Народните читалища са най-старите институти у нас. Българските читалища са били народните организации,средоточия на националните въжделения, огнища на просвета и култураДата19.07.2018
Размер158.59 Kb.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЛСКИ БУДИЛНИК 1906”С.ЗЕТЬОВО ОБЩ.ЧИРПАН

О Т Ч Е Т
За дейността на Народно читалище”Селски будилник 1906”с.Зетьово общ.Чирпан област Стара Загора в изпълнение на чл.26а ал.4 от Закона за народните читалища за периода: 17.03.2016г. – 15.03.2017г.
Народните читалища са най-старите институти у нас.

Българските читалища са били народните организации,средоточия на националните въжделения, огнища на просвета и култура.

Всъщност българското читалище е много повече от културно-просветна организация. То е не само хранилница на фолклорни и православни традиции, не е само храм на българската книга, читалището е гръбнакът на гражданското общество.То не е подчинено на държавата не е институция, каквато е училището, не е и религиозен храм, но то е едновременно и храм и училище.

Читалището е доброволна, не политическа организация на свободни граждани, обединили своите усилия и талант, за да съхранят българската културна идентичност, да подкрепят и детето и пенсионера в стремежа им към разкриване на таланта им като поети или музиканти, актьори или художници, певци и танцьори …

Народно читалище”Селски будилник 1906”с.Зетьово е учредено на 15.01.1906г.

Същото е регистрирано по Закона за народните читалища, като юридическо лице с нестопанска цел с решение №100 /13.10.1997г. на Старозагорския Окръжен съд и пререгистрирано с Решение № 66/28.04.2016год.

Вписано е под № 3254 / 23.08.2010год. в регистъра на народните читалища към Министерството на културата и под номер 1191/ 12.09.206г. в Регистъра на Обществените библиотеки.

През 2010год. Със заповед № РД – 09 -069/19.02.2010год. и на основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.3 от решение № 223/ 09.07.1998год на Общински съвет Чирпан е учредено безвъзмездно ползване в полза на народно читалище”Селски будилник 1906”с.Зетьово.

Започналата преди повече от век апостолска дейност за разпространение на знания, култура и духовни ценности и неугасима , и днес читалището поддържа искрата запалена от нашите прадеди.

Неговият предмет на дейност е задоволяване потребностите на хората свързани с:

 • развитие и обогатяване на културния живот

 • запазване на обичаите и традициите на българския народ

 • разширяване знанията на хората

 • уреждане и поддържане на библиотечна и компютърно- информационна дейност

 • предлагане на административни услуги

 • развитие и подпомагане на любителското творчество

 • организиране на празненства, концерти, създаване и поддържане на музейни сбирки и други

 • - запазване на нематериалното културно наследство в населеното място.

 • Развитие на стопанска дейност –с цел организиране и провеждане на основната културна дейност на читалището.

 • Работа по Европейски проекти и програми.

 • Социална дейност

Всички тези дейности читалището осъществява под умелото ръководство на читалищното настоятелство и проверителна комисия в състав:

 1. Мими Георгиева – Председател на читалище

 2. Донка Ташева

 3. Пенка Димова

 4. Илия Петров

 5. Йордан Николов

 6. Таня Петрова

 7. Паньо Христов

 8. Мария Христозова

 9. Катя Христова

 10. Кера Колева


които с желание и умение работят за издигане ролята на читалището , както в населеното място , така и в национален мащаб.

През отчетният период - 2016г . Читалищното настоятелство и Проверителна комисия са провели 9 заседания и едно годишно отчетно – изборно събрание .

Нека проследим читалищната дейност за периода 2016г. – 2017 година по раздели:
1.БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Библиотеката ни разполага с 15018 тома литература, добре подредена и достъпна за читателите, които за 2016г. са 62 бр. с 1756 посещения в библиотеката и компютърната зала и с раздадени библиотечни материали 1172 бр.

Набавена литература за 2016 - 267 тома , от дарения - 182 бр. и закупена литература - 85 книги.

И тази година нашият най- ревностен дарител на книги са семейство Ваня и Георги Ангелови , които не престават да мислят за обогатяването на библиотечния ни фонд с нови книги – разнообразни по съдържание , по- голяма част от които са на български автори в областта на поезията и прозата.

Други наши дарители са Янка Демирева, Мильо Гетов, Христо Александров , Пенка Александрова, РБ”Захарий Княжески „ и други.

Нашите най - искрени благодарности , към всички дарители на книги за отчетния период , които отдават частица от себе си и свободното си време за да стимулират нашите читатели към читаемост, дарявайки книги от личния си фонд.

Библиотеката при читалището осигурява достъп до новите информационни технологии и безплатен достъп до новите форми на комуникация в компютърната зала, която работи по проект”Глобални библиотеки”България и в партньорство с Община Чирпан и РБ „Захарий Княжески „.

Това е една много полезна придобивка за населението на с.Зетьово , която показва своята ефективност в настоящия момент и с тенденция за устойчивост в следващи години.

Читалищната библиотека организира , срещи на читателите с поети и писатели и представяне на техни книги, национални четения , изложби на художници, изложби с клуба по приложно изкуство, презентации и открити уроци с ученици от ОУ”Отец Паисий”, презентации на здравни теми с членове на пенсионерската организация, витрини с книги за годишнини на поети и писатели, летни читални и други.

През 2016 г- на традиционните на нашето село Яворови Януарски дни ни гостува поета Васил Иванов с представяне на моноспектакълът „ Приказни герои ли? , както и новата му книга „Захар в раната”.

Тези литературни вечери са вече традиция в нашето село и се посещават с интерес от жителите на селото.
2. ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

За изминалия период , благодарение на повишената субсидия към читалището работиха четири състава за любителско народно творчество и три клуба : Танцов състав в две групи: с ръководител Мария Атанасова и корепетитор Танко Драгиев , Женска вокална група „Мелодия” с ръководител Марияна Енева и корепетитор Танко Драгиев, театрална група „Никола Зидаров“ под ръководството на Г-жа Ваня Ангелова , Клуб по приложно изкуство „Зорница „ с ръководител Мария Петрова, Клуб за народни хора „Тракийка”с ръководител Мария Атанасова, Арт клуб „Z” с ръководител Мими Георгиева ., клуб по шах .

В двете групи на детския танцовия състав се включиха много желаещи ученици от ОУ”Отец Паисий” с.Зетьово. Те с огромно желание посещават репетициите и макар и с доста усилия , показват добри резултати на усвояване и изиграване на поставените танци и също така добри резултати на участия в сценични изяви.

Танцовият състав „Тракийче” с ръководител Мария Атанасова и корепетитор Танко Драгиев са ползватели по проект „Майски празник на фолклора „ с.Зетьово .

Самодейците от тези състави и клубовете при читалището работят със желание, същите участват във всички празници на селото и извън него.

Вокалната група при читалището участва в Общинския преглед на художествена самодейност в Чирпан за 2016г. и заеха първо място

Танцовият състав „Тракийче „ беше класиран на трето място.

Четирите самодейни състава и клубовете участваха във всички концерти и годишнини от културния календар на читалището . .

На участие в Общински прегледи , театралната група завоюва второ място .

Читалищното настоятелство стимулира всички изяви на самодейните състави и клубовете чрез организиране на Ден на самодееца, рождени дни , екскурзии , материални и морални награди, участия извън населеното място .

3.РАЗВИТИЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ

Традиционни за нашето село са Яворовите Януарски дни ,

Трифон Зарезан” , Първи март – Баба Марта и ден на самодееца,, , 8-ми март , „Лазаров ден „,, Ден на детската книга, „Майски празник на фолклора”, 9-ти май – Ден на Европа и победата от втората световна война, Спасов ден , 24-ти май – Ден на културата и образованието и събор на селото, 1-ви юни – Ден на детето , 1-ви ноември – Ден на народните будители , Ден на християнското семейство и Коледа , както и много други годишнини и чествания.На тези празници се изявяват децата от ЦДГ, ученици от ОУ“Отец Паисий“ , самодейни състави и клубовете при читалището , с моралната и материална подкрепа на Кметство , Земеделска Кооперация и всички спонсори на читалището.

Всички зимни празници се провеждаха не само в читалищната сграда но и в зали извън читалищната сграда, любезно и безвъзмездно предоставени ни от Кметство с.Зетьово и ЗК”Съгласие”с.Зетьово , за което читалищното настоятелство изказва своята благодарност и се надява и на бъдещи такива партньорства.

Нека проследим всички културни събития от дейността на НЧ”Селски будилник 1906” с.Зетьово през 2016 г. с местно значение .


 1. На 21.01.2016г. – Организирано честване на Бабин ден с участие на Клуб по

Приложно изкуство и Пенсионерска организация . Присъствали 35 човека .

 1. На 29.01.2016г. – честване на Яворови Януарски дни 2016г. .Гост на селото беше поета Васил Иванов с моноспектакъла „Приказни герои ли ?. Присъствали 121 жители на селото.

 2. На 14.02.2015г. – Трифон Зарезан – организиран ритуал „Зарязване „ с участие на Вокалната група при читалището и Клуб на народни хора „Тракийка „. Партньор ЗК”Съгласие” и църква „Рождество Богородично”. Присъствали на събитието 80 човека.

 3. На 19.02.2016г. в партньорство с ЦДГ , ОУ „Отец Паисий , НЧ”Селски будилник 1906” ,членове на Клуб по приложно изкуство и членове на Пенсионерска организация 2005 с.Зетьово се отбеляза годишнина от смъртта на Васил Иванов Кунчев – открит урок с участие на групата за художествено слово при училище и презентация за Живота и делото на Васил Левски с ИКТ от проект „Глобални библиотеки –България”. Присъствали 56 човека.
 1. На 23.02.2016г. изложба – базар с мартеници изработени от Клуба по приложно изкуство при читалището и от Арт клуб , както и презентация „Първо мартенска обредност представена от Мария Петрова –ръководител Клуб по приложно пред жители от селото. Посетили събитието 52човека.
 1. На 26.02.2016г. , по случай 160 години читалище , 110 години читалище и 135 години училище , и по повод националния празник 3-ти март , в партньорство с фондация „Глобални библиотеки –България „ и РБ”Захарий Княжески и ОУ „Отец Паисий „с.Зетьово пред населението на селото на брой 154 човека беше представена книгата „Балканът „ от с автор Светлана Савицкая . Презентатор на книгата Г- н Любомир Вълков – председател на „Славянски културно – информационен център – „Евразия – България – Стара Загора. Гости на събитието бяха и представители на читалище „Димитър Данаилов „гр.Чирпан и читалище с.Ценово.
 1. На 01.03.2016г. по случай Баба Марта в партньорство с ЦДГ - ритуал по посрещане на Баба Марта и раздаване на мартеници за децата с участие на самодейци от читалището и презентация за мартеницата от Г-жа Мария Петрова – ръководител на Клуб по приложно изкуство при читалището - изработил мартениците.

 2. На 07.03.2016г. – Общоселско тържество по случай 1-ви март – Баба Марта и Ден на самодееца и 8-ти март международен ден на жената . В концерта участваха , ЦДГ „Снежанка”, ОУ”Отец Паисий” , всички самодейни състави и клубове работещи в читалището, както и гостите Танцов състав „Чирпанлии „ от гр.Чирпан Присъстваха 215 човека.

 3. На 07.03. – 10.03.2016г. – изложба по случай 8 - март , под наслов „Какво умеят Зетьовки „ , организирана от НЧ”Селски будилник 1906” и Клуб по приложно изкуство към читалището и Пенсионерска организация 2005 с.Зетьово в партньорство с Кметство и ЗК”Съгласие „ с.Зетьово. Изложбата беше посетена от 175 човека.

 4. На първи април се отбеляза „ Денят на хумора и шегата” съвместно с членовете на Пенсионерска организация 2005 с.Зетьово. Четене на историята за хумора в световен план , както и четене на хумористични произведения от „Габровски шеги „ и други книги с хумор и сатира.

 5. На 08.04.2016г. в партньорство между НЧ”Селски будилник 1906” и СОУ „П.К.Яворов , и училищното настоятелство , гости на Зетьовската публика беше „Тим Тийн театър „ с постановката „Женско царство „ . Театралната постановка посетиха и жители от селата Ценово и Златна ливада.

 6. На 24.04.2016г. на площада пред кметството се проведе Празничен концерт , по случай „Лазаров ден”. В концерта участваха децата от ЦДГ, ученици от ОУ”Отец Паисий” , театралната група „Никола Зидаров „ и танцов състав „Тракийче „ при НЧ”Селски будилник 1906” в партньорство с Кметство с.Зетьово , ЗК”Съгласие” и местния бизнес . Подаръци за всички участници бяха изработени от Клуб по приложно изкуство „Зорница” при читалището.

На празника присъстваха 152 човека.

 1. На 27.04.2016г. читалищната библиотека в партньорство с ЦДГ и училище проведе „Маратон на четенето „ , посветен на Международния ден на книгата и инициативата „Четяща България”, с цел насърчаване на четенето и грамотността сред гражданите от различни възрастови групи. Присъстващите ученици и учители четоха приказки от любими автори - български и чужди. Награди за най- гладко и изразително четене получиха класираните от журито ученици.

 2. На 28.04.2016г. се проведе конкурс – рисунка „ Герой от приказка или книга „ по четените приказки и книги. Класирани бяха най-добрите рисунки .

 3. На 09.05.2016г. по случай денят на Европа и 71 години от Денят на победата 1 пред паметника на загиналите във войните от с.зетьово се проведе паметно присъствие в партньорство с Кметството, ЦДГ и ОУ „Отец Паисий” . на тържеството присъстваха близки на загиналите от с.зетьово, както и много признателни жители на селото.

 4. Майски празници на културата и събор на селото , посветени на 160 години читалищно дело, 110 години читалище, 135 години училище , 24- ти май Ден на културата и традиционен събор на селото.:

 • Откриване на празниците на 21.05.2016г. на пощада пред кметството с народен оркестър „Астра”. Присъствали 362 човека.

 1. На 22.05.2016г. - Традиционен „Майски празник на фолклора – Зетьово 2016г” – по проект към ДФЗ , с участие на децата от ЦДГ, ученици от ОУ”Отец Паисий”, читалищни самодейни състави и клубове , както и гости от читалище с.Рупки, читалище с.Спасово, читалище с.Ябълково общ.Димитровград, танцов състав

Чирпанлии „ гр.Чирпан. На концерта присъстваха 250 човека.

 1. На 23.05.2016г. - Провеждане на Първи традиционен ”Празник на черешата 2016г. с.Зетьово .

Подредени бяха представителни изложби от производители на череши в региона , организирани състезания и конкурс – рисунка от Арт клуб „Z” при читалището с тематични награди. За да бъде празникът по весел и забавен ни гостува рок групата „Транс –Рок „ от гр.Чирпан

 1. На 24.05.2016г. – концерт на площада с оркестър, по случай събора на с.Зетьово.

 2. На 01.06.2016г. – беше отпразнуван и Ден на детето съвместно с гости – децата от центърът за настаняване от семеен тип, ЦДГ „Снежанка” с.зетьово и ученици и деца от селото. В парка на селото се проведе конкурс – рисунка , който приключи с награди и лакомства за всички деца. Присъствали 127 човека.

 3. Пак на 01.06.2016 от 17 часа в залата на кметството беше представена детската книга „ Приказки за събуждане „ и гостуване на авторите на приказките в нея – ученици от СУ „П.К.Яворов „ Чирпан и техните ръководители Гергана Иванова и Мими Георгиева . Присъстваха 38 човека.

 4. На 19.06.2016г. се проведе „Шахматен турнир „ , съвместно с Клуба по шах и пенсионерска организация 2005”.придружен от морални и материални награди.

 5. На 06.09.2016г. пред паметника на загиналите във войните Зетьовци се чества 6-ти септември ден на съединението на България ., съвместно с членовете на Клуб по приложно изкуство и жители на селото. Кратко слово по случай празника - историята на съединението и неговата полза за България.

 6. На 31.10.2016г. се организира честване относно „Възстановяване на войнишкия паметник „ в селото. ,съвместно с Община Чирпан , Кметство , Министерство на отбраната, Училище, Читалище и Църква. Гости на събитието и жители на селото бяха около 520 човека.

 7. На 31.10.2016г. беше обявена и номинацията за „Будител на Зетьово за 2016г” .

 8. На 21.11.2015г. се проведе традиционния за с.Зетьово празник – Денят на християнското семейство. В концерта , участваха всички самодейци при читалището ,както и клуб за народни хора , Арт клуба и Клуба по приложно изкуство. Присъстваха 184 човека.

 9. На 01.12.2016г. в малката зала на НЧ"Селски будилник 1906"с.Зетьово пред членовете на Клуб по приложно изкуство и жители от селото , участниците от Театрална група при ОУ"Отец Паисий " с.Зетьово с ръководител Г-жа Ваня Душева , представиха своето "Пантонимно шоу ".

 10. На 23.12.2016год. Участие на клуб по приложно изкуство с изложба – базар „Декупаж „ на коледна тематика , по случай Коледните тържества в с.Зетьово .

 11. Участие на Арт клуб „Z „ с изложба на коледна тематика на 23.12.2016г.

 12. На 23. 12.2016г. на площада се проведе Коледно тържество с участие на ЦДГ, ученици от ОУ”Отец Паисий”, състави и клубове при НЧ”Селски будилник 1906”, и оркестър , както и 450 жители на селото. Пресъздаден обичаят „Коледуване „ , „Запалване на коледен огън „ .С П И С Ъ К

С изяви на самодейни състави и клубове при НЧ”Селски будилник 1906” с.Зетьово през 2016г. с общинско , регионално и държавно значение


 1. Участие на членовете от Клуб по приложно изкуство „Зорница”на Първо мартенски базар 2016г., организиран от Община Чирпан.

 2. На 29.02.2016г. Женската вокална група „Мелодия” при НЧ”Селски будилник 1906” , участва в концерт по случай Ден на самодееца в ДНА гр.Чирпан, съвместно с читалища от с.Спасово, Изворово, Свобода и Чирпан.

 3. На 29.02.2016г. – участие на танцов състав „Тракийче „ в концерт за 1-ви март 2016г.

 4. На 29.02.2016г. участие на Клуб за народни хора „Тракийка „ в концерт по случай Денят на самодейността.

 5. На 31.03.2016г. гостуване на вокална група „Мелодия” в с.Спасово – концерт за Първа пролет.

 6. На 31.03.2016г. – участие в Спасово на Танцов състав „Тракийче „.

 7. На 31.03.2016г. участие на Клуб за народни хора „Тракийка „ в с.Спасово.

 8. На 27.04.2016г. в залата на читалището се проведе „ Маратон на четенето „, съвместно с ЦДГ и Училище., като част от Национална кампания за четене.

 9. На 28 .04.2016г. се проведе Конкурс - рисунка по приказка , съвместно с деца от ЦДГ”Снежанка” и ученици от ОУ”Отец Паисий”, по случай Националната кампания „Маратон на четенето”.

 10. Участие на Вокална група „Мелодия „ на Общински прегледи на художествената самодейност на 13.05.2016г. - грамота Първо място.

 11. Участие на Танцов състав „Тракийче „ – 10 човека втора група на Общински прегледи гр.Чирпан на 13.05.2016г. .

 12. На 22.05.2016г. се проведе традиционен регионален „Майски празник на фолклора с.Зетьово. В концерта участваха, децата от ЦДГ, самодейните групи при читалището и гостите – танцов състав „Чирпанлии” при НЧ”П.К.Яворов „ Чирпан , читалище с.Рупки, читалище с.Спасово , читалище с.Ябълково .На тържеството

 13. На 04.06.2016г. Участие на танцов състав „Тракийче” – втора група при НЧ”Селски будилник 1906” с.Зетьово на Танцов фестивал – конкурс „Надиграване в Чирпан” , организирано от Община Чирпан и НЧ”П.К.Яворов 1867” и под патронажа на Кмета на Община Чирпан.Завоювано трето място и материална награда.

 14. На 22.07.2016г. Клуб по приложно изкуство „Зорница „ при читалището участва с изложба – базар на „Национален фестивал на лавандулата „ в гр.Чирпан.

 15. На 22.07.2016г. Участие на Арт клуб „ Z „ при НЧ”Селски будилник 1906” на конкурс – рисунка по случай „ Национален фестивал на лавандулата „ гр.Чирпан.

 16. На 23.07.2015г. Клуб по приложно изкуство при читалището ,участва с изложба – базар на „Национален фестивал на лавандулата „ с.Средно Градище.


Всички тези тържества се осъществяват чрез средства от държавната субсидия и нашите постоянни дарители и партньори

4.ОБОГАТЯВАНЕ , СЪХРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА РОДНИЯ КРАЙ

Съществуващите две музейни сбирки - „Историята на моя роден край” и „Етнографската сбирка” се обогатяват периодично и посещават от ученици и възрастни по определени поводи и празници.

Музейната сбирка се до обогатява непрекъснато с нови материали и снимки . Г-н Илия Петров, отдал много време от личния си живот за създаване на музейната сбирка,продължава да има нови идеи и да ги осъществява за запазване историята на родното ни село.

Всички краеведски факти , празници , чествания , филми и снимки се публикуват на сайта на читалището , на фейсбук страницата , както и в интернет., чрез любезното съдействие на

Г-н Иван Жеков, както и на нашите медийни партньори НИКОНЕТ КОМ Чирпан, Вестник Чирпански новини и вестник „Здравей Чирпан „ , които отразяват нашата дейност на Общинско ниво.
5.ФИНАНСИРАНЕ
Дейностите извършвани от НЧ”Селски будилник 1906” се финансират от:

 • Целеви средства – от държавата и общината

 • Стопанска дейност и наеми, регламентирани в Закона за народните читалища

 • Членски внос

 • Дарения от спонсори, които са много , от селото и региона .

 • Община Чирпан

 • Кметство Зетьово

 • ЗК”СЪГЛАСИЕ” С.ЗЕТЬОВО

 • АВВ – 2003 ООД „ С.ЗЕТЬОВО

 • ОРПЕКС ООД” - ОРЛИН ПЕЕВ

 • ТРАКИЙСКИ СТРОИТЕЛ 99 ООД „

 • НИК МОБАЙЛ НЕТ ЕООД” ЗЕТЬОВО

 • АПК ООД „ С.ЗЕТЬОВО

 • ХР. – ЯНИ ООД „ ХРИСТО КОСТОВ

 • МИГ ЧИРПАН „ ООД

 • ПРОФИТ 88 ЕООД „

 • КРАСИМИР КРЪСТЕВ

 • ДЕЯ АВТОЧАСТИ „ДИМО ГОСПОДИНОВ

 • ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

 • ЕТ „ ВАСИЛ ИВАНОВ РОЯЛ 2002”

 • ЕТ „МАГИ 97”

 • БАЙКО ВЪЛЕВ

 • ГАРАНТ – ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ 89 ЕООД „

 • ЦЪРКВА „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО”С.ЗЕТЬОВО

 • ТОНЧО ГАНЕВ СТАНЧЕВ

 • ЕВРО ОЙЛ „ ГР.ГЪЛЪБОВО

 • ЕТ „ ВАСИЛ ПАНЕВ – ГЕРГАНА 75”

 • МВ”ЛЕСОКУЛТУРИ” ЕООД – Минчо Хаджиев

 • ЕТ „Иван Василев „

 • Участия в проекти към Министерството на културата и Европейски програми.През 2010 година стартира проект”Глобални библиотеки България” и в читалището има компютърна зала , която предлага нови административни и компютърни услуги за населението и в настоящия момент продължава своята ефективност.

През 2012г. Читалищното настоятелство кандидатства с проект пред Министерството на земеделието чрез местна инициативна група Чирпан по мярка 323Б за оборудване на сцената и репетиционната зала, както и за възстановяване на танцовия състав и вокалната група.

През 2013г. Проекта получи одобрение, беше подписан договор и читалището започна работа и разплащане на отделните видове дейности по реализирането му.

През настоящата година читалището работи още по този проект и ежегодно организира „Майски празник на фолклора „ с цел запазване на нематериалното културно наследство.

Читалищното настоятелство и проверителна комисия благодари на всички свои партньори , с които осъществява всички събития, за огромното доверие и признание към читалищната дейност , която се извършва с селото и желае на директорите , управителите и служителите на тези фирми здраве и успехи , като се надява на бъдещи партньорства.

Сградата на читалището поверена ни за стопанисване от Община Чирпан се поддържа в добър външен и вътрешен вид.

През 2017година се извърши частичен ремонт / Смяна на вратите в киносалона .

Използвам възможността да благодаря още веднъж на всички наши спомоществователи , членове на настоятелство и проверителна комисия, членове на читалището, членове на ЗК“Съгласие“, членове на Пенсионерската организация , всички наши партньори в лицето на Община Чирпан , Кметство с.Зетьово, ЗК“Съгласие“, фирмите намиращи се на територията на селото ни, ЦДГ, Училище, Църква , за това че заедно вървим по нелекия път за запазване културната идентичност на България и на читалищното дело.

Всички средства, които читалището е получило от държавата, общината ,от собствени приходи и дарения, е използвало за текущи ремонти на сградата, за оборудване необходимо за развитие на основните дейности, за закупуване на книги, за отопление , осветление, за организиране на културни празници, бележити дати, за участия в проекти и други приоритетни дейности на читалището.

Може би не всичко сме казали в отчета, но моето мнение е, че дейността на читалището през изминалия период е била насочвана в правилната посока, в търсене на нови форми за запазване на културните традиции и историческо наследство на нашето село.

Благодаря на всички за присъствието, което показва, че сте съпричастни и носите дълбоко в сърцата огъня, който нашите прадеди са запалили преди 111 години и той е още жив чрез нас.

Българското читалище е ценност не само за България, то е било и ще продължава да бъде модел, от който Европа се възхищава, защото е пренесен от вековете и притежава енергията да се всели в бъдещето.
15.03.2017г

С.Зетьово Председател на ч-ще:………..


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница