Неформална мрежа на организации работещи с и за възрастни хораДата24.10.2018
Размер112.45 Kb.
Неформална мрежа на

организации работещи с и за възрастни хора

Информация за дейности и услуги за възрастни хора

Сдружение „Дружество за социално подпомагане”, Дряново
Сдружение „Дружество за социално подпомагане” гр. Дряново е местна неправителствена организация, учредена през м.септември 1996 г. Началото на организираната социална дейност е от 2001 г. с разкриването на „Бюро за социални услуги”, като резултат на реализиран проект, предназначен за възрастни хора и лица с увреждания, финансиран от ФРМС.

Днес Сдружението работи за осигуряване на достъп на възрастните хора до социални услуги в общността, чрез създаване и налагане на интегриран модел за предоставяне на услуги на местно ниво, обвързан с националната политика за борба с бедността и социалното изключване. Предлаганите социални услуги са ориентирани към действителните потребности и специфични възможности на гражданите в неравностойно положение и целят създаването на условия за преодоляване на социалната изолация и тяхното оптимално социално включване в обществото. Към Сдружението е изградено едно малко социално предприятие, натрупан е положителен опит и НПО утвърден доставчик на социални услуги в общността.Видове дейности:

 • Бюро за социални услуги;

 • Домашен помощник;

 • Център за социална рехабилитация и интеграция;

 • Дневен център за стари хора;

 • Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания.

Целевата група, с която работи Сдружението са хората в неравностойно положение от Община Дряново – възрастни самотни хора и лица с различни трайни увреждания, нуждаещи се от помощ и подкрепа.

Партньори: Министерство на труда и социалната политика, Община Дряново, Кметства в селата – Царева ливада и Гостилица, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Севлиево, Фондация „Трета възраст” – гр. Русе

Финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Собствени средства на Сдружението, Средства от други проекти и програми.


За контакт: Мария Друмева

Дряново 5370

Ул. „Матей Преображенски” №34-а;

Тел: 0676/ 7 41 58 ; мобилен 0897 2127 10

dspbul@mbox.contact.bg

www.dsp-dr.org

Фондация Трета възраст, Русе
Видове дейности:

Празнуване на всички национални празници.

Организиране на посещения на театри,концерти и други подобни развлечения.

Организиране на изложби за плетива и сладкарски изделия.

Празнуване на рождени и именни дни.

Организиране на увеселения веднъж седмично , като хората в проекта сами се грижат за забавната програма.

Помощ за документи пред ТЕЛК, съдействие за консултативни прегледи с личните лекари и специалисти. Даване навременни съвети относно здравословен начин на живот. Придружаване на член от групата нужда до институция,болница и др.

Попълване на документи при възникнала необходимост на възрастните хора.

Организиране на срещи с местната власт и местни бизнесмени на които хората от обхванатата общност имат възможност да поставят актуални проблеми, както и търсене на тяхното разрешаване.


 • Измерване на кръвно налягане, пулс, тегло,измерване на кръвна захар, гимнастика с уредите с профилактична цел

 • Беседи на различни теми от специалисти

 • Трудотерапия

 • Консултации с психолог и юрист, групово и индивидуално

 • Музикотерапия

 • Срещи с други възрастни хора от близките села и от други градове

 • Обучение по компютърна грамотност.

Целева група: пенсионери над 60 годишна възраст.

Екип: Социален работник, Кинезитерапевт, Медицинска сестра, Технически сътрудник, Счетоводител, Ръководител.

Партньори: Община Русе, МТСП и др. НПО в страната.

Финансиране: Делегирана държавна дейност.


За контакт: Ценка Иванова Димитрова

Русе 7016

ул.”Матей Попов” № 4

Тел: 082/ 860109cenka_Dimitrova@abv.bg

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”, Плевен
Сдружението работи по програмата «Подкрепа за самотните стари хора в селата» от 2004 год. Основни дейности:

 • Социални услуги (Социален ассистент и Домашен помощник) в 8 села на територията на община Плевен;

 • Доброволчески екипи за обгрижване на самотни възрастни хора – в 6 села в община Плевен;

 • Програма «Съседска взаимопомощ»: подготвя, мотивира и стимулира семейства от селските общности да обгрижват свои съседи, които са възрастни, трудно подвижни и с влошено здравословно състояние;

 • Програма «Обществени възпитатели»: подготвя, подпомага и създава условия за доброволческа дейност на наскоро пенсионирани интелигенти (учители, библиотекари и др.), живеещи в селата, да попечителстват деца в рисдк от своите селски общности;

 • Програма « Умения за участие – местните общности като образователни възможности за доброволческа дейност и активна гражданка позиция на възрастните хора»;

Целеви групи: Хора от третата възраст, живеещи в селата.

Екип: Организационен екип от 3 души /директор, координатор и счетоводител/ и 18 местни координатори – секретарите на читалищата от 18-те селски читалища, членове на сдружението.

Партньори: Община Плевен, Сдружение на селската младеж „Заедно”, Фондация АРТИСТ, Сдружение Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи, Спортен клуб Спешъл Олимпикс, Младежка Фондация ДЕЙСТВИЕ, училищата и кметствата на 18-те села, на чиято територия сдружението активно работи, 14 асоциирани читалища от селища извън Плевенска община (с. Долни Вадин, обл. Враца, с. Асеново, с. Телиш, гр. Дряново и т.н.)

Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС, Програма Грюндвиг на ЕС, Фондация ЛАЛЕ и др.
За контакт: Даниела Димитрова

Плевен 5800

пл. „Възраждане”, №1, офис 311

Тел: 064 83 65 58fond.pleven@gmail.com

Сдружение „Знание” Ловеч
Видове дейности:

 • Включване в общообразователни дейности в организацията. Обучения, ежегодна инициатива „Интернет за баби и дядовци” и др.

 • Активно участие на членовете в живота на организацията;

 • Привличане като доброволци.

Целева групи: Членовете на организацията; преподаватели, интелектуалци, културни дейци;

Членове на кметски съвети, квартални съвети, читалища и други.

Екип: Екипът на Сдружение „Знание” Ловеч

Партньори: Съюз на слепите; Съюз на инвалидите; Кметски съвети; Квартални съвети; Читалища.

Финансиране: Преобладаващата част от дейностите се осъществяват със собствено финансиране. Дейности с включени възрастни са реализирани и по редица проекти на организацията – „Активни граждани – открита местна власт” по Оперативна програма „Административен капацитет”; Насърчаване на позитивната програма по програма ФАР; „Общината сме всички ние” Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество; Еко форум село Дойренци, програма „Местни екоинициативи” на фондация „ЕкоОбщност”.
За контакт: Донка Михайлова

Ловеч 5500

Ул. „Търговска” № 44, ет. 4

Тел: 068 /62 79 52znanielovech@mbox.contact.bg

www.znanielovech.org

Фондация „Състрадание Алцхаймер”, София, Варна
Видове дейности: Повишаване чувствителността на обществото към проблемите на болните от Алцхаймер и техните семейства и създаване на възможности за рехабилитация и социалната им интеграция, лобиране за прилагане на европейски практики за лечение и за подобряване на законовата уредба за повишаване качеството на живот на болните и техните семейства, консултиране на болни и техните семейства.

Целева групи: засегнати от болестта на Алцхаймер и Деменция и техните близки и семейства.

Екип: Таня Тишева, Красимира Гергинска, Живка Тишева, доброволци

Партньори: Гражданско сдружение Алцхаймер България

Финансиране: по проекти.
За контакт: Таня Тишева, Красимира Гергинска

Варна 9000, ул. “Цанко Дюстабанов” 30

София, ул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 5, София 1142, към Ф-я БЦДИ

Тел: 02 963 53 57compassion.alz@abv.bg

http://alzheimerbulgaria.org

Народно читалище „Априлов – Палаузов 1861”, Габрово
Читалище „Априлов – Палаузов 1861” поддържа от 3 години активен контакт с Организацията на слепите граждани в Габрово. В първата сряда на всеки месец, пред 60 – 70 предимно възрастни и с различна степен увредено зрение хора - членове на организацията, специалисти от читалището представят набор от актуални събития, преглед на бележити дати, християнски и национални празници, изнасят се камерни концерти от различни жанрове, организират се конкурси и викторини.

Вече втора година се организира Конкурс за най – смешен виц или история „БЛАГОЛАФ”.

Читалището спомогна на група възрастни за създаване на вокална група „Незабравка” към дружеството на инвалидите в Габрово, която вече участва в много концерти както в града и региона, така и в страната.

На 03-04.07.2010 г. – вокалната група на НЧ „Априлов – Палаузов” при организацията на инвалидите „Незабравка” завоюва трето място на IV Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания с участие на балканските народи.

Съществува вокална група “Габровски напеви” при читалището с художествен ръководител – Митко Маринов. Формацията е създадена през 2009 г. и в нея вземат участие 16 певци. Групата се включва в живота на читалището и присъства в неговите концертни прояви. Получава покани и участва в различни празнични програми на читалища от общината. Подготвя самостоятелни концерти.
За контакт: Елена Назърова

Габрово 5300

пл. „Възраждане”, п.к. 268

Тел: 066 80 62 27apripal@abv.bg

Народно читалище ”Христо Ботев-27”, с.Коиловци, общ.Плевен
Народно читалище ”Христо Ботев 27” в село Коиловци е насочило дейността си към възрастните хора, тъй като по-голяма част от местното население са хората от третата възраст. Работим с тях за активно им включване в общественият живот. За да ги приобщим към обществените мероприятия освен ежемесечните сбирки в клуба на инвалида, стана традиция да се провеждат организирани чествания, с прякото участие на самите тях - „Златна сватба”, Бабин ден”, 8-ми Март, баба Марта и други такива.

Освен традиционните мероприятия работим и по различни проектни начинания насочени към възрастните хора:Проект ”Заедно срещу самотата”,като партньори на СПОФ ”Читалища”

Дейности: Предоставяне на услуги (обгрижване, доставка на лекарства и необходими хранителни продукти , заплащане на консумативи). Целева групи: Трудно подвижни и самотно-живеещи хора. Екип - НЧ”Хр.Ботев27” и доброволчески екип. Партньор: Кметство Коиловци.

Финансиране: с финансово подкрепен от Световната банка.

Проект „Заедно да направим живота по-лесен”

Дейности: Оборудване на консултантски център в помощ на възрастните хора от местната общност и предоставяне на административно-техническо оборудване

Целева група: Възрастни хора. Партньори - Кметство Коиловци и СПОФ”Читалища”. Финансиране: Фондация Лале.

Проект ”Да помогнем на самотните стари хора в селата”

Видове дейности: Предоставяне на услугите”Социален асистент” и „Домашен помощник”

Целева група: Възрастни трудно подвижни и самотни хора. Партньори: Кметство Коиловци. Финансиране: АСП; ОП”Развитие на човешките ресурси”.
За контакт: Бориславка Йорданова

с.Коиловци 5842

Ул.„9-ти Септември” №3

Общ. Плевен

Тел: 06529 2222; 0885109111

hristo_botev27@abv.bg


Асоциация “Да съхраним жената”, Варна
Към Асоциация „Да съхраним жената” - Варна функционира Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни „Импулс”. Той се помещава в наето под наем помещение на ул. „Державен” 25.

Видове дейности: В Центъра се предлагат 21 вида услуги: трудотерапия, арт терапия, музикотерапия, училище за здраве и красота, психотерапия, юридически консултации, море и водолечение, спорт, туризъм, моден дизайн и др. /виж афиша/.

Целевата група е от 45 възрастни, болни жени освидетелствани от ТЕЛК, самотно живеещи и с ниски пенсии. Всички те са приети с молба от всяка и със заповед на кмета.

Екип: Управител, социални работници - 2 бр., трудотерапевт, социален мениджър и специалиста – художник, музикален ръководител, рехабилитатор и хигиенист осъществяват мениджмънта на центъра.

Партньор на Асоциацията е Община Варна- Дирекция Социални дейности. Финансирането е с решение на Общинския съвет в изпълнение на Общинската социална програма.
За контакт: Йорданка Ненчева

9002 Варна, бул. Цар Освободител № 64

Тел: 052/600-137; 0878/160-137

women_asg@abv.bg

www.woman-bg.bg

Дружество за разпространение на знания, Добрич
През 2006 г. и 2007 г. имахме уникалния шанс да участваме в проект “ТЕАА”, като партньор на дружество “Знание” София. С цел гарантиране устойчивост на проекта през м. октомври 2007г. сключихме договор за сътрудничество с Дом на културата гр. Исакча, Румъния. Партньорството продължава с реализирането на съвместни проекти “Живата памет на Добруджа” и “Парола: Изгубена родина”. Резултатите от проучванията на румънските партньори и на преподаватели от финансово-стопанската гимназия от гр. Добрич бяха представени на семинар в гр. Добрич и на научна конференция в гр. Исакча, посветена на миналото и настоящето на Добруджа. В проявите в двата града бяха ангажирани очевидци на Крайовската спогодба от 1940г., които освен че бяха полезни за учениците, се почувстваха значими. Партньорството продължава и през 2009 и 2010 г. с българо-румънски концерти под надслов “Просто Добруджанци” като възрастта на изпълнителите е между 8 и 80 години. В двата града Добрич и Исакча се изградиха клубове на жени-интелектуалки от третата възраст, които си поставиха амбициозни цели да работят за изграждане на клубове по интереси за хората от третата възраст. Всички инициативи са реализирани със собствени средства на организацията.
За контакт: Султанка Минчева Янкова

9300 гр. Добрич, ул. Иван Вазов №1 ап. 2

Тел: 058/ 837390; 0888975285

mincheva@gbg.bg

Народно читалище „Сергей Румянцев -1909”, с. Капитан Димитриево, общ.Пещера
Настоятелството на читалището организира дейността свързани със свободното време на възрастните хора по тяхна инициативи и желания, така че да се осмисля свободното им време и да се дадат възможност за участие в обществения и културен живот на селото.

Провеждат се: литературни четения, отбелязване на рождени и именни дни, бележити дати, християнски празници, творчески срещи, организират се екскурзии. По инициатива на възрастните хора се разкриват клубни форми, среща с експерти и представители на властта. Разменят се добри практики с възрастни хора от областта и се провеждат срещи с тях. В информационният център към читалището се извършват справки и услуги за възрастни хора .

Партньори: Кметството, Общината, Клуба на инвалидите „Оптимист„ - гр.Пещера, Фондация „Дива”.

Финансиране: Фондация „Лале”, дарители , собствен принос, Кметството.


За контакт: Стоянка Георгиева Иванова

с. Капитан Димитриево 4589

Ул. „Георги Димитров” №33

общ. Пещера

обл. Пазарджик

Тел. 03559/2369chitalishte_k.dimitrievo@abv.bg

Народно читалище ”Дядо Стойно-1927”, с. Поповци, Общ. Габрово
Видове дейности:

 • Чествания на национални и религиозни празници и годишнини;

 • Читателски срещи в библиотеката;

 • Клуб на пенсионера- осмисляне на свободното време, екскурзии, инициативи;

 • Интернет- клуб с обучение по начална компютърна грамотност;

 • Помощи под форма на пакети, икони и книги по повод Коледа и Великден;

 • Клуб „3+” на многодетните семейства.

Целева групи: Възрастни хора над 55 г. с интереси и желание за социален живот; самотно живеещи и болни стари хора.

Екип: Председател и секретар на читалището и 10 доброволци от всички области на културния, социалния и спортен живот, за работа с младежите и с възрастните.

Партньори: Кметството Църковно настоятелство на Църква „Св.Николай”, Детска Градина ”Мечо Пух”.

Финансиране: Държавна субсидия, членски внос, договори за дарения от фирми и граждани.


За контакт: Недялка Петрова Пенева- Игнатова, председател и секретар

с. Поповци 5345

Ул. „Васил Левски” 2

Общ. ГабровоТел: 067142220

nedialka_pe@abv.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница