Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотичнистраница1/3
Дата23.01.2017
Размер404.28 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ

В сила от 10.11.2011 г.

Приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011 г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015 г.Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

(2) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци съгласно приложенията към чл. 3.

Чл. 2. С наредбата се определят условията и редът за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци.Раздел II.

Списъци с наркотични вещества

Чл. 3. Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1;

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 2;

3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3.

Чл. 4. (1) Списъците по чл. 3 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и/или систематичното им наименование съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).

(2) Списъците съдържат и други наименования на веществата: непатентни, тривиални, акроними, кодови.

Раздел III.

Условия и ред за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им от един списък в друг

Чл. 5. (1) Предложения за промяна в списъците по чл. 3 се правят до председателя на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) към Министерския съвет.

(2) Предложенията по ал. 1 се мотивират.

Чл. 6. Председателят на НСНВ възлага на експертния съвет по чл. 14, ал. 2 ЗКНВП изготвянето на становище по всяко предложение по чл. 5 за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от един списък в друг.

Чл. 7. Предложените растения и вещества могат да се определят като наркотични при наличие на някое от следните условия:

1. имат доказано психоактивно действие;

2. могат да предизвикат състояние на зависимост;

3. могат да предизвикат вредни въздействия, сходни с тези на упойващите и психотропните вещества;

4. могат да бъдат преобразувани в упойващи или психотропни вещества;

5. има данни за злоупотреба в друга държава;

6. поставени са под контрол в друга държава.

Чл. 8. (1) Заседанията на експертния съвет по чл. 6 са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове.

(2) Експертният съвет взема решение с мнозинство от две трети от присъстващите.

Чл. 9. (1) В едномесечен срок от датата на възлагането по чл. 6 експертният съвет изготвя мотивирано становище.

(2) Становищата на експертния съвет се представят на председателя на НСНВ, който ги внася за разглеждане на следващото заседание на НСНВ.

(3) Националният съвет по наркотичните вещества взема решение въз основа на становището по ал. 1.

Чл. 10. В случаите, когато дадено растение или вещество следва да бъде включено, заличено или прехвърлено от един списък в друг в съответствие с международни договори, по които Република България е страна, министърът, в чиято компетентност е прилагането на международния договор, отговаря за предложението по чл. 5. В тези случаи предложенията за промяна в списъците се разглеждат от НСНВ, без да се изисква становище на експертния съвет.

Чл. 11. Министърът на здравеопазването по решение на НСНВ внася в Министерския съвет предложения за съответните промени в списъците по чл. 3.Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Допълнителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

§ 4. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение 2014/688/ЕС на Съвета от 25 септември 2014 г. за подлагане на веществата 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (25I-NBOMe) и N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (AH-7921) на мерки за контрол (ОВ, L 287/22, 1.10.2014 г.).

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

§ 5. Лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества "Зопиклон" и "Цинолазепам" и търговия на дребно, както и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата "Зопиклон" и "Цинолазепам", да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)

Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицинаОбщоприето международно непатентно наименование (INN)

Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови

Систематично наименование (IUPAC)

1

2

3

-

Алфа-метиламино-бутирофенон
(Буфедрон)

2-(метиламино)-1-фенилбутан-1-он-

Алфа-метиламино-валерофенон (Пентедрон)

2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он

-

Алфа-метилтиофентанил

N-Фенил-N-(1-(1-(2-тиенил)пропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид

-

Алфа-метилтриптамин
(алфаMT)

(AMT)

2-(1H-индол-3-ил)-1-метил-етиламин


-

Алфа-метилфентанил

N-Фенил-N-(1-(1-фенилпропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид

-

5-(2-аминопропил)индол
(5-IT)
(5-API)

2-(1H-индол-5-ил)-1-метил-етиламин-

Амфетамин


(±)-1-фенилпропан-2-амин

-

Апорфин

(6-метил-5,6,6a,7-тетрахидро-4H-дибензо(de,g)хинолин

-

N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид
(APINACA)
(AKB48)

1-пентил-N-(трицикло[3.3.1.1 3,7]дек-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид-

Ацетил-алфа-метилфентанил

N-Фенил-N-(1-(1-фенил-пропан-2-ил)-4-пиперидил)ацетамид

Ацеторфин

-


(4,5алфа-епокси-7алфа-((R)-2-хидроксипентан-2-ил)-6-метокси-17-метил-6,14-етеноморфинан-3-ил)ацетат

-

Бензилпиперазин
(BZP)

1-Бензилпиперазин-

Бета-кето-метилбензодиоксолилпентанамин

Пентилон)

(bk-MBDP)

2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пентан-1-он-

Бета-хидрокси-3-метилфентанил

N-(1-(2-хидрокси-2-фенил-етил)-3-метил-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид

-

Бета-хидроксифентанил

N-(1-(2-хидрокси-2-фенил-етил)-4-пиперидил)-N- фенилпропанамид

-

BB-22
(QUCHIC)

хинолин-8-ил-1- (циклохексилме-тил)-1H-индол-3-карбоксилат

-

BMDP

2-бензиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пропан-1-он

Броламфетамин

Диметоксибромамфетамин (DOB)

(RS)-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-2-аминопропан

-

Бромо-бензодифуранил-изопропиламин
(Bromo-DragonFLY)

1-(8-бромобензо[1,2-b;4,5-b]дифуран-4-ил)-2-аминопропан-

4-Бромо-2,5- диметоксифенетиламин
(2C-B)

2-(4-бромо-2,5-диметоксилфенил) етанамин-

1-бутил-3-(1-нафтоил) индол
(JWH-073)

Нафтален-1-ил-(1-бутил-индол-3-ил)метанон-

Бутилон
(bk-MBDB)

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(метиламино)бутан-1-онДезоморфин

Дихидродезоксиморфин

4,5алфа-епокси-17-метил-морфинан-3-oл

Дексамфетамин

Декстроамфетамин

(S)-1-фенилпропан-2-амин


-

N,N-диалил-5-метокситриптамин
(5 MEO-DALT)

N-алил-N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил)етил]проп-2-ен-1-амин

-

N,N Диетилтриптамин
(Диетилтриптамин)
(DET)

NN диетил-2-(1H-индол-3-ил)етанамин-

1,3-диметиламил-амин
(DMAA)

4-метилхексан-2-амин-

N-{[1-(диметилами-но)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид
(AH-7921)

3,4-дихлоро-N-{[1-(диметиламино)ци-клохексил]метил}-бензамид-

3,4-диметил-меткатинон

(3,4-DMMC)1-(3,4-диметилфенил)-2-(метиламино)пропан-1-он

-

N,N Диметилтриптамин
(Диметилтриптамин)
(DMT)

NN диметил-2-(1H-индол-3-ил) етанамин

-

Диметилхептилтетрахидро-
канабинол
(DMHP)

6,6,9-Триметил-3-(3-метил-октан-2-ил)-7,8,9,10-тетра-хидро-
6H-бензо(c)хромен-1-ол

-

Диметокаин
(ларокаин)

(3-диетиламино-2,2-диметилпропил)-4-аминобензоат

-

2,5-диметокси-амфетамин
(DMA)

1-(2,5-диметоксифенил)пропан-2-амин

-

Диметоксиетиламфетамин
(DOET)

1-(4-етил-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин-

2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин
(2C-T-2)

2-(4-етилтио-2,5-диметоксилфенил)етанамин-

2,5-диметокси -4- йодоамфетамин
(DOI)

1-(4-йод-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин-

2,5-диметокси-4-йодофенетил-амин
(2C-I)

2-(4-бром-2,5-диметоксилфенил)етанамин-

Диметоксиметиламфетамин
(STP)
(DOM)

1-(2,5-диметокси-4метилфенил)пропан-2-амин-

2,5-диметокси-4-(n)-пропилтио-фенетиламин
(2C-T-7)

2-(4-пропилтио-2,5-диметоксилфенил)етанамин-

2,5-диметокси-4-(n)- пропилфенетиламин (2C-Р)

2-(2,5-диметокси-4-пропилфенил)етанамин

-

2,5-диметокси-4-хлорамфетамин
(DOC)

1-(4-хлор-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин-

Дифенилпролинол
(D2PM)

Дифенил(пиролидин-2-ил)метанолДронабинол

Делта-9-тетрахидро-канабинол и четирите
стереохимически изомера:
6aR,10aR = (-)-trans
6aR,10aS = (-)-cis
6aS,10aR = (+)-cis
6aS,10aS = (+)-trans
И две рацематни форми
(±)-6aR*,10aR* = (±)-trans
(±)-6aR*,10aS* = (±)-cis

()-(6aR,10aR)-6,6,9-триметил-
3-пентил-6a,7,8,10a-тетрахидро-
6H-бензол[c]хромен-1-ол

Етиламфетамин

N-етиламфетамин

1-фенил-2-(етиламино)пропан


Етициклидин

PCE
(CI-400)

N-етил-1-фенилциклохексиламин-

Еткатинон

2-етиламино-1-фенил-пропан-1-он

Еторфин

-


6,14-ендоетено - 7 a (1-(R)-хидрокси-1 метилбутил)-тетрахидро-норорипавин

Етриптамин

Алфа-етилтриптамин


1-(1H-индол-3-ил)бутан-2-амин

-

4-йодо-2,5-димет-окси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин
(25I-NBOMe)
(2-C-I-NBOMe)

2-(4-йодо-2,5-димет-оксифенил)-N-(2-мет-оксибензил)етан-аминКатинон

-


(S)-2-амино-1-фенилпропан-1-он

Кетобемидон

-


1-[4-(3-хидроксифенил)-1-метил-4-пиперидил] пропан-1-он

-

Кокаин

Метил (1R,2R,3S,5S)-3-(бензоилокси)8-метил-8-азабицикло[3.2.1]октан-2-карбоксилат

-

Кокаинов храст


-

-

Коноп
(канабис)
(марихуана)

-


-

Концентрат от макова слама


-

-

Кратом (Mitragyna speciosa)


-

Левамфетамин

-

(2R)-1-фенилпропан-2-амин


Левометамфетамин
(+)-Лизергид

-
N,N-диетил-D-лизергамид
(LSD)
(LSD-25)

(R)-N-метил-1-фенил-пропан-2-амин
N,N-диетил-6-метил-9, 10-дидехидроерголин-
8бета-карбоксамид

-

Листа от кока


-

-

Макова слама


-

Мезокарб
5-(фенилкарбамоилимино)-3-(1-фенилпропан-2-ил)-5H-1, 2, 3-оксадиазол-3-иум-2-иде

-

Мескалин

2-(3,4,5-триметоксифенил)-етанамин

-

Метамфетамин


N-метил-1-фенилпропан-2-амин

-

4-метил-алфа-пиролидинбутиофенон
(MPBP)

(RS)-1-(4-метилфенил)-2-(1-пиролидин)-1-бутанон-

4-метиламинорекс

4-метил-5-фенил-2-амино-оксазолин

-

4-метиламфетамин
(4-МА)

1-(4-метилфенил)пропан-2-амин-

1-метил-4-бензилпиперазин
(MBZP)

1-бензил-4-метилпиперазин

-

3,4-метилендиокси-алфа-пиролидинбутиофенон
(MDPBP)

(RS)-1-(3,4- метилендиоксифенил)-2-(1-пиролидинил)-1-бутанон-

5,6-метилендиокси-2-аминоиндан
(MDAI)

6,7-дихидро-5H-циклопента[f][1,3]бензодиоксол-6-амин

-

3,4-метилендиокси-етиламфетамин
(N-етил MDA)

1-(3,4-бензодиоксол-5-ил)-N-етилпропан-2амин

-

3,4-метилендиокси-N-етилкатинон
(Етилон)
(bk-MDEA)

(RS)-1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2(етиламино) пропан-1-он-

3,4-метилендиоксиметамфе тамин
(MDMA)
(Екстази)

(RS)-1-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-2-амин-

3,4-метилендиокси-N-метилкатинон
(метилон)
(bk-MDMA)

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(метиламино)- пропан-1он-

Метилендиоксипировалерон
(MDPV)

(RS)-1-(бeнзо[d][1,3]диоксол-5-ил)-2-(пиролидин-1-ил)пентан-
1-он

-

3,4-метилендиокси-N-хидроксиамфетамин
(N-хидрокси MDA)

1-(3,4 метилендиоксифенил)-хидроксиаминопропан

-

4-метилеткатинон

(4-MEC)


1-(4-метилфенил)-2-(етиламино)-пропан-1он

-

4-метилметкатинон
(мефедрон)
(4-ММС)

1-(4-метилфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он-

1-[(N-метилпиперидин-2-ил)метил]-3-(2-
йодобензоил)индол
(АМ-2233)

(2-йодофенил) {1-[(1-метилпиперидин-2-ил) метил]1Н-индол-3-ил]}
метанон

-

4-метилтиоамфетамин
(4-MTA)

1-[4-(метилтио)фенил]пропан-2-амин

-

3-метилтиофентанил

N-(3-метил-1-(2-(2-тиенил)етил)-4-пиперидил)-N-фенил-пропанамид

-

Метилфенилпропионоксипипери-дин
(МРРР)

1-Метил-4-фенил-4-пиперидил пропионат-

3-метилфентанил

N-(3-метил-1-фенетил-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид

-

N-метил-4-флуорамфетамин
(4-FMA)

(RS)-1-(4-флуорфенил)-N-метилпропан-2-амин

-

Меткатинон
(Ефедрон)

2-метиламино-1-фенил-пропан-1-он

-

Метоксетамин
(MXE)

2-(3-метоксифенил)-2-(етиламино)циклохексанон

-

Метоксиметилендиокси-амфетамин

(MMDA)


5-метокси-алфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенилeтил-амин

-

5-метокси-N-метил-N-изопропилтриптамин
(5-МеО-MIPT)

N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил) етил]-N-метилпро-пан-2-амин-

4-метокси-меткатинон
(метедрон)

1-(4-метоксифенил)-2-(метиламино)-пропан-1он

-

Нафтилпировалерон
(Нафирон)
(O-2482)

1-нафтален-2-ил-2-пиролидин-1-ил-пентан-1-он-

Опиев мак


-

-

Опиум


-

-

Пара-метоксиамфетамин
(PMA)

1-(-4-метоксифенил)-2-пропанамин

-

Пара-метоксиметамфетамин
(PMMA)

1-(-4-метоксифенил)- N-метил-пропан-2-амин

-

Пара-флуорофентанил

N-(4-Флуорфентанил)-N-(1-фенетил-4-пиперидил)пропанамид

-

Парахексил

3-хексил-6,6,9-триметилl-7,8,9,10-тетрахидро-6H-бензо(c)хромен-1-ол

-

1-пентил-3-(4-етил-1-нафтоил) индол
(JWH-210)

4-етилнафтален-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)метанон-

1-пентил-3-(4-метил-1-нафтоил) индол
(JWH 122)

(4-метилнафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон-

1-пентил-3-(4-метоксибензоил)индол
(RCS-4)

2-(4-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)метанон-

1-пентил-3-(4-метокси-1-нафтоил) индол
(JWH-081)

4-метоксинафтален-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)метанон-

1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол
(JWH 250)

2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)етанон

-

1-пентил-3-(1-нафтоил) индол
(JWH-018)

(Нафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон

Псилоцибин

-

[3-(2-диметиламиноетил)индол-4-ил]дихидрогенфосфат

-

Псилоцин
(псилотсин)

3-(2-диметиламиноетил) индол-4-олRSметамфетамин

Рацемат на метамфетамин

(RS)-(Метил)(1-фенилпропан-2-ил)азан

Ролициклидин

PHP
(PCPY)

1-(1-Фенилциклохексил) пиролидин-

Салвинорин АМетил (2S, 4aR, 6aR, 7R, 9S, 10aS, 10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-ил)-6а, 10b-диметил-4, 10-диоксододекахидро-2Н-бензо[f] изохромен-7-карбоксилат

-

CB-13
(SAB-378)

Нафтален-1-ил(4-пентилоксинафтален-1-ил)метанон

-

STS-135


1-(5-флуоропентил)-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид

Тенамфетамин

Метилендиоксиамфетамин
(MDA)

1-(3,4-метилендиокси-фенил)пропан-2-амин

Теноциклидин

TCP

1-[1-(2-Тиенил)циклохексил]пиперидин

-

Тетрахидроканабинол и неговите изомери:
делта 6a(10a), делта 6a(7),
делта 7, делта 8,
делта 10, делта 9(11) и техните стерохимични
варианти

-

-

Тиофентанил

N-фенил-N-{1-[2-(2-тиенил)етил]пиперидин-4-ил}пропанамид

-

3,4,5-триметоксиамфетамин
(ТМА)

1-(3,4,5-триметокси-фенил)пропан-2-амин

-

2,4,5-триметоксиамфетамин
(TMA-2)

1-(2,4,5-триметокси-фенил)пропан-2-амин

-

1-пентил-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол
(UR-144)
(TMCP-018)
(KM-X1)

(1-пентил-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон

-

URВ-754

6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]-4H-3,1-бензо-
ксазин-4-он

Фенетилин

-

1,3-Диметил-7-[2-(1-фенилпропан-2-ил-амино)етил]-3,7-дихидро-2H-пурин-
2,6-1H-дион

-

Фенетилфенилацетоксипи перидин
(Рерар)

(1-Фенетил-4-фенил-4-пиперидил)ацетат

-

Фенилпиперазин и неговите халогенни
производни

1-фенилпиперазин-

4-флуорамфетамин
(4-FA)

(RS)-1-)4-флуорфенил)пропан-2-амин

-

4-Флуор-меткатинон
(флефедрон)
(4-FMC)

1-(4-флуорфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он-

1-(5-флуорпентил)-3-(2-йодобензоил) индол
(AM-694)

1-[(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]-(2-йодофенил)метанон

-

1-(5-флуоропентил)-4-метил-3-(1-нафтоил) индол
(MAM-2201)

[1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил] (4-метил-1-нафталенил)метанон

-

1-(5-флуорпентил)-3-(нафтален-1-оил) индол
(AM-2201)

[(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]-(нафтален-1-ил)метанон

-

1-(5-флуорпентил)-8-хинолинил естер-1H-индол-3-карбоксилова киселина
(5-F-PB-22)

Хинолин-8-ил-1-(5-флуорпентил)-1H-индол-3-карбоксилат-

5-F-NNEI
(5-флуоро MN-24)

1-(5-флуорпентил)-N-(нафтален-1-ил)- 1H-индол-3-карб-оксамид

-

Хашиш


-

-

Хашишово масло

-


-

1-хексил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-019)

Нафтален-1-ил)(1-хексил-1H-индол-3-ил)метанон

-

Хероин
(диацетилморфин)

[(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил]диацетат

-

4-хидрокси-N-метил-N-етилтриптамин
(4-HO-MET)
(Метоцин)

3-(2-(етил(метил)амино)етил)- 1H-индол-4-ол-

2-(3-хидроксициклохексил)- 5-(2-метилоктан-2-ил) фенол
(CP 47,497)
и неговите хомолози:
диметилхексил-(C6)
диметилоктил(C8) и
диметилнонил (C9)

5-(1,1-Диметилхептилхептил) -2-[(1RS, 3SR)-3-хидроциклохексил]-фенол-

4-хлоро-2,5-диметоксифенетиламин
(2C-C)

1-(4-Хлоро-2,5-диметоксифенил)-2-етанамин


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница