О б щ и н а с в и л е н г р а д н а р е д б а №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги наредба е приета с Решениестраница2/6
Дата30.07.2018
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6

Такса за битови отпадъциЧл.15 (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план - сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- контейнери, кофи и други;

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. /изм. Р-е №851/27.01.2011г./ Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;”

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

(4) /изм. Р-е №851/27.01.2011г./ За имоти намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, съгласно решението на Общинския съвет по чл.15, ал.1, т.3.

(5) Границите на районите и вида на предлаганите услуги по ал. 1 в съответния район, както честотата на сметоизвозване се определя със заповед на кмета на общината и се
обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
Чл.16 (1) /изм. Р-е №851/27.01.2011г./ Таксата за битови отпадъци се заплаща от собственика на имота, при учредено вещно право на ползване или концесия - от ползвателя, съответно концесионера или от лицето, на което държавен или общински имот е предоставен за управление, според одобрените от Общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 15.”

(2) изм. Р-е №579/22.12.2009 год./ Таксата за битови отпадъци, която дължат предприятията се изчислява по реда на чл.17 според количеството на битовите отпадъци и/или пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2 от ЗМДТ за не жилищните недвижими имоти и върху данъчната оценка за жилищните имоти и се внасят в приход на общинския бюджет.

(3) /нова Р-е №386/18.12.2012 год./ Таксата за битови отпадъци, която дължат физическите лица се изчислява по реда на чл.17 според количеството на битовите отпадъци и/или пропорционално върху данъчната оценка съгласно приложение N:2 от ЗМДТ за жилищните имоти или нежилищни недвижими имоти и се внася в приход на общинския бюджет.
Чл.17 (1) /изм. Р-е №851/27.01.2011г./ /изм. Р-е №386/18.12.2012 год./ Размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левове, според количеството на битовите отпадъци, като лицата по чл. 16 подават заявление - декларация по образец /Приложение №3 или Приложение №7/ в Община Свиленград, Дирекция " Местни данъци и такси " до 30 ноември на предходната година. В заявлението - декларация се посочва броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общината честота за извозването на битовите отпадъци. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им. Декларираният брой съдове не обвързва предоставянето им в непосредствена близост до имота на лицата по чл.16, ал.1 същото се съобразява с утвърдената със заповед на кмета на общината план-схема за разполагането им.

(2) /изм. Р-е №386/18.12.2012 год./ В случаите по ал.1 се заплаща и такса за услугите по чл.15, ал.1, т.4, пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл.20 от ЗМДТ за гражданите и по чл.21 от ЗМДТ за предприятията, съгласно решението на Общински съвет по чл.15, ал.1.

(3)/отменя се с Реш.№926/28.04.2011г./ /изм. Р-е №386/18.12.2012 год./ Когато не е подадена завление-декларация в срока по ал.1 или не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота, съгласно решението на Общинския съвет по чл.14, ал.1.

(4) За незастроени имоти - общинска собственост, които не са отдадени под наем или за които не е учредено вещно право на ползване или концесия общината не дължи такса за битови отпадъци, за което се уведомява Дирекция "Местни данъци и такси" към Общинска администрация - Свиленград.

(5) /изм. Р-е №851/27.01.2011г./ /изм. Р-е №386/18.12.2012 год./ За имотите, които не са декларирани като основно жилище, няма да се ползват през цялата година и е подадено заявление-декларация по образец /Приложение №4/ за това в общината, Дирекция “Местни данъци и такси ” до 30 ноември на предходната година се събира само такса за услугата по чл.15, ал.1 т.4. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

(6) /изм. Р-е №386/18.12.2012 год./ Заявлението-декларация по ал. 5, се приема и завежда в отделен регистър на Дирекция "Местни данъци и такси " към Общинска администрация - Свиленград, като проверка на обстоятелствата посочени в нея се извършва от определени със заповед на Кмета на Общината длъжностни лица от Общинска администрация - Свиленград, които при необходимост изискват и допълнителни документи, и/или извършват насрещни проверки в съответната данъчна служба или проверки на място. Заявлението - декларация се приема, но поражда последици само когато е подписана от всички съсобственици или ползватели на имота.

(7) В течение на годината за обстоятелствата декларирани по ал.5 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за ползвани през текущата година услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, "НЕК АД" и др. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер определена пропорционално върху данъчната оценка на имота, съгласно решението на Общинския съвет по чл.15,ал.1.

 1. /изм. Р-е №386/18.12.2012 год./ Подадените в Общината заявления- декларации по чл.17, ал.1 и ал.5 след проверка и утвърждаване от длъжностните лица по ал.6, се предоставят на " Дирекция местни данъци и такси" към Общинска администрация - Свиленград за отразяване на декларираните обстоятелства по съответните партиди на задължените лица и изчисляването на дължимата такса за периода.

 2. /нова Р-е №704/18.12.2013г./ Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.”


Чл.18 (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци по реда на чл.17, ал.1, видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци за имота се съгласуват с длъжностните лица по чл.17, ал. 6 съобразно базовите параметри на недвижимите имоти.

(2) /изм. Р-е №386/18.12.2012 год./Подаденото от лицата по чл.16 заявление - декларация по чл.17, ал.1 се приема и завежда в отделен регистър на Дирекция "Местни данъци и такси" към Общинска администрация - Свиленград, но поражда последици само след съгласуването й с
длъжностните лица по чл.17, ал.6. По внесеното заявление - декларация и допълнително изискана информация за базови параметри на конкретния имот и броя на ползвателите му (живеещи, персонал и др.) и генерираното количество битови отпадъци се извършва
проверка за правилността на определяне на необходимия брой от декларирания вид съдове за битови отпадъци, въз основа на "Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци". В срок от 5 работни дни длъжностните лицата по чл. 17, ал. 1 удостоверяват с подписа си съгласуването на декларацията и я предават по служебен ред на Дирекция "Местни данъци и такси".

(3) /Изменя се с Решение № 926/28.04.2011г./Когато лицето по чл.16, ал.1 не е подало в срок декларацията по чл.17, ал.1, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци за имота или е декларирало по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, или не е предоставило изискани от длъжностните лица по чл.17, ал.6 допълнителни базови данни за имота, то заплаща годишната такса пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл.20 от ЗМДТ за гражданите и по чл.21 за предприятията, съгласно решението на Общинския съвет по чл.15, ал.1. Когато количеството на битови отпадъци е установимо, годишната такса се заплаща според количеството битови отпадъци, установено с решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на община Свиленград.

Чл.19 (1) /изм. Р-е №851/27.01.2011г./ (1) Таксата върху битовите отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”


Чл.20 (1) Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

(2) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

(3) 3а новопостроени сгради таксата се дължи от началото на месеца следващ издаването на разрешение за ползването й. В случаите, когато фактическото използване на сградата е започнало преди издаването на разрешение за ползване, таксата се дължи от началото на месеца следващ месеца, през който е започнало.

Чл.21 (1) При въвеждане на система за разделно събиране на твърди битови отпадъци, с решение на Общинския съвет се определят преференциите при заплащане на таксата за физическите и юридическите лица, включени в тази система.

(2) В случаите по ал.1 се уведомява Дирекция " Местни данъци и такси" към Общинска администрация - Свиленград.


Раздел ІІ


Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
Чл.22 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 1 се определят от Общинския съвет и са:

Зона “А”: Площад ”14 март”, бул. “България” до кръстовището с ул. “Цар Симеон Велики”, Общински пазар – участъка затворен между бул.”България”, ул.”Цар Симеон Велики” и ул.”Комуна”;

Зона “Б”: Затворена между ул.”Христо Шишманов”, ул.”Елин Пелин”, ул.”Максим Горки”, ул.”Арда”, ул.”Околчица”, ул.”Христо Ботев”, ул.”3 март”, ул.”Георги Скрижовски” , бул.”България”,, ул.”Васил Левски” и ул.”Александър Стамболийски” до пресечката с ул.”Христо Шишманов”;

Зона “В”: Затворена между ул. “Гео Милев”, ул.”Стефан Стамболов”, ул.”Княз Борис І”,, ул.”Елин Пелин”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Кочо Честеменски”, ул.”Драган Цанков”, ул.”Георги Кирков”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”3 март”, ул.”Христо Топракчиев”, ул.”Крайречна” и ул.”Бурденис”;

Зона “Г”: Включва всички останали улици на територията на града.

Зона “Д”: Включва всички села на територията на Община Свиленград.
Чл.23 (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(2) При ползване на мястото повече от месец, таксите се заплащат месечно, но не по-късно от 10 дни преди започване на месеца.


Чл.24 За ползване на пазари с цел търговия от селскостопански производители се заплаща такса в размер на 70% от дължимата такса.
Чл.25 Таксата се събира от упълномощени от кмета на Община Свиленград длъжностни лица към Общинска администрация – Свиленград.


Раздел III


Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
Чл.26 (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събира от родителите или настойниците месечна такса, която включва:.

1. /изм. Р №144/29.05.2008 г./ такса, която не се влияе от посещаемостта на детето

2. такса, съобразно посещаемостта на детето;

(2) /изм. Р №144/29.05.2008 г./ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения едновременно, таксата по ал.1 за второто и всяко следващо дете се заплаща с 50% намаление.

(3) /изм. Р №144/29.05.2008 г./ При отсъствие на децата таксата по ал.1, т.2 не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.

(4) )/нова Р №616/28.01.2010 г., изм. Р №881/24.02.2011/ Родителите на деца, подлежащи на задължителна подготовка за училище в целодневни групи в детски градини и обединени детски заведения заплащат само услуга за хранене на децата, на стойност 35 лева на месец, при липса на отсъствия, съобразно посещаемостта на децата


Чл.27 /изм. Р №144/29.05.2008 г./ Не се заплаща такса за децата, чиито родители са І-ва или ІІ-ра група инвалиди, децата с неизвестен родител, кръгли сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг, деца със специални образователни потребности.

Чл.28 За ползване на намаленията по чл.26, ал.2 и освобождаването по чл.27 родителите и настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.

Чл.29 (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, транспортни разходи за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на приходите от спонсорство и донорски програми, благотворителни български и чужди организации, даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(3) /нова Р-е №375/26.03.2009 год./50 % от месечната такса се заплаща от лицата, за които са налице всички изброени по-долу обстоятелства:

1) Лица в надтрудоспособна възраст и над 90 % ТНР удостоверена с ЕР на ТЕЛК

2) Самотно живеещи лица с минимален доход – социална пенсия за старост.”

(4) /нова Р-е №375/26.03.2009 год./ При ползване на услугите на домашния социален патронаж, ветераните от войните заплащат 30 на сто от получаваната от тях пенсия или от сбора от пенсиите си без добавките, изплащани към тях. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

(5) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

Чл.29а/нов Р-е №375/26.03.2009 год./ За ползването на намалението по чл.29, ал.3 лицата ползващи системата на домашен социален патронаж подават декларация до началник сектор ДСП, придружена с документи, доказващи преференцията.”
Чл.30 /изм. Р №144/29.05.2008 г./ Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва:

1. По чл.26, ал.1, т.1 - преди ползване на услугата

2. По чл.26, ал.1,т.2 - до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

3. По чл.29- до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

4. За ползване на лагери таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.”


РАЗДЕЛ IV

/отменен с Р-е №851/27.01.2011год./
РАЗДЕЛ V

Такси за добив на кариерни материалиЧл.33 - Чл.36 отм. Р-е №910/30.07.2014г.
РАЗДЕЛ VI
Такси за технически услуги
Чл.37 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от Общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.38 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането в размер, съгласно Приложение №1 от настоящата наредба.

Чл.39 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл.40 Общинският съвет определя размера на технически услуги :

 1. За издаване на скица на недвижим имот;

 2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;

 3. За издаване на виза за проектиране;

 4. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;

 5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

 6. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

 7. За издаване на разрешения за поставяне ва временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.

 8. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

 9. Удостоверение за идентичност на имотите

Чл.41 (1) Срокът за извършване на технически услуги е 7 дни.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

(3) За извършване на бърза услуга - до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа – се заплаща в троен размер.
РАЗДЕЛ VII

Такси за административни услуги
Чл.42 Общински съвет определя размера на таксите за административни услуги, както следва:


 1. Услуги по гражданско състояние, извършвани от дирекция “АПИО”:

  1. За издаване на удостоверение за наследници;

  2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена;

  3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;

  4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;

  5. За издаване удостоверение за семейно положениие;

  6. За издаване на удостоверение за родствени връзки;

  7. За заявление за постоянен адрес /при запазване на постоянния адрес/;

  8. За заявление за постоянен адрес /при промяна на постоянния адрес/;

  9. За заверка на покана – декларация за частно посещение на чужденец /бланка и заверка/ в Р България ;

  10. За заверка на покана-декларация за частно посещение в Р България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност;

  11. За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина;

  12. За издаване удостоверение за българско гражданство;

  13. За всички други видове удостоверения по искане на граждани;

  14. За преписи от документи по гражданско състояние;

 2. По производства за настаняване под наем ,продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти;

 3. За разрешения;

 4. За издаване на удостоверения и заверка на документи от Дирекция “Местни данъци и такси”

Чл.43 За разрешения се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на дейността в размери, при спазване на следните принципи:

1. Размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от Общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за предоставянето на разрешението;

2. При прекратяването на дейността на даден търговски обект Общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

3. При сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.Чл.44 (1) За издаване на разрешения и за упражняване на дейност се събират такси, съгласно Приложение №1

1. За издаване на разрешение по чл.30 ,ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса;

2. За извършване на търговия с тютюн и тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира годишна такса;

3. За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира годишна такса;

4. За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира годишна такса;

5. За търговия със спиртни напитки в заведения за хранене и развлечения се събира годишна такса;

6. За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни се събира дневна такса;

(2) Първоначалните такси по ал. 2 се заплащат преди издаване на разрешението, а годишните такси - в срок до 31 януари.

(3) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

(4) При прекратяване дейността на даден обект, Общината възстановява част от годишната такса, пропорционално на периода, през който дейността не се осъществява. За дата на прекратяване на дейността се счита датата, на която лицето е подало писмена декларация в общината, в която е декларирало прекратяването на дейността на обекта.

(5) При сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.

(6) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.Чл.45 (1) Размера на административните такси е съгласно Приложение №1 на настоящата наредба.

(2) Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с изключение на годишните такси по чл. 44Чл.46 (1) Сроковете за извършване на административните услуги са описани в Приложение №1

(2) За извършване на бърза услуга - до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа – се заплаща в троен размер.


РАЗДЕЛ VIII

Такса за притежаване на куче

Чл. 47 (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса, съгласно Приложение №1 на настоящата наредба.

 1. Освобождават се от такса собственици на:

  1. Кучета инвалиди;

  2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

  3. Кучета, изполвани за опитни цели;

  4. Кучета, изполвани от Българския червен кръст;

  5. Кастрирани кучета;

  6. Ловни кучета;

(3) Освобождаването по ал.2 се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

Чл. 48 В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация по образец в Община Свиленград /Приложение №5/. При промяна на обстоятелствата, собственикът уведомява за това администрацията, като подава нова декларация в едномесечен срок от датата на настъпване на промяната.

Чл. 49 (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


РАЗДЕЛ IX

Такса за гробни места

Чл. 50 (1) За полване на гробни места над 8 години се заплаща еднократна такса, която се определя от Общински съвет, както следва:

1. до 15 години; /изм.Р-е №910/30.07.2014г./

2. за вечни времена;

3. за ползване на семейни гробни места;

4. за придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място /нова Р-е №910/30.07.2014г./

(2) /нова Р-е №910/30.07.2014г./ за урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.

(3) /изм.Р-е №910/30.07.2014г./ При определяне на таксите се вземат предвид разходите за изграждане на нови гробищни терени, изграждане на алейна мрежа / водоснабдяване, пътища, бордюри/, поддържане на гробищни паркове / охрана, осветление, почистване/ .

(4) /изм.Р-е №910/30.07.2014г./ Таксите се събират от дейност «Социални услуги»
Раздел Х /нов Решение №27/22.12.2011г./

ТАКСИ ПРИ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Чл.50а (1) При промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29, ал.3 и 4 от 3033 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, в размер равен на размера на държавната такса, определена с тарифа утвърдена от Министерски съвет по чл.30, ал.1 от 3033.

(2) Таксата по предходната алинея не се заплаща за строителство извършено при условията на чл.4, ал.2 от ЗСПЗЗ; за засаждане на горски и дървесни видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл.7 от 3033, както и на земи предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерски съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти, както и когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична общинска собственост."Глава трета
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.51 За всички услуги, предоставяни от Общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба, съгласно Приложение №2

Чл.52 (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от Общината, по предоставяне на услугите и правата. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги и права от Общината. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от Общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на Общината.

(5) Общината може да сключва договори с физически и юридически лица, които да могат да поемат дейността за управление и контрол, както и разходи по прилагане и регулиране на услугата и други разходи по смисъла на ал.1.

(6) Договорите по ал.5 се сключват от кмета на Общината след одобрение от ОбС – Свиленград.

Чл. 53 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от Общината се утвърждават със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 54 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 55 При предсрочно прекратяване на представеното право, Общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Чл. 56 (1) Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях, както следва:


 1. Услуги, извършвани от дирекция “Общинска собственост и регионално развитие;

 2. Услуги, извършвани от дирекция “Местни данъци и такси;

 3. Услуги, извършвани от дирекция “Устройство на територията;

 4. Услуги, извършвани от дирекция “Административно-правно и информационно обслужване;

 5. Услуги, извършвани от дирекция “ Хуманитарни дейности”;

 6. Услуги, извършвани от дейност “Социални услуги”;

 7. Услуги, извършвани от ОП “Благоустрояване и озеленяване”;

 8. / нова Р-е №580/22.12.2009год./ Услуги, извършвани от Бизнес център Свиленград

(2) Конкретните размери на цените на услугите са определени в Приложение №2 от настоящата наредба и са без включен ДДС.

(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.Чл.57 (1) Сроковете за извършване на услугите са определени в Приложение №2 от настоящата наредба.

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на заявлението с необходимите документи по чл. 53 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(3) Услугите, предоставяни от Общината могат да бъдат:

1. Обикновени;

2. Бързи;

3. Експресни;

(4) За извършване на бърза услуга - до 3 дни цената на услугата се удвоява, а за експресна – до 24 часа – се заплаща в троен размер.
Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.58 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от Кмета на Общината длъжностни лица от Общинската администрация, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл.59 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 60 (1). Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административно-процесуалния кодекс

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(4) Контролът и установяването на фактите и обстоятелствата за несъбраните общински приходи се осъществяват от определени със заповед на Кмета общински служители.


Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница