О б щ и н а в а р н а г о д и ш н а п р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2012 г. Годишната програмастраница1/7
Дата21.01.2018
Размер1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

О Б Щ И Н А В А Р Н А

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2012 г.

Годишната програма на Община Варна за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети изведени в приетата с Решение № ................ по протокол № ........ на Общински съвет - Варна „Стратегия за управление на общинската собственост” за срока на мандат 2011 - 2015 година.
ПРОГРАМАТА СЪДЪРЖА

І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

ІІ. Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия.


 1. Имоти - общинска собственост, предвидени за отдаване под наем

  1. Нежилищни имоти - частна общинска собственост;

  2. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за предоставяне под наем земеделски земи;

 2. Имоти - частна общинска собственост предвидени за продажба или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС.

  1. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;

  2. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна;

  3. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по чл.35, ал.3 от ЗОС;

  4. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с жилищни имоти общинска собственост;

  5. Имоти, предвидени за включване в проекти по програми на Европейския съюз

 3. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права

  1. Учредяване право на строеж;

  2. Учредяване на възмездно право на ползване;

  3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване

 4. Имоти - общинска собственост, предвидени за предоставяне на концесия.

ІІІ. Имоти, които Община Варна ще придобие в собственост и способите за придобиването им.

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2012 г. може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

Основната задача на Община Варна е да управлява и да се разпорежда с имоти - общинска собственост – законосъобразно, в интерес на варненци и с грижата на добър стопанин. Това управление ще доведе до хармонично развитие на Морската столица и превръщането й в привлекателен за живот и инвестиции европейски град, с подобрена градска среда, който да отговори на предизвикателствата за достигане на европейските стандарти.

В този смисъл, основни приоритети на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост са:І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост:

Очаквани приходиВид процедура

Очаквани приходи в лева

1.

Продажба на имоти - общинска собственост, съгласно чл.35, ал.1 от ЗОС

1 500 000

2.

Продажба на имоти - частна общинска собственост, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС

220 000

3.

Прекратяване на съсобственост, съгласно чл.36, ал.1 от ЗОС

510 000

4.

Продажба на жилища - общинска собственост, съгласно чл.47 от ЗОС

1 700 000

5.

Отстъпено право на строеж, съгласно чл.37 от ЗОС

1 000 000

6.

Учредяване възмездно право на ползване, съгласно чл.39 от ЗОС

20 000

7.

Предоставяне на имоти - общинска собственост под наем, съгласно чл.14, ал.2 от ЗОС

300 000

8.

Учредяване на концесия, съгласно Закона за концесиите

1 500 000

9.

Приватизация

1 500 000

10.

Учредяване право на прокарване на съоръжения от техническата инфраструктура, съгласно чл. 193 от ЗУТ

120 000


Необходими разходиВид процедура

Необходими разходи в лева

1.

Отчуждаване на имоти за изграждане на нови трасета на градската инфраструктура

5 088 550

2.

Разработване на подробни устройствени планове (ПУП – ПРЗ) за имоти – общинска собственост

200 000

3.

Ремонти на жилища - общинска собственост

100 000

4.

Съставяне на технически паспорти на сгради общинска собственост (2012 - 2014 год.)

2 000 000

5.

Разходи за заплащане подобрения, направени от ползватели върху имоти - общинска собственост, съгласно § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ

60 000

6.

Разходи за процедури по ЗКИР

10 000

7.

Други разходи свързани с дейността на дирекция „Общинска собственост”, във връзка с реализацията на ГП

200 000ІІ. Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия.

 1. Имоти - общинска собственост, предвидени за отдаване под наем:

  1. Нежилищни – имоти частна общинска собственост:

 • бюфет в ОУ„Алеко Константинов”, ЖК„Владислав Варненчик”;

 • бюфет в СОУ „Гео Милев”, ЖК”Младост”;

 • бюфет в СОУ „Елин Пелин”, ул.„Тодор Влайков”;

 • бюфет в ОУ”Ангел Кънчев”, ул. „Роза”;

 • зъболекарски кабинет в ОУ „Алеко Константинов” и ОУ „Марин Дринов”;

 • зъболекарски кабинет в МГ”Д-р Петър Берон” и ОУ „Захари Стоянов” – ЖК”Чайка”;

 • зъболекарски кабинет в СОУ „Пейо Яворов” , ЖК„Владислав Варненчик”;

 • ул. „Преслав” № 53 – съсобствен имот;

 • ул. „Цар Симеон І” № 3 - магазин;

 • обекти (павилиони) в Търговски комплекс „Орехче”, Търговски комплекс „Панелче”, търговски комплекс на ул. „Хризантема”, Търговски комплекс ЖК„Владислав Варненчик”;

 • общински недвижими имоти находящи се в гр. Варна, ул.“Андрей Сахаров” № 1, кв.27, 26-ти подрайон, УПИ ІV-8,9,10 „За стари гробища” , представляващи магазин № 1, 2, 3 и 4;

 • общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.„Христо Ботев” № 18, вх.5, ет.13, представляващ – ателие.  1. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за предоставяне под наем за земеделско ползване

Община Варна е собственик на имоти, находящи се в селищни образования, местности, вилни зони и др. Терените не са предвидени за застрояване, но близостта им до града е предпоставка за предоставянето им за ползване за земеделски нужди.

Отдаването ми под наем ще се осъществи чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Търг или конкурс ще бъде обявен за всеки отделен имот само след проявен интерес и подадено заявление от заинтересовани лица. Условията за търга или конкурса и начина на ползване на земята ще бъдат конкретизирани в тръжните/конкурсните документи. За целта се разработва програма - презентация, която ще бъде публикувана на сайта на Община Варна – www.varna.bg

За всеки един незастроен имот - частна общинска собственост, предвиден за отдаване под наем за земеделски нужди, се изготвя индивидуален слайд с информация за местоположение, площ, граници и годишна базисна цена, изчислена съгласно чл.6 и чл.7 от „Методиката за определяне на стартова базисна наемна цена, изчислена съгласно публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”.

АОС №

Адрес на имота

Площ

кв.м.5939/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3268

7605933/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3253

4325932/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.1571

10 8745969/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3040

7 6925972/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3201

3335971/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3195

1 1635935/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3228

2855938/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3261

4265940/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3277

4395880/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.48

4955832/2009

СО”Боровец-север” ПИ 2605

9705948/2009

СО”Боровец-север” ПИ 840

840,705942/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3298

6585935/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3226

5785986/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.1221

6205978/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.1229

3695976/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3169

5295975/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3187

3165974/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3188

5275973/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3182

6945979/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.1234

7915980/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3109

4885981/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3113

2 4355982/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3127

8785984/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3155

2945985/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3157

4735970/2009

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3193

6625802

СО”Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3704

3 8975297

с.Каменар, м.„Кайряк”, ПИ 032055, ЕКАТТЕ 35701

67 4215296

с.Каменар, м.„Кайряк”, ПИ 032036, ЕКАТТЕ 35701

10 1055287

с.Каменар, м.„Костадин Йолу”, ПИ 00134, ЕКАТТЕ 35701

3 5345290

с.Каменар, м.„Кара агач”, ПИ 000145, ЕКАТТЕ 35701

20 1455707

СО”Сълзица” ПИ № 55

5795585

СО”Сълзица” ПИ № 393

389,415914

СО”Сълзица” ПИ № 695

154,185915

СО”Сълзица” ПИ № 696

195,715916

СО”Сълзица” ПИ № 697

1225917

СО”Сълзица” ПИ № 698

1505918

СО”Сълзица” ПИ № 699

65,735919

СО”Сълзица” ПИ № 700

97,484989

СО”Сълзица” ПИ № 222

1 0395537

СО”Сълзица” ПИ № 816

6975314

СО”Ментеше” ПИ № 1338

3895361

СО”Ментеше” ПИ № 1265

2885220

СО”Ментеше” ПИ № 1288

1 0805219

СО”Ментеше” ПИ № 1282

9495218

СО”Ментеше” ПИ № 1146

1 2075215

СО”Ментеше” ПИ № 1035

1 9655224

СО”Ментеше” ПИ № 1307

6325216

СО”Ментеше” ПИ № 1221

5295842

СО”Ментеше” ПИ № 1268

15555362

СО”Ментеше” ПИ № 1284

3065247

СО”Ментеше” ПИ № 1400

6205246

СО”Ментеше” ПИ № 1401

8515265

СО”Ментеше” ПИ № 1134

2 7195242

СО”Ментеше” ПИ № 1328

1 1112436

с.Тополи, м.”Ачмите”, масив 27, имот 21

10 8095827

м.”Планова” ПИ 969

8175728

м.”Летище” имот № 5030624

1 3475749

КК ”Чайка” ПИ 10135.2471.122

9875311

ЖК ”Изгрев” ПИ 3231

9625563

с.Константиново, СО”Крушова нива”

ПИ 393


8445824

с.Константиново, СО”Черешова градина” ПИ 257

4975802/2009

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3704

3 8975743/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3024

1 2125760/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3031

3 6975782/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3029

3 8975794/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3034

1 8355848/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3030

3 3706183/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.2340

7646184/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.5480

8426185/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3017

2 4206177/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.1588

6006188/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3319

7646214/2010

СО”Зеленика” ПИ 10135.5403.318

1 2056215/2010

СО”Зеленика” ПИ 10135.5403.3638

1 0786243/2010

СО”Зеленика” ПИ 10135.5403.3518

3216212/2010

СО”Боровец – север” ПИ 2486

2 549,686211/2010

СО”Боровец – север” ПИ 2492

7606210/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3033

8 5276209/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3037

6 1466222/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.994

6646208/2010

СО”Боровец – юг” ПИ 10135.5403.3028

28 256
 1. Каталог: op zop
  op zop -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013
  op zop -> Възложител: Община Варна
  op zop -> Закон за устройство на територията, обн. Дв, бр. 1/02. 01. 2001г. Наредба №8 от 28. 07. 1999 г за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места в сила от 14. 09. 1999г
  op zop -> Възложител: Община Варна
  op zop -> Възложител: Община Варна
  op zop -> Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница