Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №070 от 18. 03. 2013 г на председателя на Сметната палатаДата24.10.2018
Размер219.17 Kb.
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400013412


за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на политическа партия „ГЕРБ”

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 070 от 18.03.2013 г. на председателя на Сметната палата
СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

Списък на съкращенията

3

Част първа РЕЗЮМЕ

4

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за ПП „ГЕРБ”

5

3. Цел на одита

5

4. Обхват на одита, ограничения в обхвата

5

5. Критерии за оценка

6

Част трета КОНСТАТАЦИИ

7

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на ПП „ГЕРБ” и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

7

2. Съответствие на предоставената от ПП „ГЕРБ” информация по реда на
чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК , съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК

8

3. Спазване на законовите изисквания за финансиране по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, набиране на приходи за предизборната кампания

8

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

8

5. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания

11

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ”

11

Приложения към одитния доклад

13

Опис на одитните доказателства към одитен доклад № 04000013412

14


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ПП ”ГЕРБ”

Политическа партия „Граждани за европейско развитие на България”

ИК

Изборен кодекс

ЕРИК

Единен регистър по Изборния кодекс

ЦИК

Централна избирателна комисия

РБ

Република България

БНТ

Българска национална телевизия

БНР

Българско национално радио


Част първа

РЕЗЮМЕ

Настоящият проект на одитен доклад е изготвен въз основа на извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България (РБ) на политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” (ПП ”ГЕРБ”) през 2011 г. в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата на РБ за 2012 г. и на основание заповед на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.

За участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011 г., ПП „ГЕРБ” е регистрирана с Решение № 258-ПВР от 15.08.2011 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК). Партията се представлява от председателя й Бойко Методиев Борисов. Съгласно нотариално заверено пълномощно председателят е упълномощил Цветан Генчев Цветанов да представлява ПП „ГЕРБ”. За представяне, получаване и подписване на документи пред Сметната плата е преупълномощена Илияна Стефанова Петрова.

Одитната задача обхваща областта по отчитане на набраните приходи и на реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ” за предизборната кампания за президент и вицепрезидент на РБ през 2011 г.

При одита за съответствие на декларираните приходи във връзка с предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент са извършени проверки за съответствие на получената държавна субсидия с отчитането и по счетоводните регистри.

За установяване размера на реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ” са направени документални и насрещни проверки на информацията от доставчиците на стоки и услуги за медийни услуги, за плакати, флаери, диплянки, брошури и за масови прояви и оценка за съответствие на отчетените разходи с установените от извършените насрещни проверки.

От извършения одит са направени следните изводи и оценки.

Спазени са: срока за представяне пред Сметната палата на данни за откритата банкова сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ”; публикуването в Единния регистър на Изборния кодекс (ЕРИК) на изискуемата информация, съгласно ИК; нормативните изисквания по изготвянето и представянето на отчета на ПП „ГЕРБ” пред Сметната палата; регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.

Установено е, че няма други приходи освен получената държавна субсидия.

От документалните и насрещни проверки е установено, че разходите за предизборната кампания от ПП „ГЕРБ” са реално извършени и документално обосновани. Не са установени неотчетени разходи.

Общият размер на финансирането на ПП „ГЕРБ” не надвишава нормативно определения праг.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на заповед № ОД-4-134 от 04.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник- председател на Сметната палата.


2. Информация за ПП „ГЕРБ”

Политическа партия „ГЕРБ” е регистрирана в ЦИК с Решение № 258-ПВР от 15.08.2011 г. Издигнатите кандидати са участвали в изборите за президент и вицепрезидент на РБ на 23.10.2011 г. и на втория тур на изборите на 30.10.2011 г.

Партията се представлява от председателя й Бойко Методиев Борисов. Съгласно пълномощно № КО-Г-031 от 18.05.2010 г. представляващия партията е упълномощил Цветан Генчев Цветанов да представлява ПП „ГЕРБ”. За подаване на отчети, справки, декларации и други документи на партията пред Сметната палата, както и да ги подписва е преупълномощена Илияна Стефанова Петрова, съгласно пълномощно
№ КО-Г-033 от 20.05.2010 г.
3. Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на Изборния кодекс (ИК) при финансирането на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на РБ от ПП „ГЕРБ”, като обществеността се информира за:

1. Спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” (чл. 157 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 11 от ИК);

2. Спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от ПП „ГЕРБ” на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в ЕРИК;

3. Спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания;

4. Законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, регламентирани с чл. 150, ал. 1, т.т. 1, 3 и 4 от ИК, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК);

5. Установените при одита реално извършени разходи във връзка с предизборната кампания за президент и вицепрезидент на РБ;

6. Съответствието на декларираните приходи в отчета и реално извършените разходи за предизборната кампания;

8. Спазването на определения с чл. 155, ал. 1, т. 2, б. „а” от ИК размер за финансиране на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” при изборите за президент и вицепрезидент на РБ.


4. Обхват на одита

В обхвата на одитната задача се включват проверки и оценки за спазване изискванията на ИК за финансиране на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на РБ от ПП „ГЕРБ”:

1. Проверка за спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” (чл. 157 от ИК);

2. Проверка за спазване на изискванията при изготвяне и представяне на отчета от ПП „ГЕРБ”, придружен с извлечение от банковата му сметка (чл. 159, ал. 1 от ИК);

3. Проверка за съответствие на предоставената от ПП „ГЕРБ” информация по реда на
чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК , съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК;

4. Проверка за съответствие на формата и съдържанието на представения отчет от ПП „ГЕРБ”, с образеца утвърден от Сметната палата (чл. 159, ал. 3 от ИК);

5. Проверка за спазване на законовите изисквания за финансиране по източници
(чл. 150 от ИК) и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;


6. Проверка за съответствие на отчетената държавна субсидия по счетоводните регистри с разходваната за предизборната кампания на ПП „ГЕРБ”;
7. Проверка на разходите за подготовка и участие в изборите за президент и вицепрезидент на РБ, като ще се извършат насрещни проверки за установяване на размера на реално извършените разходи за медийни услуги, за плакати, флаери, диплянки, брошури и за масови прояви от ПП „ГЕРБ” и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените насрещни проверки;

8. Проверка за спазване на определеното с чл.154, ал. 4 от ИК изискване - разходи над 1 000 лв. да се превеждат по банков път;

9. Проверка за спазване на определения с чл. 155, ал.1, т. 3, б ”а” от ИК общ размер за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за избор на президент и вицепрезидент на РБ от ПП „ГЕРБ”;

10. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи.Ограничение в обхвата на одитната задача

Поради големият обем информация (първични документи, обосноваващи извършените разходи) и липсата на достатъчен времеви и човешки ресурс, няма да се включват в обхвата на проверките други разходи за материали (гориво и други) за 5 735 лв. и разходи за възнаграждения – 8 910 лв., поради малък относителен дял и ниско ниво на същественост по стойност.


5. Критерии за оценка

1. Спазване на изискванията на ИК за представянето на информация в Сметната палата от ПП „ГЕРБ”:

1.1. Спазване на законоустановения срок (5 дни след регистрацията за участие в изборите) за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания (чл. 157 от ИК);

1.2. Изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец (чл.159, ал. 3 от ИК);

1.3. Представяне на отчета пред Сметната палата, придружен с извлечение от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания.

1.4. Представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок


(чл. 159, ал. 1 от ИК - 30 дни след изборния ден, като следва да се отчете участие на балотаж);

1.5. Съответствие на предоставената от ПП „ГЕРБ” информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на


чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра;

1.6. Спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне на новопостъпила информация по чл. 158, ал. 2 за публикуване в ЕРИК.

2. Спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

2.1. Наличие на декларации за собственост на предоставените вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания и чл. 154, ал. 3 от ИК);

2.2. Спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

2.3. Спазване на законовото изискване разходи за предизборната кампания над


1 000 лв. да се извършват по банков път (чл. 154, ал. 4 от ИК).

3. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи за предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на РБ от ПП „ГЕРБ”:

3.1. Съответствие на отчетената по счетоводните регистри държавна субсидия с разходваната за финансиране на предизборната кампания;

3.2. Съответствие на отчетените разходи с установените от проверките реално извършени разходи.


Част трета

КОНСТАТАЦИИ

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на ПП „ГЕРБ” и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

1.1. Политическа партия „ГЕРБ” е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на РБ през 2011 г. с решение на ЦИК1 на 15.08.2011 г.

С писмо2 на ПП „ГЕРБ” - четири дни след регистрация на партията за участие в изборите, в Сметната палата са подадени данните на банковата сметка за обслужване на предизборната кампанията, което е в съответствие с чл. 157 от ИК - да се представи до 5 дни.

1.2. От преупълномощения представляващ ПП „ГЕРБ” в Сметната палата е представен с вх. № 48-00-510 от 29.11.2011 г.3 отчет4 за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. Спазен е нормативно определеният срок от 30 дни след изборния ден за представяне на отчета в Сметната палата, съгласно чл. 159, ал. 1 от ИК. Представеният отчет е на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка на ПП „ГЕРБ” по обслужване на предизборната кампания.

1.3. Формата и съдържанието на представения отчет с приложенията към него отговарят на утвърдените от Сметната палата, съгласно чл. 159, ал. 3 от ИК.5.

Спазен е нормативно установения срок до 5 дни от регистрацията на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите да се представят пред Сметната палата данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ . Спазени са и нормативните изисквания по изготвянето и представянето на отчета на ПП „ГЕРБ” пред Сметната палата.
2. Съответствие на предоставената от ПП „ГЕРБ” информация по реда на
чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК , съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК

По време на предизборната кампания от ПП „ГЕРБ” е изпращана за публикуване в ЕРИК информация, подписана с електронен подпис.

При извършените проверки за съответствие на предоставената информация в Сметната палата за публикуване в ЕРИК по време на предизборната кампания, съгласно разпоредбите на чл. 158 от ИК, е установено:6

2.1. Предоставена и публикувана е информация с наименованията на социологическите и рекламните агенции и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността. Посочени са услугите, които са предоставени от съответните агенции по време на предизборната кампания, съгласно чл. 158, ал. 2, т. 6 от ИК;

2.2. За предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” не са правени дарения от физически лица и не са предоставени за безвъзмездно ползване движими и недвижими вещи;

Спазени са изискванията на ИК за представяне на изискуемата информация пред Сметната палата. Информацията е изпращана в Сметната палата в хода на предизборната кампания и е публикувана в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за финансиране по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, набиране на приходи за предизборната кампания

Извършени са проверки за спазване на законовите изисквания за финансиране по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.

Общият размер на декларираните приходи от ПП „ГЕРБ” е 1 803 965,81 лв. и са от предоставена държавна субсидия, по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗПП.

При извършената проверка на приходите на ПП „ГЕРБ”7 е установено съответствие между отчетените приходи и предоставената държавна субсидия, съгласно извлеченията от банковата сметка. За провеждане на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент през 2011 г. е приет Проект на бюджет за приходи, разходи и поети задължения, като приходите за предизборната кампания възлизат на 2 000 000 лв. и са посочени като държавна субсидия. Сумите са превеждани по банков път, с което е спазена разпоредбата на чл. 154, ал. 4 от ИК.

Не са установени случаи на неспазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, съгласно чл. 152 от ИК.

Не са установени други приходи на ПП „ГЕРБ” за финансиране на предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България през 2011 г.Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на изборите за президент и вицепрезидент на РБ през 2011 г. Установено е съответствие между отчетените и установените приходи от държавна субсидия, съгласно предоставените счетоводни документи.
4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

При изпълнението на одитната задача за установяване размера на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените са извършени проверки на представените от ПП „ГЕРБ” първични счетоводни документи и сключени договори за декларираните в отчета разходи. 8

От проверените 46 договора, 26 са сключени за предизборната кампания едновременно за президентски и местни избори, като в 13 от тези договори са посочени сумите за отделните изборни кампании, а в останалите 13 договора, в които не е посочено разпределение на сумите за отделните изборни кампании е взето решение разходите да се разпределят в съотношение 50 на 50.

Общият размер на отчетените от ПП „ГЕРБ” разходи е 1 803 965,81 лв.9. С най-голям относителен дял от общо отчетените разходи са разходите за външни услуги – 1 689 110,60 лв. (94,13 на сто). От тях 655 242,17 лв. (38,59 на сто) са разходите за плакати, флаери, дипляни, брошури и др., следвани от разходите за медийни услуги – 590 996,27 лв.


(34,80 на сто), разходи за масови прояви – 414 084,81 лв. (24,38 на сто) и наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др. – 37 787,35 лв. (2,23 на сто).

За извършените разходи, отразени в отчета на ПП „ГЕРБ”, на етапа на планиране на одита е определена същественост по характер, поради значимостта на тези разходи за потребителите на информация. Други разходи за материали и разходите за възнаграждения не са включени в обхвата на одитната задача, поради малък относителен дял и ниско ниво на същественост по стойност.

Извършени са насрещни проверки на разходи за медийни услуги, за плакати, диплянки, брошури и за масови прояви от ПП „ГЕРБ”, както и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените насрещни проверки, чрез изискана от доставчици информация за вида и размера на предоставените услуги и размера на заплатените от ПП „ГЕРБ” суми.10

4.1. Разходи за медийни услуги

За осъществяване на предизборната кампания от ПП „ГЕРБ” са извършени разходи за медийни услуги в размер на 590 996,27 лв. От извършените документални и насрещни проверки на разходите за медийни услуги е установено:

4.1.1. За печатни медии

Разходите за медийни услуги от печатни медии са в размер на 136 567,07 лв. С печатни медии (вестници списания и други периодични издания) са сключени 6 договора за рекламно-информационни публикации, като четири от тях са сключени за двете изборни кампании (президентски и местни избори). Разпределението на сумите за двете кампании е съгласно договори, писма и протоколи. От всички печатни медии подписали договори с ПП „ГЕРБ” е получена информация в Сметната палата за извършените от тях услуги, с изключение на един доставчик на услуги. При извършената документална проверка на разходите за печатни медии е установено съответствие с разходите, посочени в отчета. Изплатените суми по договорите съответстват на предоставената информация от доставчиците. Всички суми са преведени по банков път, с което са спазени изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК.

4.1.2. За електронни медии

Общият размер на разходите за медийни услуги от електронни медии са
454 429, 20 лв. в т. ч.:

а) Българска национална телевизия (БНТ) е извършила рекламни услуги за


48 240 лв. за президентските избори, като от ПП „ГЕРБ” са подписани шест заявки за излъчване на реклами с приложена остойностена схема. Преводите на сумите са извършени по банков път, съответстват на установените по счетоводните регистри и отчета и са потвърдени от доставчика на услуги.

б) С Българското национално радио (БНР) е подписан договор за излъчване на клипове на ПП „ГЕРБ” за президентските и за местните избори - заявка със схема на излъчване на стойност 20 000 лв. За дължимите суми е представена информация в Сметната палата от БНР за 19 920 лв., като за разликата от 80 лв. е издадено кредитно известие. Размерът на изплатените средства от ПП „ГЕРБ” съответства на предоставената информация от доставчика и на сумите посочени в отчета. Плащането е извършено по банков път.

в) за частни радиа

Общият размер на разходите за медийни услуги, извършени от частни радиа са в размер на 45 480 лв. За осъществяване на предизборната кампания от ПП „ГЕРБ” са сключени два договора с Дарик радио и Радио Фокус. Всички суми са преведени по банков път, с което са спазени изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК. Предоставената в Сметната палата информация за извършените услуги от Дарик радио и Радио Фокус съответства на информацията в счетоводните регистри и отчета на ПП "ГЕРБ".

г) С пет частни телевизии са сключени договори за отразяване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” за президентските избори на обща стойност 274 076, 74 лв. Преводите на сумите са извършени по банков път и съответстват на получената информация от доставчика, на фактурираните и отразените в отчета.

д) С електронни издания на вестници, списания, информационни агенции са сключени 8 договора за 79 288,46 лв. за интернет реклама и отразяване на събития. Предоставената информация от двама доставчика за извършените от тях услуги съответства на плащанията от ПП "ГЕРБ" и на посочените разходи в отчета.

4.2.. Общо извършените разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други рекламни материали са в размер на 655 242,17 лв. В Сметната палата е предоставена информация само от един доставчик на услуги, която съответства на информацията в счетоводните регистри и отчета. Не е представена информация за извършени услуги за предизборните кампании от трима доставчици на рекламни услуги.

4.3.. Разходи за масови прояви са извършени за 414 085 лв., които са отчетени в счетоводните регистри на партията и отговарят на първичните счетоводни документи. Предоставената информация от доставчик на услуги съответства на информацията от счетоводните регистри, извършените плащания и отчетените разходи от ПП "ГЕРБ".

4.4. Извършените разходи за наеми на помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други са в размер на 37 787,35 лв. От извършената проверка на първичните счетоводни документи се установи, че извършените разходи са изплатени и съответстват на посочените разходи в отчета на ПП „ГЕРБ”.

От извършените проверки за медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури, масови прояви, наеми, рекламни съоръжения и др., са установени фактически разходи в размер на 1 689 110,60 лв., които съответстват на отчетените. От извършената насрещна проверка за съответствие на предоставената в Сметната палата информация от доставчици на услуги и стоки, с отчетените от ПП ГЕРБ разходи, е установено:

При изпълнението на одита са потвърдени разходи от доставчици на стойност 1 217 650,09 лв., което е 72,09 на сто от общия размер на отчетените разходи за медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и за масови прояви.

Всички разходи, потвърдени от доставчиците за извършени услуги и предоставени стоки са документирани, счетоводно отразени и посочени в отчета на ПП ГЕРБ" за приходи, разходи и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите на президент и вицепрезидент на Република България през 2011 г.

4.5.. Други разходи

Отчетените от ПП „ГЕРБ” други разходи са в размер на 91 209,99 лв., от които
81 209,99 лв. за командировки и 10 000 лв. от сключен договор с „Барометър България” ООД.

а) При извършените документални проверки е установено, че осъществените по време на предизборната кампания командировки са с отделни заповеди на представляващия ПП „ГЕРБ”, в които е определен периода за командироване на лицата. Определен е и размерът на полагащите се пари за дневни на командированите лица. Разходите за хотел и транспорт са изплатени на база издадени от доставчиците на услугите фактури за хотел и самолетен билет, и касови бонове за изразходвано гориво. Разходите са отчетени своевременно и са отразени в отчета на ПП „ГЕРБ”. Не са отчетени и не са установени поети задължения. Осчетоводените разходи за командировки отговарят на посочените в отчета на ПП „ГЕРБ”.

б) При извършената проверка на сключения договор с „Барометър България” ООД е установено, че от общата сума по договора 10 000 лв. са за извършено социологическо проучване, което е отчетено по т. 6 като други разходи, вместо по т. 2.2 от отчета, като разходи за социологически проучвания.

4.6.. В отчета на ПП „ГЕРБ" за приходи, разходи и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите на президент и вицепрезидент на Република България през 2011 г. не са посочени неразплатени задължения, което се потвърждава и от предоставената в Сметната палата информация от доставчиците.Разходите за предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” са реално извършени и документално обосновани. Не са установени неотчетени разходи. Не са посочени в отчета и не са установени поети задължения.
5. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания

За финансиране на предизборната кампания на партиите за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБ, нормативно е определен праг до 2 000 000 лв. Общият размер на финансирането на ПП „ГЕРБ” за избор на президент и вицепрезидент на РБ е 1 803 965, 81 лв., с което е спазена разпоредбата на чл. 155, ал. 1, т. 2, б. „а” от ИК.


6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи:

За установяване и оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи при финансиране на предизборната кампания за президент и вицепрезидент на РБ са извършени документални проверки на първичните счетоводни документи на ПП „ГЕРБ”, при което е установено:

6.1 Съответствие на получените приходи

Установените при документалните проверки отчетени приходи съответстват по счетоводни данни на предоставената държавна субсидия за предизборната кампания.

6.2. Съответствие на отчетените и установени от проверките реално извършени разходи:

а) размерът на установените при одита реално извършени разходи съответстват на размера на отчетените;

б) не са установени и не са отчетени поети задължения;

в) реално извършените разходи не надвишават нормативно определения с ИК максимален размер на финансовите средства, които партията може да изразходва за предизборната кампания.

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 6 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 070 от 18.03.2013 г. на председателя на Сметната палата.

ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0400013412
Приложение

Брой страници

1

Решение № 258-ПВР от 15.08.2011 г. на ЦИК

2

2.


Писмо Вх. № 48-00-510/19.08.2011 г за откритата банкова сметка за обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ”

2


3.

Декларация Вх. № 48-00-510/19.08.2011 г за откритата банкова сметка за обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ”

1

4.

Отчет на ПП „ГЕРБ”

2

5.

Справка за получени дарения от физически лица

1

6.

Справка за предоставени средства от кандидати издигнати от ПП „ГЕРБ”

1

7.

Разшифровка на отчетите други разходи за външни услуги

1

8.

Извлечение от банковата сметка на ПП „ГЕРБ”

98ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
№ 0400013412
Одитни доказателства

Брой страници

1

Работен документ за извършена проверка за съответствие на представения пред Сметната палата „отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от ПП „ГЕРБ” и на представените данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент през 2011 г. (РД-И-02)

3


2

Работен документ за извършена проверка за съответствие на предоставената информация от ПП „ГЕРБ”, по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и за спазване на законовото изискване за изпращането й по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК с два броя Приложения (РД-И-03)

3


3

Работен документ за тест по същество на отчетените приходи, във връзка с предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на РБ от ПП „ГЕРБ” (РД-И-04)

10


4

Работен документ за извършена проверка на сключените договори за предизборните кампани през 2011 г., за избор на президент и вицепрезидент на Република България в Централата на ПП "ГЕРБ"
(РД-И-05)

10


5

Работен документ - проверка за съответствие на извършените разходи във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. на ПП "ГЕРБ" с разходите посочени в отчета ((РД-И-06)

5


6

Работен документ за размера на реално извършените разходи, определени за целите на одита като съществени по характер и свързани с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България през 2011 г. установени от извършените насрещни проверки на доставчици на услуги и стоки (РД-И-07)

271 Приложение № 1

2 Приложение № 2

3 Приложение № 3

4 Приложение № 4

5 Одитно доказателство № 1

6 Одитно доказателство № 2

7 Одитно доказателство № 3

8 Одитно доказателство № 4

9 Одитно доказателство № 5

10 Одитно доказателство № 6База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница