О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултетастраница2/3
Дата23.07.2016
Размер435.11 Kb.
1   2   3

3.1.4. Учебни практики

Учебните практики протичат по утвърден ежегоден график, в необходимия обем и на необходимото ниво. Естеството и основната цел на тези практики предполагат те да бъдат провеждани в условия, гарантиращи в максимална степен тяхната ефективност. В продължение на десетки години, подобни условия са създадени на територията на учебно-спортните бази на УАСГ в близост до с.Веринско и курорта Семково.

За целта се полагат усилия за подобряване на условията за живот и работа на територията на тези бази. За разлика от УСБ “Семково”, условията в УСБ “Веринско” са по-неблагоприятни, независимо от усилията на ръководството на факултета и Университета. Проблемно е използването на столовата и кухненското оборудване на УСБ “Веринско”. Независимо от това, че през изтеклия период бяха положени усилия за провеждането на текущ ремонт и обновяване на оборудването в база “Веринско” това са временни мерки, тъй като базата се нуждае от основен ремонт. Разглеждат се възможностите за използване на други бази, но тяхното териториално разположение и оборудване не са така подходящи, както тези на “Семково” и “Веринско”. Трябва да се отбележи, че в базата на Семково основен проблем остава изграждането на нов водопровод, ремонт на канализацията и битова топла вода.

Използването на базите на други университети е силно затруднено, както по финансови и най-вече по организационни причини и изисква разтегляне на графика за практиките, което затруднява както осигуряването на преподавателския състав поради силното съкращаване на сроковете за ползване на полагаемия се годишен отпуск, а така също и организацията на работата на Геодезическия склад. Всяко едно бъдещо управленско решение по този въпрос трябва да бъде подчинено на убеждението, че основни приоритети са както условията за качеството на учебния процес, но наред с това и осигуряването на нормални битови условия за хранене и почивка като на студентите, а така също и на преподавателския състав.

През 2013 година бяха положени усилия за осигуряването на ремонта и поддръжката на техниката към Геодезическия склад. През изтеклия период бяха извършвани само текущи ремонти. По инициатива на зам. декана доц. Павел Павлов беше проучена възможността батериите на станциите на фирмата Leica да бъдат заменени с универсални такива, които са значително по-ефтини от оригиналните. Поради късно получена информация за дефектирали станции три от тях не можаха да бъдат ремонтирани преди началото на летните практики. Наличието на тотални станции, закупени с търга в края на предходната година позволи да се осигурят достатъчен брой станции за провеждането на практиките със студентите от Геодезическия факултет и от други факултети на УАСГ. Необходимостта да се следи регулярно за състоянието на техниката в склада поставя въпроса да се определи отговорник за склада от преподавателския състав, който да следи регулярно за текущото състояние на техниката и да инициира организирането на своевременен ремонт. Понастоящем е сформирана комисия, която да установи състоянието на техниката и на принадлежностите като се направи предложение за бракуване и унищожаване на негодната за употреба техника и принадлежности, тъй като мястото в склада е ограничено.

В това отношение трябва да се отбележи, че извършването на спешни ремонти не винаги е най-подходящата форма, тъй като за да се спазят изискванията на закона за обществените поръчки трябва да се осигурят няколко оферти, което не винаги е възможно особено като се има в предвид, че фирмите, които доставят и поддържат тази техника са специализирани за работа с определени производители, а Геодезическият факултет е осигурен с разнообразна техника. Подходяща форма би било организирането на абонаментна поддръжка, която ще подобри възможностите за по-експедитивна текуща поддръжка и ремонт при по-малки повреди, а съдействието на специализирани фирми да се търси само в случаите на сериозни повреди, които изискват доставката на специализирани резервни части от производителя. Трябва да се търсят и ще се търсят разнообразни форми както за спонсориране и ползване на планови средства на Университета, както и предоставянето на техника от други организации.

Оптимизирането на провеждането на практиките, касаещо тяхното икономическо и техническо обезпечаване, място на провеждане и съдържание е един постоянен процес.

По предложение от другите факултети някои от практиките са трансформирани в упражнения. По този начин ще се намали натоварването на преподавателите от Факултета с провеждането на практики в другите факултети.


3.1.5. Международна научно-преподавателска дейност

В това отношение един от основните приоритети от мандатната програма е Разширяване на международното сътрудничество и двустранен обмен на преподаватели и студенти по линия на Еразъм, както и предприемане на действия за включване и в други образователни програми

Участие в програми за обмен на преподаватели - 1 бр.

Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова - е посетила Университета в Гент - Белгия в рамките на Проект Еразмус/ Обмен на преподаватели; София - Будапеща, Унгария, София - Бърно, Чешка република, София-Гент, Белгия, София-Лисабон, Португалия.

Организиране на студентски обмен по линия на програмата ERASMUS - 11 студенти

През летния семестър на 2012-2013 учебна година в обмена са участвали 4 студенти от факултета:

Адриан Антонов Кирилов и Йорданка Златкова Калайджиева - Университет Гент - Белгия

Кристиян Пламенов Панайотов - ТУ Мадрид - Испания

Камелия Драгомирова Кунева - ТУ Виена - Австрия

За зимния семестър на 2013-2014 учебна година в обмена са участвали 7 студента:

Калоян Огнянов Василев и Цвета Венелинова Петкова - Университет Гент - Белгия;

Паулина Любенова Рачева и Атанас Янков Бояров - ТУ Прага, Чешка република;

Илиян АсеновХаджиев - Университет Масарик, Чешка република;

Симана Йорданова Михайлова - ТУ Виена, Австрия.

Студентският обмен представлява полезна форма за повишаване на знанията на студентите и разширяване на научно-изследователския обмен с учебните заведения, с които имаме договор за обмен. Студентите от 5 курс, които посещават чуждите университети разработват дипломни работи в приемащия университет, след което ги дооформят под ръководството на наши преподаватели и ги защитават пред комисия от преподаватели на ГФ на УАСГ. Ръководството на факултета полага усилия, за да успеят студентите, посетили чужди университети да положат успешно изпитите си, за да могат да се подготвят в срок за дипломна защита. При необходимост се прибягва до обучение по индивидуален учебен план по пропуснатите дисциплини.

През този период нашия Университет са посетили следните чуждестранни преподаватели:

- проф. доктор хонорис кауза на УАСГ - Милан Конечни от Университета Масарик, Чешка република, който изнесе лекции и ръководеше занятия на студенти по картографски дисциплини.

- проф. д-р Димос Пантазис от Техническия университет в Атина, който през м. ноември 2013 г. изнесе лекции по Картография и ГИС пред студентите от специализацията по Картография.

През периода в Геодезическия факултет пристигнаха 3 студенти от Вилнюския университет по приложно инженерство, Литва, които изучаваха дисциплини в областта на геодезията, фотограметрията и картографията под ръководството на преподаватели от факултета.

В преиода от 29 април до 12 май 2013 г. доцент Екатерина Михайлова бе командирована в Технически Университет в Кемниц, Германия. По време на нейния престой е изнесен доклад пред катедрата по “Геометрия”, към Технически Университет в Кемниц, на тема “Обобщено хомогенни пространства” и са осъществени срещи с други преподаватели.

По отношение на международната научно-преподавателска дейност и обмен са постигнати определени успехи, но като препоръка за бъдещата работа е разширяването на броя области на научно-преподавателски и студентски обмен във всички области на научните специалности, по които се води обучение във факултета.
3.1.6. Подготовка на докторанти и специализанти

Важен аспект на преподавателската дейност е подготовката на докторанти в различните форми на обучение. Това е фактор, който съдейства както за разширяване на научната дейност на катедрата, а така също и средство за подготовка на кадри, които да осигуряват бъдещата дейност на катедрите към факултета.

Към Геодезическия факултет се обучават следните докторанти в редовна форма на обучение:

катедра

обучавани

зачислени

отчислени

защитили

Висша геодезия

4

1

1

1

Геодезия и геоинформатика

4

2

1

1 в процедура за защита

Приложна геодезия

1

1Фотограметрия и картография

6

2

2

1

Земеустройство и аграрно развитие

1

Докторантите на самостоятелна подготовка са важна форма за повишване на научната подготовка на кадрите в катедрите, което е предпоставка за тяхното по-нататъшно израстване. По катедри те са разпределени както следва:
катедра

обучавани

зачислени

Отчислени

защитили

Висша геодезия

1
1

1 в процедура за защита

Геодезия и геоинформатика

1
1

1

Фотограметрия и картография

2

2

1

1

Земеустройство и аграрно развитие

1

Успешно приключи процесът на обучение на инж. Александар Ванчо Постоловски, чуждестранен гражданин на самостоятелна подготовка, който защити успешно докторската си дисертация през месец декември 2013 година в рамките на една година от неговото зачисляване. Процедурните проблеми при неговото обучение се дължаха на факта, че обучението в самостоятелна форма на обучение е предвидено за преподаватели от български учебни заведения. Неговите документи бяха представени в съответствие с изискванията за български граждани, което не пречеше той да бъде предложен за зачисляване към катедра "Висша геодезия" от Факултетния съвет, но неговото зачисляване със заповед на Ректора можеше да стане само след представяне на документите, изисквани от закона за зачисляване на чуждестранни докторанти. Поради тези причини някои от изискванията към процеса на обучение бяха приемани от Академичния съвет на УАСГ, след като неговото зачисляване беше вече утвърдено от Факултетния съвет на ГФ, което забави оформянето на неговите документи.

Към катедра “Фотограметрия и картография” се обучава един докторант чужденец Имер Кука, по научната специалност “Картография (вкл. тематично географско картографиране)" под ръководството на проф. Теменужка Бандрова, който успешно отчете работата си през първата година от своята подготовка.

Трябва да се отбележи, че обучението на докторанти-чужденци повишава авторитета на УАСГ и в частност на Геодезическия факултет, но това не трябва да става за сметка на занижени изисквания по отношение на подготовката на докторанти-чужденци, тъй като това би навредило на авторитета на УАСГ като център за подготовка на кадри на високо съвременно професионално ниво.


3.1.7.Дейност на лабораториите

Катедра “Геодезия и геоинформатика”

Катедра “Геодезия и геоинформатика” провежда основна част от упражненията си в две лаборатории – по Геодезия и по Кадастър и ГИС. През отчетния период трябва да се отбележи:


 • От лятото на 2012 год. техническите средства (тотални станции, компютри в лабораториите) са достатъчни за качествено провеждане на упражнения на подгрупи.

 • През периода на практиката по Геодезия всяка група студенти от Транспортния факултет ползваха съвременната техника – тотални станции и нивелири;

 • Необходими са компютри в кабинетите на преподавателите.

Към катедра “Фотограметрия и картография” има две лаборатории: • Лаборатория по Фотограметрия, с ръководител гл. ас. инж. Нели Здравчева, в която се провежда основно учебната практика по Фотограметрия и ДМ;

 • Лаборатория по Картография, с ръководител проф. д-р инж. Теменужка Бандрова

Лабораторията по ГИС (която беше съвместна с Хидротехническия факултет), чийто ръководител беше гл. ас. Николай Найденов, премина под управлението на изчислителния център и ще се обслужва от негови служители. Тя ще се ползва за обезпечаване на учебния процес на Хидротехническия, Геодезическия и Транспортния факултет. В бъдеще ще се разбере доколко тази организация на работата в нея ще повиши ефективността на нейното използване.

Извършено е инсталиране и конфигуриране на мрежа в Лабораторията по Фотограметрия и ДМ. Това ще позволи работа на компютрите в мрежа и поддръжка на мрежови лицензи за продуктите, ползвани в лабораторията.


3.1.8.Материално-техническа база

През настоящия отчетен период имаше известни резултати във връзка с осигуряването на нова техника за факултета.

Основен приоритет в мандатната програма е Перманентно обновяване на материалнотехническата база и специализираното програмно осигуряване.

Независимо от известното ограничение на наличните средства бяха осъществени част от заявките. Общото решение за целия Университет беше да се осигури техника за компютърните лаборатории. Заявките за компютърна и офис техника за отделни катедри и канцеларии не бяха удовлетворени, въпреки че особено в канцелариите се ползва стара техника, която е морално остаряла и физически амортизирана. Независимо от това, че беше получено съгласие за доставката на няколко броя мултифукционални устройства това не можа да се реализира. Осъществена беше заявката на компютри за изчислителната лаборатория. За лаборатория 407 бяха доставени 20 броя нови компютри, а в лаборатория 408 бяха инсталирани 4 броя компютри. В тази зала се ползват и компютри, получени миналата година под формата на дарение. На новите компютърни системи, които са с удовлетворителни параметри бяха инсталирани продуктите на Autidesk - AutoCAD, Raster Design и Civil Design. Това беше извършено под ръководството и с участието на гл.ас. Иван Кунчев, което позволи тяхното бързо въвеждане в учебния процес, за което изказвам похвала на гл.ас. инж. Иван Кунчев.

Бяха извършвани текущи ремонти на кабинети и лаборатории както и доставката на канцеларско оборудване. Извършването на основни ремонти изисква тяхното предварително заявяване, което е извършено в рамките на заявката за техника, оборудване и ремонти от края на 2013 година.

Една възможна форма за осигуряването на техника беше използването на научно-изследователските теми, но те могат да се използват основно за осигуряването на специализирана техника и софтуер, а не на такива с общо предназначение. Успешно беше завършена темата "портативна многофункционална хидрографска система с радиоуправляем носител", в резултат на което беше разработена и експериментирана една модерна система за хидрографски изследвания. От представители на катедрата беше разработен оригинален софтуер, който да се използва за работа със системата.

Завърши процедурата по доставката на два броя GPS приемника заедно с окомплектовката към тях и обработващ софтуер. Въпреки че, промяната в процедурите за провеждането на обществени поръчки, което позволи закупуване на апаратурата в пряко договаряне, то по настояване на деканското ръководството беше извършено официално обявяване на поръчката на сайта на УАСГ. За целта представителите в комисията, избрани от Факултетния съвет - гл.ас. Иван Кунчев и гл.ас. Юри Цановски изготвиха условията за процедурата, със съдействието на ръководителя на катедра "Висша геодезия" проф. Славейко Господинов. Този процес позволи в процедурата да участват по-голям брой фирми и в резултат на това да се избере най-подходящата за целите на обучението. Бяха избрани две фирми с най-високи параметри, от които бяха поискани допълнителни уточнения. Поради малките разлики в техническите параметри беше предложено Факултетният съвет на Геодезическия факултет да изрази своето становище. В процеса на обсъждане надделя мнението да се закупи системата, класирана на първо място от комисията, която беше с по-висока устойчивост на удари и падане. Въпреки известно забавяне при известяването на фирмата доставчик за датата на евентуалната доставка и респективно на авансовото плащане, то в средата на лятото на 2013г. Мнението, че обявяването на процедурата на сайта е довело до забавяне не е основателно, тъй като в последствие се получи много по-голямо закъснение, дължащо се на други организационни причини. Отсъствието на такава техника създаде определени затруднения при провеждането на занятията с използването на GPS по дисциплината ГНСС със студентите от специалност "Геодезия", задочно и редовно обучение. Това наложи сключването на договор за наем на еквивалентна система, с която да се проведат упражненията. Наложи се разместване на времето за провеждането на практически занятия със студентите задочници. След сключването на договор с фирмата доставчик ръководството на катедрата успя да осигури използването на такава техника от други организации, тъй като към този момент техниката все още не беше доставена от фирмата, спечелила процедурата.

Независимо от безспорните успехи по отношение на обновяването на техниката трябва да се препоръча по-широкото използване на разработването на научно-изследователски теми като средство за осигуряване на специализирана техника и програмно осигуряване за целите на учебната и научно-изследователската дейност на факултета.

Независимо от положените усилията на деканското ръководство за поддръжка на наличната материално-техническа база и обогатяване на наличната материалната база на факултета, ръководството е твърдо убедено в необходимостта усилията в това направление да продължат с по-голяма настойчивост.

3.2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Научно-изследователската работа във факултета е организирана в няколко основни направления: • Разработка на научно-изследователски теми

 • Участие с доклади в научни конференции и симпозиуми

 • публикуване на научни статии в специализирани издания у нас и в чужбина

 • Участие в консултантски екипи и експертизи

Приоритетна задача от мандатната програма в това направление е Разширяване на участието в университетски, национални и международни проекти.

От преподаватели на факултета беше приключено разработването на следните две двугодишни теми по научния план на Университета: • “Изследване на съвременни активни разломи чрез геодезически методи” с ръководител гл. ас. Ивайло Радев и участници гл.ас. Мая Илиева, ас. Тамара Илиева и ас. Костадин Николов;

 • “Портативна мултифункционална хидрографска система с радиоуправляем носител” с ръководител доц. Тодор Костадинов и участници проф. Пеньо Пенев и гл.ас. Иван Янков и други.

Разработен е проект “Топологични и геометрични свойства и техни приложения в архитектурното проектиране”, Договор на ЦНИП - УАСГ 149/2013 г., ръководител доц. Екатерина Михайлова. Този проект е съвместен с катедра „Математика”, като в разработката участва и студентка специалност „Архитектура”, както и Академик Митрофан Чобан от Молдовската Академия на Науките.

Към факултета се разработи и тема за подпомагане на докторанти: ръководител доц. Маргарита Мондешка и участник инж. Мария Сотирова.

Участие на преподаватели от факултета в международни научно изследователски разработки:

катедра "Фотограметрия и картография" –

Трима преподаватели от картографското направление участват в международния проект 2013-2015 EU Erasmus Lifelong Learning Programme, Geographic Information: Need to Know (GI-N2K): towards a more demand-driven geospatial workforce education / training system, member of P11, http://www.gi-n2k.eu/

Двама преподаватели от катедрата участват в проекта "Електронни Форми за Обучение в Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ" - Проект  2013 - 2014, BG051PO001-4.3.04-022 . Project 2013 - 2014, BG051PO001-4.3.04-022 "Electronic Education in Civil Engineering, Architecture and Geodesy".

Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова е участник в следните два преподавателски проекта:

- Проект Еразмус 2005 - 2013 / Обмен на преподаватели; София - Будапеща, Унгария, София - Бърно, Чешка република, София-Гент, Белгия, София-Лисабон, Португалия (45 учебни часа)

- Проекта Инолек (2005, 2007, 2011, 2013); Национален проект на Чешката република; Лектор проф. Бандрова (20 учебни часа)
катедра Земеустройство и аграрно развитие – 4 проекта.

Участие в консултантски екипи и експертизи:

катедра “Земеустройство и аграрно развитие”

доц. Маргарита Мондешка – 1 проект Мондешка М., Доклад за ОВОСС на газопровод НАБУКО на територията на Р България от km 0 до km 415. раздел "Земи и почви".;

катедра “Висша геодезия”

двама преподаватели са експерти към АГКК

катедра “Геодезия и геоинформатика”

- проект “Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване” – изпълнение на задачи по Дейност 3 “Създаване на Регистър на географските наименования” и Дейност 4 “Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни”, в които участва почти целия колектив на катедра “Геодезия и геоинформатика”.

Трябва да се отбележи, че основна сфера, където са реализирани успехи се явява участието на преподаватели в Университетски програми и проекти. Необходиммо е да се направи всичко възможно за разширяването на участието в международни проекти. Положителни са резултатите в областта на работата по международни проекти, постигнати от преподаватели в катедра "Фотограметрия и картография".

Увеличава се броят на преподавателите, участвували през отчетния период в работата на различни научни форуми у нас и в чужбина. В това отношение се полагат усилия за осигуряване на средства за участие в тези мероприятия, независимо от ограниченията обусловени от приетите правила за финансиране на такива участия, породени от световната финансова криза. Това създава проблем при участието в престижни международни научни форми, където и таксата правоучастие е много висока, поради което се налага и участие със собствени средства. Една възможност в това отношение е участието в научно-изследователски теми по линията на които могат да се предвидят средства и за такива участия. Но трябва да се има в предвид, че такива участия трябва да са обвързани с тематиката на разработваната тема. Една добра възможност е ползването за такива цели на теми за подпомагане на докторанти, където средствата се предвиждат за закупуване на техника и материали и участия в научни прояви.

Участието на преподаватели от факултета в други мероприятия и публикации в наши и чуждестранни списания:
катедра

Доклади на конференции у нас

Доклади на международни конференции

Публикации в наши списания

Публикации в чуждестранни списания

Висша геодезия

2

2Геодезия и геоинформатика

11

2Приложна геодезия

4


Фотограметрия и картография

1

11

3

3

Земеустройство и аграрно развитие

4

3

1
Дескриптивна геометрия и ИСГ
5

1

1

Особено активни в това отношение са проф.Теменужка Бандрова, доц. Милена Мотева, доц. Екатерина Михайлова.

Независимо от безспорното активизиране на тези дейности трябва да продължат усилията за мотивирането най-вече на младите колеги за участието в научни прояви. Тази необходимост се налага най-вече от изискванията на Закона за развитие на академичния състав, който ограничава срока на трудовите договори на назначените асистенти и на главните асистенти в заварено положение, но без докторска степен.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница