О б я в а за откриване на процедура за определяне на изпълнителстраница1/10
Дата24.03.2017
Размер1.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
По проект Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., .

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

(наименование на бенефициента)

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин” № 16-20,

адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):

гр.София, ул. „Алабин” № 16-20 тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com

лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц,

(трите имена на лицето за контакт)

на длъжност: Административен сътрудник, тел.: 987 29 60

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – „открит избор” с обект:

(вид на процедурата)

Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника”

(обект на процедурата)

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. www.az.government.bg- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;- (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти/Заявления се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин” 16-20 ет. 1 ст. № 110 до 17.00 ч. на 28.03.2013 г.

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт


Официално наименование: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Адрес: ул. „Алабин” 16-20


Град: София

Пощенски код: 1301


Държава: България

За контакти:

Лице/а за контакт: Екатерина Белитц

Телефон: 02 987 29 60

Електронна поща: kate@bia-bg.com


Факс: 02 987 26 04

Интернет адрес/и (когато е приложимо) www.bia-bg.com; www.competencemap.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на:

x Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.IПояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

x Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІОферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:

x Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и


 търговско дружество

х юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):
обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

 социална закрила

 отдих, култура и религия

 образование

търговска дейност

x друго (моля, уточнете): Представителна организация на работодатели на национално равнище


РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


ІІ.1) Описание


ІІ.1.1) Обект на процедурата: Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника, по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г, сключен между Агенция по заетостта и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)


(а) Строителство


(б) Доставки Х


(в) Услуги


 Изграждане

Проектиране и изпълнение

 Рехабилитация, реконструкция

 Строително-монтажни работи
х Покупка

 Лизинг


 Покупка на изплащане

 Наем за машини и оборудване

Комбинация от изброените

 Други (моля, пояснете)
Категория услуга:№ 
(вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, съгласно чл.47, т.4 от ПМС № 55 от 2007 г.)

Място на изпълнение на строителството:

________________________

________________________
код NUTS:     


Място на изпълнение на доставка:

______________________

______________________
код NUTS: BG211


Място на изпълнение на услугата:
____________________

____________________


код NUTS:     

ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата:

Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с цели на проекта: обща цел: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво; специфични цели: 1) анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти; 2) изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда; 3) Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила; 4) Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство и повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.
ІІ.1.4) Обособени позиции: да  не х

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):


само за една обособена позиция
за една или повече обособени позицииза всички обособени позиции

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница