О б щ и н а к о з л о д у й изх.№Дата30.07.2018
Размер87.16 Kb.


IО Б Щ И Н А К О З Л О Д У Й


Изх.№ …………………

………………………..

ДО

ДИРЕКТОРА НАРИОСВ ВРАЦА
И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


От

РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНОЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

/име, фирма, длъжност/
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

І. Моля да ми бъде издадено Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка

на

Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод от ШК № 6 /шахтов кладенец/ в местността “Край блатото” в землището на с.Хърлец, общ.Козлодуй”/наименование на плана/програмата/

Във връзка с това предоставям следната информация, по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка /ЕО/ на планове и програми /ДВ бр.57/2004 г./ и по чл. 10, ал. 1 и 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДВ бр.73/2007г./:

1.Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: Румен Василев Маноев – Кмет на Община Козлодуй

Пълен пощенски адрес: гр.Козлодуй, обл.Враца, ул.Христо Ботев № 13

Тел/факс/е-mail: 0973/85-800, obshtina.kozloduy.@gmail.comЛице за връзка: Петя Венкова Гечева – Гл.специалист “Устройствено планиране , кадастър и регулация”

Пълен пощенски адрес: гр.Козлодуй, обл.Враца, ул.Христо Ботев № 13

Тел/факс/е-mail: 0973/85-814, PVGecheva@kozloduy.bg
2. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата –нормативен или административен актРешение № 527 от Протокол № 50/28.04.2015г. на Общински съвет гр.Козлодуй е допуснато разрешаване изработването на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод от ШК № 6 /Шахтов кладенец/ в местност “Край Блатото” в землището на с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца.
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Периода на действие и етапите на изпълнение се предвижда през 2015 – 2020г.
в) Териториален обхват /национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии/ с посочване на съответните области и общини

ПУП-ПП за трасе на водопровод е разработен за територията на община Козлодуй, обл.Враца, като обхваща населените места - с.Хърлец и с.Гложене.
г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

На територията на община Козлодуй се намират следните елементи от НЕМ:

1. ЗЗ Златията" с код BG0002009 обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на МОСВ (ДВ бр.83/2008г). Попада на територията на гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива бара, на площ от 177 547,89 дка;

2. 33 "Козлодуй" с код BG0000527, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землището на гр. Козлодуй, с площ 1253,778 дка;

3. 33 "Острови Козлодуй" с код BG0000533, включена в списъка със защитени зони с Решение ха 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землището на гр. Козлодуй, с площ 9090,4 дка.

4. 33 "Река Огоста" с код BG0000614, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землищата на с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан, с.Крива бара, общ. Козлодуй, на площ около 4500 дка.

5. Защитена местност „Козлодуй" - площ 10 ха, местоположение гр. Козлодуй, цели на обявяване: Опазване на ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Изпълнението на дейностите, няма да засегне намиращите се на територията на общината елементи на НЕМ.
д) Основни цели на плана/програмата

Основната цел на плана е осигуряване на допълнително водоснабдяване предвид недостига на водни количества през летния период за питейно битови нужди за селата Хърлец и Гложене, общ.Козлодуй, обл.Враца.
е) Финансиране на плана/програмата /например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции/

За финансиране на плана ще се търсят различни източници: Общински и държавен бюджет, национални и международни фондове.
ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността.

След изготвяне и одобряване на ПУП-ПП, се уведомяват собственици на засегнатите имоти през които ще минава трасето на водопровода и след финансова обезпеченост за изпълнението на проекта се започва процедура по чл.210 от ЗУТ.

3. Орган отговорен за прилагането на плана/програмата

Община Козлодуй е отговорен орган за прилагането на плана.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програматаПУП – ПП за трасе на водопровод от ШК 6 до точка на присъединяване в съществуваща водопроводна мрежа за селата Гложене и Хърлец се приема от Експертен съвет по устройство на територията, след което се внася доклад от кмета на Община Козлодуй в Общински съвет за одобряване.
ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
приложение:

I. Информация по чл.8, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми /ДВ бр57 /2004 г./ и по чл. 10, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДВ бр.73/2007г./ :


1.Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия*

В плана не са определени конкретни критерии или други условия от значение за бъдещо одобряване на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 от ЗООС.


б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод от ШК № 6 /шахтов кладенец/ в местността “Край блатото” в землището на с.Хърлец, общ.Козлодуй” е съобразен с икономическо развитие на общината, както и Общински план за развитие 2014-2020 г.
2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата

Селата Гложене и Хърлец са разположени в северната част на област Враца и влизат в състава на община Козлодуй. Водоснабдяването им се извършва посредством изградена за двете села водоснабдителна система с общ хранителен водопровод и напорни водоеми. Подаваните за селата водни количества през зимния период са достатъчни, но през сухите летни месеци с чувства сериозен недостиг на вода, което налага въвеждането на режим на водоподаване. В землището на с.Хърлец в местността “Край блатото” съществува изграден шахтов кладенец, който е с добри показатели. Водата от шахтовия кладенец в миналото е била използвана за задоволяване на нуждите на КЦХ /Комбинат за целулоза и хартия/ гр.Мизия. Kомбината не функционира, което създава възможност за използване на тези налични водни количества да бъдат пренасочени за с.Хърлец с .Гложене.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или ОВОСПлановете които имат връзка с ПУП-ПП за трасе на водопровод е изготвения идеен проект за обект “Допълнително водоснабдяване на селата Хърлец и Гложене чрез тласкателен водопровод от ШК 6 в местността “Край блатото”, землище с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здравеОбщина Козлодуй е разположена в източната част на Северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав - част от Европейски транспортен коридор № 7 - Рейн - Майн - Дунав. Населението на общината е 21 180 души. Средната надморска височина в общината е 25 метра, а заеманата площ е 285 кв. км. Местоположението на общината е на 7 км от устието на р. Огоста, в плодородната житница на България, наречена от древните българи Златия.

Община Козлодуй обхваща 1 град и 4 села: град Козлодуй, село Бутан, село Гложене, село Хърлец и село Крива бара. Районът е с традиции в развитието електропроизводство („АЕЦ Козлодуй") и селско стопанство.Община Козлодуй е разположена в западните части на два климатични района според климатичното райониране на България - Северен и Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина от Умереноконтиненталната климатична подобласт.

Водните ресурси са значителен потенциал на общината, чиято територия спада към басейна на р. Дунав. Според почвено-географското райониране на България община Козлодуй се намира в почвено-географския район на Крайдунавската подзона на черноземите, Средна крайдунавска провинция, а агроекологичният район е също районът на черноземите. Територията на община Козлодуй е бедна на полезни изкопаеми. Единствените полезни изкопаеми са от неруден произход - пясъци и чакъл. Горският фонд на общината е сравнително малък.
5. Карта или друг актуален графичен материал на засегната територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения.

Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод от ШК № 6 /шахтов кладенец/ в местността “Край блатото” в землището на с.Хърлец, общ.Козлодуй”
ІІ. Задание за изработване, в обхват съгласно ЗУТ, или съответния друг специален нормативен или административен акт.

Има одобрено техническо задание за проектиране на ПУП – ПП за трасе на водопровод от ШК 6 до точка на присъединяване в съществуваща водопроводна мрежа

*/за устройствените схеми и планове не се прилага информация по т.І.1.а/


ІІІ. План – извлечения за ползване на гори.


Съдържанието на информацията и документацията към Искането за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка по чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ЕО и по чл.10 ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС е предоставена на РИОСВ Враца на хартиен и електронен носител.
Дата: Възложител:…………………………………….

/подпис/печат/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница