Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взeмане на проби и анализ на торовестраница1/31
Дата21.11.2017
Размер4.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВ, ОПАКОВАНЕ, ЕТИКЕТИРАНЕ, МЕТОДИ ЗА ВЗEМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗ НА ТОРОВЕ

В сила от 05.05.2003 г.

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят специалните изисквания по отношение на състава, опаковането, етикетирането, методите за вземане на проби и анализ на видовете торове съгласно приложение № 1.

Чл. 2. (1) Торовете, които са посочени в приложение № 1 и отговарят на изискванията на наредбата, се означават с думите "ЕС тор".

(2) Лицето, което пуска на пазара торове, удостоверява тяхното съответствие с изискванията на наредбата чрез нанасяне на означението "ЕС тор".

Глава втора.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ТОРОВЕ С ОЗНАЧЕНИЕ "ЕС ТОР"

Раздел I.

Общи изисквания

Чл. 3. (1) Съдържанието на основните хранителни елементи-азот, фосфор и калий, се изразява:

1. азот-под формата на елемент (N);

2. фосфор и калий-под формата на елемент (Р, К), под формата на оксиди (Р2О5, К2О) или под двете форми едновременно.

(2) Съдържанието на фосфор и калий, изразено под формата на оксиди в приложение № 1, се преизчислява под формата на елементи чрез коефициентите:

1. фосфор (Р) = фосфорен пентаоксид (Р2О5) x 0,436;

2. калий (К) = калиев оксид (К2О) x 0,830.

Чл. 4. (1) Съдържанието на второстепенни те хранителни елементи-калций, магнезий, натрий и сяра, се изразява под формата на елемент (Ca, Mg, Na, S), под формата на оксиди (СаО, МgО, Na2O, SO3) или под двете форми едновременно.

(2) Съдържанието на калций, магнезий, натрий и сяра, изразено под формата на оксиди в приложение № 1, се преизчислява под формата на елементи чрез коефициентите:

1. калций (Са) = калциев оксид (СаО) x 0,715;

2. магнезий (Мg) = магнезиев оксид (МgО) x 0,600;

3. натрий (Na) = натриев оксид (Na2O) x 0,742;

4. сяра (S) = серен триоксид (SO3) x 0,400.

(3) Изчисленото съдържание на оксид или елемент се закръглява до първия десетичен знак.

Чл. 5. (1) Съдържанието на един или повече от микроелементите бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден или цинк в торове от видовете, определени в приложение № 1, раздели А, Б, В и Г, се обявява, когато:

1. микроелементите са добавени най-малко в количествата, посочени в приложение № 1, раздели Д.2.2 и Д.2.3;

2. торовете отговарят на изискванията, посочени в приложение № 1, раздели А, Б, В и Г.

(2) Когато микроелементите са естествена съставка на суровината за получаване на торове с основни (N, P, K) и второстепенни хранителни елементи (Ca, Mg, Na, S), микроелементите могат да бъдат обявени, при условие че се съдържат най-малко в минималните количества, посочени в приложение № 1, раздели Д.2.2 и Д.2.3.

Чл. 6. (1) Съдържанието на микроелементи се обявява под формата на елементи:

1. за торове, принадлежащи към видовете, включени в приложение № 1, раздел Д.1-в съответствие с изискванията, посочени в колона 6 на раздела;

2. за торове, посочени в т. 1, съдържащи поне два различни микроелемента и отговарящи на изискванията на приложение № 1, раздел Д.2.1, и за торове, принадлежащи към видовете, посочени в приложение № 1, раздели А, Б, В и Г, се посочват:

а) общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата на тора;

б) водоразтворимото съдържание, изразено като процент от масата на тора, когато разтворимото съдържание е най-малко половината от общото съдържание; когато микроелементът е напълно разтворим във вода, се обявява само водоразтворимото съдържание.

(2) Когато микроелементът е химически свързан с органична молекула, съдържание то му в тора се обявява след водоразтворимото съдържание като процент от масата на продукта.

Чл. 7. (1) Торовете трябва да имат идентификационна маркировка.

(2) Когато торовете са опаковани, идентификационната маркировка трябва да е нанесена върху опаковката или върху етикетите.

(3) Когато торовете са в насипно състояние или опаковката съдържа повече от 100 килограма, идентификационната маркировка трябва да се съдържа в придружаващите документи.

Чл. 8. (1) Идентификационната маркировка по чл. 7 трябва да съдържа следните означения:

1. задължителни:

а) думите "EC ТОР" с главни букви;

б) маркировките, определени в чл. 16, 18 и 20;

в) обявено съдържание на всеки хранителен елемент, означено с думи и чрез съответния химичен символ и изразено като форми и/или разтворимости, когато такива са определени в приложение № 1; основните хранителни елементи се посочват в следния ред: азот (N), фосфор (Р) и/или фосфорен пентаоксид (P2O5), калий (К) и/или калиев оксид (К2O); второстепенни те хранителни елементи се посочват в следния ред: калций (Ca) и/или калциев оксид (СаО), магнезий (Mg) и/или магнезиев оксид (MgO), натрий (Na) и/или натриев оксид (Na2O), сяра (S) и/или серен триоксид (SO3); микроелементите се посочват в следния ред: бор (В), кобалт (Со), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Мо), цинк (Zn);

г) нетната или брутната маса; количество то течен тор може да се обяви допълнително и чрез обема или като маса спрямо обем (килограм на хектолитър или грам на литър); когато е обявена брутната маса, се посочва и масата на опаковката;

д) когато торът съдържа микроелементи, като всички или част от тях са химически свързани с органична молекула, след наименовани ето на микроелемента се добавя един от следните изрази: "хелатиран от" и наименованието на хелатообразуващия агент или абревиатурата му или "комплекс с" и наименованието на комплексообразувателя или абревиатурата му;

е) името или наименованието и адреса на лицето, което е отговорно за пускането на продукта на пазара;

ж) за смесените торове след наименование то на вида тор се добавя означението "смес";

2. незадължителни:

а) посочените в приложение № 1 незадължителни означения;

б) специфичните указания за използване, съхраняване и манипулиране;

в) знакът на производителя, търговската марка на продукта и търговското наименование на продукта.

(2) Незадължителните означения трябва да са ясно разграничени от задължителните и да не им противоречат.

(3) Задължителните и незадължителните означения трябва да са ясно отделени от всяка друга информация върху опаковката, етикета и придружаващите документи.

(4) Течните торове се пускат на пазара придружени от указания за температурата на съхранение и мерките за предотвратяване на инциденти при съхраняването им.

Чл. 9. (1) Етикетите или маркировката, отпечатана върху опаковката, и съдържащи данните по чл. 8, се поставят на видно място. Етикетите трябва да се придържат от системата, използвана за затваряне на опаковката. Ако тази система включва оловна или друг вид пломба, пломбата трябва да носи името или марката на лицето по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "е".

(2) Маркировката по ал. 1 трябва да бъде и да остава неизтриваема и ясно четлива.

(3) В случаите по чл. 7, ал. 3 копия от документите, съдържащи идентификационната маркировка, придружават продуктите и са достъпни за контрол.

Чл. 10. Когато торовете са опаковани, опаковката трябва да бъде затворена по такъв начин или чрез такива устройства, че при отваряне да се получи непоправимо нарушаване на системата за затваряне, на пломбата или на самата опаковка. Допуска се използване на вентилни торби.

Чл. 11. Етикетът, маркировката върху опаковката и придружаващите документи задължително се изписват и на български език.

Чл. 12. (1) Допустимите отклонения от обявеното съдържание на хранителни елементи в торовете са посочени в приложение № 2.

(2) Не се разрешават отклонения от минималните и максималните стойности на съдържанието на хранителни елементи, посочени в приложение № 1.

(3) Когато не е определена максимална стойност на съдържанието на хранителни елементи, няма ограничения за излишъка над обявеното количество.

Раздел II.

Специфични изисквания за неорганични торове с основни хранителни елементи

Чл. 13. Неорганичните торове с основни хранителни елементи, твърди или течни, еднокомпонентни или сложни, включително тези, които съдържат второстепенни хранителни елементи и/или микроелементи в минимални количества, се определят в приложение № 1, раздели А, Б, В, Д.2.2 или Д.2.3.

Чл. 14. (1) Съдържанието на калций, магнезий, натрий и сяра като второстепенни хранителни елементи, съдържащи се в торовете, посочени в приложение № 1, раздели А, Б и В, се обявява, когато тези елементи присъстват най-малко в следните количества:

1. 2 % калциев оксид (СаО), т.е. 1,4 % Са;

2. 2 % магнезиев оксид (MgO), т.е. 1,2 % Mg;

3. 3 % натриев оксид (Na2O), т.е. 2,2 % Na;

4. 5 % серен триоксид (SO3), т.е. 2,0 % S.

(2) За течните торове за листно подхранване съдържанието на водоразтворим калций се посочва, когато е най-малко 8 % СаО (5,7 % Са).

Чл. 15. Съдържанието на калций, магнезий, натрий и сяра в торовете, включени в приложение № 1, раздели А, Б и В, се обявява по един от следните начини:

1. общото съдържание, изразено като процент от масата на тора;

2. общото съдържание и съдържанието на водоразтворимата част, изразени като процент от масата на тора, когато водоразтворимото съдържание е най-малко една четвърт от общото съдържание;

3. водоразтворимото съдържание, изразено като процент от масата на тора, когато елементът е напълно разтворим във вода.

Чл. 16. (1) Към задължителната идентификационна маркировка по чл. 8, ал. 1, т. 1 се нанасят:

1. наименованието на вида тор в съответствие с приложение № 1, като непосредствено след химичния символ на основния храните лен елемент в скоби се посочват химическите символи на обявените второстепенни хранителни елементи;

2. съдържанието на хранителните елементи, означено чрез:

а) числа, показващи съдържанието на основни елементи, които за сложните торове са в реда, предвиден в наименованието;

б) числа в скоби, показващи съдържанието на обявените второстепенни елементи, последвани от израза "с микроелементи" или от предлога "с", последван от наименованието или наименованията на присъстващите микроелементи или техните химически символи.

(2) След означението на вида тор се посочват единствено числата за съдържанието на основните и второстепенните хранителни елементи.

(3) Обявеното съдържание на основни и второстепенни хранителни елементи се изразява в процент от масата на тора като цяло число или, когато е необходимо, с точност до първия десетичен знак.

(4) Съдържанието на хранителни елементи в сложните торове се означава:

1. за основните елементи: N, Р и/или P2O5, К и/или K2O;

2. за второстепенните елементи: Са и/или СаО, Mg и/или MgO, Na и/или Na2O, S и/или SO3.

(5) Обявеното съдържание на микроелементи се изразява като процент от масата на тора съгласно приложение № 1, раздели Д.2.2 и Д.2.3.

(6) Формата и разтворимостта на хранителните елементи се изразяват като процент от масата на тора, освен когато в приложение № 1 е определено друго.

Раздел III.

Специфични изисквания за неорганични торове с второстепенни хранителни елементи

Чл. 17. Неорганичните торове, твърди или течни, с второстепенни хранителни елементи, включително тези, които съдържат микроелементи, се определят в приложение № 1, раздели Г, Д.2.2 и Д.2.3.

Чл. 18. (1) Към задължителната идентификационна маркировка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 се нанасят:

1. наименованието на вида тор в съответствие с приложение № 1, раздел Г;

2. съдържанието на обявените второстепенни хранителни елементи, означено чрез числа, последвани от израза "с микроелементи", ако има обявено съдържание на микроелементи, или от предлога "с", последван от наименованието или наименованията на присъстващите микроелементи или техните химически символи.

(2) Съдържанието на второстепенните хранителни елементи се изразява като процент от масата, като цяло число или, когато е необходимо, с точност до първия десетичен знак.

(3) Съдържанието на второстепенни хранителни елементи в сложните торове се означава, както следва: Са и/или СаО, Mg и/или MgO, Na и/или Na2O, S и/или SO3.

(4) Обявеното съдържание на микроелементи се изразява като процент от масата на тора, както е посочено в приложение № 1, раздели Д.2.2 и Д.2.3.

(5) Формата и разтворимостта на хранителните елементи се изразяват като процент от масата на тора, освен когато в приложение № 1 е определено друго.

Раздел IV.

Специфични изисквания за неорганични торове с микроелементи

Чл. 19. Твърдите или течните неорганични торове, съдържащи един или повече микроелементи, се определят в приложение № 1, раздели Д.1 и Д.2.1.

Чл. 20. (1) Към задължителната идентификационна маркировка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 се нанасят:

1. наименованието на вида тор в съответствие с приложение № 1, раздел Д.1 или като наименование "смес от микроелементи", следвано от наименованията на микроелементите или техните химически символи;

2. съдържанието на микроелементи като процент от масата на тора, изразено като цяло число или, когато е необходимо, с точност до най-близкия знак след десетичната запетая за торове, съдържащи само един микроелемент, в съответствие с приложение № 1, раздел Д.1.

(2) Когато торовете съдържат няколко микроелемента, броят на позициите след десетичната запетая за даден елемент е съгласно приложение № 1, раздел Д.2.1.

(3) Видовете микроелементи и тяхната разтворимост се изразяват като процент от масата на тора, освен когато в приложение № 1 е определено друго.

(4) Когато микроелементът присъства в хелатна форма, трябва да се посочи рН - интервалът, гарантиращ приемлива устойчивост на хелата.

(5) Когато продуктът не оставя твърд остатък след разтваряне във вода, той може да се означи с израза "за разтваряне".

(6) Под задължителната или допълнителна та маркировка се добавя: "Да се използва само в случаи на доказана необходимост. Да не се превишават препоръчаните норми."

Чл. 21. Неорганичните торове с микроелементи се пускат на пазара опаковани.

Раздел V.

Специфични изисквания за амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Еднокомпонентните или сложни амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот могат да съдържат неорганични добавки или инертни вещества-смлян варовик или смлян доломит, калциев сулфат, магнезиев сулфат и кизерит.

(2) Неорганични добавки или инертни вещества, различни от тези по ал. 1, могат да се добавят в торовете, когато не увеличават чувствителността им към нагряване и не намаляват устойчивостта им на детонация.

Чл. 23. Еднокомпонентен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот се означава като "ЕС тор", когато отговаря на изискванията на приложение № 3, раздел I.

Чл. 24. Еднокомпонентните амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, предназначени за крайния потребител, трябва да са опаковани.

Глава трета.

КОНТРОЛ

Чл. 25. (1) Контрол върху торове за съответствието им с изискванията на наредбата се осъществява от Националната служба за растителна защита (НСРЗ).

(2) Контролът върху торовете се извършва в базите за съхраняване и в търговската мрежа.

(3) При осъществяване на контрола проверяваното лице предоставя за проверка: фактура, протокол за анализ от производителя и/или изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория, ако продуктите са проверени за съответствие.

(4) За всяка взета проба се съставя протокол по образец съгласно приложение № 4 в присъствието на проверяваното лице или негов представител.

(5) Регионалната служба за растителна защита (РСРЗ) изпраща в акредитирана лаборатория взетите проби, придружени от искане за изпитване, протокол за вземане на проби и копие на протокола за анализ, издаден от производителя.

(6) В 5-дневен срок от получаване на пробата акредитираната лаборатория извършва анализа и издава изпитвателен протокол, който се изпраща в РСРЗ и на проверяваното лице.

(7) В случай на несъответствие по отношение на състава на изпитваната проба съгласно приложение № 1 с обявеното съдържание на хранителни елементи и след отчитане на допустимите отклонения съгласно приложение № 2 акредитираната лаборатория изпраща екземпляр от протокола и в НСРЗ.

(8) В случаите по ал. 7 НСРЗ може да разпореди да се приложи една от мерките по чл. 24д, ал. 3 от Закона за защита на растенията.

(9) При несъответствие разходите за анализ са за сметка на проверяваното лице, като в едномесечен срок проверяваното лице заплаща на НСРЗ разходите за анализа.

Чл. 26. Вземането на проби и извършването на анализи на торове се извършват в съответствие с методите, описани в приложение № 5, като резултатите се съобразят с допустимите отклонения съгласно приложение № 2.

Чл. 27. (1) Проверките, анализите и изпитванията на еднокомпонентни амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот се извършват в съответствие с методите съгласно приложение № 3, раздели III и IV.

(2) Националната служба за растителна защита може да извършва допълнителни проверки на еднокомпонентни амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот съгласно приложение № 3, раздел II.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Основен хранителен елемент" е всеки от елементите азот, фосфор и калий.

2. "Второстепенен хранителен елемент" е всеки от елементите калций, магнезий, натрий и сяра.

3. "Микроелементи" са елементите бор, кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк, необходими за растежа на растенията в значително по-малки количества в сравнение с основните и второстепенните хранител ни елементи.

4. "Неорганичен тор" е тор, в който хранителните елементи са под формата на неорганични соли, получени чрез физични и/или химични промишлени процеси. Калциевият цианамид, карбамидът и продуктите, получени от него чрез кондензация и/или свързване, се класифицират като неорганични торове.

5. "Хелатиран микроелемент" е микроелемент, фиксиран върху една от органичните молекули, посочени в приложение № 1, раздел Д.3.

6. "Комплексен микроелемент" е микроелемент, фиксиран в съединение със сложен състав, в което има централен атом и непосредствено свързани с него молекули или йони.

7. "Вид торове" са торове с общо наименование съгласно приложение № 1.

8. "Еднокомпонентен тор" е азотен, фосфорен или калиев тор, съдържащ само един от основните хранителни елементи.

9. "Сложен тор" е тор, съдържащ не по-малко от два основни хранителни елемента, получен по химичен път или чрез смесване или комбинация от двете.

10. "Комплексен тор" е сложен тор, получен чрез химична реакция, чрез разтваряне или чрез гранулация, съдържащ не по-малко от два основни хранителни елемента, като всяка гранула съдържа всички обявени в състава хранител ни елементи.

11. "Смесен тор" е тор, получен чрез сухо смесване на няколко торове без протичане на химична реакция.

12. "Еднокомпонентен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот" е продукт, получен по химичен път на базата на амониев нитрат, предназначен за използване като тор и съдържащ повече от 28 % азот.

13. "Тор за листно подхранване" е тор, който се прилага върху листата на културите и се поема чрез тях.

14. "Течен тор" е тор в суспензия или разтвор.

15. "Торов разтвор" е течен тор, който не съдържа твърди частици.

16. "Обявено съдържание" е съдържанието на хранителен елемент или негов оксид, включително неговите форми и разтворимости, което е гарантирано от лицето, пускащо тора на пазара, в рамките на допустимите отклонения.

17. "Допустимо отклонение" е разрешеното отклонение на измерената от обявената стойност на хранителния елемент.

18. "Насипен тор" е тор, който не е опакован.

19. "Пускане на пазара" е всяко доставяне срещу заплащане или безплатно или съхраняване за целите на доставянето. Вносът на торове се счита като пускане на пазара.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 24в, ал. 2 от Закона за защита на растенията.

§ 3. Контролът по прилагането на наредбата се възлага на Националната служба за растителна защита и на нейните регионални структури.

§ 4. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)
СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ "ЕС ТОРОВЕ"
А. Неорганични еднокомпонентни торове с основни хранителни елементи
А.1. Азотни торовеВид

Данни за метода на

Минимално съдържание

Други данни за вида

Съдържание на

получаване и основни

на хранителни елементихранителни елементи за

съставки

( % от масата);обявяване;изразяване наформи и разтворимостихранителните елементи;на хранителнитедруги изискванияелементи; други критерии

1

2

3

4

5

6

1(а)

Калциев нитрат

Продукт, получен по

15 % NОбщ азот

химичен път, съдържащ

Азот, изразен като общДопълнителни

калциев нитрат като

азот или като нитратен инезадължителни данни:

основна съставка.

амонячен азот.Нитратен азот

Възможно е да съдържа

Максимално съдържаниеАмонячен азот

амониев нитрат.

на амонячен азот: 1,5 % N

1(б)

Калциево-магнезиев

Продукт, получен по

13 % NНитратен азотнитрат

химичен път, съдържащ

Азот, изразен катоВодоразтворим магнезиев

калциев нитрат и

нитратен азот. Минималнооксид

магнезиев нитрат като

съдържание на магнезий

основни съставки.

под формата наводоразтворими соли,изразено като магнезиевоксид: 5 % MgO

1(в)

Магнезиев

Продукт, получен по

10 % N

Когато се пуска на

Нитратен азотнитрат

химичен път, съдържащ

Азот, изразен като

пазара в кристална

Водоразтворим магнезиев

като основна съставка

нитратен азот.

форма, може да се

оксид

магнезиев нитрат

14 % MgO

добави изразът "вхексахидрат.

Магнезий, изразен като

кристална форма".

водоразтворим магнезиевоксид.

2(а)

Натриев нитрат

Продукт, получен по

15 % NНитратен азот

химичен път, съдържащ

Азот, изразен като

като основна съставка

нитратен азот.

натриев нитрат.2(б)

Чилска селитра

Продукт, получен от

15 % NНитратен азот

чилска селитра, съдържащ

Азот, изразен като

натриев нитрат като

нитратен азот

основна съставка.3(а)

Калциев

Продукт, получен по

18 % NОбщ азотцианамид

химичен път, съдържащ

Азот, изразен като общ

калциев цианамид като

азот, като най-малко 75 %

основна съставка, калциев

от обявения азот е под

оксид. Възможно е да

формата на цианамид.

съдържа и малкиколичества амониеви солии карбамид.3(б)

Нитрифициран

Продукт, получен по

18 % NОбщ азоткалциев

химичен път, съдържащ

Азот, изразен като общНитратен азотцианамид

калциев цианамид като

азот, като най-малко 75 %

основна съставка, калциев

от обявения ненитратен

оксид, малки количества

азот е под формата на

амониеви соли и карбамид

цианамид.

и добавен нитрат.

Съдържание на нитратеназот:- минимум: 1 % N;- максимум: 3 % N

4

Амониев сулфат

Продукт, получен по

20 % NАмонячен азот

химичен път, съдържащ

Азот, изразен като

амониев сулфат като

амонячен азот.

основна съставка.5

Амониев нитрат

Продукт, получен по

20 % N

Означението

Общ азотили

химичен път, съдържащ

Азот, изразен като

"калциево-амониев

Нитратен азоткалциево-амониев

амониев нитрат като

нитратен и амонячен

нитрат" е запазено

Амонячен азотнитрат

основна съставка, който

азот, като всяка от тези

изключително за тор,може да съдържа

две форми на азот е

съдържащ самопълнители като смлян

около половината от

калциев карбонатваровик, калциев сулфат,

азотното съдържание.

(варовик) и/илисмлян доломит, магнезиевмагнезиев карбонат исулфат, кизерит.калциев карбонат(доломит) в добавкакъм амониевия нитрат.Минималнотосъдържание на тезикарбонати трябва дае 20 %, а тяхнатачистота - най-малко90 %.6

Амониев

Продукт, получен по

25 % NОбщ азотсулфат-нитрат

химичен път, съдържащ

Азот, изразен катоАмонячен азот

като основни съставки

амонячен и нитратенНитратен азот

амониев нитрат и амониев

азот. Минимално

сулфат.

съдържание на нитратеназот: 5 %.

7

Магнезиев

Продукт, получен по

19 % NОбщ азотсулфонитрат

химичен път, съдържащ

Азот, изразен катоАмонячен азот

амониев нитрат, амониев

амонячен и нитратенНитратен азот

сулфат и магнезиев

азот. МинималноВодоразтворим магнезиев

сулфат като основни

съдържание на нитратеноксид

съставки.

азот: 6 % N5 % MgOМагнезий под форма наводоразтворими соли,изразен като магнезиевоксид.

8

Магнезиево-амониев

Продукт, получен по

19 % NОбщ азотнитрат

химичен път, съдържащ

Азот, изразен катоАмонячен азот
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница