Насоки за кандидатсване за грантове постраница1/3
Дата22.12.2018
Размер422 Kb.
  1   2   3

Министерство на регионалното развитие и


благо­устройството
Съвместен Фонд за Малки Проекти
България – Румъния


НАСОКИ
ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ГРАНТОВЕ ПО
публична ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ФИНАНСОВ МЕМОРАНДУМ 2004

Бюджетна линия: 2004/016-783.01.03

Номер на поканата: BG 2004/016-783.01.03/G/CBC/JSPF

Краен срок за предаване на проектните предложения: 7 юни, 2006

Забележка:

Моля, имайте предвид, че процедурата за кандидатстване е променена. Оценката на вашия Формуляр за кандидатстване ще се извърши само ако вашата Концепция е класирана. След това вашият Формуляр за кандидатстване ще се оценява. Проверката на приемливостта на кандидатите ще се осъществи само за проектите препоръчани за финансиране според получените точки, на базата на съпътстващите документи, които ще бъдат поискани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Договаряща страна.

Съдържание:

I. програма Съвместен фонд за малки проекти 4

1.1 Историческа справка 4

1.2 Цели на програмата и приоритетни въпроси 4

1.3 Сума на разположение за финансова подкрепа от Договарящия орган 5

2. Правила по настоящата покана за предложения 72.1. Критерии за приемливост 7

2.1.1 Приемливост на кандидатите: кой може да кандидатства 7

2.1.2 Партньорство и приемливост на партньорите 8

2.1.3 Приемливост на проекти: проекти, за които може да се подава кандидатура 9

2.1.4 Приемливи разходи: разходи, които може да се вземат предвид при формирането на гранта 11

2.2. Как се кандидатства и каква е процедурата 14

2.2.1 Формуляр за кандидатстване 14

2.2.2 Къде и как се изпращат проектите 14

2.2.3 Краен срок за кандидатстване 15

2.2.4 Допълнителна информация 15

2.3 Оценка и избор на проектите 16

2.4 Изпращане на съпътсващите документи 20

2.5 Обявяване на решението на Договарящата страна (МРРБ) 22

2.5.1 Същност на решението 22

2.5.2 Индикативен план-график 22

2.6 Условия приложими към изпълнението на проектите след сключването на договорите с Договарящата страна (МРРБ) 23

III. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 26I. програма Съвместен фонд за малки проекти

1.1 Историческа справка

Според регулация на Европейската Комисия № 2760/98 определяща разширението на програмата за Трансгранично сътрудничество включваща сътрудничество от ФАР-ФАР страни през 1999 година, се даде шанс на българо-румънския трансграничен регион да стане приемлив за финансиране по програма ФАР-ТГС.Тази първа програма с България бе фокусирана главно върху големи инфраструктурни проекти от взаимен интерес в сектор транспорт и околна среда,допринасящи за подготовката на страната в присъединяването към Европейския съюз.

С оглед засилване на сътрудничество в граничните райони, България и Румъния решиха през 2000 г. да започнат реализацията на Съвместен Фонд за малки проекти. Проектите от типа “от хора за хора” включени в Програма ФАР-ТГС от 2000 г. бяха ориентирани главно да помогнат на граничните региони да преодолеят специфичните проблеми в развитието си породени от тяхната отдалеченост в рамките на националните икономики.Процедурите за управление и изпълнение на проектите от хора-за-хора по 2000 ФМ бяха подготвени.Успешното изпълнение на СФМП показа,че този фонд е един успешен механизъм, адресиран към малки проекти и води до едногодишно изпълнение на тези схеми.

Проектите от типа “от хора за хора” включени в Програма ФАР 2004 следват дейности подобни на ФАР-ТГС 2000,2001,2002 И 2003/като сумата отделена по ФАР бе 0,5 МЕвро за 2001 И 2002 и 0,8 МЕвро за 2003 /.Средно около12 проекта получаваха подкрепа всяка година.Техният успех допринесе за позитивния образ на Програма ФАР сред населението в граничния регион.

Включването на СФМП в програмата е логическа крачка напред в цялостния контекст за присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз и по-специално в развитието на трансграничното сътрудничество и еволюция на програма ФАР ТГС като част от предприсъединителния процес.

Настоящата грантова схема ще финансира т.нар.”меки” мерки: бизнес сътрудничество, развиване на предприятия, трансфер на технологии и маркетинг за малки и средни предприятия, обучение, заетост, мерки за обмен в здравеопазването и културата, подобряване на информационния поток и комуникациите между граничните райони.

За да се постигне значителен резултат,тези схеми трябва да се изпълняват с многогодишна перспектива.Заедно с големите проекти,финансирани от Програмата, проектите от типа “от хора за хора” представляват ефективен инструмент в рамките на пред-присъединителните мерки в подкрепа на регионалното развитие.

1.2 Цели на програмата и приоритетни въпроси

Главна цел на СФМП е да подкрепя малки проекти, от типа “хора-за-хора” и “меки” мерки за местно развитие включващи местните органи от граничните региони.Ключовите цели на Съвместния Фонд за Малки Проекти на Програма Фар ТГС са подпомагане на бългоро/румънските представители от граничния регион да развиват,управляват и изпълняват проекти с ясно изразен трансграничен ефект да повишат съзнанието и сътрудничеството, да развиват партньорство и да създадат мрежи за сътрудничество от двете страни на границата.1.2.1.По-широките цели на ФМП са:
Целта на СФМП е да засили сътрудничеството от двете страни на границата в сферата на икономическото развитие,условията за живот и в преодоляването на специфични проблеми на развитието, произтичащи от относителната им изолация в рамките на националните икономики.

Освен това, дейностите от хора за хора ще допринесат за постигането на общите цели залегнали в глава 21 ”Регионално развитие” от Националната програма за приемане достиженията на правото на Европейския съюз (НППДПЕС):
 • подобрение на координацията между властите, увеличаване административния капацитет на национално и местно ниво.
 • децентрализация в сферата на регионалната политика1.2.2.Конкретните / непосредствени цели са:
Проектът е част от създаването на интегрирани гранични региони и той представя този важен елемент в подготовката на Румъния и България за усвояване на структурните фондове.

 • Финансова подкрепа на дейности от типа от хора-за-хора в граничните региони в сферата на икономическо развитие,околна среда,туризъм, местна демокрация,културен обмен,местна демокрация,проучвания в сферата на планирането и развитието.

 • Малки проекти в сферите упоменати по-горе,съгласувани с ответната страна според пакета от дейности,правила и насоки.

 • укрепване на общественото съзнание и информираност в сферата на трансграничното сътрудничество и в процеса на присъединяване към Европейския съюз.

 • Окуражаване на местните власти за участие в програма ФАР-ТГС

 • стимулиране и подкрепа на трайни структури сред местните и регионални организации в подготовката на проекти в сферата на трансграничното сътрудничество.

 • изграждане на трансгранични връзки между местните и регионални организации в пограничните райони.


1.2.3. Приоритети на Програмата
СФМП ще финансира дребно-мащабни дейности в следните приоритетни области:


 • Икономическо развитие: Подпомагане на малки проекти, които укрепват икономическата база на граничния район. Например, предложения за развитието на малки предприятия, пазарни инициативи, пазари, изложения и рекламни мероприятия, и т.н.; създаване на трансгранични структури и партньорства между подкрепящи организации; инициативи за местна заетост, образователни и обучителни инициативи
 • Околна среда: Проекти, насочени към конкретни проблеми на околната среда в региона, като напр. разработка на проучвания, оценки на проблеми, обучение в областта на околната среда, и действия, насочени към засилване на общественото съзнание по отношение на околната среда, и др.
 • Туризъм: Дейности, които обхващат “меки” проекти за развитие на туризма - изследвания, мерки за укрепване на институционалния капацитет, специализирани обучения за малки и средни предприятия и такива, свързани с ПРЧР( програми за развитие на човешките ресурси). • Културен обмен: Вече съществуващи връзки и новосъздаден културен обмен между местни групи от двете страни на граничния регион. Срещи и обмен между младежи; артистична дейност; фолклорни мероприятия и др. п. действия, които наблягат върху установяването на традиции и дългосрочно сътрудничество на общото културно наследство.
 • Местна демокрация: Ще се подпомагат схеми, които съдействуват за създаването и засилването на умения у организационните структури на местната и регионална обществена администрация и на други структури на демократичното общество (търговски палати, търговски асоциации, профсъюзи, НПО, училища и университети). Ще се осигуряват съответни курсове за обучение и информация, подпомагане на посещения за обмен, подготовка на проекти и по процедурни въпроси. Смесените проекти могат също така да включват разработване на материали за задочно обучение, ще се подпомага обменът на "ноу-хау" и опит в образованието чрез взаимни посещения.
 • Проучвания в областта на планирането и развитието: Проекти, които създават база за съвместно планиране в пограничните райони. Могат да се подпомагат проекти, които създават предпоставки за съвместно планиране в граничния район, за оформяне на съвмести програми за научни изследвания, за разработване на общи стратегии за регионално развитие в дадена гранична област, с цел общо определяне на приоритетите за развитие и т.н. Също така са приемливи и предпроектни проучвания за изпълнение на по-големи проекти


Предложените дейности трябва да покажат ясен и устойчив във времето трансграничен ефект.
1.3 Сума на разположение за финансова подкрепа от Договарящия орган

Глобалната индикативна сума на разположение за настоящата Покана за предложения е:
Дребномащабни проекти “от хора за хора”

€ 744 000 (Евро)


Договарящата страна си запазва правото да не контрактува всички налични фондове.
Размер на грантовете
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по програмата важат следните размери на минимална и максимална сума на грант :


 • минимална сума: € 10 000

 • максимална сума: € 50 000

В допълнение на това, изискваният грант не може да надвишава 90% от общата стойност на проекта (вижте също раздел 2.1.4). Разликата трябва да бъде финансирана със собствените средства на кандидата, или на партньорите му, или от източници, различни от бюджета на Европейската общност.

Минималното съ-финансиране от страна на кандидата е 10 % от цялата сума на проекта. Това се изисква за да се докаже местен ангажимент и не може да бъде в натура. Съ-финансирането трябва да бъде налично, необходимо за изпълнението на проекта, ясно определено в бюджета на проекта, действително изразходвано по време на изпълнението на проекта, да може да се идентифицира и провери в счетоводните документи на кандидата и/или партньорите. Средства, отпуснати по друга програма на Европейския съюз, не може да се вземат предвид като съ-финансиране.

Забележка: Оценителната Комисия си запазва правото да препоръча намаляване на гранта, ако разходите се считат за прекомерни.

2. Правила по настоящата покана за предложения

Настоящите Насоки за кандидатстване определят правилата за представяне, подбор и изпълнение на проекти за гореспоменатата програма, които са в съответствие с “Практическото ръководство за договорните процедури”, (Раздел 6, Грантове) в сила от 1 февруари 2006 г.

Моля, вижте и: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

2.1. Критерии за приемливост

Има три групи критерии за приемливост. Те се отнасят до:
 • организациите, които могат да кандидатстват за грант (2.1.1), и техните партньори (2.1.2),

 • проектите, за които може да се отпусне грант (2.1.3),

 • видовете разходи, които могат да се вземат предвид за формирането на гранта (2.1.4).

2.1.1 Приемливост на кандидатите: кой може да кандидатства

(1) Кандидатите трябва да отговарят на следните условия, за да бъдат одобрени като приемливи за отпускане на грант • да са юридически лица 1; и

 • да са общини, асоциации на местни власти, Евро-региони; организации в подкрепа на бизнеса като търговски, промишлени или селскостопански камари, професионални и браншови асоциации; агенции за икономическо развитие, бизнес центрове, бизнес инкубатори, търговски асоциации, други НПО, образователни институции, като професионални училища, колежи, университети, центрове за професионално обучение, изследователски институции, и

 • да са регистрирани в Република България, и

 • да са регистрирани най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на предложения по настоящата Покана за Предложения, и

 • да се намират в приемлива българска област в граничния регион между България и Румъния или да имат регистриран клон в поне една от приемливите области2/за подробна информация т.2.1.3.-Местополажение/, и

 • да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, да не са посредници, и

 • да имат поне един румънски партньор, което да бъде доказано със Заявление за партньорство3.

Министерства, държавни агенции и техните регионални клонове, а също така и областните администрации са неприемливи и като кандидати и като партньори.
(2) Потенциални кандидати не могат да участвуват в настоящата покана за предложения, или да им се отпускат грант, ако:

 1. са във фалит или в ликвидация, когато дейността им се управлява от съда, когато са влезли в споразумение с кредитори, са преустановили своята дейност, са в процедура във връзка с горното, или са изпаднали в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури, постановени в националното законодателство или правилници;
 1. са били осъждани за наказуемо деяние относно тяхното професионално поведение с присъда, имаща силата на res judicata (т.е. без право на обжалване);
 1. са виновни за тежко професионално недобро поведение, безусловно установено, което Договарящата страна може да докаже;
 1. не са изпълнили свои задължения, отнасящи се до вноски за социално осигуряване или заплащане на данъци, съобразно със законните изисквания на страната, в която те са установени, или с тези на страната на Договарящата страна, или на страната, където ще се извършват дейностите;
 1. са получили присъда със силата на res judicata за измама, корупция, участие в престъпна организация или някаква друга незаконна дейност във вреда на финансовите интереси на Общността;
 1. са били обявени в сериозно нарушение на договори за неспазване на техните договорни задължения във връзка с процедура за доставки или друга процедура за отпускане на грантове, финансирани с бюджета на Общността

Кандидатите ще бъдат изключвани от участие при покани за предложения или за отпускане на грантове и ако по време на откриването на поканата, те:
 1. са обект на конфликт на интереси;
 1. са виновни за неправилно представяне на информация, изисквана от Договарящата страна като условие за участие в поканата за предложения, или ако не представят такава информация;
 1. са се опитали да получат поверителна информация от или да окажат влияние върху Оценяващия комитет, или върху Договарящата страна по време на процеса на оценка на сегашна или предишна покана за оферти.

За случаите, посочени в т. (a), (c), (d), (f), (h) и (i) по-горе, изключването ща бъде за срок от две години от времето на установяването на нарушението. За случаите, посочени в т. (b) и (e), изключването ще се отнася за срок от четири години от датата на обявяването на присъдата.


Кандидатите, към своите Формуляри, трябва да приложат клетвена декларация, че те не попадат в някоя от горепосочените категории от (a) до (f).
ВАЖНО:

Държавни служители или други представители на централната и областните администрации, независимо от тяхното административно положение, не могат да кандидатстват или да присъстват в проектни предложения на организации, които са Кандидати и/или Партньори по настоящата Покана за предложения.

Бележка: В случаите,когато общински служител е предложен за част от екипа,моля да осигурите необходимото доказателство/декларация или др.,в уверение на това,че предложения експерт не е държавен служител.

2.1.2 Партньорство и приемливост на партньорите


Кандидатите трябва да извършват дейността съвместно с партньорски организации от граничния регион,както е определено по-долу.
Партньори
Кандидатстващите организации трябва да имат поне един партньор от другата страна на границата с Румъния,с когото трябва да има подписано Партньорско Споразумение. Това е задължително изискване.

Румънският/те/ партньор/и трябва: • да бъде организация с нестопанска цел;и

 • да бъде община, местна структура; сдружение на местни власти; Евро региони; търговски палати; професионални сдружения; профсъюзни организации, неправителствени организации; училища, колежи, университети и др. образователни институции; фондации, граждански обединения и пр.; и

 • да са разположени в рамките на граничния регион с България/ Мехидини,Олт, Долж, Телеорман, Калараш,Гюргево и Констанца/или да имат регистриран клон в една от гореизброените румънски области и

 • да са регистрирани в Република Румъния и

 • да имат стабилни финансови ресурси за да осигурят участието на организацията по време на проекта и ако се наложи , да играят активна роля в съ-финансиранетоПартньори, чиито организации са локирани извън гореспоменатия граничен регион не са допустими за финансиране по настоящата Покана за Предложения.

Кандидатстващата организация може да има партньорство с български организации. Това не е задължително изискване. Българският партньор трябва да отговаря на същите критерии за приемливост, на които отговаря и кандидатът. / за кандидата – виж раздел 2.1.1 /
Кандидатът трябва да бъде водеща организация, и в случай на одобрение и избор, на договаряща страна /”Бенефициент”/.Не е необходимо партньорството да е породено по силата на нормативно установени документи. Декларацията за партньорство в молбата за кандидатстване трябва да бъде попълнена,подписана и подпечатана в съответствие с приложения образец.Тя е гаранция за сътрудничество и взаимно разбирателство като осигурява устойчив трансгрничен ефект на проекта,свързан директно с целите на Трансграничната програма. .
Долу изброените не са партньори и не е необходимо да подписват Декларация за партньорство.

Асоциирани организации

Други организации също могат да участват в проекта. Т.нар. Асоциирани организации могат да подпомагат изпълнението на проекта, но не могат да получат финансиране с изключение на средства за пътни, дневни и квартирни. Асоциираните организации не трябва да отговарят на критериите споменати в раздел 2.1.1. Асоциираните организации трябва да бъдат споменати в част IV – “Асоциираните организации, участващи в проекта” от Формуляра за кандидатстване.


Подизпълнители

Бенефициента има възможност да възлага договори на подизпълнители. Подизпълнителите не са нито партньори, нито асоциирани организации, и се подчиняват на правилата за възлагане на договори, посочени в Анекс ІV към стандартния договор за безвъзмездна помощ.


Кандидата ще бъде водещата организация и евентуално при избор на Договаряща страна (Бенефициент).

2.1.3 Приемливост на проекти: проекти, за които може да се подава кандидатураОпределение: Един проект се състои от последователни дейности.
Продължителност: Планираната продължителност на един проект не може да надвишава 12 месеца.
Сектори или теми
Дребномащабни неинвестиционни проекти “от хора за хора” – развитие и укрепване на сътрудничество между съседни райони от двете страни на границата с оглед съвместно подобряване на културното, образователно и социално-икономическо развитие, условията на живот и непрекъснат контакт. Дейностите трябва да са свързани със следните приоритетни области:


 • Икономическо развитие

 • Околна среда

 • Туризъм

 • Културен обмен

 • Местна демокрация

 • Проучвания в областта на планирането и развитието


Местоположение
Дейностите трябва да се провеждат в граничната зона между България и Румъния, а именно


 • в областите Видин,Враца,Монтана,Велико Търново,Плевен,Русе,Силистра и Добрич от българска страна и
 • в областите Мехидини, Олт, Долж, Телеорман, Калараш,Гюргево и Констанца от румънска страна.


Дейности, намиращи се извън гореспоменатите райони, не подлежат на финансиране по настоящата Покана за предложения .
Вид дейности
Съвместният Фонд за малки проекти ще подпомага малки неинвестиционни проекти "от хора за хора" в следните приоритетни области.


 • Икономическо развитие: Подпомагане на малки проекти, които укрепват икономическата база на граничния район. Например, предложения за развитието на малки предприятия, пазарни инициативи, пазари, изложения и рекламни мероприятия, и т.н.; създаване на трансгранични структури и партньорства между подкрепящи организации; инициативи за местна заетост, образователни и обучителни инициативи
 • Околна среда: Проекти, насочени към конкретни проблеми на околната среда в региона, като напр. разработка на проучвания, оценки на проблеми, обучение в областта на околната среда, и действия, насочени към засилване на общественото съзнание по отношение на околната среда, и др.
 • Туризъм: Дейности, които обхващат “меки” проекти за развитие на туризма - изследвания, мерки за укрепване на институционалния капацитет, специализирани обучения за малки и средни предприятия и такива, свързани с ПРЧР( програми за развитие на човешките ресурси). • Културен обмен: Вече съществуващи връзки и новосъздаден културен обмен между местни групи от двете страни на граничния регион. Срещи и обмен между младежи; артистична дейност; фолклорни мероприятия и др. п. действия, които наблягат върху установяването на традиции и дългосрочно сътрудничество на общото културно наследство.
 • Местна демокрация: Ще се подпомагат схеми, които съдействуват за създаването и засилването на умения у организационните структури на местната и регионална обществена администрация и на други структури на демократичното общество (търговски палати, търговски асоциации, профсъюзи, НПО, училища и университети). Ще се осигуряват съответни курсове за обучение и информация, подпомагане на посещения за обмен, подготовка на проекти и по процедурни въпроси. Смесените проекти могат също така да включват разработване на материали за задочно обучение, ще се подпомага обменът на "ноу-хау" и опит в образованието чрез взаимни посещения.
 • Проучвания в областта на планирането и развитието: Проекти, които създават база за съвместно планиране в пограничните райони. Могат да се подпомагат проекти, които създават предпоставки за съвместно планиране в граничния район, за оформяне на съвмести програми за научни изследвания, за разработване на общи стратегии за регионално развитие в дадена гранична област, с цел общо определяне на приоритетите за развитие и т.н. Също така са приемливи и предпроектни проучвания за изпълнение на по-големи проектиСледните видове дейности са неприемливи:


 • инфраструктурни дейности

 • отделни спонсорства за участие в семинари, конференции, конгреси;

 • индивидуални стипендии за следване и за курсове за обучение;

 • дейности без реален трансграничен ефект;

 • търговски дейности;

 • Финансиране на обичайни, рутинни дейности на местните организации, особено свързани с покриване на техните текущи разходи;

 • Дейности, започнали преди кандидата да е подписал договор за грант;

 • Дейности, свързани с политически партии;

 • Благотворителни дарения;

 • Дейности покрити от други програми.


Брой на предложенията (оферти) и грантове за отделния кандидат
Всяка организация, която отговаря на критериите за право на участие (според т. 2.1.1 и 2.1.2), може да участва в само едно проектно предложение като Кандидат и в само едно проектно предложение като Партньор.

Кандидатът не може да получи повече от един грант по силата на настоящата Покана за предложения.
2.1.4 Приемливи разходи: разходи, които може да се вземат предвид при формирането на гранта

За гранта може да се вземат предвид само “приемливи разходи”. Те са конкретизирани подробно по-долу. Кандидатите да обърнат внимание на факта, че приемливите разходи трябва да са реални разходи и не може да са под формата на еднократна глобална сума (с изключение на разходите за пътуване, храна и непреките разходи).

Бюджета се представя в съответствие с Анекс B от Формуляра за кандидатстване. В случаите, когато е необходимо допълнителна бюджетна разбивка, необходимата информация трябва да бъде предоставена чрез вмъкване на допълнителни редове /подточки/ в бюджетната таблица. Трябва да се избягват обяснения прикрепени като анекси на бюджетната таблица. Точките трябва да бъдат разбираеми и ясни.

Предложенията получават препоръка за отпускане на грант – при условие, че в процеса на проверка преди подписването на договор за грант не се установят проблеми, налагащи промени в бюджета. В резултат от проверката може да се отправят искания за пояснения, които в определени случаи могат да доведат до намаления4.Затова в интерес на кандидата е да представи разумен, реалистичен и ефективен спрямо разходите бюджет.

Разходите направени за изготвяне на проектното предложение не се покриват от сумата по гранта и не може да бъдат включени в бюджета на проекта.

Приемливи преки разходи
За да се считат за приемливи в контекста на проекта, разходите трябва:


 • да са необходими за изпълнение на проекта, да са предвидени в договора приложен към тези Насоки, и да съответстват на принципите на разумно финансово управление, по-специално “формиране на ценност срещу парите” и ефективност на разходите;

 • да са направени от бенефициентите по проекта или от техните български партньори в хода на изпълнение на проекта и след подписване на договора (както е определено в член 2 от Специалните условия), независимо от времето за актуалното разплащане на бенефициента или българския му партньор, (това няма да окаже влияние върху приемливостта на разходите след финалния одит). Разходите извършени от Асоциираните партньори са неприемливи (с изключение на средствата за пътни, дневни и квартирни);

 • да са направени по време на периода за изпълнение на проекта за стоките/услугите, които са използвани/доставени. Съответните договори/тръжни процедури могат да бъдат извършени от кандидата или неговите партньори преди началото на проекта, съгласно правилата заложени в Приложение ІV към стандартния договор. Тези разходи трябва да бъдат изплатени преди предаването на финалния отчет.

 • да са записани в сметките на Бенефициента или партньорите му, да могат да се идентифицират и проверяват, да са подкрепени с оригинални първични документи като доказателство.

Предмет на тези условия и съ-отнасящи се към процедурите за възлагане на договори са следните преки разходи, извършени от кандидата или неговите партньори: • разходи за персонал назначен по проекта, отговарящи на действителните заплати плюс начисленията за социално осигуряване и други свързани с трудовото възнаграждение разходи; заплатите и разходите не бива да надвишават обичайните за Бенефициента или неговите партньори, освен ако е ясно обосновано и е доказана значимостта за изпълнението на проекта;

 • пътни и дневни разходи на персонал участващ в проекта при условие, че отговарят на пазарните ставки и не надвишават тарифите общоприети от Договарящия орган; възстановяването на средствата не трябва да надвишават ежегодно одобрените ставки от Европейската комисия по време на изпълнението на проекта (размера на дневната издръжка е даден на следния интернет адрес: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm.

 • разходите за закупуване на оборудване (ново или втора ръка) специфично за целите на проекта, разходите за услуги, при условие, че отговарят на пазарните ставки;

Възлагане на поръчки за доставки на материали
Признатите разходи покриват само закупуването на дребно оборудване и доставки ако са неразделна част от проекта и са пряко свързани с изпълнението му. В допълнение компютри и лаптопи могат да бъдат възложени за доставка-възлагането на доставки за компютри и лаптопи трябва да бъде ясно обосновано и в пряка връзка с целите на проекта и ще се считат за приемливи, в случай че такова оборудване вече не е закупено по друг проект финансиран със средства на Европейския съюз. Разходите за доставки обаче не бива да надвишават 20% от размера на безвъзмездната помощ.

Ако изпълнението на договори за безвъзмездна помощ (грант) включва възлагане на доставки на материали от бенефициента, то за всяка такава поръчка трябва да се прилагат процедурите описани в Анекс ІV на договора.


Възлагане на поръчки за услуги

Възлагането на поръчки може да се прилага само в случаи, когато Кандидата и неговите партньори не могат да осигурят тези услуги чрез своите собствени ресурси (за това е необходима ясна обосновка).


Ако изпълнението на договори за безвъзмездна помощ (грант) включва възлагане на услуги от бенефициента, то за всяка такава поръчка трябва да се прилагат процедурите описани в Анекс ІV на договора.

 • разходи за местен офис - само в случаите, когато има обоснована нужда да бъде основан офис за нуждите на проекта. Разходите за наемане на офис от бенефициента и/или от неговите партньори могат да бъдат приемливи само като непреки разходи;

 • разходи произтичащи директно от изискванията на договора (разпространение на информация, конкретна оценка за проекта, одит, преводи, копиране, застраховки, целево обучение за ангажираните в проекта и др.)

Непредвидени разходи

Непредвидени разходи ненадвишаващи 5% от общата сума на приемливите разходи могат да бъдат включени в бюджета на проекта. Те могат да бъдат ползвани само след писменото разрешение на Договарящата страна (МРРБ).Приемливи непреки разходи (режийни)
Непреки разходи ненадвишаващи 7% от общата сума на приемливите преки разходи, могат да бъдат включени за покриване на административни разходи (електричество, отопление, телефони, факс и др./, които са направени от бенефициента) българските партньори при изпълнението на проекта.

Непреките разходи са приемливи при условие, че Бенефициента не получава текущи разходи по друг договор за безвъзмездна помощ по програма на Европейската комисия.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница