О б щ и н а с в и л е н г р а д н а р е д б а №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги наредба е приета с Решение


Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от Общината на физически и юридически лицастраница4/6
Дата30.07.2018
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6

Приложение №2Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от Общината на физически и юридически лица


по ред

Наименование на услугата

Цена на услугата,

лв без ДДС

Срок
Раздел І. За услуги, извършени от отдел “Общинска собственост и регионално развитие”1.

За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или проби и други на обществени места /изм .Р-е №375/26.03.2009/

8.00 лв/ден

7 дни

2.

За използване на автомобил с високоговорител за рекламна цел

30.00 лв/ден

7 дни

3.

За провеждане на рекламно шествие и концерти с рекламна цел

50.00 лв/ ден

7 дни

4.

За използване на маси, от които се раздават рекламни материали /изм. Р-е №375/26.03.2009/

8.00 лв/ кв.м.

7 дни

5.

За реклама на транспарантни ленти, върху табла на стоки или табла на сгради, стени, калкани и други /изм. Р-е №375/26.03.2009/

15.00 лв. на кв.м. на месец

30 дни

6.

За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други на стени, огради, покриви, калкани и други

20.00лв/кв.м.

на месец


30 дни

7.

За свободно стоящи витрини за рекламна цел

10.00лв/кв.м.

на месец


30 дни

8.

За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др.
30 дни
- при закрепване на стени, огради и др. /изм. Р-е №375/26.03.2009

50.00лв. на кв.м. на година

7 дни
- при закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи, тротоари и др. /изм. Р-е №375/26.03.2009/

150.00лв. на кв.м. на година

30 дни

подвижни пред магазини, бюра за обмяна на валута, павилиони за продажба на вестници и списания, завадения за хранене, офиси, представителства и др./ изм.Р-е №927/28.04.2011г./

4 лв./кв.м за месец
9.

За една лампа или прожектор за осветяване на реклама

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

20.00 лв. на година

7 дни

10.

За високоговорител на будки, павилиони, подвижни маси и др. с рекламна цел

20.00 лв. на година

7 дни

11.

За разлепване на рекламни материали на търговски фирми за мероприятия извършвани от тях/плакати, афиши/, както и за друга рекламна цел /изм. Р-е №375/26.03.2009/

10.00 лв. на ден и

100.00 лв. депозит за почистване7 дни

12.

Издаване на разрешение за търговия на открито

10.00 лв.

30 дни

13.

Издаване на разрешение за извършване на търговия на открито по време на ежегодния традиционен есенен панаир

20.00 лв.

15 дни

14.

Издаване на разрешения за извършване на амбулантна търговия

2.00 лв.


30 дни

15.

За ползване на обществена тоалетна

0.20 лв с ДДС

-

16.

За заверка на копие от актове, договори, заповеди, и др. документи / 1 стр./ /изм. Р-е №375/26.03.2009/

5.00 лв.

7 дни

17.

За изготвяне на удостоверение във връзка с чл.66 и чл.33 от ЗС

5.00 лв.

30 дни

18.

За заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка относно собствеността на имота /изм. Р-е №375/26.03.2009/

5.00 лв.

3 дни

19

За заверка на декларации по чл.14 от ЗМДТ на земеделски имоти/изм. Р-е №375/26.03.2009/

5,00 лв

3 дни

20.

За издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по смисъла на чл.18 от ЗППДОбП

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

6.00 лв.


30 дни

21.

За удостоверения за недвижими имоти и обстоятелства, свързани със собствеността им и други видове удостоверения

5.00 лв.


30 дни

22.

за издаване на разрешително за таксиметрови услуги

20.00 лв.

15 дни

23.

За издаване на пропуск за зона “А”
15 дни
- за 1 месец

10.00 лв- за 1 година

100.00 лв.
24.

За издаване на пропуск за зона “Б” от1,5т до 3,5т
15 дни
месечно

6.00лв.годишно

50.00лв.
25

за издаване на пропуск за зона “Б” над 3,5 т
15 дни
месечно

12.00 лв.годишно

100.00 лв.
26.

За съгласуване на временен режим на движение

20.00 лв.

30 дни

27.

За паркиране на местостоянки за таксита и паркинги на територията на Община Свиленград, за всяко МПС, извършващо таксиметрова дейност, следва да се заплати месечна такса от

10.00 лв
28.

За ползване на платено паркоместо с осигурен уред – антипаркинг устройство

170,00 лв/годишно
29.

за бланка за лиценз и бланка за разрешително за търговия с тютюневи изделия/изм. Р-е №375/26.03.2009/

8.00 лв.

30 дни

30

За заявление за категоризация на туристически обекти

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

8.00 лв.

60 дни

31

За декларация за семейно и имотно положение

1,00 лв.
32.

За заявление за ЖСВ

1,00 лв
33.

За декларация за ЖСВ

1,00 лв.
34.

За молба за ЖСВ

1,00 лв.
35.

За молба за картотекиране

1,00 лв.
36.

За удостоверение за картотекиране

2.00 лв.
37.

Молба-деларация за закупуване на жилище:

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

5,00 лв

60 дни

38.

Удостоверение за изплатен приватизационен обект:

10,00 лв

30 дни

39.

Продажба на тръжни книжа за обекти на Общината:
-
- за продажба по приватизация

75.00 лв.- за продажба по ЗОС

60.00 лв.- за продажба на земеделски земи -лозя на ползватели

5.00 лв.  • за продажба на движими вещи :


а/ на стойност до 500 лева

5,00 лвб/ на стойност над 501 лева

20,00 лв- за отдаване под наем

35.00 лв.- за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи

10.00 лв.- за отдаване под наем на зем.земи

5.00 лв.
40.

Пазарна оценка на недвижими имоти по реда на Наредба №4 на ОбС - Свиленград


- на дворни места

20,00 лв- на неуредени части от УПИ / чл.15и чл.17 от ЗУТ/

10,00 лв- на право на пристрояване и надстрояване

35,00 лв
41.

За издаване на удостоверение за извършване на търговска дейност с отломки от черни и цветни метали и сплави /изм. Р-е №375/26.03.2009/

10.00 лв.

14 дни

42.

За издаване на разрешителни за премахване и преместване на дълготрайна дървесина и храстова растителност

5.00 лв.


14 дни

43.

За издаване на разрешителни за окастряне на дълготрайна дървесина и храстова растителност /изм. Р-е №375/26.03.2009/

5.00 лв.

14 дни

44.

За издаване на разрешение за депониране на строителни мателиали

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

5.00 лв.

7 дни

45.

За издаване на разрешение за унищожаване на стоки

10.00 лв.

7 дни

46.

За издаване на позволително за извоз/превоз/на дървесина

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

1.25 лв.

7 дни

47.

За издаване на разрешение за депониране на строителни и производствени отпадъци, както и на земни маси /изм. Р-е №375/26.03.2009/

4.00 лв/куб.м.

14 дни

48.

За издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обект:
30 дни
- за търговски обекти в гр.Свиленград /изм. Р-е №375/26.03.2009/

12.00 лв- за търговски обекти по селата/изм. Р-е №375/26.03.2009/

7.00 лв- за заведения за хранене и развлечения в гр.Свиленград

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

22.00 лв- за заведения за хранене и развлечения по селата

/изм. Р-е №375/26.03.2009/

12.00 лв
49.

За издаване на удостоверение за платена годишна такса на търговски обект: /отм. Р-е №375/26.03.2009/
7 дни
- за търговия с тютюневи изделия

3.00 лв- за търговия с грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки

3,00 лв
50

Издаване на комплект стикер с холограмен знак за таксиметров превоз /Ново Решение №268/30.10.2008г/.

10,00лв.
51

За издаване на разрешително:

а) за водовземане от води, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост

б) за ползване на воден обект – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите/ нова с Р-е №927/28.04.2011г./


250 лв.

250 лв.

52

нова Р-е 371/28.11.2012г.; изм. Р-е №391/18.12.2012г./ За установяване на местонахождение на недвижим имот, извънрегулация на територията на община Свиленград, чрез GPS. Транспортните разходи за извършване на услугата се поемат този, който я ползва.

20 лв. без ДДС


7 дни

53

нова Р-е 808/30.04.2014г.; За продължаване срока на издадено разрешително за водовземане /водоползване се заплаща такса.


100,00лв.
54

нова Р-е 808/30.04.2014г.; "За изменение и/или допълнение на издадено разрешително за водовземане/водоползване се заплаща такса.

130,00 лв.Раздел ІІ. За услуги, извършени от “Техническа служба”1.

За освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение

5.00 лв.

30 дни

2.

За издаване на препис от решението на ОЕСУТ

5.00 лв.

7 дни

3.

За осигуряване по административен ред достъп в чужд имот

5.00 лв.

30 дни

4.

за издаване на мотивирано предписание за изработване на ПУП/ПРЗ, ПР, ПЗ/, РУП, комплексен проект или отказ за издаването му

20.00 лв.

15 дни

5

Разглеждане на ПУП от ОЕСУТ и издаване на Заповед за одобряване или отказ
30 дни
- в обхват на 3 имота

50,00 лв- в обхват над 3 имота

100,00 лв
6.

За оценяване на инвестиционен проект на квадратен метър РЗП
30 дни

6.1.

- за сгради и преустройства на сгради на кв.м. РЗП

/изм. Р-е №757/30.09.2010 год.
за първа зона на гр. Свиленград

до 1000 кв.м РЗП-

за горницата над 1000 кв.м РЗП-
за втора зона на гр. Свиленград

до 1000 кв.м РЗП-

за горницата над 1000 кв.м РЗП-
за трета зона на гр. Свиленград

до 1000 кв.м РЗП-

за горницата над 1000 кв.м РЗП-
за селата-


0,60 лв.

0,40 лв.

0,50лв.

0,30 лв.

0,40 лв.

0,30 лв.
0,30 лв.
Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница