О б щ и н а с в и л е н г р а д н а р е д б а №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги наредба е приета с Решениестраница5/6
Дата30.07.2018
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6

6.2.

- за линейни обекти на м`

0.50 лв.
6.3.

- за други обекти

3%о в/у строителната стойност
6.4.

нова Р-е №390/18.12.2012

за оценяване на инв. проекти на обекти за ВЕИ

30 % от цената, определена в т. 7.4
6.5.

нова Р-е №390/18.12.2012

За оценяване на инв. проекти за промяна в инв. намерения по чл.154 от ЗУТ

30 % от цената, определена в т. 6 и в т. 6.4
7.

За одобряване на инвестиционен проект на квадратен метър РЗП
30 дни

7.1

- За сгради и преустройства на сгради на кв.м. РЗП

0.60 лв.
7.2

- /изм. Р-Е №514/24.09.2009г./ за линейни обекти- ново строителство на инженерната инфраструктура, преминаващи въхрху общинска собственост на м`, както следва:

- за първа зона на гр. Свиленград

- за втора зона на гр. Свиленград

- за трета зона на гр. Свиленград

- за селата и извън населените места

7,00 лв.


5,00 лв.

3,00 лв.


1,00 лв.
7.3

изм. Р-Е №514/24.09.2009г./ За всички останали линейни обекти на м`

1,00 лв./- за други обекти

3‰ в/у строителната стойност
7.4

нова /р-е №839/22.12.2010г. За одобряване на инвестиционен проект на обекти - паркове за ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/, както следва:
30

дни

-до200кW

10лв/кW- от 201 до 2000 кW /2МW/


2000 лв. + 5лв./кW за горницата над 200кW- над 2000 кW/2MW/

11 000 лв. + 2лв/кW за горницата над
2000кW
7.5

Р-е №390/18.12.2012

За одобряване на инв. проект за промяна в инв. намерения по чл.154 от ЗУТ

30% от цената,
определена в т. 7.1 и в т.7.4

8.

За одобряване на екзекутивна документация на квадратен метър РЗП
30 дни
- за сгради и преустройства на сгради

0.30 лв- за линейни обекти

0.20 лв- за други обетки

3%о в/у строителната стойност, но не по-малко от 20.00 лв.
9.

За одобряване на проект за узаконяване
30 дни
- за сгради и преустройства на сгради на кв.м

1.80 лв.- за линейни обекти на м`

1.50 лв.- за други обекти

9%о в/у строит. стойност
10.

За издаване на становища до РДНСК по чл.175 от ЗУТ

10.00 лв.

30 дни

11.

За издаване на удостоверения за ползване на :
30 дни
- обекти до 50 кв.м.

30.00 лв.- за обекти от 51 до 100 кв.м.

50.00 лв.- за обекти от 101 до 150 кв.м.

75.00 лв.- за обекти от 151 до 200 кв.м.

100.00 лв.- обекти от 201 до 500 кв.м.

150.00 лв.- обекти от 501 до 1000 кв.м.

200.00 лв.- обекти над 1001 кв.м.

250.00 лв.
12.

Проверка за установяване на съотвествието на строежа с издадените строителни книжа

12,00 лв

30 дни

13.

За издаване на удостоверения за търпимост на строежи:
15 дни
- при наличие на предвидените в посочения параграф документи

10.00 лв.- при липса на документи

50.00 лв.
14.

Издаване на удостоверения и скици по чл.13 от ППЗСПЗЗ

20.00 лв.

30 дни

15.

Издаване на акт за узаконяване по чл.226, ал.7 от ЗУТ

90,00 лв

30 дни

16.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти на кв.м. застроена площ

2,00 лв

30 дни

17.

Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153 ал.3 от ЗУТ

15,00 лв

20 дни

18.

Издаване на заповед за смяна на титуляра разрешението за строеж

5,00 лв

15 дни

19.

Вписване забележка към разрешението за строеж

10,00 лв

15 дни

20.

Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР

20.00 лв.

15 дни

21.

Изготвяне на извадка от цифров модел на магнитен носител на един УПИ

10.00 лв

7 дни

22.

За препис на точки от РГО, реперни карнети и координати

2.00 лв на точка

7 дни

23.

за заснемането на имоти с тотална станция и нанасянето им в кадастъра или специализираната карта
30 дни
- за обекти до 2 дка

300.00 лв.- за обекти над 2 дка – съгласно методики за определяне минимални цени в инвестиционното проектиране от 2004г.

-
24.

/изм. Р-е №685/27.05.2010г./ за издаване на съгласувателно писмо за разкопаване, съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване”

10,00 лв.

7 дни

24а

за издаване на разрешение за засипване, съгласно чл.74, ал.2 от ЗУТ:

- за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост


- за общи мрежи и съоръжения

1,00 лв./м’, но не по малко от 15 лв.
5,00 лв./м’, но не по малко от 100 лв.

3 дни

25.

Изготвяне на оценка по чл.210, ал.1 от ЗУТ/нова с Р-е № 927/28.04.2011г./

100 лв.Раздел ІІІ. Услуги, извършени от дирекция “АПИО”1.

За сватба с ритуал в Ритуална зала

60.00 лв.
2.

За сватба с изнесен ритуал

120,00 лв
2.

За кръщене

10.00 лв.
3.

Определя цени за излъчване по Местно радио, както следва:


- За съобщение до 30 сек. /изм. Р-е №375/26.03.2009/

4,00 лв.- За музикален поздрав /изм. Р-е №375/26.03.2009/

4,00 лв.- За реклама до 30 сек. /изм. Р-е №375/26.03.2009/

7.00 лв.- За изявление до 4 мин. /изм. Р-е №375/26.03.2009/

7.00 лв.
4.

За изготвяне на образец УП-2

безплатно
5.

За изготвяне на Обр.30

безплатно
6.

За издаване на фактури

0.20 лв.
7.

За извършване на копирни услуги / ф. А4 /


- едностранно

0.10 лв.- двустранно

0.15 лв.
8.

За преписи / копия / от документи и заверка

5.00 лв.
9.

Наемни такси за ползване на :


- Залата във вилата в с. Мезек

50.00 лв.- Едно легло на вилата в с. Мезек

5.00 лв.- Залата на І-ви етаж в зградата на ОбА

75.00 лв.- Заседателната зала на ІІ-ри етаж в сградата на ОбА

50.00 лв.Радел ІV. Услуги, извършвани от дейност “Социални услуги”1.

Организация за церемонията- Отм. Р №178/26.06.2008г.

10.00 лв.
2.

Изкоп на гроб, полагане, заравяне и оформяне- Отм. Р №178/26.06.2008г.

33.00 лв.
3.

Превоз с автобус до гробищния парк- Отм. Р №178/26.06.2008г.

12.00 лв.
4.

Превоз с погребална кола до гробищния парк с общ пробег до 15,00 км. Включително- Отм. Р №178/26.06.2008г.

10.00 лв.
5.

Превоз с погребална кола на разстояние с общ пробег над 15,00 км.- Отм. Р №178/26.06.2008г.

0.85 лв/км
6.

Ковчег- Отм. Р №178/26.06.2008г.

27.00 лв.
7.

Надгробно слово- Отм. Р №178/26.06.2008г.

10.00 лв.
8.

Наемна такса на ритуална зала за едно погребение- Изм. Р №178/26.06.2008г.

10.00 лв.Раздел V. Услуги, извършвани от дирекция “Хуманитарни дейности” /1.

/изм. Решение №626/31.07.2013г./ Входни такси за посещение на Общински исторически музей .


- за ученици, студенти и посетители над 60 годишна възраст

1.00 лв.- възрастни

2.00 лв.- за беседа на български език

5.00лв.- за беседа на чужд език

10.00 лв.
2.

/нова Решение №626/31.07.2013г./ Пешеходен тур из Свиленград „История и памет” с продължителност до 2 часа с екскурзовод от музея:- за беседа на български език


15,00 лв.- за беседа на чужд език


30.00лв.
3.

/нова Решение №626/31.07.2013г./ Обиколка на територията на Община Свиленград „История и вяра” до скалните църкви в с. Михалич и с. Маточина с екскурзовод от музея:


при група до 20 туристи:


- за беседа на български език

15,00 лв.- за беседа на чужд език

30,00 лв.при група от 21 до 50 туристи:


- за беседа на български език

25,00 лв.- за беседа на чужд език

50,00 лв.
4.

/нова Решение №626/31.07.2013г./ Входни такси за посещение на Арт галерия.


- за ученици, студенти и посетители над 60 годишна възраст

1.00 лв.- възрастни

2.00 лв.- за беседа на български език

5.00лв.- за беседа на чужд език

10.00 лв.
5.

/нова Решение №626/31.07.2013г./ Входни такси за посещение на Тракийска куполна гробница с. Мезек:


- за ученици, студенти и посетители над 60 годишна възраст

1.50лв.- възрастни

2.00 лв.- за беседа на български език

5.00лв.- за беседа на чужд език

10.00 лв.
6.

/нова Решение №626/31.07.2013г./ Входни такси за посещение на Средновековна крепост и Атракцион с. Мезек


- за ученици, студенти и посетители над 60 годишна възраст

1.50лв.- възрастни

3.00 лв.- за беседа на български език

5.00лв.- за беседа на чужд език

10.00 лв.ово Решение №679/30.10.2013г./ Входни такси за посещение на Средновековна крепост с. Мезек в периода, през който Атракциона е зазимен:


- за ученици, студенти и посетители над 60 годишна възраст

1.00лв.- възрастни

2.00лв.
7.

/нова Решение №626/31.07.2013г./ Входни такси за комбинирано посещение („комбиниран билет”) на Тракийска куполна гробница, Средновековна крепост и Атракцион с. Мезек:


- за ученици, студенти и посетители над 60 годишна възраст

2.50лв.- възрастни

4.00 лв.- за две беседи на български език

8.00лв.- за двебеседи на чужд език

16.00лв.
8.

/нова Решение №626/31.07.2013г./ Услуги в Атракцион с. Мезек:


- Обличане на костюми и снимки (без статив и светкавица) със собствен фотоапарат

3.00 лв. на турист- Обличане на костюми и предоставяне на снимки с ретро фотоапарат

5.00 лв. на турист- Пейнтбол – предпазна екипировка, оръжия и 100 бр. топчета -


10.00 лв. на турист- Стрелба – 5 стрели


5.00 лв. на турист.
9.

/изм. Р №144/29.05.2008 г. Решение №626/31.07.2013г./_/ Научни издания и рекламни материалисе продават, както следва:


- рекламни материали

50% над себестойността- научни издания

70% над себестойността/нова Решение №626/31.07.2013г./ Рекламни керамични сувенири

5.00лв./бр.
10.

Услуги предоставяни от Местно радио

/отм. Р-е №910/30.07.2014г./


Раздел VІ. Услуги, извършвани от дирекция “Местни данъци и такси”1.

Издаване на удостоверение за недължими суми към общинския бюджет:


- Обикновенна

3.00лв.

3 дни
- Бърза

10.00лв.

1 ден
Раздел VІІ Услуги, извършвани от Общинско предприятие «Благоустрояване и озеленяване»


НАИМЕНОВАНИЕ
Изм.

Решение№184/26.04.2012год.

 


Мярка за услуга


Цена без ДДС


Цени с ДДС за 1ч./1км.за 1ч.

за 1км.


За 8часаІ. Транспортни услуги

Шкода водоноска


продухване с раб. за 1 час

 


35,09


280,70


42,11


Шкода водоноска


поливане с работник за 1 час

 


26,00


208,00


31,20


Шкода водоноска


поливане без раб. за 1 час

 


21,92


175,36


26,30


Шкода водоноска


ангажир.време /престой/ за1ч.


6,47


51,76


7,76


Ямочистачка


за един курс лева до 5 км

 


30,86


0,00


37,03


Ямочистачка


за един курс лв.от 5 - 10 км.

 


32,11


0,00


38,53


Ямочистачка


за един курс лв.от 10 - 20 км.

 


36,19


0,00


43,43


Ямочистачка


за един курс лв.от 20 - 30 км.

 


37,12


0,00


44,54


Ямочистачка

допълн.плащ.за пробег до клиента
за един курс лв.над 30 км.

на всеки км. по 1,20


 

30,86

1,200,00

0,00
37,03

1,44Ямочистачка


ангажир.време /престой/за1 ч.
 

 


12,94


103,52


15,53


Камаз-самосвал 12 т.


общ пробег - лева/ км.

 


1,75


0,00


2,10


ГАЗ - 53 водоноска - продухване

продухване с раб. за 1 час

 


27,88


223,04


33,46


Газ - 53 водоноска


поливане с работник за 1 час

 


24,34


194,72


29,20


Газ - 53 водоноска


поливане без работник за 1 час

 


18,15


145,20


21,78


Газ - 53 водоноскаангажирано време/престой за 1час

 


6,47 

7,76ГАЗ - 53 самосвал 4 т.


общ пробег - лева/ км.

 


1,44


0,00


1,73


Мерцедес 711D - самосвал

общ пробег - лева/ км.

 


1,23


0,00


1,48


Мерцедес 208D - самосвал

общ пробег - лева/ км.

 


1,08


0,00


1,30


Мерцедес прицеп


общ пробег - лева/ км.

 


1,80


0,00


2,16


Шкода бордова без ремарке

общ пробег - лева/ км.

 


1,76


0,00


2,11


Шкода бордова с ремарке


общ пробег - лева/ км.

 


2,35


0,00


2,82


Мерцедес 711D – бус


общ пробег - лева/ км.

 


1,23


0,00


1,48


Латвия


общ пробег - лева/ км


0,82


0,00


0,98

ІІ. Строителна механизация


 

 

  

 

 

 

Багер б-с/автовиш./


за един час лева - машиносм.

 


25,51


204,08


30,61


Валяк двубандажен


за един час лева - машиносм.

 


24,44


195,52


29,33


Валяк малък


за един час лева - машиносм.

 


13,28


106,24


15,94


Валяк Г-16


за един час лева - машиносм.

 


25,39


203,12


30,47


Агрегат

 


за един час лева - машиносм.

 


23,98


191,84


28,78


Автобагер


за един час лева - машиносм.

 


33,33


266,64


40,00


Асфалтополагач


за един час лева - машиносм.

 


39,25


314,00


47,10


Валяк бомак


за един час лева - машиносм.

 


22,35


178,80


26,82


Компресор


за един час лева - машиносм.

 


13,22


105,76


15,86


Мини челен товар.


за един час лева - машиносм.

 


22,84


182,72


27,41


Автостълба с раб.


за един час лева - машиносм.

 


29,71


237,68


35,65


Мотокар

 


за един час лева - машиносм.

 


15,36


122,88


18,43


Багер Фиат


за един час лева - машиносм.

 


42,35


338,80


50,82


ІІІ. Лека механизация


 

 

  

 

 

 

Фугорезачка Хуксварназа един час лева -

машиносм.19,63


157,04


23,56


Фугорезачка Хуксварназа един линеен метър - лева

 


2,62


0,00


3,14


Мот.трион,кос.храст


за един час лева - машиносм.

 


9,66


77,28


11,59

Мотофреза


за един час лева - машиносм.

 


15,24


121,92


18,29


Фреза за дънери


за един час лева - машиносм.

 


19,08


152,64


22,90


Мот.пръск./издухв./


за един час лева - машиносм.

 


16,52


132,16


19,82


Трамбовка


за един час лева - машиносм.

 


12,42


99,36


14,90


Помпа бензинова

 


за един час лева - машиносм.

 


11,39


91,12


13,6

7

Генератор

 


за един час лева - машиносм.

 


19,63


157,04


23,56


Фугорезачка Хонда

 


за един час лева - машиносм.

 


28,53


228,24


34,24


Фугорезачка Хонда

 


за един линеен метър - лева

 


3,27


26,16


3,92
ІV. Други1.

Нощувки в общежитие за едно легло

3,50 лв
2.

Изработка на венец

15,00 лв
3.

Наеми на фургон за един месец

40,00 лв
4.

Наем на тръби от скеле на м`

0,03 лв
5.

Наем талпи на брой

0,06 лв

Раздел VІІІ. Ценоразпис на услугите в Бизнес център – Свиленград”

/ново Р-е №375/26.03.2009/
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ В БИЗНЕС ЦЕНТЪР СВИЛЕНГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЦЕНА В ЛЕВА

 

КОПИРНИ УСЛУГИ

 

А4 - ЕДНОСТРАННО

0,10

А4 -ДВУСТРАННО

0,15

А3-ЕДНОСТРАННО

0,14

А3-ДВУСТРАННО

0,25

А4 - ЕДНОСТРАННО НА ЦВЕТНА ХАРТИЯ

0,12

А4-ДВУСТРАННО НА ЦВЕТНА ХАРТИЯ

0,18

А3 - ЕДНОСТРАННО НА ЦВЕТНА ХАРТИЯ

0,18

А3-ДВУСТРАННО НА ЦВЕТНА ХАРТИЯ

0,30

 

ПОДВЪРЗВАНЕ

 

ДО 30 СТРАНИЦИ, СПИРАЛА, КОРИЦА

1,50

ДО 30 СТРАНИЦИ, СПИРАЛА, без КОРИЦА

1,00

НАД 30 СТРАНИЦИ, СПИРАЛА, КОРИЦА

3,00

НАД 30 СТРАНИЦИ, СПИРАЛА, без КОРИЦА

2,50

 

ЛАМИНИРАНЕ

 

А4

0,90

 

ПРИНТИРАНЕ

 

А4 ТЕКСТ ЧЕРНО-БЯЛО

0,15

А4 ТЕКСТ ЦВЕТНО

0,40

А4 ГРАФИКА ЧЕРНО-БЯЛО

0,40

А4 ГРАФИКА ЦВЕТНО

2,00

А4 ГРАФИКА ЦВЕТНО+ЛУКС ХАРТИЯ

2,40

ЦВЕТНИ СНИМКИ/КАРТИНКИ

2,00

 

СКАНИРАНЕ
СКАНИРАНЕ

0,20

НАБИРАНЕ НА ТЕКСТ

 

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЕДНА СТРАНИЦА

0,70

НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА ЕДНА СТР.

1,00

НАБОР НА ГРАФИКИ И ТАБЛИЦИ

0,80

ИЗРАБОТКА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ/ЗА 1 СЛАЙД/

0,20

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАМОТИ, ПОКАНИ И ДРУГИ ПОДОБНИ А4 ЗА ЕДНА СТРАНИЦА

1,50 

ЗАПИС НА ДИСКЕТА

 

С НАША ДИСКЕТА

1,00

С ДИСКЕТА НА КЛИЕНТА

0,50

 

ЗАПИС НА КОМПАКТ ДИСК

 

С НАШ ДИСК

1,50

С ДИСК НА КЛИЕНТА

1,00

 

ФАКС УСЛУГИ

 

ИЗПРАЩАНЕ ЗА СТРАНАТА

0,70+0,26 ЗА ВСЯКА СЛЕДВ.СТР.

ИЗПРАЩАНЕ ЗА ЧУЖБИНА

0,70+0,36 ЗА ВСЯКА СЛЕДВ.СТР.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКС

0,20

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

 

ИЗПРАЩАНЕ

0,30

ПОЛУЧАВАНЕ

0,20

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

ЗА ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРЕДИТИРАНЕ

1,00 на адрес

СПРАВКА ЗА АДРЕС НА ФИРМИ

1,00 НА АДРЕС ОТ СТРАНАТА

 

0,50 НА АДРЕС ОТ РЕГИОНА

ИЗГОТВЯНЕ НА CV ЕВРОПЕЙСКА ФОРМА

6,00 на чужд език и 3,00 на бълг. Език

 


ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

ПОЛЗВАНЕ НА ФЛИПЧАРТ/БЯЛА ДЪСКА

4,00 НА ЧАС

ПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ

7,00 НА ЧАС

ПРОЖЕКЦИОНЕН ЕКРАН

4,00 НА ЧАС

СЛУЖИТЕЛ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКА

2,00 НА ЧАС

NOTE BOOK + мултимедия

10,00 НА ЧАС 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
ПОПЪЛВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

1,00 НА ДОКУМЕНТ

ПОПЪЛВАНЕ НА СПРАВКИ ЗА НОИ

5,00 НА СПРАВКА

ПОПЪЛВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

10 

КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ

10,00

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ЕС

10,00

КОНСУЛТАЦИИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

50,00

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ЕС

20,00 

ДРУГИ
СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ

20,00

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 10.00

- /нова Р-е №564/26.11.2009г. /Набавяне на документи за кандидатстване по европейски проекти – на територията на общината:

- ОбА Свиленград (скица на недвижим имот, скица на недвижим имот с указан начин на застрояване, виза за проектиране, разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство но съществуващи сгради и помещения към тях, удостоверение за идентичност на имотите, удостоверения за ползване, мотивирано предписание за изработване на ПУП/ПРЗ, ПР, ПЗ, РУП, комплексен проект, разглеждане на ПУП от ОЕСУТ, оценяване и одобряване на инвестиционен проект на квадратен метър РЗП, удостоверение за ползване, удостоверение за липса на задължения от НАП -Хасково, В и К район Свиленград (съгласуване на скица и работен проект), ЕВН България - КЕЦ Свиленград (съгласуване на скица и работен проект), РС„ПБЗН" - гр. Свиленград (съгласуване на скица и работен проект), Общинска служба по земеделие - гр.Свиленград (съгласуване и изваждане на необходимите документи)

/В сумата на услугите не се включва таксата за издаване на документи./


-15 лв.

- /нова Р-е №564/26.11.2009г. / Набавяне на документи за кандидатстване по европейски проекти – извън територията на общината:

- ( от РИОСВ, РИОКОЗ, В и К, КАТ, Фонд „РПИ" ( съгласуване и изваждане на необходимите документи) - гр.Хасково) /В сумата на услугите не се включва таксата за издаване на документи./


- 50 лв.

Приложение №3 към чл.17, ал.1/изм. Р-е №386/18.12.2012 год./О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

ВХ.№…………/…………г.ДО КМЕТА НА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я

От...............................................................................................................................................

/ посочват се наименованието на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/

ЕГН / ЛЧН или осигурителен номер за чужд гражданин /ЕИК...................................................

Адрес:.......................................................................................................................................

Данъчен адрес:........................................................................................................................

Чрез..........................................................................................................................................

/посочва се лично , бащино и фамилно име на представителя или пълномощника /

ЕГН / ЛЧН или осигурителен номер за чужд гражданин /..........................................................

ГОСПОДИН КМЕТ,

В качеството си на задължено лице по чл.16 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги заявявам искането си, дължимата такса за битови отпадъци произтичащи от недвижим имот,находящ се в гр. / с /........................................., ул..................................№, с партиден № ................................. да бъде определена при условията на чл.17, ал.1 и 2 и чл.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за което

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е

Битовите отпадъци от горепосочения имот ще се изхвърлят в ..................броя контейнер с обем 1000 литра, които ще се използват през ......................год., съобразно обявената от общината честота за извозването на битовите отпадъци.

ЗАЯВИТЕЛ -ДЕКЛАРАТОР :……………..

/подпис и печат/

Приложение №4/изм. Р-е №386/18.12.2012 год./

ВХ.№……………..………./…………..….……….г.
ДО КМЕТА НА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАДКаталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница