Notification Form in accordance with article 4 of directive 1999/5/ecДата17.01.2017
Размер141.53 Kb.


Notification Form

in accordance with article 6.4 of directive 1999/5/ec

УВЕДОМЛЕНИЕ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 6.4 ОТ ДИРЕКТИВА 1999/5/ЕС


notifying party УВЕДОМЯВАЩ

 1. Name of the individual submitting the notification

Име на физическото лице, което уведомява

This may be the responsible person or an employee or other agent of the responsible person.Може да бъде отговорното лице, негов служител или друг негов представител.

See 2. Below for a definition of responsible person.Виж в т. 2 дефиниция на отговорно лице.

Surname Фамилия


Forename(s) Име

 1. Name and address of the responsible person who is notifying the equipment.

Име и адрес на отговорното лице, което уведомява за устройството.

Responsible person means the manufacturer of the apparatus or his authorised representative within the European Community, or any other person who places the apparatus on the market.

Отговорно лице е производителят на устройството, неговият упълномощен представител на територията на Европейския съюз или лицето, което пуска устройството на пазара.

The responsible person does not necessarily have to be resident in the European Community.Не е задължително отговорното лице да е установено на територията на Европейския съюз

The name given here would normally be the company or organisation’s name rather than the name of an individual.Името, което се посочва е името на фирмата или организацията, а не име на физическо лице.

Name (of the company) Име (точно наименование на

фирмата/организацията)


Address Адрес

Town Населено място

Country/State Област

Post/zip code Пощенски код

Country Държава

Telephone Телефон +

Fax Факс +

E-mail Електронна поща

Web site Интернет страница

 1. Name and address of the entity responsible for placing equipment in the market (responsible for DoC and CE-marking (in cases where details of the organisation given in 2. above are not those of the responsible entity)

Име и адрес на лицето, отговорно за пускане на устройството на пазара (отговорно за декларацията за съответствие и за нанасянето на СЕ маркировката за съответствие) (в случай, че организацията, посочена в т. 2 по-горе, не е отговорното лице)

The entity responsible for placing equipment in the market has to be resident in the European Community.Лицето, отговорно за пускане на устройството на пазара трябва да е установено на територията на Европейския съюз.

Name Име


Address Адрес

Town Населено място

County/State Област

Post/zip code Пощенски код

Country Държава

Telephone Телефон +

Fax Факс +

E-mail Електронна поща

Web site Интернет страница

EQUIPMENT DETAILS данни зА УСТРОЙСТВОТО

 1. Equipment identification (type designation) Идентификационни данни на устройството (обозначение на типа)

This should be the type number i.e. the same alphanumeric characters that appear on the equipment and/or packaging (in accordance with article 6.3 and 12.4 of Directive 1999/5/EC). More commonly this would be known as the model number or model name of the equipment.

Посочва се номерът на типа, който идентифицира устройството, т.е буквено-цифровото означение отбелязано върху устройството и/или опаковката (в съответствие с чл. 6.3 и чл. 12.4 от Директива 1999/5/EC). По-общо казано, това е номерът или наименованието на модела на устройството.
4a. Manufacturer of the equipment, country Производител на устройството, държава

This should be the manufacturer’s name and country (the same that appear on the equipment)Посочва се името на производителя и държавата (същите, които са отбелязани на устройството)
 1. Intended use/purpose of the equipment Предназначение на устройството

This should be a brief description of the intended use or purpose of the equipment as defined by the manufacturer or ”responsible person”. The predefined fields from ERO/EFIS are recommended to be used. For instance: Fixed Link/Point to Point etc. Where it is not obvious from this description you should also indicate the type of traffic that your equipment is designed to convey (e.g. voice, data, video etc.).

Дава се кратко описание за използване по предназначение на устройството, така както е посочено от производителя или от отговорното лице. Препоръчително е да се използват наименованията на полетата, дефинирани в европейската честотна информационна система ERO/EFIS (напр. Fixed Link/Point to Point и т.н.). Когато това описание не е достатъчно ясно, необходимо е да се посочи вида на преноса, за който устройството е проектирано (напр. глас, данни, видео и т.н.).
 1. Frequency band or bands over which the equipment is intended to operate

Честотна лента или ленти, в които
устройството е предназначено да работи

Predefined fields from CEPT desirables are preferred.Желателно е да се използват обхватите дефинирани от CEPT.

Duplex spacing (TX/RX go-return spacing/separation (if any) shall be filled in.Дуплексно отстояние (TX/RX go-return отстояние/разделяне) - посочва се, ако го има
 1. Type of modulation

Тип на модулацията

This should be the type of modulation employed


(e.g. amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation, digital modulation, etc).

Посочва се типът на използваната модулация (например амплитудна модулация, честотна модулация, фазова модулация, цифрова модулация и т.н.).
 1. Channel spacing

Канално отстояние

For channelised equipment this should be the frequency separation between adjacent channels (e.g. 25 kHz, 20 kHz, 12.5 kHz, 6.25 kHz, 5 kHz, etc). Where appropriate, the relative position of individual channels within the frequency band should also be indicated.За устройства, използващи честотни канали се посочва честотното отстояние между съседните канали (напр. 25 kHz, 20 kHz, 12.5 kHz, 6.25 kHz, 5 kHz и т.н.). Когато е приложимо се посочва и разположението на отделните канали в честотната лента.
 1. Transmit RF power, power range (if applicable)

Предавателна RF мощност, обхват на
мощността

(ако е приложимо)

This should be the RF power or power range over which the equipment is adjustable. This should also indicate whether this is the conducted power at an antenna socket or radiated power from an antenna. In the case of radiated power this should also indicate what this power is relative to (e.g. erp or eirp).

Посочва се радиочестотната мощност или обхватът на мощност, за който устройството е проектирано да работи с регулируема мощност. Също така се посочва дали тази мощност е кондуктивната мощност в гнездото на антената или излъчената от антената мощност. При посочена излъчена мощност, следва да се уточни дали се отнася за ефективна излъчена мощност (erp) или за еквивалентна изотропно излъчена мощност (eirp).

 1. Duty cycle/channel occupation rules (if applicable)

Коефициент на запълване/начин на заемане на
канала (ако е приложимо)

Duty cycle describes the relative proportion of time during which the transmitter is operational. This can be quoted as either a percentage of transmitter on/off time or actual transmitter on/off times.Коефициентът на запълване определя тази част от времето, през което предавателят излъчва. Може да се даде процентно или действително съотношение на времето, през което предавателят излъчва и времето, през което не излъчва.
 1. Channel access protocol (if applicable)

Протокол за достъп до канал (ако е приложимо)

Channel access protocol describes the protocol used to control or manage access to frequency channels that is employed by the equipment (e.g. CTCSS, DCS, TDMA, FDMA, DS-CDMA, FH-CDMA, etc).Протоколът за достъп до канал описва използвания от устройството протокол за контрол или управление на достъпа до честотните канали (напр. CTCSS, DCS, TDMA, FDMA, DS-CDMA, FH-CDMA и т.н,).
 1. Antenna type Тип на антената

This should describe the type of antenna used by the equipment including, where appropriate, the antenna class and gain.

Описва се типът на антената използвана от устройството включително, когато е приложимо , клас и коефициент на усилване на антената.

Please note: details of the actual measured antenna pattern are useful for optimising individual fixed link frequency assignments. Manufacturers of fixed link antennas are recommended to provide details of antenna performance direct to the authority.Забележка: Конкретните данни за действително измерената антенна диаграма са от полза за оптимизиране на индивидуалните честотни назначения за неподвижна връзка. Препоръчва се производителите на антени за неподвижна връзка да предоставят данни за характеристиките на антената директно на регулаторния орган.CONFORMITY DETAILS данни за СЪОТВЕТСТВИЕто

 1. Reference standard or other specification

Приложен стандарт или друга спецификация

This may be Harmonised Standards other standards or technical specifications. Where you have designed your product to comply with a particular reference standard or other recognised specification for spectrum management purposes (e.i. for frequency planning purposes and in defining the equipment type) you should list this standard or specification.

Това може да са хармонизирани стандарти, други стандарти или технически спецификации. Когато продуктът е проектиран така, че да съответства на определен приложим стандарт или друга призната спецификация за целите на управлението на спектъра (т.е. за целите на честотното планиране и за определяне на типа устройство), следва да се посочи този стандарт или спецификация.

You may also wish to quote a national Radio Interface Requirement where you know your equipment satisfies its requirements.

Също така, може да се цитират национални изисквания за радиоинтерфейса, когато се знае, че устройството удовлетворява тези изисквания.

 1. Notified body numbers (if applicable)

Номера на нотифицирани органи (ако е приложимо)

This should list the identification numbers of all notified bodies that have been involved with the conformity assessment of the equipment.Посочват се идентификационните номера на всички нотифицирани органи, които са участвали в оценяването на съответствието на устройството.
 1. Date of Notification Дата на уведомяване

Further Information ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Product intended to be used in Продуктът е предназначен за използване в

In case of “Yes” please indicate which information is contained in the user’s manual:

В случай, че отбележите „да”, моля посочете коя информация се съдържа в ръководството за потребителя:

I..... for operation with an individual licence

за използване въз основа на индивидуална лицензия

G ....for operation under a general licence or licence exemption

за използване въз основа на регистрация по обща лицензия или свободно използване

Notified Уведомен

Yes да

No не

Austria Австрия

Belgium Белгия

Bulgaria България

Czech Republic Република Чехия

Cyprus Кипър

Denmark Дания

Estonia Естония

Finland Финландия

France Франция

Germany Германия

Greece Гърция

Hungary Унгария

Ireland Ирландия

Italy Италия

Latvia Латвия

Lithuania Литва

Luxembourg Люксембург

Malta Малта

The Netherlands Холандия

Poland Полша

Portugal Португалия

Romania Румъния

Slovakia Словакия

Slovenia Словения

Spain Испания

Sweden Швеция

United Kingdom Великобритания

Other non-EU:

Други страни извън ЕС

Iceland Исландия

Norway Норвегия

Switzerland Швейцария


Communications Regulation Commission, 6, Gurko str., 1000 Sofia, Bulgaria, fax +359 2 949 29 50, e-mail: notification@crc.bg

Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, София 1000, факс 949 29 50, електронна поща: notification@crc.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница