Николай дойнов два ключа към една необикновена книга


ТИПИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ МЕЖДУ СЛЪНЦЕТОстраница16/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ТИПИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ МЕЖДУ СЛЪНЦЕТО,

ЛУНАТА И ПЛАНЕТИТЕ

Разположението на Слънцето Луната и Планетите понякога е в ясно изразени, по-особени конфигурации. Те са предимно две: „Т"-разположение имаме, когато две Планети са в ъглово разстояние от 180 градуса (опозиция) и една трета Планета е на 90 градуса (квадратура) между тях. Тази конфигурация е с лошо, неприятно въздействие за индивида, придавайки му лоши качества, способности и подтици за изява. Така например, ако имаме следното разположение: Меркурий в опозиция със Сатурн и Марс между тях в квадратура и с двете. Такова едно разположение прави човека крайно критичен, свидлив, скържав, което идва от опозицията на Меркурий със Сатурн. Тези качества силно се подсилват от квадратурата на Марс на първо място с Меркурий, което ще даде един заядлив човек, а със Сатурн – силен стремеж да реагира, да създава прояви, които ще оскърбят околните, а също и стремеж за използуване и обсебване на чуждото. Такава конфигурация между другите членове на Слънчевото семейство щ даде според естеството им силни отражения върху качествата и способностите на човека в една неприятна форма.

Другата, също така характерна конфигурация е, когато три от членовете на Слънчевото семейство са разположени по на 120 градуса (тригони) във формата на емблемата на „Мерцедес". Такова разположение дава и носи много добри качества, способности, устрем за изява и благоприятни условия в живота на човека. Така например, ако имаме разположени в „Мерцедес" Слънце, Юпитер и Сатурн, ще имаме човек с изключителни качества и способности за ръководител н голям общественик, за заемане на големи и отговорни длъжности, особено ако Слънцето е в Зенита.


ЖИТЕЙСКИЯТ ПЪТ НА ХОРАТА
Условията, при които човек ще живее, случките и събитията, които ще има през своя живот в едно прераждане, са програмирани. Те се определят от това, което е преживял в миналия си живот. Тази програмираност не е неизменна, а участието на човешката воля е ясно изразено. Тук човек притежава само условията (добри или лоши) и възможността да ги използува или не. Това се предоставя на самия човек, когато той се намери пред необходимостта да мисли, чувствува и да предприема постъпки (действия) при дадените условия. Великите мъдреци са казали: ще дойдат при човека представители на добрите, творчески сили на Природата (служителите на ОРМУЗД), които ще му дадат съвет как да постъпи съобразно техните закони. Ще дойдат да му дадат съвет и представителите на разрушителните сили, силите на злото (служителите на АРИМАН). Човек има свобода да избира без никакво насилие. Приеме ли съветите на Доброто, на служителите на Ормузд, то силите на злото (на Ариман) се оттеглят и човек остава под ръководството на добрите сили, които още в този и в бъдещия му живот ще го поставят при много по-добри условия. Приеме ли съветите на Злото (служителите на Ариман), то доброто се оттегля и човек остава под тяхното влияние и разпореждане, при което те ще ограбят най-напред жизнените му сили и добрите условия. Още през този си живот човек ще почувствува техния недостиг (слаба жизненост, заболявания, влошаване на условията), а в следващия си живот ще има много лоши условия и слаба жизненост. Изобщо миналият живот на човека определя условията на сегашния му живот, което се изразява в разположението на Слънцето, Луната и Планетите в Зодиакалните съзвездия по Небесната сфера в момента на раждането, в мястото, където е станало то, в ъгловите разстояния между членовете на Слънчевото семейство (аспектите), в тяхното движение - бързо, бавно, право (от запад към изток) или обратно - ретроградно. Това разположение по Небесната сфера е такова, каквото е и в Звездното тяло – (Двойника) на човека. С помощта на таблиците ЕЕМЕРИДИ, ние просто преписваме положението им от Небесната сфера, което, както вече отбелязахме, е Хороскопът. От този момент, от момента на раждането, движението на по Небесната сфера става по законите на Небесната механика. А в Звездното тяло се движат вече по други закони, по които те образуват т.н. преминавания – транзити и ъглови разстояния помежду си, които определят случките, събитията и условията в живота на дадения човек.

Слънцето, Луната и всяка една от Планетите, намиращи се в даден градус на определено Зодиакално съзвездие, образуват там ядро – източник на силово поле в Двойника на човека. Движейки се по своя път, който за всеки градус се приема, че е равен на времето от една година (обиколката на Земята около Слънцето), те образуват преминавания (транзити) и ъглови разстояния с тези силови центрове. Тези ъглови разстояния, които дават ефектив живота на човека (случки, събития, условия на живот), са същите, които имаме и при аспектите в основния хороскоп: 0, 30, 45, 60, 72, 90, 120, 135, 150 и 180 градуса. Защо разделяме окръжността на 360 части (градуси) и защо всеки изминат от тях градус го приемаме за една година, вече обяснихме. Четирите важни то(ки в хороскопа на човека: Асцендент, Надир, Десцендент и Зенит, също така са ядра на жизнени сили. Когато кой да е член на Слънчевото семейство премине през която и да било от тези точки, създава случки и събития в живота на човека. За да определим обаче точно времето на случката (събитието), трябва да имаме много точното време на раждането. Изтъкнахме, че Слънцето и Луната за наблюдател от Земята имат прави движения (от запад към изток)» докато Планетите имат право и обратно движение. При такъв случай, когато дадена Планета има обратно движение (ретроградно), то, преминавайки през една от тези точки, тя ще се люлее, т.е. ще мине веднъж, ще се върне и отново ще мине, за да тръгне напред. При това положение тя ще създаде три събития поради трикратното преминаване. Изминатите градуси до една от тези точки определя и годината, когато ще стане случката - събитието. Всеки един от членовете на Слънчевото семейство, според естеството на силите си, създава и съответни случки и събития, както при преминаването през четирите ъглови точки, така и при образуването на аспекти със силовите ядра на Слънцето, Луната и Планетите.

Първо ще разгледаме какви ефекти, случки и събития се създават, когато кой да е член от Слънчевото семейство преминава през коя да е от ъгловите точки. Когато Слънцето минава през една от четирите ъглови точки, се създават много благоприятни случки, събития и условия в живота на човека. През Асцендента ще имаме сполуки в живота и здравето. През Надира - успех при пътуване с благоприятни резултати, придобиване на ценности. През Десцендента - щастливи връзки с хората, често и женитба. През Зенита - заемане на добро обществено положение, а също и събитие, случка, която ще определи бъдещата кариера - общественото му положение, като влизане в университет или учебен; институт, начало на добра стопанска дейност.

Луната, преминавайки през Асцендента, ще даде благоприятни събития, свързани с добри връзки и в много случаи с женитба. Луната има отношение към водата, затова при това преминаване има опасност и от удавяне, но то няма да има фатален край. През Надира Луната, общо взето, създава промените в местопребиваването на човека, пътувания, напущане на родното място завинаги или за дълго време, заселване на друго място, като пребиваването му там ще бъде свързано с чести промени в общественото му положение, работата и в заниманията, и отново чести пътувания от новото място, където се е заселил. През Десцендента създава също благоприятни връзки с хората, а също и условия за женитба. През Зенита - промени в общественото положение и условия за женитба, промени в службата, заемане на някаква ръководна служба, свързана с управлението на хора от народа - като профсъюзен ръководител, ръководител на работници и пр. Общо взето, Луната при преминаването си през една от тези точки създава промени, благоприятни за човека.

Меркурий при преминаването си през Асцендента дава успехи в интелектуалните области - започване на учебни а занимания, вземане на изпити, благополучно завършване на учебно заведение. Ако лицето има писателски талант, ще има успехи и възможност за издаване на свои трудове (литературни или научни), изобщо успехи в това направление. През Надира -търговски успехи както в родното място, така и в чужбина,: добри връзки с хората от интелектуалната област. През Десцендента - връзки с хората от околната му среда с известна сметка, със свой интерес, с лична изгода, а също и брак по сметка. През Зенита - успехи в научна област (вземане на изпити), търговски сделки, успехи в преподаването,напътствия към хора около него за успешно свършване на зададената работа. Изобщо Меркурий, преминавайки през тази точка, създава способността на човека да предаде умело това, което знае, да научи хората около него или подчертано умение да говори. Общо взето, преминаването на Меркурий през една от четирите точки определя успеха в интелектуалната област и връзката на тези успехи с личния интерес на човека.

Венера при преминаването си през всяка една от четирите ъглови точки дава и носи много благоприятни случки, събития, успехи в живота на човека. През Асцендента – добри сполуки и насоки в живота, пътуване с грамаден. Успех. При силна позиция и добри аспекти Венера ще даде на човека на изкуството изключителни успехи в изкуството, пътувания и богати възнаграждения. През Надира - успешно пътуване в чужбина, благоприятно прекарване, а ако се залови на работа там, тя ще бъде добра, добре платена и с добри успехи; успешни сделки с чужбина. През Десцендента –успешни, добри връзки с хората и възможност за женитба по любов. През Зенита - заемане на много добра, лека и приятна служба, голяма материална придобивка, успехи и щастливи моменти в живота.

Марс при преминаването си през всяка от четирите ъглови точки създава неприятни случки, събития, катастрофи, падания, в повечето случаи с тежки последици - счупване на кости, изгаряния, нараняване с оръжие, операции. През Асцендента - падания, операции, наранявания, катастрофи, изгаряния, заболяване. През Надира - всичко казано за Марс ще стане при пътуване. През Десцендента - неприятности с най-близките сътрудници и роднини: развод, смърт на близък човек - брат, сестра, съпруга и пр. През Зенита - същите тези неприятни събития, но и такива в общественото положение на индивида - уволнения, неуспешни сделки.

Юпитер при преминаването си през всяка една от четирите точки допринася за благоприятни случки, събития и придобиване на материални ценности - къщи, апартаменти, места, коли и пр., също и постъпване на работа, служба, учебно заведение и успехи. През Асцендента - придобиване на материални ценности - парцел, къща, кола, апартамент. Ако това стане в ранна възраст, когато човек още не е способен за сериозни сделки, то неговите родители или най-близките му ще постигнат придобивки, които ще останат за него. През Надира - добро пътуване и с големи успехи в страната, където ще отиде. През Десцендента - връзки, сделки с близки хора, успешен брак със заможен партньор. През Зенита - условия за заемане на добра служба, успешно начало в житейския му път, възможност за влизане в учебно заведение, университет или институт, което ще определи бъдещата кариера (професия) на индивида.

Сатурн при преминаването си през всяка една от четирите точки носи и създава мъчителни, неприятни случки, събития и болести в живота на човека. Всички тези неприятности, които Сатурн носи и създава, имат за задача да укрепват човека, да създават в него един устой съпротивителна сила, а също и повече знания и мъдрост. През Асцендента - заболявания, несполуки във всяко отношение. През Надира - също заболявания при пътуване, неуспешни сделки и задачи в чужбина. Ако пътува и отиде другаде, ще се натъкне на оскъдни, лоши условия и неуспехи в поставените задачи. Но всичко това, макар и бавно, ще се промени в благоприятен смисъл. През Десцендента - неприятни грижи и връзки с хора, които ще му причинят мъчнотии, а често болен и близък човек, за когото той се е грижил, ще почине. През Зенита - мъчнотии в общественото положение, уволнение, неуспешни сделки.

Уран, общо взето, при преминаването си през четирите точки донася и създава резки и неочаквани събития, промени, и сътресения, засягащи предимно нервната и кръвоносната системи. Всичко това в повечето случаи е крайно неприятно и често съдбоносно. През Асцендента - разни неочаквани заболявания, сътресения, удари, свързани с последствия за нервната система. През Надира - пътуване с нещастия и разни изненадващи събития и там, където отиде, ще се сблъска с неочаквани неприятности. През Десцендента - неочаквани неприятни отношения с най-близки - развод или неочаквана смърт на някой близък човек. През Зенита - разни неочаквани промени в общественото положение и в живота въобще.

Нептун при преминаването си през четирите точки допринася за благоприятни събития, свързани с проява в изкуството. През Асцендента - пътувания, възможност за благоприятни начинания в живота. Нептун има отношение (също както е и при Луната) към водата и затова при преминаването му през Асцендента носи опасност от удавяне. През Надира – пътуване, благоприятни условия и възможност за проява в страната, където отива, преди всичко със своето умение в изкуството и добрата похватност, като там ще има съдействието, помощта и доброто отношение на околните. През Десцендента – също пътуване, сърдечни връзки с хора и възможност за женитба. През Зенита – изненадващи, благоприятни събития в общественото положение, прояви в изкуството.

Плутон при преминаването си през всяка от четирите точки създава резки, брутални, с тежки последици за живота на човека катастрофи, тежки заболявания, операции. Това е, когато минава през Асцендента. През Надира такива сътресения идват от пътуване, а също и мъчителни условия там, където ще отиде. През Десцендента – развод, смърт на някой близък или брат, сестра, партньор. През Зенита – рязка промяна в общественото положение, нещастия, включително и при пътуване.

Вторият фактор за създаване и определяне на жизнения път на човека се осъществява от ъгловите разстояния (аспектите), които се образуват при движението на Слънцето, Луната и Планетите със силовите огнища, създадени от тяхното начално положение при раждането на човека в Хороскопа. При това движение се образуват ъгли от 0, 30, 45, 60, 72, 90, 120, 133, 130 и 180 градуса, при които ъгли стават също събития и случки. Когато ъгловите разстояния са от 30, 45, 135 и 150 градуса, случките и събитията са по-слаби, по-слабо се изявяват и често пъти са само като някакви настроения- леки случки, които човек би приел за нещо обикновено. Затова тук ще се спрем на ъгловите разстояния от 0, 60, 72, 90, 120 и 180 градуса, които се образуват между всичките членове на Слънчевото семейство при тяхното движение и основните силови ядра. При тези образуващи се ъглови разстояния (аспекти) се получават ясно изразени по-сериозни случки и събития. Пример, ако Слънцето се намира на 40 градуса от Луната в рождения хороскоп, то в своето движение, изминавайки всеки градус за година, след 20 години то ще се намира на 60 градуса от началното силово ядро на Луната (Секстил), което положение ще даде благоприятни възможности, които ще разгледаме по-нататък. След 32 изминати градуса - години, то ще образува ъгъл от 72 градуса - също благоприятен; след 50 градуса - години, ще се образува ъгъл от 90 градуса (квадратура) - неблагоприятен; а след 80 години ще имаме 120 градуса (тригон), което ще рече, че в течение на 80 години човек ще има благоприятните условия, които добрият аспект между Слънцето и Луната му дават. А когато те образуват аспекти от 90 и 180 градуса, тогава ще имаме неблагоприятни събития и случки. Всички така образувани аспекти се тълкуват малко по-различно от тези в Хороскопа.

Определянето на тези аспекти на практика става много лесно. При примера, в който Слънцето в рождения Хороскоп е на 40 градуса от Луната, постъпваме така, че от аспектите, които очакваме (0, 60, 72, 90, 120, 180), вадим началния аспект между Слънцето и Луната - 40градуса. Така че като извадим 40 от 60, получаваме 20, което ще рече, че Слънцето и Луната през 20-годишната възраст на човека ще бъдат в секстил - 60 градуса. Като вадим от 72, ще получим 32, което ще рече, че на 32-годишна възраст Слънцето и Луната ще бъдат в ъглово разстояние от 72 градуса. През 40-ата година Слънцето и Луната ще бъдат в съвпад. След това от 90 вадим 40 и ще получим 50, т.е. през 50-годишнината на човека Слънцето и Луната ще бъдат в квадратура. За останалия аспект от 180 градуса изчислението е безпредметно. Ако в Хороскопа на даден човек ъгловото разстояние е по-голямо, например 174 градуса, то от по-голямото вадим по-малкото. В случая от 180 ще извадим 174 и ще получим 6, което Ще рече, че през 6-ата си година лицето ще има опозиция (180 градуса) между Слънцето и Луната. След това от 1 /4 вадим 120 и ще получим 54, което ще рече, че през 54-тата година на лицето ще имаме тригон (120 градуса) между тях. От 174 вадим 90 и получаваме 84 - годината, през която Слънцето и Луната ще бъдат в квадратура. По същия начин постъпваме и с ъгловите разстояния между Слънцето и Планетите и между самите Планети. Ъгловитеразстояния, които се образуват между Слънцето, Меркурий и Венера при това движение, ще образуват всички ъгли (аспекти) от 0 до 180 градуса, както е при другите членове на Слънчевото семейство.

СЛЪНЦЕТО и ЛУНАТА добро здраве и приятни събития в социалното положение, пътувания, женитба. При лошите аспекти – неразположение в здравето, одумки в службата.

СЛЪНЦЕТО и МЕРКУРИЙ при съвпад и добри аспекти, дава голям успех на интелектуална основа – вземане на изпити, добри търговски сделки. В службата, където лицето работи, при секстил има писателски талант, ще има възможност да издаде книга с успех. При лоши аспекти – интелектуални сътресения и неуспехи.

СЛЪНЦЕТО с ВЕНЕРА при добри аспекти (съвпад, 60,72, 120 градуса) ще даде изключително благоприятни случки и събития: успешни пътувания, любов, голямо материално задоволяване, добри връзки с хората, успешни сделки и добра изява в изкуството. При лоши аспекти (45, 90 градуса) ще имаме леки неприятни събития, преживявания, свързани с емоционалната природа на човека.

МЕЖДУ СЛЪНЦЕТО И МАРС при съвпад и лоши аспекти ще имаме падания, нараняване, операция, катастрофи При благоприятни аспекти - продуктивна изява в живота, голяма жизненост, успехи в спорта (ако лицето е спортист).

МЕЖДУ СЛЪНЦЕТО И ЮПИТЕР при добри аспекти и съвпад ще се изявят много благоприятни случки и събития: заемане на добра служба, придобиване на материални ценности - премии, награди, успешни сделки, придобиване на имоти, постъпване в учебно заведение. При лоши аспекти (91 и 180 градуса) лицето по ред причини за късо време ще напусне службата си, в повечето случаи по свое желание. Няма да има условия за успешни сделки, постъпване на работа или в учебно заведение.

СЛЪНЦЕТО СЪС САТУРН при съвпад и лоши аспект ще предизвика нарушаване на здравето, заболяване, големи, неприятности в живота и службата - често уволнение, неуспешни сделки, мъчителни състояния. При благоприятни аспекти - успех, но с усилия, възлагане на ръководна работа, ръководство в службата, успешни сделки, но свързани с мъчителни обмисляния и сериозни трудности.

СЛЪНЦЕТО С УРАН при съвпад и благоприятни аспекти дават резки и неочаквани благоприятни събития в живота и службата: лицето ще бъде повишено или ще бъде преместено на по-добра работа, изненадващи възможности за добри и успешни сделки. При лоши аспекти - резки и неблагоприятни сътресения в живота - операции, катастрофи, понижение в службата, преместване на по-лоша работа (ниско платена), а често и уволнение, неудачни сделки, без сполука и със загуба.

СЛЪНЦЕТО С НЕПТУН при съвпад и добри аспекти - изненадващо благоприятни събития в живота, пътувания с успех и приятно прекарване, успех за заемане на нова работа, възможност за влизане в учебно заведение, условия за нов сполучливи сделки, женитба. При лоши аспекти - спънки пречки за пътувания (или ако пътува, няма да остане доволен), неуспех в сделките, при желание да постъпи в учебно заведение или на работа ще има пречки и няма да се осъществи.

СЛЪНЦЕТО С ПЛУТОН при съвпад – жизнените сили са парализирани, здравето е нарушено, ще има заболявания и неуспехи във всяко направление. При лоши аспекти - големи, неприятни сътресения в живота, катастрофа, операция, падане, наранявания, също и неприятни събития в службата и общественото положение, неблагоприятни условия за търговска и стопанска дейност. При добри аспекти ще имаме голям прилив на жизнени сили, успех в службата и живота, подходящо време за търговска и стопанска дейност, изненадващи сполуки.

ЛУНАТА С МЕРКУРИЙ при съвпад и добри аспекти ще даде добра и приятна придобивка, условия за женитба без спънки. Стремежът, подтикът за женитба може да бъде определен от няколко фактора: първо, когато индивидът се страхува, че може да остане в живота си без партньор, и намира, че трябва да се ожени. Този подтик е налице при съвпад и добри аспекти. Ако Луната и Меркурий имат лоши аспекти, то ще имаме пак същия подтик, със същите съображения, но за осъществяване на самата женитба ще има малки пречки и спънки.

ЛУНАТА в съвпад и добри аспекти с ВЕНЕРА предизвиква много мила и приятна придобивка през годината. При тези аспекти имаме в повечето случаи раждане на дете, когато партньорите са млади и способни за това, а при по-възрастните - раждане на внуче. При лоши аспекти ще имаме временна раздяла по място между партньорите, като единият ще отиде по служба или по други причини за известно време другаде, а също такава раздяла лицето ще има със своите най-близки.

ЛУНАТА С МАРС ще даде също условия за женитба, но подтик за това ще бъде полово разположение към партньора. При лоши аспекти ще имаме големи неприятности между съпрузите, често стигащи до развод; изобщо неприятни събития.

ЛУНАТА С ЮПИТЕР при съвпад и добри аспекти ще обуслови година, през която жилищните проблеми ще се уредят, придобиване на жилище, квартира, подобряване на жилището с ремонт, обстановката - с мебели и обзавеждане, също и възможност за постъпване на работа, служба в научна заведение, също и условия за добри сделки. При лоши аспекти - точно обратното; изобщо липса на възможност за осъществяване на някакво желание и нужда, която би улеснила живота на човека.

ЛУНАТА СЪС САТУРН при съвпад и лоши аспекти предизвиква нарушение на здравословното състояние - заболяване. При добри аспекти на лицето ще му се наложи да се грижи за някой свой близък човек.

ЛУНАТА С УРАН при съвпад и лоши аспекти ще даде условия за неприятни отношения с партньора и в някои случаи и за развод, също и възможност за пътуване, но с изненадващи пречки, които в повечето случаи ще осуетят пътуването. При добри аспекти - условия за женитба, пътувания, период на добри отношения между съпрузите.

ЛУНАТА С НЕПТУН при съвпад и добри аспекти ще даде условия за брак, успешни пътувания, възможност за осъществяване на ясно изразени желания, нужди, независимо от какво естество ще бъдат те. При лоши аспекти - пречки и липса на възможност за осъществяване на всичко, което добрите аспекти дават.

ЛУНАТА С ПЛУТОН при съвпад и лоши аспекти - неприятности в семейния живот, стигащи и до развод, заболяване на половите органи, неуспехи и липса на условия за осъществяване на всяко начинание. При добри аспекти - успешни пътувания, условия за женитба и осъществяване на всеки подтик.

МЕРКУРИЙ С ВЕНЕРА при съвпад и добри аспекти дава възможност за добра и сполучлива изява в изкуството, работата, успешни сделки. При лошите аспекти - спънки и несполуки при осъществяване на това, което добрите аспекти и съвпадът дават.

МЕРКУРИЙ С МАРС при съвпад и лоши аспекти дават караници, разправии, липса на възможност за диалог, потиснато състояние. При добри аспекти - добро и сполучливо разискване на въпросите, приятна и творческа възможност за индивида.МЕРКУРИЙ С ЮПИТЕР при съвпад и добри аспекти - лицето ще получи пари. При лоши аспекти парите, които има право да получи, няма да стигнат до него.

МЕРКУРИЙ СЪС САТУРН при съвпад и лоши аспекти дава струпване на мъчни и неприятни задачи за разрешаване. При добри аспекти ще има сериозни задачи, но те ще се разрешат благоприятно.


Каталог: vehadi -> menu -> b15 -> novi tekstove
novi tekstove -> Та и лицето като израз на човешката природа
novi tekstove -> Книга трета ръцете като израз на човешката
menu -> Когато говорим за окултната страна на живота и явленията, подразбираме онова, което произтича от свръхсъзнанието. В природата има две същности: външна обусловена от съзнанието и самосъзнанието
menu -> Учителя беинса дуно
menu -> Книга за здравето здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни човешкото тяло устройство
menu -> Теодор Попов ■ Терапия и профилактика чрез изкуство
menu -> Връзки между растителното и човешкото царство
menu -> Беинса дуно (Учителя Петър Дънов) светът на великите души


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница