Научни публикации на доц. Наталия Рашкова Академични сборници с теренни материали



Дата02.05.2017
Размер65.62 Kb.
Научни публикации
на доц. Наталия Рашкова

Академични сборници с теренни материали
Рашкова, Н., В. Пенчев. Българите в Словакия. Етнокултурни характеристики и взаимодействия (Теренни изследвания). С., Академично издателство „Марин Дринов”, 2005; ISBN 954-322-098-0.

Рашкова, Н. Сборник за народни умотворения и народопис. Т. 62. Част 2. Фолклор от Сакар (Песни и инструментални мелодии). Академично издателство „Проф. Марин Дринов” (под печат); ISBN 978-954-322-036-6.

Студии и статии (подборно и хронологично)
Рашкова, Н. Панаирджийските певци Парушеви. – Български фолклор, 1981, № 2, 29-39.

Рашкова, Н. Песните на панаирджийските певци Парушеви. – Български фолклор, 1982, № 3, 45-64.

Рашкова, Н. Общи ритмически форми в някои обредни песни от Североизточна и Югоизточна България. – Български фолклор, 1987, № 1, 26-34.

Рашкова, Н. Стиховоритмическа типология и териториално разпространение на лазарските песни в Източна България. – Българско музикознание, 1987, № 3, 67-80.

Рашкова, Н. Наблюдения върху формирането на народния музикант. – В: Регионални проучвания на българския фолклор. Т. 2. Фолклорната традиция на Сливенския край. С., Издателство на БАН, 1989, 107-110.

Рашкова, Н. Народният инструменталист за музиката и за себе си. – Български фолклор, 1991, № 4, 74-81.

Рашкова, Н. Динамика на инструменталното музикално изпълнителство. – Български фолклор, 1993, № 1, 65-73

Рашкова, Н. Музикален дискурс и комуникативна ситуация във фолклора. – Български фолклор, 1993, № 3, 51-60.

Рашкова, Н. Whose Song Is the Best (Folk Music Tradition: an Inside View). – Études balkaniqes, 1994, №. 1, 43-50.

Рашкова, Н. Музикалност и фолклор. – Български фолклор, 1994, № 2, 98-103.

Рашкова, Н. Чабанская музыка и инструментальное исполнительство в болгарском фольклоре. – В: Традиционные инструменты и инструментальная музыка народов Европы и Азии. Вып. 2. Санкт Петербург, 1995.

Рашкова, Н. Фолклорната музика в словесен текст. – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995, 259–264.

Рашкова, Н. Интерпретации на телесното в музикалнофолклорния инструментализъм. – Български фолклор, 1995, № 4, 42–56.

Рашкова, Н. Чия песен е най-хубава (Фолклорната музикална традиция – поглед отвътре). – В: Представата за „другия” на Балканите. С., 1995, 307-313.

Рашкова, Н. Фолклорната музика и селският панаир. – В: Празници и зрелища в европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. С., 1996, 143–149.

Рашкова, Н. Етномузикологията: обект, проблематика, развитие на идеите. – Български фолклор, 1996, № 3-4, 98-103.

Рашкова, Н. Радио „Сигнал+” – обратната връзка. – Български фолклор, 1996, № 5–6, 15-18.

Рашкова, Н. Предци и музика във фолклорните текстове. – В: Предци и предтечи. Митове и утопии на Балканите. Благоевград, 1997, 83-92.

Рашкова, Н. Българската музикална идентичност. – Български фолклор, 1998, № 1–2, 122-131.

Рашкова, Н. Естествени и институционални прояви на музикалния фолклор в съвременността. – В: Съвременни форми на присъствие на фолклора. С., 1997, 16-19.

Рашкова, Н. Иван Шишманов и проучването на българския музикален фолклор. – Български фолклор, 1999, № 3, 96-99.

Рашкова, Н. Звънците в “партитурата” на овчарската инструментална фолклорна музика. – В: Камбаната. Бит, обред, мит. Пловдив, 1999, 59-64.

Рашкова, Н. Музикално-танцовият фолклор в живота на българите в Унгария. – В: Българи в Унгария. Будапеща, 1999, 73-79.

Rashkova, N. Activities of Integration between Folk Music on the Balkans at the Present Times. – Македонски фолклор, година ХХVІІ, бр. 53, Скопjе, 1999, 281-285.

Rashkova, N. Folk Music in the Balkans. – In: The Bulgarian Voices Angelite. JARO Medien GmbH. Bremen, 2000, 20-23.

Rashkova, N. Reconstructing the Traditional Perceptions of Folk Music through the Oral Narratives of Instrumentalists. – In: Talking History (Ed. by D. Koleva). Sofia, LIK, 2000, 243-250; ISBN 954-607-368-7.

Рашкова, Н. Литургични песнопения в музикалната култура на католическата общност в Свищовско. – В: Локални общности (Културна идентичност – традиция – регионална принадлежност). С., Издателска къща „Яр”, 2000, 27-34; ISSN 1311-7106.

Рашкова, Н. Възрастови параметри на инструменталното изпълнителство във фолклора. – В: Антропологични изследвания. Т. 1. С., НБУ, Издателска къща „Яр”, 2000, 114-34; ISSN 1311-5189.

Рашкова, Н. Църковни песни на банатските българи. – Български фолклор, 2001, № 1, 13-21.

Рашкова, Н. Женското свирене във фолклорната култура. – Български фолклор, 2001, № 4, 45-55.

Рашкова, Н. За музиката в литургията на българите католици. – В: Етнически и религиозни взаимодействия. Годишни научни четения по хуманитаристика (Бургас 2001). Бургас, 2002, 77-83.

Raskova, N. Bolgárok Magyarországon. A közösségi identitás és a kultúra összefüggései (Българите в Унгария – поддържане на общностен идентитет чрез културата). – In: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görök, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából. Budapest, 2002, 197 – 202; ISSN 0324-3001.

Рашкова, Н. „Един чете Умберто Еко, друг – приказки народни” (Културни измерения на общностната идентичност – българите в Унгария). – В: България и Унгария 1000 години заедно. Bolgárok es magyarok – 1000 éve együtt. Будапеща, 2002, 153 – 160; ISBN 963-00-9829-6.

Рашкова, Н. Музикален ли е българинът от Западните покрайнини. – Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. 6. Велико Търново, 2002, 147 – 150; ISSN 0861-4342.
Рашкова, Н. Фолклорната музикална култура. – В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. Академично издателство “Марин Дринов”, 2002, 410-438; ISBN 954-430-910-1.

Рашкова, Н. Български музикален фолклор (Структурни особености, песенни цикли, музикалнофолклорни диалекти). – В: Фолклорната култура и човекът. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2002, 92-114; ISBN 954-423-247-8.

Рашкова, Н. За музиката в литургията на българите католици. – В: Етнически и религиозни взаимодействия. Годишни научни четения по хуманитаристика (Бургас 2001). Бургас, 2002, 77-83.

Рашкова, Н. За художественото единство във фолклорната култура. – В: Общности и култура. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2003, 81-97; ISBN 954-423-309-1.

Рашкова, Н. Антропологичният поглед към музиката. – В: Ловци на умове ІІ. Лекции по антропология. С., НБУ, 2003, 94-100; ISBN 954-535-305-8.

Рашкова, Н. Музикално изразяване на идентичност в чуждоетнична среда. – Българско музикознание, 2003, № 4, 103-109.

Рашкова, Н. Фолклорната музика в културата на българската общност в Словакия. – В: Фолклорът и корените на съвременната култура. Годишни научни четения по хуманитаристика (Бургас 2002). Бургас, 2003, 107-111.

Рашкова, Н. Словашките българи: етнокултурна идентификация на “второто” поколение. – В: Антропологични изследвания. Т. 4. С., НБУ, Издателска къща „Яр”, 2003, 117-130; ISSN 1311-5189.

Рашкова, Н. Фолклорът – образ и ценност в туристическия продукт. – В: Фолклор, културно наследство и туризъм. Бургас, 2004, 41-47.

Рашкова, Н. Словашките българи от „второто” поколение и българският културен код. – In: Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Bratislava, 2005, 123–132; ISBN 80-224-08905.

Рашкова, Н. Фолклорни традиции в днешната празнична култура на българите в Словакия. – В: Традиционни символи и обичаи в съвременната празнична култура. Бургас, 2005, 19-24.

Рашкова, Н. Визуални източници за етнокултурно познание (фотографии и видеодокументация на българската общност в Унгария). – В: 90 години Дружество на българите в Унгария. Будапеща, 2005, 90-97; ISSN 1416 7646.

Рашкова, Н. Влияние на родствените връзки при усвояването на фолклорномузикалния инструментализъм. – Български фолклор, 2005, № 3, 51-56; ISSN 0323-9861.

Рашкова, Н. Съвременни шамански практики в градска среда. – В: Фолклор, идентичност, съвременност. Проблеми на българския фолклор. Т. 10. С., Академично издателство „Марин Дринов”, 2005, 91-99; ISSN 0861-654 Х.

Рашкова, Н. Трифон Зарезан, вино и кукери (Адаптация на фолклорна обредност в новосъздаден градски празник). – В: Брегът – морето – Европа. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2006, 280-283; ISBN-10: 954-322-134-0, ISBN-13: 978-954-322-134-9.

Рашкова, Н. Български фолклор в международни музикални проекти – естетика на смесването и интеркултурен диалог. – В: Музиката – традиции и съвременност. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2006, 170-174; ISBN-10: 954-680-396-0, ISBN-13: 978-954-680-396-2.

Рашкова, Н. Полифоничната музикална „партитура” на Асеновград – локална културна специфика. – Български фолклор, 2007, № 1, 25–36; ISSN 0323-9861.

Рашкова, Н. Параметри на промените във фолклорното инструментално изпълнителство. – В: Между фолклора и историята. Годишни четения по хуманитаристика – Бургас `2006. Т. 6. Бургас, 2007, 71-76.

Рашкова, Н. Теоретични импулси за етномузикологията. – В: Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология. Чипровци, 2007; ISBN 978-954-457-040-8.

Рашкова, Н. Инструменталистът във фолклорната музикална култура на Сливенско (Музикалноантропологични наблюдения). – В: Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Т. 1. 2008, 157-176;  ISSN 1313-4035.

Рашкова, Н. Свирачи и хороиграчи: музикално-танцовото взаимодействие. – Български фолклор, 2008, № 2, 50-59; ISSN 0323-9861.

Рашкова, Н. „Всичко българско беше тяхно, всичко словашко – пак тяхно” (Словашките реемигранти от България – един личностен поглед). – Български фолклор, 2009, № 2, 97-115; ISSN 0323-9861.

Рашкова, Н. Интернет като изследователски терен за етномузикологията. – Българско музикознание, 2009, № 3-4, 102-107; ISSN 0204–823X.

Рашкова, Н. Фолклорна музика без граници (Взаимовръзка и диалогичност сред музиканти от България и Турция) / Rashkova, N. Folklore Music without Borders (Interaction and Dialogue between Musicians from Bulgaria and Turkey). – В: Общите граници на разбирателството. България и Турция - партньори в ХХІ век / Common Borders of Understanding. Bulgaria and Turkey – Partners in the 21st Century. (Съст. Д. Петрова / Edited by D. Petrova). Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия / International Center for Minority Studies and Intercultural Relations. София / Sofia, 2009, 193-203. ISBN 978-954-8872-65-2.

Рашкова, Н. Капитан Петко войвода във фолклорните песни на българите – интерпретации в миналото и днес. – Известия на Тракийския научен институт. Кн. 10. С., 2010; ISSN 1312-6741.

Рашкова, Н. Инструментален музикален фолклор – класификационни показатели. – Български фолклор, 2010, № 3; ISSN 0323-9861.

.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница