Николай дойнов два ключа към една необикновена книгастраница12/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ЗЕМЯТА
Земята е сравнително малко пострадала при катастрофата в Слънчевата система. Нейната орбита е по-малко разтеглена елипса и е на трето място след тази на Венера и Нептун. Разликата между голямата и малка ос на орбитата е 5 000 000 километра, която се приема за неголяма. Оста на въртенето е наклонена на 23 и половина градуса; което (тук изключваме наклона при Меркурий и Венера, за които той е неизвестен, а само Юпитер със своята царствена ос, наклонена само на около 3 градуса, я превъзхожда) е най-малко от всички останали. Това определя по-малката пострадалост и сравнително по-добрите условия за живот.

Когато едно същество се ражда на Земята като човек в своя първи стадий, то в неговия Двойник (Звездното му тяло) Слънцето, Луната и Планетите все още нямат връзки с него и едва сега започват да създават и оформят мозъчни центрове. Този мозък все още не е достатъчно добре организиран, за да може да изразява влиянието на членовете от Слънчевото семейство. Земята сама изгражда това живо същество - Земен тип. В тази първа фаза земният тип има примитивен образ. Главата на родения бързо и рано се втвърдява, поради липса все още на въздействия от силовите течения на др угите членове на Слънчевото семейство. Тази глава само бавно нараства с годините и стига приблизително до размери, които вече посочихме като характерни за примитивния човек. Така създаден, той има някои стремежи и качества, даващи му възможност за съществуване при условията на Земята. Обикновено черепите на тези типове хора са малко разширени, което дава склонност и възможност за борба с живота. Косата е гъста и ниско пада над малкото чело, върху което има ясно изразени бръчки, показващи напрежение на мисълта около задоволяване на насъщните нужди. Веждите са дебели, рошави - израз на разпокъсани и остри вълнения. Очите са малки, потънали навътре, което говори за жажда и стремеж към присвояване, привързаност към материалните ценности. Скулите са едри - израз на упоритост и устой към неблагоприятни външни условия. Носът е малък и зле оформен, показващ слаба интелигентност, променливост и податливост на външните подтици. Устата е стисната, бърните са неправилни, лошо очертани и доста дебели. Брадата е къса и четвъртита, челюстите са също четвъртити. Шията е мускулеста. Главата е някак хлътнала между раменете. Изобщо квадратните форми, които този тип човек има, са израз на енергия, но колкото тези форми са по-груби, толкова и енергията - силата, която те изразяват, е по-примитивна. Овалните форми, каквито тези типове почти нямат, са израз на интелектуални и емоционални изяви.

Земните типове разполагат с физическа сила и устои за преодоляване на съпротивлението, което физическият (материалният) свят оказва. Това са предимно неуморните работници на ръчния труд. Те са пестеливи и скържави (свидливи) към всички материални ценности. Силно са привързани към родната земя, към родните поля, към Родното огнище. Упорити са в труда върху земята - оране, копане и др., свързани с придобиване на ценности, задоволяващи насъщните нужди. Интелектуалните им интереси са много слаби. Верни са на приятелите си и на своите ангажименти. Имат влечение към плътските удоволствия, но без да подбират обектите за задоволяването им. Те наблюдават студено, без вълнение и търсят ползата (изгодата),

иг. 21. Мъжки Земен типиг, 22. Женски Земен тип

която може да се извлече от всичко наблюдавано. Жените от този тип са работливи, обичат да командуват да разпореждат и да се разправят с мъжете си. Те не приемат да се подчиняват на друга воля и най-вече на мъжете си. Добри майки са, но все пак са склонни да наказват по-сурово децата си, когато направят някаква грешка. Земните типове успяват в живота чрез труд, който им осигурява необходимото за живота. Мудни във вървежа си, несръчни в жестовете си, избягват света и шумните общества, предпочитат гората. Имат малко приятели и не умеят да се представят. Към своята външност са небрежни. При тази, създадена от Земята, първична форма на човека Слънцето бавно, но сигурно организира и облагородява мозъчните ù клетки, за да могат Луната и Планетите да създават и оформят мозъчни центрове, способни да приемат техните силови течения (влияния).


ВРЕМЕ, ЗОДИАКАЛНИТЕ СЪЗВЕЗДИЯ И

ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА
В живота на хората, в явленията и събитията, където и да било в човешката дейност или извън нея, понятието „време* играе важна роля. Но за това толкова важно понятие ние нямаме задълбочено философско обяснение, Все пак е приета една дефиниция, която ни дава представа за него: в р е м е т о е и н т е р в а л м е ж д у д в е с ъ б и т и я. Всяко нещо, което става, всяко събитие е свърза но с времето.

Земята има много явления и събития, от които три са ясно изразени: първото е завъртането ù около своята ос, което определяме с понятието „денонощие", второто е обиколката около Слънцето, определено с понятието „година", а третото е движението на Земята и всички членове в Слънчевото семейство, заедно със Слънцето, около централното ядро на нашата Галактика със скорост 250 километра в секунда, като една обиколка около този център се прави за около 200 милиона години. За този дял от Астрологията, с която се занимаваме, имат значение първите две събития.

Създателят на науката за Звездния мир СААБЕЙ БЕН ААДЕС е отбелязал, че за човека на Земята е дадена жизнена енергия, за да живее 120 години, което е отбелязано и в Библията. Той е казал също, че след всеки три последователни прераждания човек влиза в нов етап на своята еволюция. Еволюционният път на човека върви по една възходяща спирала. Ако наблюдаваме отгоре пътя на човека, то след всеки три последователни прераждания той ще направи едно завъртане, ще дойде отново над точката, на която е бил преди започването на този цикъл, или казано другояче, ако проектираме този път върху плоскост, ще получим една окръжност. Окръжност, определена от три последователни прераждания от по 120 години, прави 360. Затова от тогава до сега окръжността се дели на 360 равни части, нарече градуси, като всеки градус определя по една година живота на човека. За това, когато ще определяме събития по време на човешкия живот, всеки един градус, изминат Слънцето, Луната и Планетите в Звездното му тяло, ще означава една година от неговия живот. Това ще поясним по-нататък.

Поради въртенето на Земята около оста ù ние виждаме, че Слънцето за едно денонощие обхожда Небесната сфера, т.е. прави едно завъртване около нея. Ако превърнем двадесет и четири часа в минути, което прави 1440, и ги разделим на 360 градуса, ще получим, че за четири минути Слънцето, гледано от нас, ще измине един градус. Поради обиколката на Земята около Слънцето, която трае една година, ни го виждаме, че преминава през дванадесетте Зодиакални съзвездия. Всяко Зодиакално съзвездие е една дванадесета от Небесната сфера, като във всяко от тях Слънцето престоява около 30 денонощия. Поради това разделяме Небесната сфера на дванадесет сектора, които, проектирани върху плоскост, определят д о м о в е т е. Всеки един от тези сектори - домове, носи своите характерни силови течения, съобразно Небесните образувания, които се намират в съответното съзвездие, присъстващо във всеки един от тези сектори. Тези влияния се придават и на всеки член от Слънчевото семейство, когато попадне в този сектор - дом.

При съставянето на Хороскоп най-напред се изписва една окръжност, която разделяме на дванадесет сектора по следния начин: начертаваме една хоризонтална и една перпендикулярна на нея вертикална линии, които да минават. през центъра на окръжността. Тези отсечки разделят окръжността на четири дяла. Хоризонталната линия в точката на пресичането си с окръжността определя отляво изгрева на Слънцето, Луната и Планетите, а също определя и градуса на изгряващото Зодиакално съзвездие. Тази точка е приета да се нарича „Асцендент". Точката пък, в която тази хоризонтална линия пресича вдясно окръжността, е точката на залязването на членовете на Слънчевото семейство, а така също определя и градуса на Зодиакалното съзвездие там. Тази точка е прието да се нарича „Десцендент". Вертикалната линия над хоризонта при пресичането си с окръжността горе, където е най-високата точка, до която Слънцето, Луната и Планетите могат да достигнат, определя градусите на зодиакалното съзвездие в обедната точка. Тази точка наричаме „3 е н и т" или „Медиум цели”. Противоположната точка, в която тази вертикална отсечка пресича окръжността, е най-долната точка, до която членовете на Слънчевото семейство достигат и посочва градусите на Зодиакалното съзвездие там.

Там е среднощната точка, наречена „Н а д и р" или „И м у м ц е л и". Тези така определени четири точки са най-важните при тълкуването на хороскопа и се разглеждат с най-голямо внимание, особено когато върху тях има членове на Слънчевото семейство; от съществена важност е кое Зодиакално съзвездие и с кои свои градуси е там. Тези така определени четири сектора, разделяме на по още три и получаваме 12 сектора т.е. 12-те дома. За първи дом се приема секторът под Асцендента; следващият сектор е втори дом, следва трети дом. От Надира надясно е четвърти дом, следва пети и шести. От Десцендента нагоре е седми дом, следва осми и девети. От Зенита наляво е десети дом, следват единадесети и дванадесети дом, в които Слънцето, Луната и Планетите са току-що изгрели.

В 1842 година Кристиян Доплер, един от гениите на човешкия род, формулира един от най-важните закони в механиката, известен с името Доплеров принцип Според него, когато един човек се приближава до източник на силови течения, каквито и да са те, или пък източникът на силови течения се приближава до човека, то той ги възприема с по-голяма сила, отколкото ако този източник се отдалечава или самият човек се отдалечава. Ако един човек е на железопътна гара и слуша свирката на идващия влак, то той я чува с по-голяма сила, отколкото на същата дистанция, когато влакът се отдалечава от него. Известно е също, че колкото вълните на силовите течения са по-къси, толкова тяхната сила е по-голяма. Затова когато силовите вълни минават през по-дебел слой атмосфера или идват от по-голямо разстояние, то дългите вълни на това силово течение се поглъщат и до нас достигат само по-късите вълни, които са с по-голяма сила. Те действуват на по-горните центрове в човешкия мозък. Затова, когато Слънцето, Луната и Планетите се намират в дванадесети дом, което е при изгряване, те имат с влиянието си две предимства: първо, че благодарение въртенето на Земята от запад към изток ние се приближаваме към изтичащите от тях силови течения и с това те действуват с по-голяма сила върху нас. И второ, че техните силови течения минават през много по-дебел слой от атмосферата на Земята и с това дългите вълни, които управляват и действуват върху по-долните мозъчни центрове и които имат отношение към по-примитивните подтици в човека, се поглъщат и до нас достигат само по-могъщите къси силови вълни, които се възприемат от мозъчните клетки в горната част, където са центровете, даващи подтик към високоблагородно творчество. Там са и моралните центрове - възпитанието, съчувствието, мекото и топло състрадание към всеки и всичко. Затова, когато Слънцето, Луната и Планетите са в дванадесети дом, те имат своето най-възвишено и благородно влияние. Това, че някои астролози приемат дванадесети дом за такъв с неблагоприятно въздействие, се дължи на факта, че Планетите, които носят влиянието на Черното слънце и Астероидите (Марс, Сатурн, Уран и Плутон/, получават по-голяма сила в този дом и преминавайки през Асцендента, създават неприятни случки и събития в живота на човека. Докато преминаването на Слънцето, Луната и останалите Планети, получили също по-голяма сила, през Асцендента създава също случки и събития, но вече с много благоприятен и полезен характер.

Ние приемаме, че Слънцето е един високо организиран и облагороден свят, с изключително благоприятни влияния както за Земята и за живота на нея, така и за човека. Затова, когато Слънцето изгрява, до нас достигат, както отбелязахме, по-късите, по-силните течения, които действуват върху центрове, намиращи се в горната част на мозъка. Затова посрещането на първите Слънчеви лъчи сутрин е от особена полза за развитието на тези центрове, за развитието на интелекта и за активизирането на човешкия прогрес по пътя на неговата еволюция. Ето защо много от Великите Учители на човешкия.род, какъвто е бил например и Заратустра, живял и работил около шести век преди Христа, между 660 и 583 година, е препоръчвал на своите последователи да излизат на високо и чисто място за посрещане на изгряващото Слънце. Това е давало възможност за съзнателно и пълно приемане на неговите благодатни влияния. И в наше време е създаден такъв подтик от велик представител на човешкия род. Някои непросветени хора приемат съвсем неправилно този метод като Слънцепоклонничество.

Всеки един от тези дванадесет сектора - домове се намира под влиянието на Небесните образувания на едно от дванадесетте Зодиакални съзвездия и под влиянието на Планетата, която има отношение към съответното Зодиакално съзвездие. Всеки дом е свързан с едно от Зодиакалните съзвездия и с Планетата, която има връзка със съзвездието.

Изтъкнахме, че древните звездобройци са разглеждали земята като кристал с дванадесет петоъгълни стени. Всяка една от тези стени е обхващала дадена земна област, която се е намирала под влиянието на Небесните образувания на едно от дванадесетте Зодиакални съзвездия, а също и под влиянието на една Планета, която има отношение с това съзвездие. Така например вавилонските звездобройци, които са били ученици от Школата на Саабей, по време на раждането на Христа, са наблюдавали т.нар. „Витлиемска звезда", която според видният астроном, математик и астролог от епохата на Ренесанса Йоханес Кеплер не е била нищо друго, освен точен съвпад на Марс (когато е бил в т.нар. „В е л и к о п р о ти в о с т о я н и е") с Юпитер. При един такъв точен съвпад ще имаме много голяма и ярка звезда, изразителна и светеща. Съвпадът е станал в Зодиакалното съзвездие Р и б и, което е дало основание на тези велики звездобройци да приемат, че в земята, която тогава се е управлявала от това съзвездие, се ражда човек, който ще стане велик цар. Тази земя е била ЮДЕЯ. Затова те са намерили за необходимо да Го посетят, да Му се поклонят и най-вече да занесат, натоварени на камили, написаните на глинени плочки закони на мъдрия и велик цар ХАМУРАПИ (живял и царувал 17 столетия преди това), според които закони едно царство трябва да се управлява.Същите тези звездобройци са разделяли и човешкото тяло на дванадесет области, като всяка една област или важен орган там се е управлявал от Небесните образувания на едно от Зодиакалните съзвездия и съответната Планета. Те приемали, че главата се управлява от Зодиакалното съзвездие Овен, със символичен знак //, и планетата Марс, които имат отношение към първия сектор – първи дом в Хороскопа на човека. Преди катастрофата в Слънчевата система Марс е имал изключително благоприятно влияние върху Земята и живите форми на нея (заедно със съзвездието Овен) преди всичко в защита на слабите и онеправданите, което е описано в древната легенда за златорунния овен, който спасил невинните деца икс и Хела от смърт.

Съзвездието Бик, със символичен знак // има отношение към втория сектор – втория дом. Това Зодиакално съзвездие управлява шията в човешкото тяло заедно с Планетата, която се намира зад Плутон и която нарекохме X А Н О. Там се намира една от най-важните жлези – щитовидната, значението и функциите на която веч отбелязахме.

Третият сектор - третият дом, има отношение към Зодиакалното съзвездие Близнаци, със символичен знак //; заедно с планетата Меркурий то е свързано и има отношение към ръцете, раменете и способността на ръцете за творческа изява.

Четвъртият сектор - четвъртият дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Р а к и Луната, което определя връзката му с гърдите на жената, с храненето (стомаха) и с храненето на детето. Този сектор има връзка също и с домашната обстановка и условията, които новороденият човек ще има и сред които ще прекара своите години, докато е при родителите си. Символичният знак на Рака е //.

Петият сектор - петият дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Лъв, със символичен знак //, който има отношение към планетата Вулкан, планета, за която отбелязахме, че се намира между Меркурий и Слънцето. Те имат отношение и връзка със сърцето на човека. Този сектор има също отношение към най-съкровената и дълбока връзка на емоционалната природа у човека, при която най-ярко се изразяват отношенията му с хората от противоположния пол и с децата. За символичен знак планетата Вулкан давам //.

Шестият сектор - шести дом има връзка Зодиакалното съзвездие Дева, със символичен знак // и планетата аетон, които управляват червата в човешкия организъм. Този дом има отношение също и към братята, сестрите и най-близките роднини на родения.

Седмият сектор - седмият дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Везни със символичен знак //, и планетата Венера, които имат връзка с поясната област на човешкото тяло и с толкова сложно устроените бъбреци. Те определят също и отношенията на човека към противоположния пол при ясно създадените и дълбоки връзки с него - женитбата (брака). Седмият дом е важен със своето влияние, определяйки сериозния етап в живота на човека, който женитбата носи.

Осмият дом - осмият сектор има отношение към Зодиакалното съзвездие С к о р п и о н и и с планетата Плутон. Те имат връзка и управляват половата система в човека. В този сектор Слънцето, Луната и Планетите губят значително от силите на своето влияние и действуват с по-малка изразителност. Скорпион е със символичен знак //.Деветият сектор - деветият дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Стрелец, със символичен знак //, и планетата Юпитер. В човешкото тяло те имат връзка с черния дроб, който е най-голямата и сложно устроена жлеза с тегло 1500 грама, най-важна за здравословното състояние на човека. Горният дял на тази жлеза плътно опира в диафрагмата. Следователно, за да се поддържа нормална функция на черния дроб, осигуряваща здравето на човека, са необходими по-енергични физически движения, работа, ходене по планините и изобщо дейности, свързани с дълбоко дишане на чист въздух, при които диафрагмата да вибрира и да масажира свързания с нея черен дроб. Този дом има отношение също и към таза на човека и към неговия идеен мир - планове, идеи, които вълнуват човека през целия му живот.

Десетият сектор - десетият дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Козирог, със символичен знак // и планетата Сатурн. Те имат връзка в човешкото тяло с колената, зъбите, кожата и слуха. Този дом определя и общественото положение на родения човек – какво място ще заема и в каква област ще се изяви той.

Единадесети сектор - единадесети дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Водолей, със символичен знак //, и планетата Уран, които управляват кръвообращението, нервната система и прасците. Този дом създава връзките, които човек ще има с различните общества и с хората от тези общества, като в повечето случаи те ще му помагат за намиране и определяне на общественото му положение. Тези хора, които ще му помогнат, няма да бъда и безразлични със своите чувства към родения, като често пъти ще се създадат и връзки, водещи до женитба.

Дванадесетият сектор - дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Риби, със символичен знак // и с планетата Нептун. Те имат в човешкото тяло връзка с лимфатичната система, белите дробове и ходилата. Изтъкнахме мекото и благородно влияние, което се прибавя към влиянието на Слънцето, Луната и Планетите, когато те са в този сектор. Това се подхранва и от въздействието на Зодиакалното съзвездие Риби и на планетата Нептун с техните възвишени влияния.

Изтъкнахме, че създателят на науката за Звездния мир Саабей Бен Аадес е разделил Небесната сфера на 12 сектора, съобразно групите Небесни образувания, които преобладават във всеки от тях, и съобразно естеството на техните влияния. За всеки един от тези сектори той е дал имена на живи форми и хора, които подсказват за естеството на влиянието им. Само на един сектор, обхванат от едно съзвездие, той е дал образ на предмет - уред, изобразяващ старинни аптекарски везни, което определя стремежа за прецизност, взискателност, пресметливост, които това съзвездие дава. Всички тези сектори с определените в тях съзвездия не съвпадат точно със съзвездията, определени от астрономите в по-ново време. Освен това тези астрономи вплитат в определените дванадесет Зодиакални съзвездия още две: съзвездието ЗМИЕНОСЕЦ, по-голямата част от което прониква между съзвездията Скорпион и Стрелец, и съзвездието КИТ, което е около съзвездията Водолей, Риби и Овен. Но за Астрологията това няма значение и се приема разпределението, дадено от Саабей.

Когато Слънцето, Луната, някоя Планета или няколко Планети се намират в даден сектор - дом, то от особено значение и важност е точно на кое място в сектора - дома се намират те: дали са поставени някъде по средата на сектора, дали в края или са на самата граница между двата дома, т.е. на самата линия, ограничаваща сектора. Установено е, че колкото един член от Слънчевото семейство е повече към средата на сектора - дома, толкова и неговото влияние е по-слабо, а колкото е повече към края, толкова влиянието му е по-силно. Това влияние ясно се изразява,когато Слънцето, Луната и коя да е от Планетите е точно на границата, на линията между два сектора – дома. А когато те са на една от четирите главни точки – Асцендент, Надир, Десцендент и особено при Зенита, това влияние е особено силно. Тази особеност ясно и нагледно се очертава, когато имаме родни близнаци, при които много често са налице значителни различия както в техните качества, способности и устрем за изява, така и в житейският им път, докато във времето на своето раждане те имат разлика само 15-20 минути. От многото примери ще приведа един случай на близнаци - момче и девойка, родени с разлика във времето от 20 минути. Животът на младежа е добре уреден, богат със своето разнообразие и по-ясно изразени качества и способности. Докато животът на девойката е вял, със спънки и неприятности, по-слабо изразени способности, изобщо по-труден и нещастен. При направените Хороскопи са сравнени разстоянията на Слънцето, Луната и Планетите до границите на домовете, защото за 20 минути ъгловите разстояния (Аспектите) на практика няма да се променят, за да бъдат взети под внимание. При младежа Слънцето е на 8 градуса от границата на дома - сектор, докато при девойката е на 15 градуса. Оттук е и по-силното, благодатно влияние на Слънцето върху създаването и оформянето на качествата и способностите при младежа, а също и по-доброто и силно въздействие върху условията му на живот, отколкото при девойката. Луната при младежа е само на 5 градуса от границата между два дома, докато при девойката е на 10 градуса. Оттук при младежа ще има по-силно влияние на Луната, която ще му даде по-голяма контактност, приятно и непринудено отношение с околните, по-голяма памет, по-голяма привлекателност, разположение към услуги, по-голяма интуиция и готовност за помощ при нужда на околните и близките, оттам и по-голямата симпатия към него от всички. Докато всичко това е в по-слаба форма при девойката.

Меркурий при младежа е на 17 градуса от домовата граница, докато при девойката е на 10. Въздействието на Меркурий при девойката е по-силно. Вярно е, че тя ще има по-голяма сила на интелекта, но това ще я тласка с по-голяма сила към загриженост и търсене на отговор на всеки поставен въпрос, което ще ù създаде тревоги. Докато младежът ще бъде с по-слабо изразени грижи и мисъл в търсене и разрешение на всеки въпрос, което няма така силно да го угнетява.

Венера при младежа е само на 4 градуса от границата на сектора – дома, докато при девойката е на 10 градус Оттук и благодатното въздействие на Венера върху младежа, с по-богатата си и силна емоционална природа и преживявания, а също и с по-добрите условия, които ще даде на неговия живот, облагодетелствуван от по-силното Венерино влияние, отколкото при девойката.

Марс при младежа е на 6 градуса, докато при девойката е на единадесет, което говори за по-голямата жизненост и активност при младежа, отколкото при девойката.

Юпитер при младежа е на 19 градуса, докато при девойката е на 12. От тук е вярно, че тя ще бъде с по-голямо старание, устрем, инициатива и поемане на отговорност при всяка работа, но в замяна на това ще бъде и по-горда, честолюбива, лесно ще се обижда, които качества ще създават по-голяма грижа около осъществяването на всички задачи, а по-ясно изразеното честолюбие ще огорчава живота ù.

Положението на Сатурн при тези близнаци е най-характерното и има най-голямо значение за условията, при които те ще се намират в живота си, а също така и за техните качества и способности. При младежа Сатурн е на 5 градуса от Зенита, докато при девойката е точно на Меридиана - на нула градуса от Зенита (слива се с него), което ще определи изключителното му влияние върху нея. При това положение тя ще има по-големи разсъдителни способности, по-голямо задълбочаване, по-голям усет към ред и порядък, възможност за ръководство, за поставяне всяко нещо на мястото му, но тази взискателност ще ù донесе и по-големи спънки, мъчнотии, неприятности и нещастия; и понеже Сатурн образува квадратура с десцендента – седмия дом, тази взискателност ще доведе до развод и до големи неприятности в семейния ù живот. Докато при младежа всичко това ще се изрази много по-слабо и разводът при женитбата му не е неизбежен.

Уран при младежа е на 6 градуса от границата на дома, докато при девойката е на 13 градуса. В случая младежът ще има по-голямо предимство с по-бурна реакция на всяка възбуда, по-активен във вземане на решения, с по-голяма смелост и липса на желание да се съобразява с прищявките и разбиранията на околните, с други думи , ще бъде по-самостоятелен. При девойката тези качества ще бъдат по-слабо изразени.

Нептун при младежа е само на два градуса от ръба на сектора - дома, докато при девойката е на осем градуса. Нептун ще даде на младежа по-големите предимства да бъде по-привлекателен, по-симпатичен, по-внимателен и със съчувствие към околните, с по-голяма интуиция; всичко това ще предразполага околните за по-топло отношение към него и с по-голямо желание ще му бъдат полезни при нужда от негова страна, отколкото това ще бъде при девойката.

Плутон при младежа е на 22 градуса от домовата граница, докато при девойката е на 15. По-голямата близост на Плутон до ръба създава при девойката възможност за по-силна изява на демонични влияния, вземане на неправилни решения, необмислени и разрушителни подтици за разединяване, безразсъдни постъпки, отколкото това ще бъде при младежа. Изобщо, когато се правят Хороскопи на близнаци, такава една схема е крайно необходима, за да се разберат и изяснят техните различия, независимо от общите черти, качества и способности, които аспектите и транзитите (преминаванията) ще дадат.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница