О б щ и н а в е л и к о т ъ р н о в о заповедстраница2/3
Дата31.03.2018
Размер495.37 Kb.
1   2   3

Предложеното техническо решение също не може да обоснове по- краткия срок, защото комисията е констатирала противоречия между изложението на обяснителната записка и представения график с обосновката. В обяснителната записка се твърди, че на всеки бряг ще действат по четири резача, а в графика те са по два резача. В линейния календарен график липсват задължителни за изпълнението дейности, а видно от обяснителната записка участника не предвижда отцеждане на наносните отложения, а директно натоварва същите, което несъответства на предварително обявените условия на обществената поръчка и на технологията на изпълнение. Комисията не приема предложено техническо решение, което предвижда работа на лицата без между седмични почивки. Констатациите на комисията се потвърждават от посоченото в обосновката, че графикът за изпълнение на поръчката е разработен на база едносменен режим при непрекъснат цикъл. Сочи се в обосновката, че бригадите по левия и десния бряг имат на разположение техническо оборудване, позволяващо самостоятелна, независима от другата бригада дейност, затова работели едновременно. В същото време по- горе комисията установила, че:


механизирано почистване на храсти с изкоренител” ще бъде извършвана с челен товарач от Христо Любомиров Стефанов, както следва:

- участък 2 десен бряг-4 и 5 ден

- участък 2 ляв бряг- 6 и 7 ден

- участък 3 десен бряг- 8, 9, 10 ден

- участък 3 ляв бряг- 11 и 12 ден
В този смисъл не е налице напълно самостоятелност, такава, че да обоснове предложения кратък срок за изпълнение. А и е видно, че в случая не е налице едновременност. Изчисленията на участника за 6760 човеко часове не могат да се приемат за коректни поради мотивите по- горе. В допълнение комисията е установила, че не може да приеме като верни изчисленията на участника на стр. 3 от обосновката, защото:лицето Тихомир Петков – багерист е разпределен в графика, че на 21 ден ще работи осем часа по дейност 17, от участък 2, десен бряг. А именно осем часа ще работи по дейност: „изкоп с багер на транспорт за разваляне на свързваща дига и натоварване на самосвал. Същото лице на същия ден е предвидено в графика да работи също осем часа по дейност 2, от участък 2, корито на река, а именно: извършване на масов изкоп от коритото на реката за оформяне на дъното с багер на транспорт при две утежнени условия коренова система и подвода. От така представената информация излиза, че лицето ще работи общо 16 часа. /осем часа за дейност 17 от участък 2, десен бряг и осем часа по дейност 2, от участък 2, корито на река. Така определените часове /16 часа/ са включени общите човекочасове посочени в линейния календарен график, представен с обосновката- 6760. Всички тези обстоятелства правят полученото число 6760 неправилно, защото няма как това лице да работи 16 часа и да прави изкоп извършване на масов изкоп от коритото на реката за оформяне на дъното с багер на транспорт при две утежнени условия коренова система и подвода през нощта. Това не е нито технологично издържано, нито законосъобразно.

12. На следващо място диаграмата на работната ръка не отговаря на линейния календарен график. Диаграмата на работната ръка не отчита правилно общия брой работници на календарен ден, защото не се отчита, че по дейности, извършвани в този ден има лица, които се повтарят. Например участника е броял едни и същи лица по няколко пъти за да достигне до цифрата 33, представляваща общ брой за работниците в 21 календарен ден, а в действителност те са много по малко. Участника не е отчел че Мирослав Томов, Досю Досев, Тихомир Петков и Мирослав Спасов, И. Петров и М. Ангелов работят по различни дейности на 21 ден, и ги е преброил всяко едно от лицата по повече от един път като повече от едно лице. Тази грешка е направена и за други дни, което прави диаграмата абсолютно невярна и некореспондираща с линейния календарен график. Получения резултат за „Средно списъчния брой работници 37” също е неверен, защото участникът е броял едни и същи лица по няколко пъти, като различни лица, като не е взел предвид, че посочените лица се повтарят при изпълнението на различни дейности в един и същ календарен ден.

13. На следващо място в представения линеен календарен график с обосновката за участък №2 подобект „Корито река”, дейност 1 „Изсичане и изкореняване на храсти дървета до 10 см. и всички свързани с това работи” участника посочва ще се извършва от „Резачи Н. Славеев, К Йорданов, общи работници: А. Алиев, А. Мюмюнов, и Я. Кабаалиев. В колона „персонал” в линейния календарен график участникът посочва 5 лица. В колона „бр. работници” участникът посочва 7 лица, макар, че и от „колона механизация” и от колона „персонал” е видно, че участникът предвижда организация на 5 лица. След това участникът посочва 112 човекочаса за два дни, образувани на база 7 човека, а не 5. От всичко гореизложено се установява, че поради описаните по – горе несъответствия полученото число 6760/общо човеко часове/ в линейния календарен график, представен с обосновката е невярно. Съответно и е невярна диаграмата на работната ръка и числото посочено като „общ брой работници за 23 календарни дни”.

За възложителя е от значение конкретното техническо решение на участника - технология и организация на изпълнението на обществената поръчка, от които да е видно, че оферираният срок за изпълнение на обекта е реално изпълним. В тази връзка, комисията много детайлно анализира обосновката на участника с приложения линеен календарен график и установи множество пропуски и несъответствия. По отношение на посочените от участника системи за управление ISO сами по себе си последните не аргументират изключително краткия срок, предложен от участника. На следващо място останалите двама участника са представили в плик № 1 сертификати ISO. Избиране на доставчици с най- ниски цени не обосновава изключително краткия срок за изпълнение, който се предлага от участника. Ангажимент на всеки участник е да осигури материалите, необходими му за изпълнение, както и да осигури изправна и безопасна за работа механизация най- малко за да осигури безопасни и здравословни условия на труд. Целта на изискването на писмена обосновка от участник е чрез нея той да докаже и гарантира на възложителя, че предложенията му - в случая за срок на изпълнение е реален, съществуват обективни фактори за неговото формиране и са взети предвид всички обстоятелства във връзка с изпълнението. Комисията установи несъответствия на предложените линейни календарни графици /график представен с офертата и представения с обосновката/ с предварително обявените условия. Също така при анализа на представения линеен график с обосновката комисията установи несъответствието му с диаграмата на работната ръка, както и че сочените на стр. 3 в обосновката стойности са неверни. Изключително краткия срок за изпълнение не е доказан и обективно обоснован с предложеното техническо решение по писмената обосновка на участника, тъй като дейности посочени в обяснителната записка не са посочени при определяне на срока в линейния календарен график и са налице противоречия между обяснителната записка и представения линеен график с обосновката що се отнася до брой персонал, организиран за изпълнението. На следващо място организацията на труда е в противоречие с приложимата правна уредба за работно време и осигуряване на междуседмична почивка. Наличието на опит в изграждането на подобни обекти, наличие на висококвалифициран персонал и техника са критерии за подбор, на които отговарят всички участници. Удостоверения за добро изпълнение са били предмет на обсъждане от комисията при оценката с критериите за подбор и те имат характер на доказателства за квалификация и опит на участника при изпълнение на подобни обекти, но не са обективни обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. /Решение № 1580 от 4.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 14662/2012 г., IV о., докладчик председателят Диана Гърбатова/. По отношение на представеното обстоятелство за спазване на безопасни условия на труд, комисията смята, че това е задължение на участника в качеството му на работодател, а не е обстоятелство от обективен характер. Приетия непрекъснат цикъл на работа и едносменен режим, съгласно представения с обосновката график води до това, че определени лица работят по 10, дори 16 дни без междуседмична почивка, което не може да бъде прието като законосъобразно техническо решение за организация на работа. Икономичността при изпълнение на поръчката може да обоснове по- ниска цена за изпълнение. Работа със съвременни машини, в добро експлоатационно състояние е обстоятелство което касае годността на участника и критериите за подбор.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница