържане на хидроизолациите. Копие от нея Възложителят предава на одобряващия орган.
Чл. 10. Лицата, които проектират, контролират, оценяват съответствието на инвестиционните проекти по отношение на хидроизолацията на сградите и съоръжения, изпълняват строителството и извършват надзор в строителството, трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове и документи за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Закона за камарата на строителите (ЗКС).

Г л а в а в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ

НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Раздел I

Общи изискванияЧл. 11. (1) Проектирането на хидроизолационните системи на сгради и съоръжения и хидроизолационни системи на покриви във фаза идеен проект се представя в част Архитектурна на инвестиционния проект. В обяснителната записка към проекта се обосновава проектното решение с предложения за използване на подходящи хидроизолационни материали и изделия.

(2) В чертежите на част Архитектурна във фаза технически проект, където са дадени напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, подовите конструкции и настилки, се представят и проектните решения за хидроизолационните системи.

(3) За строежи, за които няма част Архитектурна, хидроизолационната система и детайлите се дават към част Конструктивна.

(4) Изискванията за технологията на изпълнение на хидроизолациите и хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект, се представят в част Архитектурна на фаза работен проект от проектанта или изпълнителя на хидроизолационните системи съгласно договора с Възложителя на строежа.

(5) В инвестиционния проект трябва да бъдат разработени подробни детайли в характерните зони като покриви с променящ се наклон, дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата (стени, покриви, подове), при снаждане с механично закрепване към стена, по стени и покриви в зоната на завършването й в горния край, в съответствие с техническите изисквания и указания на производителя, включително аксесоари за типови изделия, специално предназначени за тази цел.

(6) В част Архитектурна на работния проект за сгради и съоръжения, а за строежи без част Архитектурна, в част Конструктивна трябва да се определят изисквания за поддържане на хидроизолациите по време на експлоатация, в съответствие с указанията на производителя на хидроизолационните материали и изделия.

(7) Допуска се прилагането и на други видове материали и изделия, освен тези от Глава 2 по изисквания и технология за полагане, изготвени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя, в съответствие с указанията на производителите им.

(8) Стандартите, свързани с проектиране и изпълнение на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения са дадени в Приложение №1.Раздел II
Класификация на хидроизолациите и хидроизолационните системи
Чл. 12. Хидроизолациите и хидроизолационните системи на подземни части на сгради и съоръжения се класифицират по:

1. Функция и предназначение против:

а) капилярно покачена вода и почвена влага;

б) безнапорни води (почвени, инфилтрирани дъждовни);

в) напорни води.

2. Разположението им спрямо водния напор:

а) “външни” хидроизолации (откъм страната на водния напор);

б) “вътрешни” хидроизолации (разположени от противоположната страна на водния напор).

3. Вид на материалите и изделията:

а) огъваеми битумни мушами;

б) огъваеми пластмасови и каучукови мушами;

в) огъваеми пластмасови релефни мембрани;

г) полимерни течни състави;

д) битумни и битумнополимерни течни състави;

е) циментнополимерни състави;

ж) на база бентонит;

з) импрегнационни и инжекционни състави.
Чл. 13. (1) Хидроизолациите и хидроизолационните системи на съоръжения се класифицират по:

1. Функция и предназначение за:

а) резервоари и басейни;

б) водни кули и силози;

в) транспортни съоръжения (мостове, виадукти и тунели);

г) хидротехнически съоръжения (язовирни стени, напорни тръбопроводи и канали);

д) депа за твърди битови отпадъци (сметища).

2. Разположение спрямо действието на водата:

а) външни и вътрешни за резервоари и басейни, разположени под кота терен и вътрешни за резервоари и басейни, разположени над кота терен на носещата конструкция;

б) вътрешни за водни кули и силози;

в) от страна на действие на водата за транспортни и хидротехнически съоръжения;

г) от страната на действие на отпадъчните води и инфилтрати за сметища за твърди битови отпадъци.

(2) Видът на материалите и изделията за хидроизолации и хидроизолационни системи на съоръжения е съгласно т. 3 на чл. 12.
Чл. 14. Хидроизолациите и хидроизолационните системи на покриви се класифицират в зависимост от:

1. Вид и наклон на покрива:

а) плосък покрив (с наклон от 1,5 % до 7 %);

б) скатен покрив (с наклон по-голям от 7 %).

2. Вид на водоотвеждането:

а) вътрешно водоотвеждане;

б) външно водоотвеждане.

3. Предназначение на покрива:

а) използваем покрив – покрив-тераса, покрив-градина, паркинг;

б) неизползваем покрив.

4. Вид на материалите и изделията за хидроизолации и хидроизолационни системи при плосък покрив:

а) огъваеми битумни мушами;

б) огъваеми пластмасови и каучукови мушами;

в) течни битумни и битумополимерни състави;

г) течни полимерни състави;

д) циментнополимерни състави.

5. Вид на материалите и изделията за хидроизолации и хидроизолационни системи при скатен покрив:

а) глинени покривни керемиди;

б) керемиди от бетон;

в) покривни плочи от естествен камък и дърво;

г) битумни керемиди (шиндли);

д) метални керемиди;

е) вълнообразни битумни листове;

ж) профилни вълнообразни ламарини;

з) фиброциментови дисперсно армирани листове;

и) вълнообразни профилни полимерни листове;

й) плоски метални листове;

к) покривни сандвич панели;

л) огъваеми битумни, пластмасови и каучукови мушами;

м) течни битумни, битумнополимерни и полимерни състави.

6. Брой на пластовете:

а) многопластови хидроизолационни системи;

б) еднопластови хидроизолационни системи.

7. Връзка на хидроизолационната система с основата:

а) незалепени;

б) частично залепени (точково или ивично);

в) изцяло залепени;

г) механично закрепени.

8. Защита на хидроизолацията при плоски покриви:

а) тежка;

б) лека.

Раздел III


Основни изисквания за проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи

на подземните части на сгради и съоръженияЧл. 15. Видът на хидроизолацията и хидроизолационната система на подземните части на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:

1. техническите и технологични особености на строежа;

2. нивото и вида на почвените води;

3. видът на строежа: ново строителство, ремонт, реконструкция и обновяване;

4. видът на основата, върху която ще бъде изпълнена хидроизолацията – бетон, циментно-пясъчен разтвор, торкрет бетон, дървесина, метал, зидария.

5. изборът на компонентите (слоевете) на хидроизолационната система.

6. отводняването на строителната яма чрез:

а) филтрационни кладенци или иглофилтри;

б) шпунтова стена;

в) дренажна система.


Чл. 16. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база огъваеми битумни мушами:

1. Физико-механични характеристики на огъваемите битумни мушами:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) –  500 N/5 cm и  350 N/5 cm;

б) удължение (надлъжно и напречно) – при основа стъклен воал и стъклена тъкан  2%, при основа нетъкан полиестерен текстил  30%;

в) огъваемост при ниски температури –  0С;

г) водонепропускливост при налягане 0,06 МРа в продължение на 24 h;

д) съпротивление на разкъсване със стебло на гвоздей –  100 N;

е) съпротивление на разлепване и съпротивление на срязване на снажданията – в зависимост от конкретните условия на строежа, но не по-малка от якостта на основния материал и скъсването да бъде извън снажданията.

2. Брой на слоевете в зависимост от големината на водния напор:

а) при воден стълб Н5,0 m – минимум 2 слоя с дебелина на всеки не по-малка от 3 mm;

б) при Н>5,0 m – общата дебелина на хидроизолацията да не е по малко от 8 mm и не по-малко от два слоя.

3. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от огъваеми битумни мушами да е:

а) здрава, гладка, равна и почистена от прах, кал, ръжда, мазнини и други замърсители.

б) с якост не по-малка от 10 MPa;

в) с влажност не повече от 5%;

г) без единични грапавини с размери в план по-голям от 10 mm и вдлъбнатина или изпъкналост по-голяма от 2 mm;

д) без неравности с размери по-големи от 5 mm;

е) в контактната зона на вертикални и хоризонтални повърхности при необходимост се оформя т.н. “холкер” (откос) с катет 510 cm.

4. Закрепването на хидроизолацията към основата се извършва чрез:

а) газопламъчно заваряване;

б) самозалепващ се слой, намиращ се от долната страна на мушамата;

в) механично закрепване към основата.

(2) Изисквания към атмосферните условия при полагане:

а) температурата на въздуха да не е по-ниска от плюс 5С или различна от указаната в технологията за изпълнение;

б) без валежи (роса, дъжд, слана и сняг);

в) без високи почвени води и вятър.

(3) При изпълнение на хидроизолации на подземни части на сгради и съоръжения с огъваеми битумни мушами при условия, различни от описаните в ал. 2, се изисква проект за изпълнение с необходимите технологични указания, изготвен от проектанта или изпълнителя, съобразен с конкретните условия.

(4) Да се предвижда защита на хидроизолацията от огъваеми битумни мушами по хоризонтални и вертикални повърхности на подземните части на сгради и съоръжения:

1. От механични въздействия и увреждания чрез:

а) слой от циментно-пясъчен разтвор или бетон с дебелина не по-малка от 4 cm за хидроизолации по хоризонтални повърхности;

б) платна от екструдиран пенополистирен (XPS) с дебелина не по-малка от 4 cm;

в) полимерна релефна мембрана с маса не по-малко от 500 g/m2;

г) стоманобетонни панели с дебелина не по-малка от 4 cm;

д) зидария от керамични или бетонни тухли с ширина 12 cm;

е) други подходящи материали, определени с указания, разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

2. В случай на действие на течни агресивни среди – с проект за антикорозионна защита на подземните части, изготвен в съответствие с нормите за проектиране на антикорозионна защита на сгради и съоръжения.


Чл. 17. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база огъваеми пластмасови и каучукови мушами:

1. Физико-механични характеристики на огъваемите пластмасови и каучукови мушами:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) –  0,9 МРа;

б) удължение (надлъжно и напречно) – с армираща тъкан  30%, а без армираща тъкан  100%;

в) огъваемост при ниски температури –  минус 20С;

г) водонепропускливост при налягане 0,06 МРа в продължение на 24 h;

д) промяна в размерите след термично третиране (6h, 802 оС) –  1 %;

е) съпротивление на разкъсване със стебло на гвоздей –  180 N;

ж) устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост) –  100°С;

з) устойчивост на битум.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационна система от огъваеми пластмасови и каучукови мушами да е:

а) гладка, равна, здрава (с якост на натиск не по-малка от 10 MPa);

б) суха с влажност до 4% при залепване;

в) без замърсявания от масло, строителни отпадъци и прах.

(2) Изискванията към закрепването на хидроизолацията към основата и снажданията са съгласно чл. 16 ал. 1 т. 4.

(3) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от огъваеми пластмасови и каучукови мушами са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3.

(4) Защитата на хидроизолацията на база огъваеми пластмасови и каучукови мушами е съгласно чл. 16 ал. 4.
Чл. 18. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система за защита от инфилтрирани атмосферни и почвени води на база огъваеми пластмасови релефни мембрани:

1. Физико-механични характеристики на хидроизолационните материали:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) –  10 МРа;

б) удължение в двете посоки (надлъжно и напречно) –  10%;

в) огъваемост при ниски температури –  минус 20С;

г) водонепропускливост при налягане 0,002 МРа в продължение на 24 h;

д) промяна в размерите след термично третиране (6h, 802 оС) –  1 %;

е) съпротивление на разкъсване със стебло на гвоздей –  180 N.

2. Основата за изпълнение на хидроизолационната система да е:

а) гладка, равна, здрава (якост на натиск не по-малка от 10 MPa);

б) без пукнатини, замърсявания от масло, строителни отпадъци и прах.

(2) Изискванията към изпълнението и детайлите на закрепване и снаждане да бъдат дадени в технологични указания, разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

(3) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система за защита от капилярни и инфилтрирани атмосферни води на база огъваеми пластмасови релефни мембрани са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3.

(4) Защитата на хидроизолацията от капилярни и инфилтрирани атмосферни води на база огъваеми пластмасови релефни мембрани е съгласно чл. 16 ал. 4.


Чл. 19. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база полимерни течни състави:

1. Физико-механични характеристики:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) –  1 МРа;

б) удължение в двете посоки (надлъжно и напречно) –  30%;

в) огъваемост при ниски температури –  минус 10С;

г) водонепропускливост при налягане 0,06 МРа в продължение на 24 h;

д) време на съхнене –  12 h;

е) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност  1 МРа;

2. Основата за изпълнение на хидроизолационната система от полимерни течни състави да е:

а) равна и гладка, без наличие на пукнатини;

б) здрава (с якост на натиск не по-малко от 10 MРa);

в) с влажност на основата до 4%;

г) без замърсявания от масла, прах и строителни отпадъци;

д) допускат се изпъкналости и вдлъбнатости в основата максимум 3 mm. В контактната зона на вертикални и хоризонтални повърхности на основата при необходимост се оформя т.н. “холкер” (откос) с катет 510 cm.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система на база полимерни течни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а изискванията към условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

(3) Защитата на хидроизолацията от полимерни течни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.


Чл. 20. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база битумни и битумнополимерни течни състави:

1. Физико-механични характеристики:

а) огъваемост при ниски температури –  минус 5С;

б) водонепропускливост при налягане 0,06 МРа в продължение на 24 h;

в) време на съхнене –  12 h;

г) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност  0,2 МРа;

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база битумни и битумнополимерни течни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от битумни и битумнополимерни течни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора с Възложителя.

(3) Защитата на хидроизолацията на база битумни течни състави е съгласно чл. 16 ал. 4.
Чл. 21. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база циментнополимерни състави:

1. Физико-механични характеристики на циментнополимерните състави:

а) якост на опън (надлъжно и напречно) –  1 МРа;

б) удължение в двете посоки (надлъжно и напречно) –  10%;

в) огъваемост при ниски температури –  минус 10С;

г) водонепропускливост при налягане 0,06 МРа в продължение на 24 h;

д) якост на сцепление при опън (адхезия) с бетонна повърхност  1 МРа;

2. Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база циментнополимерни състави са съгласно чл. 19 ал. 1 т. 2.

(2) Изискванията към атмосферните условия при изпълнението на хидроизолация и хидроизолационна система от циментнополимерни състави са съгласно чл. 16 ал. 2 и 3, а изискванията към условията на изпълнение да са разработени от проектанта или изпълнителя на хидроизолацията съгласно договора за изпълнение.

(3) Защитата на хидроизолацията на база циментнополимерни състави е съгласно чл.16

ал. 4.
Чл. 22. (1) Минимални изисквания за хидроизолационна система на база бентонитови изделия:

1. Физико-механични характеристики:

а) съдържание на бентонит при 12% влажност – > 4 kg/m2;

б) разрушителна сила на опън на геотекстила (надлъжно и напречно) – > 6 kN/m ;

в) устойчивост на хидростатичен натиск – > 500 cm;

2. Изискванията към основата, изпълнението на хидроизолационната система и атмосферните условия при полагане да отговарят на указанията на производителя на бентонита и на технологичните указания на изпълнителя.

(2) Защита на хидроизолацията:

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница