О б я в а до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от ЗаконДата29.09.2017
Размер82.6 Kb.
О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), гр. София, като Възложител


съобщава

на заинтересованите лица и общественост, за свое инвестиционно предложение (ИП) за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма””.
За основния обект – трасето на АМ „Струма” е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в рамките на която е проведена процедура по оценка за съвместимост (ОС), приключила с влязло в сила Решение по ОВОС № 1-1/2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите.

През 2008 г. е извършена промяна на трасето в участък „Благоевград – Крупник” от км 354+000 до км 380+000. За избраният вариант „висока” нивелета е издадено Решение № 28-ПР/2009 г. Трасето на магистралата в променения участък от км 359+000 до км 380+000 е в обхвата на Лот 3.1.

Трасето по идеен проект за Лот 3.1 на АМ „Струма” и описаното с Решението по ОВОС № 1-1/2008 г. трасе се различават в определени участъци. Една част от промените в трасето са в резултат от изпълнение на условия и мерки в решението по ОВОС, а друга част са резултат от допълнителни проучвания по време на проектирането.

Подобекти като реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, площадки за депониране на излишни земни маси, площадки за временно съхраняване на земни маси и строителни отпадъци, строителни площадки при вход и изход на тунели, вкл. самата технология на строителството, окончателно определени пътни възли, контролен център, не са били предмет на процедурата по ОВОС през 2007 г. и на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС през 2009 г.Описание на проектното решение съгласно идеен проект за Лот 3.1:

Началото на участъка е в края на строящия се в момента Лот 2 след пътния възел, като идейният проект на Лот 3.1 е обвързан с последната приета проектна разработка на Лот 2. Вариантът минава в близост до р. Струма и в участъка от км 360+00 до км 363+500, тангира с концесията за добив на инертен материал „Бистрица“ ООД, без да я засяга.


В участъкът от км 363+500 до км 366+000 трасето върви западно от река Струма, като е изнесено над гробището на с. Мощанец, пресича последователно река Струма, съществуващия път І-1, ж.п. линията София-Кулата, и навлиза с тунел „Железница” от км 366+746.32 до км 368+758.677 (лява тръба) и от км 366+780.321 до км 368+762.674 (дясна тръба). След тунела продължава западно над съществуващия път І-1, пресича две сухи реки, първата непосредствено след тунела на км 369+800 и втората на км 370+500 - река Градевска, на км 373+597 навлиза при град Симитли от км 373+600 до км 374+500. След напускането на града при км 375+727 пресича река Струма.
Трасето на АМ“Струма“ пресича следните пътища от Републиканската пътна мрежа:

 • км 373+860 – път ІІ-19 Симитли-Градево-Разлог-Банско-Добринище-Гоце Делчев-Границата;

 • км 361+010 - път ІІІ-1006 Благоевград Покровник Падеж-Границата Македония.

Трасето на АМ“Струма“ пресича следните пътища от Общинската пътна мрежа:

 • км 361+820 - път BLG 2068 / Път ІІІ-1006 /Благоевград-Покровник/-Мощанец/;

 • км 366+550 - път BLG 1071 / Път І-1 Благоевград-Симитли/ Границата общ, /Благоевград-Симитли/-Симитли-Черниче/І-1/.

В участъка до пътния възел Крупник - Черниче магистралата максимално следва трасето на съществуващия път, като го запазва. В участъците, където не е възможно запазването на съществуващия път, то той е изнесен на подходящи места.

Габаритът на АМ Струма Лот 3.1 е Г29, с проектната скорост от 120 км/ч.

Тунел „Железница“ е проектиран с две тръби с възможност за авариен изход във втората тръба на тунела през напречните проходи. Тунелът се намира в зоната на планински район и се предлага за еднопосочен трафик с максимална скорост 120 км/ч.

Предвидени са транспортни връзки при тунел „Железница”:


 • Вход - пътен Възел „Благоевград юг“ ще обслужва извеждането на движението при евентуални аварии или спирания на тунела на „Железница“;

 • Изход - при км 370+110 е проектирана пътна връзка, която ще обслужва движението на магистралата при аварийни ситуации или ремонти на тунел „Железница“. Страна юг тук е и в близост до пътен възел „Симитли“ на АМ“Струма“.

В идейния проект са включени 27 бр. големи съоръжения, като мостове, надлези и подлези, селскостопански подлези и др.

Трасето на Лот 3.1 на АМ „Струма” засяга 51 бр. съоръжения от инфраструктура на други ведомства, като напоителни тръбопроводи, газопроводи, водопроводи, канализационни колектори, електропроводи, кабели, диги и др. В участъците на пресичането с автомагистралата засегнатата инфраструктура на другите ведомства ще бъде реконструирана или изместена.

За целите на временното и постоянното депониране на земни и скални маси при строителството са проучени Депа 2 и 3, които се намират се в землището на град Симитли. Имотите са общинска частна собственост.

Пътните възли в обхвата на Лот 3.1 на АМ „Струма“ са:Пътен възел „Благоевград юг” представлява тип „Диамант“ с две кръгови кръстовища, на долно ниво с кръг се осъществява връзката с магистралата, пресича се река Струма и на път І-1 (Е 79) също се реализира кръгово кръстовище.

Пътен възел „Симитли” :

Отделянето на второкласния път ІІ-19 /Симитли-Градево-Разлог-Банско-Добринище Гоце Делчев-Границата/ е при км 373+860 на АМ“Струма“ .

В настоящият момент там е трасето на съществуващия път Е79 І-1, който се отделя с пътен възел тип „Полудетелина“. В обхвата на съществуващия път има двустранно застрояване, допълнително община Симитли има и действащо инвестиционно намерение за спортен комплекс от западната страна на същата връзка. С цел нормално функциониране на магистралата, съществуващия път Е79 и уличната мрежа на град Симитли, пътният възел е разработен като два отделни възела – пътен възел, обслужващ Автомагистрала „Струма“ и пътен възел, обслужващ път Е79 и град Симитли - първият е при км 371+560, а вторият при км 373+860.


 • Пътен възел „Симитли” на АМ “Струма“:

Поради сложното местоположение на град Симитли, съществуващия път и новото проектно трасе на АМ "Струма", пътният възел е извън град Симитли. Пътният възел е изместен на около 2300 м от съществуващия възел. Типът на новия възел е „Тромпет”, като движението към път ІІ-19 Банско, Гоце Делчев се изнася към съществуващия път Е79 с кръгово кръстовище, което преразпределя движението както от магистралата за посоки Симитли-Кулата и София-Симитли, така и по път Е79 , както и за нова връзка през река Струма за град Симитли.

 • Пътен възел „Симитли” на път Е79:

Пътният възел няма директни и индиректни връзки към АМ”Струма“, той е разположен в град Симитли и обслужва движението по Е79 и улиците на града. В този участък магистралата използва следата на съществуващия път на Е79. Направено е изместване на съществуващия път от км 373+300 преди Градевска река, като пътят е изнесен източно от магистралата, пресича път ІІ-19 при включването на пътната връзка за стадиона на град Симитли. Възелът е разположен в обхвата на съществуващия възел, като пресичането се осъществява от второкласния път на второ ниво с едно кръгово кръстовище източно от страната на магистралата. При проектното решение е съобразено да не се засяга бъдещия проект за стадион на град Симитли с осигурена връзка към него и да не се навлиза в СОЗ 1 на ПС /питеен сондаж/ на града.

В непосредствена близост до пътен възел при км 377+700 около пътен възел „Черниче –Крупник“ на площ от приблизително 46 декара е предвиден Центърът за наблюдение, управление и поддръжка на магистралата. Независимо че местоположението на центъра за управление се намира в обхвата на Лот 3.2, изграждането му е предвидено да се реализира към Лот 3.1, като ще се направи временна връзка към съществуващия път Е79.

Предвиденият срок за изпълнение на проектиране и строителство на Лот 3.1 на АМ „Струма” (подучастък с дължина от около 12 км от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+460 до км 376+000) е 1280 дни.

Предвидената продължителност на строителството на тунел „Железница“ е около 24 месецаМестоположение:

Обхватът на трасето засяга землищата на 8 населени места, попадащи в границите на община Благоевград и община Симитли: землище с. Зелен Дол ЕКАТТЕ 30702 – община Благоевград; землище с. Покровник ЕКАТТЕ 57159 - община Благоевград; землище с. Мощанец ЕКАТТЕ 49179 - община Благоевград; землище с. Градево ЕКАТТЕ 17405 – община Симитли; землище с. Железница ЕКАТТЕ 29146 - община Симитли; землище гр. Симитли ЕКАТТЕ 66460 - община Симитли; землище с. Крупник ЕКАТТЕ 40052 - община Симитли; землище с. Церово ЕКАТТЕ 78464 - община Благоевград.

В близост до обхвата на пътя в Лот 3.1, на разстояние до 270 м, се намират следните жилищни територии на населени места и единични жилищни терени:


 • от км 360+700 до км 361+200 – с. Покровник от изток на 90 м;

 • при км 361+700 – завод (през северната част на площадката му);

 • от км 361+750 до км 362+000 – няколко жилищни сгради на 70 м;

 • при км 364+500 - единична жилищна сграда на около 250 м,

 • при км 365+600 – единична жилищна сграда на 120 м;

 • и км 365+800 – единична жилищна сграда на 95 м;

 • при км 368+840 (изход на тунел „Железница”) – необитаеми къщи от „Джелевска махала“ от изток, на около 100 м;

 • при км 368+900 - единична жилищна сграда на 35 м, от изток;

 • при км 369+300 - единична сграда на 70 м, от изток;

 • при км 370+000 – с. Железница, от изток на около 200 м;

 • при км 374+000 – гр. Симитли на 20 м, от запад (откъм кв. Ораново);

 • при км 374+300 – единична сграда на 10 м, от запад;

 • преди км 375+000 – жилищни сгради, гр. Симитли, на около 120 м, от запад.

За тези участъци в проекта са предвидени шумозащити (екрани - стени), като точните параметри на съоръженията ще бъдат определени на следващия етап на проектиране.

По трасето на Лот 3.1 като част от Лот 3 на АМ „Струма” са проведени предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти, за изграждането на АМ „Струма”. Установено е наличие на 5 археологически обекта в обхвата на сервитута или в близост до трасето на Лот 3.1.

Трасето на Лот 3.1 от АМ „Струма” не засяга пряко и не е в близост до граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Тунел „Железница” е разположен изцяло под защитена зона „Орановски пролом – Лешко” BG 0001022 по Директива 92/43/ЕИО за запазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна. Северният портал на тунела не засяга площи от защитената зона на повърхността. Частично засягане на площи на повърхността, които попадат в защитената зона, има само при южния портал на тунела и около 100 м от обслужващия път на южен портал на тунел „Железница”.

По време на строително-ремонтните дейности ще се използват инертни материали (пясък, трошен камък, чакъл), асфалтобетон, бетонови разтвори от лицензирани бази, кариери, бетонови възли, които ще се посочат от строителя, който ще бъде избран след тръжна процедура.

По време на строителството на пътното платно ще бъдат ползвани определени водни количества, главно при изграждане на насипите за изкуствено уплътняване на строителната почва и през сухи периоди за ограничаване запрашаването при движението на строителната и транспортна техника. По време на експлоатацията ползването на вода е основно за питейно-битово водоснабдяване на новопроектираните обслужващи магистралата обекти и противопожарно водоснабдяване на тунелите.

По време на строителство основно ще се генерират характерни за изкопните и строителните дейности отпадъци, а именно: изкопани земни и скални почви при изпълнение на изкопи; изкопан неподходящ за насип материал от изкоп; инертни строителни материали; асфалтови смеси; смесени строителни отпадъци; метални отпадъци; дървесен материал, както и смесени битови отпадъци от дейността на работниците.

Предвид характера на терена, където се предвижда извършване на строителните дейности, се очакват големи количества изкопни земни и скални маси. Част от тези маси може да бъдат оползотворени при строителството, но голямата част от тях ще бъде наложително да бъдат депонирани. Към момента са проучени няколко площадки за целия Лот 3 на АМ „Струма”, на които е възможно да бъдат депонирани излишните скални маси. За Лот 3.1 са проучени Депа 2 и 3, които се намират в землището на гр. Симитли.

За третирането на строителните отпадъци ще бъде възложено изготвянето на План за управление на строителните отпадъци като част от инвестиционния проект.

Замърсяване на повърхностни водни тела може да се очаква в района на пресичането им чрез мостове, водостоци и т.н. Като цяло опасност има само по отношение на замърсяване на водите с неразтворени вещества при строителни дейности по бреговете на водния обект или при изграждане на опори на съоръженията вътре в речното корито.

По време на експлоатацията на пътното платно е предвидено отвеждане на атмосферните води извън пътните платна. Тези води се насочват чрез улеи, окопи, канавки, дренажи, изпарителни басейни и др. към местната хидрографска система.Лице за контакти: Ваня Златева, директор дирекция „ПИП“, тел.: 02/42 43 932, е-mail: v.zlateva@ncsip.bg

Писмени становища и мнения се приемат в НКСИП, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9, е-mail: office@ncsip.bg; в МОСВ, гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 22, както и в съответната община или кметство на населено място.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница