Николова, Катя Симеонова



Дата11.01.2018
Размер70.59 Kb.



Европейски формат на автобиография




Лична информация




Име




Николова, Катя Симеонова

Адрес




ул. Панайот Цвикев №72, гр. Горна Оряховица 5100, България

Телефон




0887 235569

Факс







E-mail




k_simeonova@mail.ru




Националност




Българка



Дата на раждане




4 май 1966




Трудов стаж



• Дати (от-до)




1989-2017

Име и адрес на работодателя




ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», ул. «Т. Търновски» №1

• Вид на дейността или сферата на работа




Преподавателска дейност

• Заемана длъжност




Асистент, старши асистент, главен асистент, доцент

• Основни дейности и отговорности




Ръводене на упражнения по Методика на технологичното обучение в началното училище, Основи на техниката и технологиите, Проектиране и планиране на технологични дейности, технологични компетенции вначалото училище, английски език, педагогически практики – хоспитиране, текуща практика, преддипломна практика





• Дати (от-до)




1988-1989

• Име и адрес на работодателя




ОУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Горна Оряховица

• Вид на дейността или сферата на работа




Преподавателска дейност

• Заемана длъжност




Начален учител

• Основни дейности и отговорности




Преподаване по музика и английски език

Ръководител на музикална група




Образование и обучение







• Дати (от-до)




2005-2006

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Филологически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения




Прагматика, Когнитивна лингвистика Семантика на синтаксиса, Трансформационна граматика, Преводна еквивалентност, Специализиран превод и др.

• Наименование на придобитата квалификация







• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)





Семестриално завършена магистратура Лингвистика и превод

• Дати (от-до)




2000-2004

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Педагогически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения




Разработване на дисертация, провеждане на експериментална дейност

• Наименование на придобитата квалификация







• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)





Доктор


• Дати (от-до)




2000-2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Филологически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения




Съвременен английски език, Английска литература, Американска литература, Практически англ. език и др.

• Наименование на придобитата квалификация




Филолог, учител по английски език

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)





ОКС „Бакалавър“, Английска филология

Образование и обучение







• Дати (от-до)




1984-1988

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Педагогически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения




Учебни дисциплини от педагого-психологически и методически цикъл по специалността

• Наименование на придобитата квалификация




Педагог, начален учител

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)





ОКС „Магистър“, Начална училищна педагогика




Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.




Майчин език




Български



Други езици









Английски Руски

• Четене




Отлично ниво Мн. добро ниво

• Писане




Отлично ниво Добро ниво

• Разговор




Отлично ниво Добро ниво













Социални умения

и компетенции



Живот и работа с други хора в мултикултурна среда.




Умения за изслушване, уважаване на чуждо мнение, позитивно отношение към колеги, студенти, ученици, други, толерантност, емпатия – придобити от професионалното развитие и неофициални контакти извън работното място

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.




Работа в група

Член на Управителен Съвет на българо-уругвайско сдружение, 2003-2007

Асистент по проект RPI, 2003-2004
институционален и национален координатор в CICE, 2008-2013

координатор на общо 9 двустранни споразумения по програма LLP-ERASMUS,


ERASMUS +; 2008-20017 год.

Организация на текуща практика

Организация на хоспитиране
Организация на благотворителни инициативи

Доброволец в каузи







Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.




Работа с MSOffice, internet приложения

работа с радиолюбителска апаратура







Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.




Музикални умения





Свидетелство за управление на МПС




№ 211760884/ 23.03.1988





стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]




За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/






База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница