О б щ и н а с в и л е н г р а д н а р е д б а №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги наредба е приета с Решение


ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ 1.1 От…………………………………………………………………………………………………...…страница6/6
Дата30.07.2018
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ1.1 От…………………………………………………………………………………………………...…


/посочват се наименованието на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/БУЛСТАТ…………………..…………….
Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………….…..

1.2 От…………………………………………………………………………………………………...…


/посочват се наименованието на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/БУЛСТАТ…………………..…………….
Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………….…..

1.3 От…………………………………………………………………………………………………...…


/посочват се наименованието на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/БУЛСТАТ…………………..…………….
Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………….…..

1.4 От…………………………………………………………………………………………………...…


/посочват се наименованието на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/БУЛСТАТ…………………..…………….

1.5 От…………………………………………………………………………………………………...…


/посочват се наименованието на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/БУЛСТАТ…………………..…………….
Адрес за кореспонденция:…………..…………………………………………………………………….…..

Чрез………………………………………………………………………………………….………..

/посочва се лично , бащино и фамилно име на представителя или пълномощника/


ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин………………………………………………

ГОСПОДИН КМЕТ,
В качеството си на задължено лице по чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги заявявам искането си, да бъда освободен от заплащане на такса за битови отпадъци произтичащи от недвижим имот , находящ се в гр./с…………………………………… улица………………………..……………..№…………………

партиден №……………………………...при условията на чл.17 , ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за което


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Горепосоченият имот не е деклариран като основно жилище.

2. Горепосоченият имот няма да се ползва през цялата …………..година.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс, регламентиращ документно престъпление .
ЗАЯВИТЕЛ-ДЕКЛАРАТОР:1.…………………..

2……………………

3……………………

4………………….. .

5……………………

Приложение №5
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Вх. №............................/........................год.


ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 117

от Закона за местните данъци и такси

1.От.....................................................................................................................................................

/собствено,бащино и фамилно име на лицето;наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/.........................................................................................

БУЛСТАТ ......................................................

постоянен адрес/седалище ..............................................................................................................

л.к. № ......................................изд. на............................................,от..............................................

чрез ....................................................................................................................................................

/собствено,бащино и фамилно име на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/......................................................................................... постоянен адрес:...........................................................................................................................................................

л.к.№.....................................изд.на...........................................,от............................................................пълномощно№........................,заверено на …….………………....от.......................................................

/нотариус/

2.Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче порода: ..................................................................., придобито на................................................................

/дата на придобиване/


3.Декларирам,че е налице следното основание за освобождаване на собственика на кучето от такса съгл. чл.51/2/ от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград :

 • кучето е собственост на лице с намалена работоспособност от 75 до 100% - моля посочете ЕГН на лицето,№ и дата на издаване на решението и срока на инвалидността/ от......до.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 • служебно куче в организациите на бюджетна издръжка;

 • куче,използвано за опитни цели;

 • куче,използвано от Българския червен кръст;

 • кастрирано куче – моля представете удостоверение от ветеринарно медицинска служба за кастрация на кучето ......................................................................................................................................………..

 • ловно куче

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и на чл.313 от НК

Дата :.............................. Декларатор:.......................................
Приложение № 6 / ново Решение №704/18.12.2013г./

Размер на такса за битови отпадъци за 2014 год.


 1. Таксата за битови отпадъци дължима от лицата по чл.64 от ЗМДТ се определя в промили върху основата по чл.20 – за имоти на физически лица и по чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия по смисъла на &.1 т.1 от ПР към ЗМДТ по населени места, както следва:
Наименование на населеното място

Събиране и транспортиране на битови отпадъци в промили

/чл.15 ал.1 т.2/Обезвреждане на битови отпадъци в депа

в промили

/чл.15 ал.1 т.3/Поддържане чистота на населените места за обществено ползване в промили

/чл.15 ал.1 т.4/Общо

в промили

І. Жилищни имоти на

граждани и предприятия
1.гр.Свиленград

1,34

1,08

0,33

2,75

2.села

Първа група

1,71

1,46

0,33

3,50

-Кап.Андреево

-Мезек

-Момково

-Сладун

-Сива река

-Левка

-Студена

-Младиново

-Райкова могила

-Мустрак

-Генералово

-Димитровче

-Пъстрогор
Втора група

1,59

1,08

0,33

3,00

-Варник

-Дервишка могила

-Чернодъб

-Равна гора

-Костур

-Щит

-Пашово

-Михалич

-Маточина

-Лисово


ІІ. Нежилищни имоти на граждани и предприятия
1.гр.Свиленград

6,00

3,00

1,00

10

2.села

Първа група

6,00

3,00

1,00

10

-Кап.Андреево

-Мезек

-Момково

-Сладун

-Сива река

-Левка

-Студена

-Младиново

-Райкова могила

-Мустрак

-Генералово

-Димитровче

-Пъстрогор
Втора група

6,00

3,00

1,00

10

-Варник

-Дервишка могила

-Чернодъб

-Равна гора

-Костур

-Щит

-Пашово

-Михалич

-Маточина

-Лисово 1. Когато таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци съгласно чл.67, ал.1 от ЗМДТ и чл.17 и 18 от Наредба №10 за ОАМТЦУ на Община Свиленград:

А/ За 1 бр. контейнер за битов отпадък с обем 1100 литра

-гр.Свиленград таксата е в размер на 900 лв. + 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, от която:

 • За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други инсталации за обезвреждането им - 540 лв.

 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 360 лв.

 • За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване- 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия .

-села в общината - 780 лв. + 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане на чистота, от която :

 • За осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, както за събирането и транспортирането им до депата или други инсталации за обезвреждането им - 468 лв.

 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 312 лв.

 • За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване- 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия.

Б/ За 1 бр. кофа с обем 110/120 литра

-гр.Свиленград таксата е в размер на 300 лв. + 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, от която:

 • За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други инсталации за обезвреждането им - 180 лв.

 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 120 лв.

 • За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване- 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия .

-села в общината - 300 лв. + 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане на чистота, от която :

 • За осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, както за събирането и транспортирането им до депата или други инсталации за обезвреждането им - 180 лв.

 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 120 лв.

 • За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване- 1 промил върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на физически лица и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия 1. Такса за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците за районите, в които няма организирано събиране и извозване на битови отпадъци:

- за обекти на територията на общината – 3 промила;

- за обекти, намиращи се в района на ГКПП Капитан Андреево - 4 промила.

Приложение №7 към чл.17, ал.1/ изм.Решение №386/18.12.2012г./


О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

ВХ.№……………..…/…………г.ДО КМЕТА НА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я

От......................................................................................................................................

/ посочват се наименованието на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/

ЕГН / ЛЧН или осигурителен номер за чужд гражданин /ЕИК...........................................

Адрес:.................................................................................................................................

Данъчен адрес:.................................................................................................................

Чрез...................................................................................................................................

/посочва се лично , бащино и фамилно име на представителя или пълномощника /

ЕГН / ЛЧН или осигурителен номер за чужд гражданин /..................................................

ГОСПОДИН КМЕТ,

В качеството си на задължено лице по чл.16 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги заявявам искането си дължимата такса за битови отпадъци произтичащи от недвижим имот, находящ се в гр./с ........................................., ул..................................№, с партиден № ................................. да бъде определена при условията на чл.17, ал.1 и 2 и чл.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за което

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е

Битовите отпадъци от горепосочения имот ще се изхвърлят в ..................броя кофа с обем 110/120 литра, които ще се използват през ......................год., съобразно обявената от общината честота за извозването на битовите отпадъци.

ЗАЯВИТЕЛ -ДЕКЛАРАТОР :……………..

/подпис и печат/


Георги Еленков:

Председател на

Общински съвет- Свиленград

Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница