О б щ и н а п а в е л б а н я процедура по реда на глава vіііа от зоп публична покана с предметстраница12/12
Дата30.07.2018
Размер1.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

VІ. Рекламации
Чл. 17. Рекламации, отнасящи се до количество, се предявяват в момента на получаване на стоката. При установяване на разлики в количеството се съставя двустранно подписан протокол.

Чл. 18. (1) Рекламации, отнасящи се до качеството, могат да бъдат предявени в 7-дневен срок от датата на доставката и складовата разписка (приемо-предавателния протокол) или в по – късен етап за продукти (дълбоко замразени, консервирани) в срок на годност.

(2) При доставка на некачествен хранителен продукт Изпълнителят го заменя за своя сметка.

(3) Основание за рекламацията може да бъде и анализно свидетелство на специализирана лаборатория. Заключението на лабораторията е задължително за страните.

(4) Изпълнителят е длъжен незабавно и своевременно да замени за своя сметка рекламираната стока с качествена в срок до 24 часа от предявяване/получаване на рекламацията.
VІІ.Санкции и неустойки

Чл. 19 При забавяне на доставката по направената заявка за срок по- голям от 24 часа Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на ………………% от стойността на направената заявка, съгласно Техническата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор. При доставка, несъответстваща на изискванията на възложителя, в т.ч. доставка която не е придружена със Сертификат или доставка извършена с автомобил, извън списъка – Приложение 1 от настойщият договор, Възложителят има право да я откаже, а Изпълнителят е длъжен в срок от 24 часа да поправи несъответствието. В противен случай Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на ………………% стойността на направената заявка съгласно Техническата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор.


VІІІ. Прекратяване на договора

Чл. 20. Настоящият договор се прекратява при наличие на някои от следните хипотези:

1. При изтичане на срока на договора или при изчерпването на финансовият ресурс по него – което от събитията настъпи по-рано.

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. При продажба на търговското предприятие на Изпълнителят, ако не се постигне споразумение с правоприемника;

4. При възникване на непредвидими и непреодолими обективни обстоятелства /форсмажорни обстоятелства/за изпълнение на договора, страните могат предсрочно да прекратят договора без да си дължат взаимни обезщетения за прекратяването.

5. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при виновно неизпълнение на задълженията по договора от другата страна.

6. С писмено едноседмично уведомление от Възложителя при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба от Изпълнителя.

7.С писмено едноседмично предизвестие от Възложителя без излагане на мотиви.

Чл. 21. (1) Едностранното разваляне на договора се допуска само при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно условията на чл. 87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 30-дневно писмено предизвестие до другата страна.

(3) При отказ на Изпълнителя да извършва дейността по договора за срока на предизвестието, последният се задължава да заплати на Възложителя и неустойка в размер на стойността, заплатена за последните 1 (един) месеца, предхождащи предизвестието.

Чл. 22. Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за реално извършеното от страна на Изпълнителя.

Чл. 23. (1) Възложителят може да развали договора едностранно, с 30-дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни;

2. Не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

3. Бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

4. Изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за участие в обществената поръчка;

5. При системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор по вина на Изпълнителя.

6.В случай че констатира доставка на хранителни стоки , неотговарящи на изискванията на БДС и ХЕИ, както и при констатирано несъответствие с цените по офертата, или при несъответствие с предварително договореното като заплати разходите по извършената да този момент работа без тези, за които е установено, че не отговорят на изискванията.

7. В случай, че установи и отклонения от декларираните при участие в процедурата други условия .
ІХ. Други условия

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на посочените от него в настоящия договор наименование, седалище и адрес на управление, телефон и/или факс незабавно писмено в тридневен срок да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение на задължението по предходното изречение всички уведомления отправени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочения от последния в настоящия договор адрес, телефон, факс се считат за редовно връчени, респективно направени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 25. Адресите за кореспонденция на страните са тези, посочени в началото на договора. При промяна на адресите за кореспонденция, всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата за новия си адрес в тридневен срок. Всички уведомления, съобщения и призовки се смятат за надлежно връчени на страната, ако са изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка на обявените по-горе адреси за кореспонденция или връчени лично на страната.

Чл. 26. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България, пред съда по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 27. За неуредени с договора въпроси се прилагат нормите на Закона за обществени поръчки, Закона за задълженията и договорите, Закона за храните, както и други приложими нормативни актове на българското законодателство.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл. 29. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 30. С подписването на настоящия договор страните декларират, че са съгласни и доброволно предоставят посочените в него лични данни, както и че са съгласни същите да бъдат обработвани.

Чл.31. Всички спорове, възникващи във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, приложенията към него и свързаните с него документи, ще бъдат уреждани от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на ГПК.Неразделна част от настоящия договор са:

Настоящият договор е изготвен и подписан в четири еднообразни екземпляра.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ Станимир Христов Радевски / / ………………………………./

Гл.счетоводител:

/ Мима Бобева


Каталог: UserFiles -> File -> Ob6testveni%20pora4ki
Ob6testveni%20pora4ki -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013
Ob6testveni%20pora4ki -> Решение №рд-122/11. 05. 2015г на Кмета на община Павел баня за откриване на процедурата ІІ
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Декларация за липса на свързаност
Ob6testveni%20pora4ki -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница