Неправителствена гражданска организация/нгоДата24.03.2017
Размер279.21 Kb.


Център за Информация и Подпомагане Развитието на Обществото

ц и п р О”


Неправителствена гражданска организация/НГО/


София 1510, ЖК ”Х. Димитър”, Бл. 175, Ет. 3, Ап. 9, т./ф. 02 / 9 457 357, GSM: 0888 / 628071;

E-mail: g.stamatov@abv.bg Web: http://cipro.hit.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предстоящо като прием на Проектни предложения(ПП)
по ОП на ЕС за Република България през новия програмен период 2014 г. – 2020 г.
- ЗА ВСИЧКИ 264 ОБЩИНИ В СТРАНАТА
И
- ЗА ЧАСТНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ПРОМИШЛЕН БИЗНЕС,

- както и от други възможни бенефициенти,
ЗА 2014 ГОДИНА !

Какви ПП като Консултанти и Проектанти,

изготвяме за нашите клиенти от Държавата и Общините,

от частния 1. Земеделски и 2. Промишлен бизнес и от други,
ние от НГО "ЦИПРО" гр. София

с нашите висококвалифицирани и доказано успешни Консултантско-Проектантски екипи,
по ОП на ЕС за 2014 година !!!!!!

ПОБЪРЗАЙТЕ – 2014 ГОДИНА СМЕ...

I. Оперативни програми на ЕС/ОП ЕС (9 на брой)

и

II. Програми за европейско териториално сътрудничество/ПЕТС

и други за периода 2014 г. – 2020 г.
I. Оперативни програми на ЕС/ОП ЕС (9 на брой):

1. ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”/ОП ТТИ на МТСИТ.

Дейности и интервенции:

1. 1. Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа

1. 2. Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа

1. 3. Изграждане на нови интермодални терминали, разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София

1. 4. Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на специализирани плавателни съдове

Бенефициенти:

 • Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 • Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

 • Агенция „Пътна инфраструктура”

 • Метрополитен” ЕАД

 • Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

 • Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

 • Изпълнителна агенция „Морска администрация”

2. ОП „Околна среда”/ОП ОС на МОСВ.

Дейности, интервенции и Бенефициенти по тях:

2. 1. Дейност Води. Интервенции във В и К инфраструктура, мониторинг на подземни и повърхностни води, НЦУВ в реално време.

Бенефициенти: Общини, В и К оператори, Асоциации по В и К, ПУДООС, Структури на МОСВ, в т. ч. РИОСВ;

2. 2. Дейност Отпадъци. Интервенции в разделно събиране на битови отпадъци, предварително третиране, повторна употреба, компостиране, съоръжения за опасни отпадъци, доизграждане на съоръжения за болнични отпадъци, изнасяне на стари пестициди.

Бенефициенти: Общини, ЮЛ за дейностите за които се прилагат финансови инструменти и инженеринг и ПУДООС;

2. 3. Дейност Натура 2000. Интервенции в Дейности по Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Бенефициенти: структури на МОСВ, МЗХ и други отговорни за мрежата Натура 2000: НПО, общини, ПУДООС, научни организации, областни информационни центрове (за Националната информационна и комуникационна стратегия/НИКС за натура 2000).

2. 4. Дейности ПОС/Политики по околна среда и ПИК/Политики по изменение на климата. Интервенции в Оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на институциите, отговорни за ПОС и ПИК, а също и за насърчаване на устойчиво развитие, вкл. в градска среда (демонстрационни или пилотни проекти).

Бенефициенти: Институции/структури, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на тези политики; ЮЛ.

3. ОП „Региони в растеж”/ОП РР на МРР.

Дейности и интервенции:

3. 1. Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради на държавната и общинска администрация

3. 2. Подобряване на градската среда и подкрепа за зони с потенциал за икономическо развитие

3. 3. Устойчив градски транспорт

3. 4. Подкрепа за държавна и общинска образователна инфраструктура

3. 5. Подкрепа за общинска социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура

3. 6. Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура

3. 7. Подкрепа за опазване на културното и природно наследство

3. 8. Подкрепа за пътища 1-ви, 2-ри и 3-ти клас

3. 9. Подкрепа за предотвратяване на риска от свлачища

3. 10. Техническа помощ

Бенефициенти:

 • Общини

 • Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”, МРР/фонд за жилищно обновяване

 • Финансови инструменти

 • Министерство на образованието и науката

 • Министерство на земеделието и храните

 • Министерство на културата

 • Министерство на младежта и спорта

 • Висши училища

 • Министерство на здравеопазването

 • Агенция „Пътна инфраструктура”

4. ОП „Иновации и конкурентоспособност”/ОП ИК на МИЕТ.

Дейности и интервенции:

4. 1. Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия

4. 2. Развитие на съвместни инициативи за изследвания и иновации

4. 3. Развитие на инфраструктура за иновации и изследвания

4. 4. Подкрепа за иновативни стартиращи предпрития и бързорастящи предприятия

4. 5. Обновление и усъвършенстване на технологиите, внедряване на водещи високотехнологични решения, вкл. въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и приложения

4. 6. Подкрепа за покриване на международно признати стандарти и за сертификация

4. 7. Подкрепа за развитието на клъстери

4. 8. Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата (в т.ч. интернационализация)

4. 9. Внедряване на технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност

4. 10. Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията

Бенефициенти:

- микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения (в т.ч. клъстери), включително партньорства с научноизследователски организации, „София Техпарк“

- агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата

Приоритети на ОП ИК:

А. Предприемачество, експортен и производствен потенциал:

- Технологично развитие и иновации

- Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията

Б. Зелена и ефективна икономика:

- Зелена икономика и ресурсна ефективност

- Енергийни технологии и енергийна ефективност.
5. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”/ОП НОИР на МОН.

Приоритети на ОП НОИР:

- Научни изследвания и технологично развитие

- Образователна среда за активно социално приобщаване

- Образование и учене през целия живот.

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”.

Дейности и интервенции:

1. Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност

2. Подкрепа за модернизирането на научната инфраструктура в научни институции и висши училища, които провеждат научни изследвания в области, съответстващи на националните приоритети за наука и иновации.

3. Подкрепа за оптимизацията на мрежата от научни институти и висши училища – изграждане на изследователска и учебно-изследователска инфраструктура, подобряване на учебната и социално-битовата среда и др.

4. Подкрепа за провеждане на приложни научни изследвания – финансиране на самите изследвания и дейности, свързани със закупуване на нова или модернизиране на съществуваща апаратура, оборудване, материали, консумативи и др., необходими за провеждане на приложното научно изследване, включително и разходите по възнаграждения на участниците.

5. Подкрепа за дейности, свързани с насърчаване на развитието на партньорски мрежи и съвместни инфраструктури/лаборатории между висши училища, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, бизнес организации.

6. Дейности, в подкрепа на заплащането на такси за членство/участие/съвместни дейности в международни научни мрежи или организации.
Приоритетна ос 2 „Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество”.

Инвестиционен приоритет 1/ИП 1:

1. Подкрепа на дейности за развитие на системата за кариерно ориентиране


2. Изграждане на функционираща национална система за валидиране на резултати от неформалното и информалното учене
3. Насърчаване на доброволчески инициативи за придобиване на знания и умения по неформален начин
4. Създаване на условия за разработване на секторни квалификационни рамки

ИП 2:

1. Подкрепа за квалификация на човешките ресурси в научния сектор и във висшето образование..

2. Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения, включително чрез развитие на партньорски мрежи.

3. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, студенти и докторанти за провеждане на научни изследвания

4. Осигуряване на достъп до научни бази данни;

5. Подкрепа за мобилност на докторанти, пост-докторанти, специализанти, учени, преподаватели включително и като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на ЕС;

6. Подкрепа за дейности, свързани с признаване на образование и/или професионални квалификации, придобити в чужди държави.
Приоритетна ос 3 „Образование, обучение и учене през целият живот”.

Дейности 1:

1. Подкрепа на мерки и политики, насочени към подобряване на ключовите компетентности на учениците с акцент върху грамотността, уменията за общуване на чужд език, дигиталната компетентност, социалните и гражданските компетентности

2. Разширяване и усъвършенстване на прилагането на системата за оценяване (външно и/или вътрешно) на резултатите от обучението на учениците на национално, регионално и училищно равнище

3. Подкрепа на мерки и политики, насочени към измерване на постиженията на учениците в областта на четенето, математиката и природните науки в т.ч. дейности, свързани с участие в национални и международни изследвания;

5. Подкрепа на мерки за въвеждане на модерни технологии и интерактивни методи и средства в образователния процес, включително и на електронно съдържание;

6. Разработване, актуализиране и оценка на ефективността на учебни планове и програми;

7. Подкрепа за подобряване на управлението на институциите и процесите в системата на предучилищното и училищното образование, включително в областта на инспектирането.

Дейности 2:

1. Подкрепа за дейностите в Националната стратегия за преждевременното отпадане от училищното образование

2. Разработване на мерки и политики за улесняване на прехода на малките деца от семейната среда към образованието, както и на прехода на учениците между различните образователни етапи и степени

3. Разработване на стандарти за гарантиране на качеството на предучилищното образование с участието на всички заинтересовани страни (включително семействата) и разработване на подходящи за развитието на децата програми и учебно съдържание, които благоприятстват придобиването както на когнитивни, така и на некогнитивни умения;

4. Осигуряване на условия за целодневна организация на образователния процес в училищата и обезпечаване на възможност учениците да пребивават в училище преди началото на учебните часове и след края, ако това се налага

5. Разработване и прилагане на общински програми за личностно развитие и на училищни програми за подобряване на достъпа и задържането на ученицитеДейности 3:

1. Осигуряване на възможности за допълнително обучение, съобразно индивидуалните потребности на децата и на учениците:

2. Осигуряване на възможности за разгръщане на творческите способности на децата и учениците чрез извънкласни и извънучилищни дейности

3. Подкрепа на мерки, насочени към разгръщане на потенциала на деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта

4. Подкрепа на мерки, насочени към стимулиране на иновативността и предприемачеството на децата и учениците

5. Подкрепа на педагогическите иновации, които увеличат шансовете на децата и учениците за постигане на по-добри образователни резултати

6. Засилване интереса и мотивацията на децата и учениците за учене чрез модернизиране на системата за отпускане на ученически стипендии.

Дейности 4:

1. Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища и въвеждане на системи за наблюдение и контрол

2. Усъвършенстване на системата за акредитация и външно оценяване на качеството във висшето образование (вкл. и чрез поддържане на разработената рейтингова система на ВУ)

3. Разработване и внедряване на модели за обвързване на финансирането на висшите училища с резултатите от обучението и реализацията на студентите

4. Усъвършенстване на формите за преподаване и на методите за оценяване на студентите и докторантите

5. Насърчаване участието на студенти в различни форми на допълнително обучение като студентски научни клубове, изследователски школи и др.

6. Студентски стипендии за успех, за специални постижения, за обучение в приоритетни за икономиката области;

7. Подкрепа на системата на студентско кредитиране;

8. Усъвършенстване на моделите на прием във висшите училища;

9. Подкрепа за прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи по-лесно съчетаване на ученето с лични/семейни ангажименти и/или с работа.Дейности 5:

1. Подкрепа за квалификация и продължаващо обучение на педагогическия и непедагогическия персонал, включен в образованието и обучението;

2. Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти;

3. Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения, включително чрез развитие на партньорски мрежи;

4. Подкрепа за изграждане на системи за планиране на обучението в зависимост от нуждите на пазара на труда на национално и регионално ниво;

5. Актуализация на учебни програми и учебни планове в професионалното образование и във висшето образование с участие на работодателите

6. Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда за ученици в професионалните гимназии, студенти и докторанти

7. Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации и бизнесаДейности 6:

1. Стимулиране на образованието в областите на инженерно-техническите и природните науки и/или в професионални направления от приоритетните области на икономиката;

2. Подкрепа за дейности, свързани с прилагането на системата за трансфер на кредити в професионалното образование

3. Предоставяне на грантове за подкрепа на докторанти, както и подкрепа на прекъснали докторанти за продължаване на обучението;

4. Подкрепа на дейности за въвеждане или модернизиране на системи за дистанционно и електронното обучение;

5. Насърчаване на гъвкави пътеки за учене през целия живот за лицата, необхванати от традиционната образователна система чрез разширяване на спектъра от възможности за учене в т. ч. ограмотяване на възрастни, курсове за усвояване на учебно съдържание за различните образователни степени и за придобиване на степени на професионална квалификация.

6. Въвеждане на гъвкави форми на обучение в професионалното образование;

7. Подкрепа за участие на студенти и ученици в национални и международни конкурси, включително и на конкурси по предприемачество.


Приоритетна ос 4 „Образователна среда за активно социално приобщаване”.

Дейности 1:

1. Подкрепа за осигуряване на процеса на приобщаващо образование;

2. Подкрепа за деца и ученици със СОП;

3. Подкрепа за въвеждане на система за ранно оценяване на образователните потребности;

4. Подкрепа за ученици с девиантно поведение за продължаване на образованието и за социално включване;

5. Въвеждане на модел за ранно оценяване на образователните потребности и за превенция на обучителните затруднения.

6. Развитие на подкрепящата среда в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование чрез: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и на екипната работа; гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала;индивидуална подкрепа за личностно развитие.

7. Подкрепа за кандидатстване във висши училища на кандидат-студенти с увреждания

8. Мерки за подкрепа студенти, специализанти и докторанти с увреждания

Дейности 2:

1. Подкрепа за дейностите в Националната стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/ и плановете за нейното изпълнение в областта на образователната интеграция;

2. Подкрепа за допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин; Подкрепа за работа в интеркултурна среда

3. Подкрепа за изграждане и съхраняване на културна идентичност на децата и учениците от етническите малцинства, включително и чрез изучаване на майчин език.

4. Подкрепа на процеса на образователната интеграция и на социалното включване чрез оптимизация на мрежата от детски градини и училища.

5. Осигуряване на условия и ресурси за обхващане на децата учениците от етническите малцинства в целодневна организация на учебния ден.

6. Мерки за мотивация и подкрепа за продължаване на образованието на учениците в гимназиалния етап на средното образование и във висши училища.

7. Мерки за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.


Приоритетна ос 5 „Образователна и ИКТ инфраструктура”.

Дейности 1:

1. Подкрепа за образователна инфраструктура /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/ - строителство, реконструкция, ремонт на образователни институции, лаборатории, учебни зали, корпуси, спортни съоръжения, ученически и студентски столове и общежития;

2. Подкрепа за енергийна ефективност /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/ - топлоизолация, подновяване на отоплителни инсталации, климатизация, вентилация и т.н.

3. Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в учебни заведения, общежития, детски градини и бази за спорт и отдих /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/

4. Обзавеждане и оборудване на висши училища, държавни и общински училища, общежития, младежки центрове, детски градини, бази за спорт и отдих

5. Инвестиции за подобряване на спортната база в училищата и висшите училища /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/Дейности 2:

1. ИКТ инфраструктура – модерно комуникационно оборудване, позволяващо високоскоростен интернет, надеждна мрежова и компютърна инфраструктура в училище, в РИО и в МОМН, безжична свързаност (WiFi) на територията на института/училището, внедряване на IP телефония и видеовръзка;

2. Оборудване на компютърни кабинети

3. Средства за онагледяване на учебния процес - проектори и монитори, интерактивни (смарт) бели дъски, лаптоп (таблет), специализирано ИТ оборудване за специализираните кабинети – музикални keyboards за часове по музика, електронни микроскопи с връзка с компютър за часове по биология, компютърно оборудване с датчици за измерване (химия, физика), оборудване за симулация на процеси (4D, VR), стендове за специфични дейности за професионалните гимназии и др.

4. Внедряване на интелигентни интерактивни системи за общуване с родители и общество (видеовръзка, Interactive Voice Response системи, смс гейтуеи и др.);

5. Въвеждане на камери и системи за видеонаблюдение и контрол, мониторинг и статистика на достъпа (смарт карти, near field communication и др.) до училище и учебни или административни ресурси обезпечаващи учебния процес (лаборатории, физкултурни салони, столова и др.);

6. Специализирано оборудване за он-лайн сътрудничество между институти/висши училища/училища и др.
Приоритетна ос 6 „Транснационално сътрудничество”.

Няма тематични цели по ос 6.
Приоритетна ос 7 „Техническа помощ”.

Няма тематични цели по ос 7.
Бенефициенти:

Основни:

1. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОМН:

2. Българска академия на науките (БАН)

3. Селскостопанска академия

4. Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

5. Национален център за информация и документация (НАЦИД)

6. Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" (НЦЕМПИ)

7. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

8. Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

Както и:

9. Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)

10. Център за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО)

11. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

12. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

13. Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.А също и:

14. Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)

15. Център за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО)

16. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

17. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

18. Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.Или Бенефициенти по ОП НОИР, обобщено в 3 големи групи са:
1. Министерство на образованието и науката и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити
2. Българска академия на науките(БАН)
3. Образователни, обучителни(училища и др.) и научни организации и институции, социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации, центрове за професионално обучение, общини, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Национално представителство на студентските съвети и др.

6. ОП „Развитие на човешките ресурси”/ОП РЧР на МТСП.

Приоритети:

- Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

- Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

- Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването

- Транснационално сътрудничество

- Техническа помощ
Дейности и интервенции:

6. 1. Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на предприемачеството

6. 2. Предоставяне на обучения, професионално ориентиране и консултиране

6. 3. Подобряване достъпа до качествени услуги на достъпна цена

6. 4. Интеграция на маргинализирани общности

6. 5. Извеждане на децата и възрастните от институциите

6. 6. Насърчаване на социалната икономика

6. 7. Подобряване институционалния капацитет на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването

6. 8. Транснационално сътрудничество и обмяна на опит и добри практики
Бенефициенти:

 • Представители на частния сектор

 • Неправителствени организации

 • Публични институции

 • Социални партньори

 • Общини

 • Образователни и обучителни организации

 • Доставчици на социални и здравни услуги


7. ОП „Добро управление”/ОП ДУ на МС и др.

Приоритети:

 • Постигане на по-висока ефективност, ефикасност, резултатност и прозрачност в дейността на администрацията

 • Подобряване на дейността на съдебната система за независимо, справедливо и бързо правораздаване

 • Повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса

 • Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от ЕСИФ

 • Подобряване на информираността на обществото за използването на ЕСИФ в Република България


Дейности и интервенции:

7. 1. ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

 • структура-услуги-електронно управление-интелигентно регулиране-отчетност

 • повишаване на професионалната компетентност на служителите

7. 2. ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА:

 • въвеждане на електронно правосъдие

 • повишаване на професионалната квалификация на магистрати и съдебни служители

7. 3. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕСИФ:

 • капацитет и сигурност на системата

 • публичност на подкрепата


Бенефициенти:

 • Централна администрация (Администрация на МС, министерства, агенции и др.)

 • Областна администрация

 • Общинска администрация

 • Структури на съдебната система (Висш съдебен съвет, ВАС, ВКС, Прокуратура, НИП и др.)

 • Неправителствени организации8. ПРСР/”Програма за развитие на селските райони”/ПРСР на МЗХ.

Приоритети:

 • Стимулиране на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор

 • Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаване на иновативните технологии и устойчиво управление на горите

 • Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата

 • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство

 • Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.


Дейности и интервенции:

8. 1. Модернизация на производството, преработката и реализацията на хранителните продукти

8. 2. Преструктуриране и модернизиране на стопанствата в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара

8. 3. Подкрепа за млади земеделски производители

8. 4. Подобряване на достъпа до консултански услуги и обучение

8. 5. Подкрепа за създаване на групи производители и коопериране

8. 6. Запазване на традиционните земеделски практики, особено в планинските райони

8. 7. Възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност

8. 8. Насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство

8. 9. Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс

8. 10. Подпомагане на възстановяването на горския потенциал и превенция на пожарите в горите;

8. 11. Стартиране на микропредприятия в селските райони с приоритет в областта на преработката

8. 12. Подобряване на общинската пътна и вик инфраструктура.
Бенефициенти могат да бъдат:

 • Земеделски производители

 • Преработвателни предприятия от ХВП

 • Микропредприятия в селските райони

 • Общини в обхвата на селските райони

 • Юридически лица с нестопанска цел (местни инициативни групи, читалища и др.)

 • Местни поделения на вероизповедания

 • Организации на производителите

 • Занаятчии и др.


Очаквани резултати:

 • Подобряване на интеграцията между хранителната индустрия и селското стопанство

 • Постигане на балансирано и устойчиво използване на ресурсите

 • Подобряване на икономиката в селските райони чрез подпомагане за неземеделски дейности

 • Повишаване качеството на местните услуги в селските райони

 • Укрепване на подхода лидер чрез обхващане на нови територии

 • Подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на малките и средни земеделски стопанства

 • Навлизане на нови технологии, свързани с енергийна ефективност и преработка на биомаса

 • Подобряване на мрежата за широколентов достъп в селските райони


9. ПМДР/”Програма морско дело и рибарство” на МЗХ.

Приоритети на ЕС:

 • Насърчаване на устойчиви, отличаващи се с ефективно използване на ресурсите рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване

 • Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване

 • Стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството

 • Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

 • Укрепване на прилагането на интегрираната морска политика


Дейности и интервенции:

9. 1. Иновации

9. 2. Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места

9. 3. Инвестиции на борда, свързани с модернизация и енергийна ефективност

9. 4. Окончателно преустановяване на риболовните дейности

9. 5. Опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми

9. 6. Инвестиции за добавяне стойност и качество на продуктите от риболов

9. 7. Инвестиции в рибарските пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки

9. 8. Производствени инвестиции в аквакултурите

9. 9. Нови форми на доход и добавена стойност в аквакултурата

9. 10. Услуги за околната среда и биологичното производство

9. 11. Мерки за предлагане на пазара

9. 12. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

9. 13. Контрол и правоприлагане

9. 14. Събиране на данни
Бенефициенти могат да бъдат:

 • Публично-правни органи

 • Научни или технически органи

 • Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурата или свързаната с тях преработка, като за част от дейностите е възможно кандидатстването и на такива, които до сега не са развивали дейност в сектор Аквакултура

 • Неправителствени организации

 • Организации на производителите или Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултури


Очаквани резултати:

 • Преструктуриране и балансиране на риболовния капацитет към възможностите за риболов и въздействието му върху морската среда

 • Модернизиране на флота.

 • Увеличаване привлекателността на сектора и диверсификация на дейностите

 • Въвеждане на иновации в сектора

 • Модернизиране на съществуващите стопанства за аквакултура и създаване на нови

 • Модернизация на предприятията за преработка с цел намаляване вредното въздействие върху околната среда

 • Подкрепа за биологични производства и екологични услуги и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури

 • Подобряване на организацията на пазара

II. Програми за европейско териториално сътрудничество/ПЕТС.

А. Трансгранични програми:

1. Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници за ЕС:

  • Програма за ТГС по ИПП България-Турция

  • Програма за ТГС по ИПП България-Сърбия

  • Програма за ТГС по ИПП България-Македония


2. Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници за ЕС:

  • Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България

  • Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България


3. Програми за трансгранично сътрудничество по ЕИД:

  • Съвместна оперативна програма Черноморски басейн

Б. Транснационални програми:

1. Транснационално сътрудничество

  • Програма „Дунав“ – нова транснационална програма за периода 2014-2020 г.

  • Югоизточна Европа 2014-2020“

2. Междурегионално сътрудничество

  • Междурегионална програма ИНТЕРРЕГ V C

  • Междурегионална програма ЕСПОН след 2013 година

  • Междурегионална програма УРБАКТ

  • Междурегионална програма ИНТЕРАКТ

III. Проекти по Европейското икономическо пространство/ЕИП – по даренията на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за 117,7 млн. EU, приемащи ПП до 2016 г. !!!!!!

Дейности и интервенции:

1. Културно наследство и съвременно изкуство;

2. Биологично разнообразие и екосистеми – запазване на традиционните животински био видове и екосистеми;

3. Енергийна ефективност/ЕЕ и възобновяеми енергийни източници/ВЕИ;

4. Деца и младежи в риск, в т.ч. роми и в неравностойно положение;

5. Инициативи за обществено здраве и здравеопазване в т.ч. роми и в неравностойно положение;

6. Иновации за зелена еко индустрия;

7. Укрепване на Неправителствените граждански организации/ НГО, демокрацията и устойчивото развитие.
Бенефициенти:

Всички публични институции в България, опериращи в обществен интерес, в т. ч.:

- Национални (министерства и ведомства);

- Регионални (области и общини) и местни държавни органи;

- Образователни, изследователски, културни институции;

- Неправителствени организации/НПО/НГО в обраста на културата и културното наследство;

- физически лица.

При желание на ОБЩИНИТЕ, на ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНИ ФИРМИ,

на ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА И МИНИСТЕРСТВА

от цялата страна,
нашите висококвалифицирани и успешни екипи

от НГО „ЦИПРО” гр. София

Консултират, Проектират и изготвят конкурентни ПП
по всички ОП на ЕС

ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 Г. – 2020 Г.

и конткретно за 2014 година !!!!!!

НИЕ СМЕ НА ВАШИТЕ УСЛУГИ

ПОБЪРЗАЙТЕ - 2014 ГОДИНА СМЕ...

НГО ЦИПРО

За повече информация на Web: http://cipro.hit.bg


GSM: 0888 62 80 71

E-mail: g.stamatov@abv.bg

- @ -

Председател на УС: Д-р фин.б.д. Георги Стаматов

Зам.председател и член на УС: Д-р ф.н. Пенка Смоленова

Член на УС: Инж. Петър ЗаревНационални и регионални експерти и координатори:

Д-р ю. н. Лъчезар Стефанов, Д-р т. н. инж. Стоян Димитров, инж. Друми Друмев, Малинка Генкова, Венцислав Петров, Йордан Баков, Паун Георгиев, Елена Костадинова, Мариана Илиева


София, Януари 2014 година

Председател на УС Георги Стаматов
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница