Натура 2000 стандартен формулярДата25.07.2016
Размер171.9 Kb.
BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

НАТУРА 2000

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (СЗЗ)

ЗА ПРОЕКТО - ТЕРИТОРИИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА (ПТЗО)

И

ЗА СПЕЦИАЛНИ КОНСЕРВАЦИОННИ ЗОНИ (СКЗ)1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

1.1. ТИП 1.2. КОД НА ОБЕКТА 1.3. ДАТА НА ПОПЪЛВАНЕ 1.4. АКТУАЛИЗАЦИЯ

K BG0000618 200609 200802

тип А - Защитена зона по Директива за птиците;

Защитена зона по Директива за хабитатите;

тип В Защитена зона и по двете Директиви;

Защитена зона по Директива за птиците, която се допира до защитена зона по Директива за

тип С хабитатите;

Защитена зона по Директива за хабитатите, която се допира до защитена зона по Директива за

тип D птиците;

Защитена зона по Директива за птиците, която съдържа защитена зона по Директива за хабитатите;

тип E

Защитена зона по Директива за хабитатите, която се съдържа в защитена зона по Директива затип F птиците;

Защитена зона по Директива за птиците, която се съдържа в защитена зона по Директива за

тип G хабитатите;

1.5. ИМЕ НА ОБЕКТА

Видима


1.6. ВРЪЗКА С ДРУГИ ОБЕКТИ ОТ НАТУРА 2000

КОД НА ОБЕКТА ИМЕ НА ОБЕКТА ТИП НА ОБЕКТА

BG0002110 Априлци J

BG0002111 Велчево J

1.7. РЕСПОНДЕНТИ

Сдружение за дивата природа Балкани office@balkani.org;Зелени Балкани

office@greenbalkans.org;Българска фондация Биоразнообразие bbf@biodiversity.bg;Природен

фонд;Ст.Стайков,РИОСВ В.Търново; Данните са ревизирани от екип на Българска академия на

науките (http://www.bas.bg).

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ОБЕКТА

ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

E 24 ◦ 56 ' 24 " N 42 ◦ 56 ' 49 "2.2. ПЛОЩ (дка) 2.3. ДЪЛЖИНА НА ОБЕКТА (км)

18 230.502.4. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м)

МИНИМАЛНА МАКСИМАЛНА СРЕДНА

202 585 3632.5. АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН

КОД ПО NUTS ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ % ПОКРИТИЕ

BG02 Северен Централен

BG022 Ловеч 46

BG02 Северен Централен

BG024 Габрово 54

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

ОБЩО: 100

2.6. БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН

АЛПИЙСКИ КОНТИНЕНТАЛЕН ЧЕРНОМОРСКИ

3. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Описание на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които се срещат в обекта.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати в Приложение І

към Директива 92/43/EEC.

Пр. – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 92/43/EEC.

Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за биологичното разнообразие.

% Покр. – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта.

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип хабитат е

“типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A - отлична представителност, B - добра

представителност, C - значима представителност, D - незначително наличие.

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, отнесена към

общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по

класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0

Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и

възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия:

i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за

възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: добро

опазване; C: средно или слабо опазване.

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен хабитат.

Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната им

тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране:

A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност3.1. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC

КОД Пр. ИМЕ % Покр. Предст. Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни 0.00764 D C

съобщества от Alysso-Sedion albi 4

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в 25 B B B B

равнините и в планинския до алпийския пояс

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero- 1.0665 B C B B

Fagion)

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 0.1436 D Cсипеи и стръмни склонове

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2. ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир. 92/43/EEC

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и на всички

животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско Име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към Директива 92/43/EEC и

Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други

източници.

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът може да е от

значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е следната класификация:

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Премин. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на

перата/козината извън местата за размножаване.

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са посочени

границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали числеността на популацията е

дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със специална размножителна система, са отчетени

отделно мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен

(C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана

като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите

на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или

плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния

модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички

случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в

четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и

възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна

преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на

възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката

на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен

за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана

популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват

на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-

добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра

стойност; C) значима стойност.

3.2.а. ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

3.2.b. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC

3.2.c. БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2.d. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.2.e. РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

Министерство на Околната Среда и Водите ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1308 Barbastella barbastellus P C B C C

Широкоух прилеп

1352 Canis lupus P D

Европейски вълк

1355 Lutra lutra 6-7i C A C A

Видра

1310 Miniopterus schreibersi P C B C CДългокрил прилеп

1323 Myotis bechsteini P C B C C

Дългоух нощник

1307 Myotis blythii P C B C C

Остроух нощник

1316 Myotis capaccinii P C B C C

Дългопръст нощник

1321 Myotis emarginatus P C B C C

Трицветен нощник

1324 Myotis myotis P C B C C

Голям нощник

1306 Rhinolophus blasii P C B C C

Средиземноморски подковонос

1305 Rhinolophus euryale P D

Южен подковонос

1304 Rhinolophus ferrumequinum P C B C C

Голям подковонос

1303 Rhinolophus hipposideros P C B C C

Maлък подковонос

1302 Rhinolophus mehelyi P D

Подковонос на Мехели

2635 Vormela peregusna P C B C B

Пъстър пор

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1193 Bombina variegata C C A C A

Жълтокоремна бумка

1220 Emys orbicularis P C A C B

Обикновена блатна костенурка

1217 Testudo hermanni P D

Шипоопашата костенурка

1171 Triturus karelinii P C A C B

Голям гребенест тритон

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1138 Barbus meridionalis C B A B A

Черна (балканска) мряна

1149 Cobitis taenia R C B C B

Обикновен щипок

2511 Gobio kessleri R C A B A

Балканска кротушка

1134 Rhodeus sericeus amarus C C A C B

Европейска горчивка

BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2.f. БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.2.g. РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.3 Други значими растителни и животински видове

1146 Министерство на Околната Среда и Водите Sabanejewia aurata R C A B C

Балкански щипок

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1093 Austropotamobius torrentium C C A C A

Ручеен рак

1032 Unio crassus R C A C B

Бисерна мида

1088 Cerambyx cerdo R C B C C

Обикновен сечко

1083 Lucanus cervus R C B C C

Бръмбар рогач

1089 Morimus funereus R C B C C

Буков сечко

1087 Rosalia alpina R C B C C

Алпийска розалиа

КОД ИМЕ (на български) Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

2327 Himantoglossum caprinum R C B C B

Обикновена пърчовка

Описание на всички други значими растителни и животински видове, когато те са свързани с

природозащитата и управлението на обекта.

Такс.група – таксономичната група на съответния вид е отбелязяна съгласно следната номенклатура:

B – птици; M – бозайници; A – земноводни; R – влечуги; F – риби; I – безгръбначни; P – растения.

Име – наименование на видовете.

Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на популацията, числеността е

описана съгласно обяснтелните бележки в раздел 3.2.

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са използвани следните

категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) международни конвенции (вкл.

Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното разнообразие); D) други причини.

Такс.група ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация

ИМЕ (на латински)

R Късокрак гущер P C

Ablepharus kitaibelii

F Говедарка C B

Alburnoides bipunctatus

I Южна лилава апатура C C

Apatura metis

A Зелена крастава жаба P C

Bufo viridis

R Смок-стрелец (Синурник) P C

Coluber caspius

R Медянка P C

Coronella austriaca

R Смок мишкар P C

Elaphe longissima

F Обиновена кротошка C D

Gobio gobio

BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

4.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване

Баланс на Територията по Вид на Собствеността

Баланс по Вид на Територията

Други Характеристики на Обекта

4.2. КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

4.3. УЯЗВИМОСТ

A Дървесница P C

Hyla arborea

Министерство на Околната Среда и Водите

R Зелен гущер P C

Lacerta viridis

F Речен кефал C D

Leuciscus cephalus

R Сива водна змия P C

Natrix tessellata

I C D


Neptis sappho

R Степен гущер P C

Podarcis muralis

A Горска дългокрака жаба P C

Rana dalmatina

R Пепелянка P C

Vipera ammodytes

Класове Земно покритие % Покритие

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 11

Друга орна земя 37

Сухи тревни съобщества, степи 38

Широколистни листопадни гори 6

Смесени гори 8Общо Покритие 100

Последващият баланс на територията на обекта по начин на трайно ползване, вид на собствеността и вид

на територията са направени съгласно Карта на Възстановената Собственост, по актуална информация

към 06/2005,източник Министерство на Земеделието и Горите.

Зоната включва средното и долно течение на река Видима под град Априлци. Това е една от малкото

запазени големи реки в България и най-важният хабитат в Северна България за редки видове риби. Пасажи от

Alnus glutinosa (черна елша) са разпространени по целия речен участък.

Зоната е биокоридор, като важен мост за риби и защитени представители на крайречните хабитати.BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

4.4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

4.5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5. ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУТ НА ОБЕКТА

5.1. ВРЪЗКА НА ОБЕКТА СЪС ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ на национално и международно ниво

5.2. ВРЪЗКА НА ОБЕКТА С КОРИНЕ БИОТОПИ ОБЕКТИ

6. ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ В И ОКОЛО ОБЕКТА

6.1. ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ОБЕКТА

В обекта:

Извън обекта:

6.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТА

Има заплаха от строеж на миниВЕЦ, който ще разруши крайречните хабитати, ще промени естествения Министерство на Околната Среда и Водите

режим на водното ниво и ще има отрицателни последици за рибите. Друг сериозен проблем е събирането на Министерство на Околната Среда и Водите

ВЕДОМСТВО, ОТГОВАРЯЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТА

Защитената зона попада в границите и съответната компетенция на:

- Басейнова дирекция: Дунавски район;

- РИОСВ: Велико Търново, Плевен;

- Област: Габрово, Ловеч;

- Община: Априлци, Троян, Севлиево;

- РУГ: Велико Търново, Ловеч;

- ДЛ/ДДС: Русалка, Севлиево, Троян.УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНОВЕ ЗА ОБЕКТА 91E0

Режими за опазване Код на хабитата

Забрана за водене на всички видове сечи.

91E0

BG0000618Видима НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния режим.

91E0

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на

общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен

обществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително

благоприятни последици за околната среда.

Бележка: Режимите, които е необходимо да бъдат прилагани с цел дългосрочното запазване на

благоприятния консервационен статус на хабитатите в никакъв случай не се ограничават до изброените

тук. Изброените режими отразяват единствено нивото на познанието към момента на попълване на

формуляра.

7. СНИМКИ

8. КАРТИ

Брой Мащаб Проекция Бележки

1 100000 Universal Transverse Mercator 35N Границите на близко разположените

и/или припокриващи зоната други

защитени зони не са изобразени на

стандартната карта към документацията

по чл. 8 от Закона за биологичното

разнообразие.

Границите на зоната са налични в

цифров вид - ESRI Shape, DWG и DXF

формати, проекционни координатни

системи WGS 1984, UTM, зона35N и

1970 г., както и под формата на

координатни регистри в проекция 1970

г. (http://www.natura2000bg.org)Министерство на Околната Среда и Водите


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница