О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултетастраница3/3
Дата23.07.2016
Размер435.11 Kb.
1   2   3

3.3. КАДРОВА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

3.3.1. Кадрова политика

Основен проблем на факултета е неговото кадрово състояние. То се обуславя както от възрастовия състав на факултета така и от изискванията на закона за висшето образование. Причина за това е нарастващата възраст на част от хабилитираните преподаватели.

Основен приоритет в мандатната програма е Запазване и увеличаване на преподавателския състав с възможност за максимално бързо професионално израстване.

През отчетния период към катедра “Приложна геодезия” се е хабилитирал един преподавател – доц. д-р инж. Димитър Тонков.

Към катедра “Висша геодезия” са проведени две процедури за назначаване на асистент. Местата са заети от ас. инж. Ивайло Радев и ас. инж. Татяна Ламбева, които бяха преподаватели в катедра “Геодезия и геоинформатика”. Незвисимо от това, че преминаването на преподаватели от една в друга катедра е свързано с допълнителни усилия за усвояване на материала, преподаван в дадената катедра, то трябва да се уважава правото на всеки човек на свободен избор да бъде там където счита, че ще се развива най-добре.

Към катедрата успешно приключи конкурс за главен асистент, който беше спечелен от д-р инж. Георги Маринов, който беше назначен на обявеното място за главен асистент.

Към катедра “Геодезия и геоинформатика” бяха обявени две места за заемане на академичната длъжност асистент. На едното място беше назначена ас. инж. Калина Шилова, а процедурата за назначаване на асистент на второто място е в ход.

Към катедрата беше обявено едно място за главен асистент и конкурсът беше спечелен от гл.ас. д-р инж. Борислав Александров, дългогодишен преподавател към катедра “Висша геодезия”.

Към настоящия момент към катедрата са обявени три конкурса за доценти, като обявата за единия от тях е излязла в Държавен вестник, а другите две вече са в ход.

През настоящия период към катедра “Фотограметрия и картография” бяха назначени двама асистенти, които са докторанти на катедрата, отчислени с право на защита – ас. инж. Силвия Кацарска – Филипова и ас. инж. Силвия Маринова.

Независимо от това, че от началото на мандата бяха зачислени на самостоятелна форма на подготовка 5 главни асистенти и един асистент, то към настоящия момент само трима от тях са защитили, а един е в процедура за защита. Трябва да се има в предвид, че дори и при успешно полагане на изпитите в кратък срок самите процедури отнемат сравнително продължителен интервал от време. Това трябва да се отчита от колегите, които са били главни асистенти към момента на влизането в сила на ЗРАСРБ, тъй като 4 годишният период, в който те трябва да защитят дисертация за придобиването на образователна и научна степен доктор, който тече от влизането на закона в сила, за да не бъдат понижени в длъжност изтича през 2015 година.

Към настоящия момент във факултетния съвет все още няма необходимия брой хабилитирани преподаватели, а дори и след успешното приключване на процедурите към катедра “Геодезия и геоинформатика”, броят на новоназначениете доценти няма да е достатъчен за попълване на необходимата квота във Факултетния съвет. Това налага всяка от катедрите да потърси още резерви в своя състав за обявяване на конкурси за хабилитиране.Актуален проблем пред факултета е обявяването на конкурси за доценти към катедрите, където има главни асистенти с дългогодишен стаж, които имат защитена докторска дисертация и изпълняват изискваните от закона други условия за заемане на академичната длъжност доцент. В това отношение катедрените ръководства и катедрените колективи трябва да се съобразят на първо място с необходимостта факултетът да укрепи своя хабилитиран състав и да се даде възможност за научно и професионално израстване на кадрите на мястото, където те дълги години за работили за развитието на дадената катедра.

Основна роля за решаването на кадровия проблем на факултета се явява разработването на дисертационни работи от нехабилитираните преподаватели с дългогодишен преподавателски стаж, чиято защита съгласно закона за развитие на академичния състав се явява задължително условие за хабилитиране.

Важна роля в този процес играят и ръководителите на катедри и катедрените колективи, тъй като условие за хабилитиране е и натрупването на опит във воденето на лекционни курсове, което е допустимо за нехабилитирани преподаватели, които са защитили докторска дисертация.

Привлечените млади преподаватели във факултета, които са назначени на длъжност асистент също притежават необходимия капацитет от знания и професионални умения, даващи им възможност за успешна реализация в учебния процес. Те трябва също да направят необходимото за разработване на докторски дисертации във възможно най-кратки срокове. В това отношение важно значение имат и следните две групи фактори:

- постъпилите млади преподаватели трябва да гледат на работата си в университета като свое призвание и да бъдат убедени в правилността на своя избор;

- катедрените ръководства и по-опитните колеги трябва да им оказват максимално съдействие за тяхното научно развитие и освен методическа помощ да им дават възможност да разработят докторски дисертации като не ги натоварват с прекомерно голямо количество наднормени часове.

Друго направление се явява назначаването за асистенти на докторанти, които са отчислени с право на защита и имат възможност в кратък срок да се подготвят за процедури за защита и съответно след като придобият докторска степен и изтече изискваният от закона срок да участват в процедура за заемане на длъжност главен асистент.

Независимо от значителните успехи по отношение на израстването на младите преподаватели от Факултета, се наблюдават и негативни процеси - напускане асистенти от катедри "Висша геодезия", "Земеустройство и аграрно развитие"и "Фотограметрия и картография". Те се дължат на субективни фактори, на икономически причини и на изискванията на ЗРАСРБ, но играят негативна роля, тъй като на тяхно място постъпват млади асистенти, които отново трябва да се подготвят за водене на редица разнородни упражнения, които те водят в съответствие с утвърдения учебен план за дадената катедра.

Безспорен перспективен резерв за пълноценно попълване на преподавателския състав на факултета са хората, успешно защитили докторски дисертации. Броят на заявените през отчетния период докторантури е съобразен с подобни очаквания. За щастие напоследък е налице оптимистична тенденция за увеличаване на броя на желаещите да участвуват в конкурси за редовна докторантура. Тази тенденция трябва да се съхрани и активно да се развие в бъдеще.

3.3.2. Финансова политика

Геодезическият факултет не е самостоятелно юридическо лице и разпоредител на финансови средства, поради което не може да води самостоятелна финансова политика. В съответствие с финансовата политика на университета не може да се предоставят директно средства на факултета, а само под формата на целеви дарения през банкова сметка на Университета.

Независимо от това, съществуват възможности за прилагане на подходи, които да служат за целево решаване на приоритетни проблеми. През изминалия период, обект на настоящия отчет, бяха използвани преди всичко формите на подкрепа за провеждане на представителни мероприятия на факултета като: връчване на дипломи и откриване на учебната година. В тази връзка, ръководството на факултета дължи благодарност на Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и КИИП - София град.

В това направление трябва да се търсят нови форми за реализация на такова сътрудничество. Реализацията на подобни възможности продължава да бъде сред приоритетните задачи на факултетното ръководство през оставащото време до края на мандата.3.4. МЕЖДУНАРОДНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ

И през настоящия отчетен период продължиха контактите със сродни университети, факултети и институции у нас и в чужбина.

Продължи обмена на студенти с Московския държавен университет по геодезия и картография (МГУГК бивш МИИГАиК) и Санкт-Петербургския Държавен университет по архитектура и строителство. Групите на студентите за Москва и Ленинград бяха водени сответно от ас. инж. Тамара Илиева и гл. ас. д-р инж. Мая Илиева, които успешно се справиха както с ръководството на групите в Русия, така и с посрещането на руските групи у нас. Изказвам похвала на гл.ас. Мая Илиева за активната дейност и успешното представяне по време на геодезическата практика в Санкт-Петербург, в резултат на което беше получено благодарствено писмо от Санкт-Петербургското дружество по геодезия и картография (СПб ОГиК) във връзка с плодотворната работа на групата студенти от ГФ и на нейния ръководител гл.ас. д-р инж. Мая Илиева при откриването на стари стенни нивелачни репери в Санкт-Петербург. Като сериозен проблем трябва да се отчете факта, че заплащането на придружителите на групите с решение на административното и финансово ръководство беше ограничено до 200 евро, както за изнасяне на доклади на конференции, като това стана след като вече беше започнала процедурата по обмена. Въпреки усилията на Деканата да се постигне компромис поне за 2013 година, това не можа да се реализира, тъй като такава е общата финансова политика по отношение на ръководителите на студентски групи във всички факултети на УАСГ. Това поставя под сериозна заплаха по нататъшното сътрудничеството, тъй като част от транспортните разходи трябва да се поемат от ръководителите на групите. Тежкото финансово състояние на геодезическите фирми също не позволи да се получи допълнително спонсориране. За тази година ръководството на Факултета успя да осигури ръководител на групата за МИИГАиК, но за да не се прекъсват връзките за следващата година, трябва да се търсят и други източници на финансиране.

Продължава активното членство на факултета в най-престижните международни организации FIG, ISPRS, ICA. Предстои факултетът да се включи в организацията на работната седмица на FIG през м. май 2015 в София.

Сътрудничеството на факултета с Асоциацията на геодезическите фирми, Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Военно-географската служба продължава с познатата ползотворност. Благодарение на Камарата на инженерите в инвестиционно проектиране бяха осигурени специални награди на абсолвентите от специалностите на факултета. От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - София град беше отпусната специална стипендия за студент отличник с интереси в областта на проектантската дейност. Тази година тази инициатива продължи и вече се превръща в традиция.
3.5. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Ръководството на факултета продължава своята работа, водено от убеждението, че административната дейност трябва да е в унисон със съвременните тенденции в методите на управление.

Разширява се използването на Internet като средство за комуникации между представителите на деканското ръководство и ръководителите на катедри.

В страницата на факултета в сайта на Университета се поставят съобщения за актуални събития и актуална информация.

Активно съдействие на дейността на ръководството оказваха както служителките от факултетната канцелария, а така също и секретарките към катедрите от факултета. Трябва да се отбележи, че работата на една секретарка към две катедри, макар и оправдано от финансова гледна точка води до тяхното по-високо натоварване. Независимо от това те се справяха успешно с текущите задачи. Това изисква да са търсят повече методи за тяхното целево стимулиране наред с положителната оценка на тяхната работа. Проблем обаче остава липсата на сравнително добра компютърна техника, без която те трудно биха се справили със своите задачи.

Необходимо е да бъдат актуализирани правилниците за функциониране на лабораториите във факултета. В това отношение е актуализиран правилника за ползване на апаратура и за дейността на Геодезическия склад от зам. декана доц. Павел Павлов и наред с това е необходимо да се поддържа в компютърна форма информация за апаратурата, която напуска склада за по-продължително време по време на практиките, както и нейното използване от външни потребители.

Трябва да се подчертае, че цялостната организация на административната дейност във факултета е далеч от своя оптимален вариант. Приближаването й до оптималните измерения продължава да бъде сериозна задача стояща пред ръководството на факултета.
3.6. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ

Провеждани бяха регулярни срещи с представители на студентския съвет.

В това отношение може да се препоръча провеждането на регулярни срещи на ръководството на факултета със студентите, с участието и на други преподаватели от факултета, на които да се обсъждат актуалните проблеми в процеса на обучение.

Основен приорите от мандатната програма е Интегриране на студентите в процеса на обучение чрез използване на форми извън традиционните отношения преподаване-оценяване

Необходимо е да се търси разнообразие от перманентно действуващи форми за сондиране на мнението на студентите по приоритетни за факултета въпроси. Важна роля в това отношение има провеждането на анкети, свързани с качеството на преподаване. Необходимо е да се стартира и автономно студентско проучване както за протичащия учебен процес, така и за реализацията на вече дипломираните техни колеги в практиката, за което ръководството на факултета ще разчита в голяма степен на представителите на Студентския съвет.

За подобряване на работата със студентите и подобряване на тяхната подготовка за представяне на техни разработки трябва да се разнообразява както представянето на студентски разработки в процеса на учебния процес най-вече в специализациите, а така също и активизирането на дейността на студентски семинари.

Важен проблем е получаването на предварителна информация във връзка с възможностите за реализация на студентите в практиката. В тази връзка трябва да се предприемат мерки за организиране на срещи с представители на държавната администрация и на частния бизнес, което ще бъде един от приоритетите в бъдещата работа на факултетното ръководство.

В това отношение като положителен резултат е участието на студенти и докторанти в научно-изследователски проекти, което повишава нивото на тяхната теоретична и практическа подготовка. Това, което трябва да се желае в това отношение, е по-оперативното взаимодействие с представители на студентите и студентския съвет, които да представят своите виждания по отношение на методите на организация на преподаване и оценяване. В това отношение важно значение има спазването на правилния баланс между нивото на изискванията и най-вече тяхното ясно дефиниране от страна на преподавателите и от друга страна ясното съзнание от страна на студентите за необходимостта да се изпълняват регулярно и правилно поставените изисквания, а не за сметка на занижаване на критериите по отношение на спазването на изискванията към изпълнение на студентските задължения. Без осигуряване и на двете страни на учебния процес, не може да се запази авторитета на УАСГ като висше училище, което провежда обучение на международно образователно ниво.


Независимо от направеното до сега общото състояние на факултета изисква да се предприемат по-решителни действия в две основни направления: активизиране на дейността на нехабилитираните преподаватели за разработка на докторски дисертации в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав и второ да се направи необходимото от ръководството на катедрите и факултета за обявяване на конкурси за хабилитирани преподаватели там, където състоянието на кадровия състав и тяхната готовност за хабилитиране позволява това – защитена докторска дисертация, достатъчен преподавателски стаж, участие във водени лекционни курсове и научна продукция. По този начин ще се осигурят условия за израстване на преподаватели с дългогодишен стаж, за да продължи решаването на тежкия кадрови проблем на факултета. Постигнатото до момента дава надежда, че съществува възможност за решаване на тези основни проблеми, но това изисква време, за да може Геодезическият факултет да отговори на високите изисквания, стоящи пред висшите училища в сферата на образованието в национален и международен план.

София, 06.02.2014г.1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница