О б щ и н а п а в е л б а н я процедура по реда на глава vіііа от зоп публична покана с предметстраница9/12
Дата30.07.2018
Размер1.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Приложение № 2.5
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg


ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“в пет обособени позиции както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.
П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

От……………………………………………………………………………………

(Име, Презиме, Фамилия, ЕГН)

лично или по пълномощно №

................................................................................................
като представител на фирмата:
..............................................................................................
......................................................................................................................................

(Име и адрес на фирмата)


БУЛСТАТ: .......................................

НДР: ..................................................

Рег. По ф.д. № ........... / .................... г. на Окр. Съд .............................................................

До Община Павел баня гр. Павел баня
Уважаеми Госпожи / Господа,

След запознаване с Документацията за участие в провеждана от Вас Процедура по реда на Глава VІІІа от ЗОП – Публична покана с предмет : „ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“ в пет обособени позиции, както следва :ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:


Предлагана цена на продукти по Позиция №5 както следва :Артикул

Мярка

/Разфасовка

Количества

Единична цена с ДДС

Обща цена с ДДС

1

Дини /юни-октомври/

Кг.

2002

Пъпеши /юни-октомври/

Кг.

1503

Банани

Кг.

254

Ябълки

Кг.

505

Домати /юни-октомври/

Кг.

3756

Краставици /юни-октомври/

Кг.

1007

Зеле

Кг.

5008

Картофи

Кг.

10009

Лук

Кг.

67510

Тиквички /юни-октомври/

Кг.

12511

Моркови

Кг.

20012

Пипер /юни-октомври/

Кг.

20013

Праз

Кг.

7514

Чесън

Кг.

1515

Зелен боб /юни-октомври/

Кг.

5016

Патладжани /юни-октомври/

Кг.

3717

Магданоз

Бр.

37518

Гъби

Кг.

12519

Спанак

Кг.

7520

Замразен грах -2.5 кг. -опакован

Бр.

5021

Мандарини

Кг.

5022

Тикви

Кг.

12523

Праскови /юни-септември/

Кг.

2524

Грозде /август-октомври/

Кг.

3725

Кайсии /юни-септември/

Кг.

1226

Портокали

Кг.

2527

Зелен боб

Бр.0,680 кг.

25028

Грах -кутия

Бр.0,820 кг.

5029

Гювеч

Бр.0,680 кг.

7530

Паприкаш

Бр.0,680 кг.

10031

Домати

Бр.0,680 кг.

67532

Лютеница.

Бр.0,360 кг.

2533

Лютеница

Бр.5,000 кг.

834

Доматено пюре

Бр.0,560 кг.

3735

Гъби

Бр.0,530 кг.

7536

Кисели краставички

Бр.0,680 кг.

2537

Компот праскови

Бр.0,680 кг.

7538

Компот кайсии

Бр.0,680 кг.

5039

Компот сливи

Бр.0,680 кг.

2540

Компот дюли

Бр.0,680 кг.

2541

Конфитюр

Бр.0,380 кг.

5042

Туршия

Бр.1,700 кг.

1543

Нектар

Бр.0,500 л.

75

Обща сума : .................................с ДДС /....................................................../

Словом


Приемаме, че начинът на плащане по поръчката е съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

При несъответствие/констатирана от Комисията грешка при пресмятането/ между предложените единични цени с ДДС в настоящата оферта и общата крайна цена за изпълнението на поръчката с ДДС, валидни ще бъдат единичните цени в офертата ни.В случай, че бъде открито такова несъответствие, се задължаваме да приведем общата крайна цена за изпълнението на поръчката в съответствие със сбора от единичните цени в офертата.

Фирмата се задължава, ако предложението бъде прието, да изпълним поръчката, съгласно условията на поръчката и изискванията на Възложителя.

До изготвяне и подписване на официален Договор, настоящото Предложение, заедно с писменото приемане на същото и Вашето известие за възлагане, представляват обвързващ Договор между нас.

………….2014 г. Подпис и печат…………………….ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg


ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“в пет обособени позиции както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
съдържаща списък на транспортните средства за извършване на доставка на хранителни продукти

от …………..........................................................................................................................................…………........................………………………… в качеството му на ......................................................................................................., на.....................................................................…………..........................................................................................................................................…………........................…………………………

/име и адрес на фирмата/
Декларирам пред Вас, следния списък на транспортните средства, с които ще бъде извършвана доставката да складовете на зеведенията на бюджетните дейности на община Павел баня


по ред

Вид/марка

Модел

Рег. номер

на удостоверението от РИОКОЗ/ БАБХ


Приложение :


  1. Удостоверения, заверени с гриф”вярно с оригинала”;

  2. Документ за собственост или наемане / при наети транспортни средства се представя договор за пълния срок на изпълнение на поръчката / .

Съгласно обявлението за целия срок на изпълнение на договорите доставката ще бъде извършвана с гореописаните транспортни средства.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс .

................................. 2014 г. ДЕКЛАРАТОР:


гр. .............................. / подпис и печат /

Приложение №5.1
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg


ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“в пет обособени позиции както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.

Проект на Договор по Позиция 1
ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА ВСЯКАКАВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ и ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ :
ДОГОВОР №……………../ ……..…
Днес, …. . в гр.Павел баня, на основание чл.101е от ЗОП, и в резултат на проведена процедура за обществена поръчка по реда на Глава VІІІа от ЗОП – с публична покана №……….., с предмет: „ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“ в пет обособени позиции, както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ., както и във връзка с доставка на хранителни стоки за нуждите на Дейност Здравеопазване – Детски ясли в гр. Павел баня / и Детска млечна кухня /, с. Габарево, с. Александрово до краен потребител – складовете на упоменатите заведения между:
1.ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,

гр.Павел баня, Ул. Освобождение 15,БУЛСТАТ 000817931, НДР 1243600215

Представлявана от СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ – Кмет на Общината и Гл.счетоводител –Мима Бобева, от една страна наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,и
2……………………………………………..

от друга страна ,наричана по-долу в договораИЗПЪЛНИТЕЛ

Се сключи настоящия договор , като страните по договора се споразумяха за следното :


І. Предмет на договора

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава на свой риск и срещу възнаграждение за срока на настоящият договор да извършва следното : Доставка на всякакав вид хранителни стоки описани по видове в техническа спецификация на Възложителя - Приложение №1 от договора за нуждите на Детски ясли на територията на община Павел баня, както следва :- Детски ясли гр. Павел баня / и Детска млечна кухня /;

- Детски ясли с. Габарево;

- Детски ясли с. Александрово.

(2) Количеството и видовете на хранителните стоки ще бъдат уточнявани в конкретни заявки.

(3) Единичните цени на хранителните стоки са съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор - Приложение №2 към договора.

(4)Доставяните хранителни продукти са съобразно изискванията на Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и Наредба №2/07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухня.

(5)Доставките се извършват по заявка на Ръководителя на Дейност „Здравеопазване” в община Павел баня четири пъти месечно.

(6)Доставката на хляб е ежедневна.

Чл. 2. (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя по договора възнаграждение в размер на сумата, предложена от него в ценовата му оферта от проведената процедура за обществена поръчка по реда на Глава VІІІ от ЗОП за доставка на хранителни продукти за детските ясли и детска млечна кухня в община Павел баня, която е неразделна част от настоящия договор, но не по-вече от ………………………………………с ДДС.

(2) Възложителят се задължава да заплаща доставяните от Изпълнителят хранителните продукти, предмет на настоящия договор по единични цени, предложени от него в Ценовата му оферта.

Чл. 3. Възложителят ще изплаща на Изпълнителя възнаграждението по настоящия договор периодично за всяка извършена доставка с платежно нареждане, по посочена от изпълнителя сметка, в срок до 30 календарни дни от доставяне на конкретната заявка до крайния потребител и приемане на всяка периодична доставка, на база изготвена от приелия доставката справка и издадена фактура.

Чл. 4. Ръководителят на дейност “Здравеопазване” при община Павел баня контролира:

а/ количества и асортимент на доставените хранителни стоки;

б/ съответствието на доставките със заявките и цените по офертите.

в/ дали доставките се осъществяват с превозните средства описани в описа неразделна част от настоящият договор.

Чл. 5. Доставките до краен потребител се приемат от домакина на съответното заведение, срещу представена фактура, който издава складова разписка и носи отговорност за доставеното количество и качество, което е приел.

Чл. 6. Домакинът на съответното заведение представя справка до счетоводител на дейност “Здравеопазване “ при Община Павел баня , който на тази база изготвя обобщена справка по количества, цена и асортимент на доставените хранителни стоки.

Чл. 7. Срокът за периодичното доставяне на хранителните стоки е не по- вече от 24 часа от момента на заявката, направена от Ръководителя на Дейност Здравеопазване до Изпълнителя в която трябва да се посочи точен ден и час на конкретната доставка.


Каталог: UserFiles -> File -> Ob6testveni%20pora4ki
Ob6testveni%20pora4ki -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013
Ob6testveni%20pora4ki -> Решение №рд-122/11. 05. 2015г на Кмета на община Павел баня за откриване на процедурата ІІ
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Декларация за липса на свързаност
Ob6testveni%20pora4ki -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница