О т ч е т за дейността на института през 2011 гДата21.07.2016
Размер211.13 Kb.


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯО Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ПРЕЗ 2011 г.

София * февруари 2012 г.


1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

На основата на реформите, които бяха проведени в рамките на БАН и решенията от 33-то заседание на Общото събрание (ОС) на БАН във връзка с преструктурирането на БАН и преустройството на нейните специализирани научни звена (СНЗ), през изминалата година Институтът за икономически изследвания на БАН (ИИИ на БАН) задълбочи качеството на научните разработки, разшири своето присъствие в обществено-икономическото пространство, направи усилия да предложи нови идеи за управлението на икономическата наука и практика. Основно направление на дейността на ИИИ остава подготовката на високоспециализирани икономисти.

При прегледа на изпълнението на стратегическите и на оперативните цели, както и на оценката на постигнатите резултати в съответствие с мисията и приоритетите на звеното, утвърдени от ОС на БАН при структурните промени през 2010 г., както и в съответствие с прегледа на развитието на звеното и приоритетите през периода 2009 -2013 г. главна цел остава развитието на науката в полза на обществото.

От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива икономическа, финансова и бизнес среда. Във връзка с това работата на Института се концентрира към научни и научно практически разработки, които позволяват по-задълбоченото изучаване на икономическите и социални явления на България като страна членка на ЕС. Набелязват се също пътища за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната в съответствие с добрите европейски практики.

В този контекст, основните приоритети на ИИИ на БАН са предлагането на разработки, насочени към развитието на стратегическите цели и на приоритетите на икономическото развитие на България, основани на иновационната политика и на икономиката на знанието в съответствие с изискванията и стремежите за постигане на целите на Европа 2020, които са залегнали като приоритетни и за България.

Основни цели на България, върху които се конкретизират и проучванията на сътрудниците на института, са повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, подобряването на производителността на труда, на доходите, на енергийната ефективност, на инвестиционната политика, на външноикономическите отношения на България и на развитието на интеграцията на българската икономика в ЕС на секторно и на регионално равнище, на усъвършенстването на корпоративното управление. Тези приоритети съответстват с решенията на ОС на БАН от 23.03.2010 г.

Научната дейност на института е насочена към най-важните научно практически проблеми на българската икономика. Научните проекти обхващат различни аспекти на вътрешните и на външните икономически отношения на България, на състоянието на реалния сектор и на финансите. Резултатите от научните проекти се предлагат за вземането на решения от официалните компетентни държавни органи на управление и от фирмите.

През отчетната година, сътрудниците на Института работиха върху 51 проекта с научен и научно-приложен характер, финансирани от бюджета както и от международни програми, институции на ЕС и други. От тези проекти, през 2011 г. са завършени 9 научни проекта, 13 с научно-приложен характер и 9 международни проекта.

Изследователската дейност на института е съобразена също и със „Стратегическите направления и приоритети на научната политика на БАН през периода 2009-2013” и по-точно с Политика 1 - «Науката – основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания и Политика 2 - «Научен потенциал и изследователска инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство».

Завършилите научни проекти изследват широк кръг от проблеми в микро и макроикономически аспект. В съответствие с приетите от Института приоритети за развитието на изследователската дейност на Института и на основата на реалистичен подход и методология се разкриват същността и перспективите на развитие на различни сфери на икономическата и социална проблематика като реформирането на данъчната система, формирането на платежния баланс, динамиката на икономическия растеж, промените в пазара на труда, фирменото управление, ефективното енергийно потребление, финансите и инвестициите на общините и т.н..

Авторите дават оригинални и ценни изводи, които представляват принос в областта на икономическата и социална наука на България. Резултатите от проектите представляват основа за формулирането на важни препоръки, оправени към органите на държавно управление и на частния бизнес.

Институтът, в лицето на редица свои сътрудници, участва активно в международни проекти, финансирани от различни международни институции като главните от тях са Европейската Комисия, чуждестранни фондации, 7-ма РПЕК, Европейски социален фонд (ЕСФ), МОТ и други.

През 2011 г. броят на завършените международни проекти е 9. Тези проекти дават възможност за разширяване на познанията в изследваната област и за извеждането на препоръки, изведени на основата на опита и сравнението с други страни. Изследват се важни за икономиката ни въпроси като конкурентоспособност на българската икономика, оценка на финансирането от Европейския социален фонд, оценка на неравенството в сферата на труда, даването на оценка на политиките на пазара на труда. Приключилите през тази година международни проекти са насочени към детайлното анализиране, на основата на емпирични изследвания, на теорията и практиката в различни сфери от икономическата и социална практика на България като страна членка на ЕС.

Сътрудниците на института се включват в изпълнението на различни научно-приложни проекти, поръчани от Национални фондове, министерства и ведомства, национални фирми и Оперативни програми. Броят им през 2011 г. възлиза на 13 проекта. Те са посветени на предизвикателства пред трудовите пазари в ЕС, на българската диаспора в Западна Европа, на утвърждаването на стандарти за добро корпоративно управление, на конкурентоспособността на българските предприятия, на възможностите за икономически растеж и заетост, на социалното влияние на селската и градската миграция в Централна и Източна Европа, на неравенствата на трудовия пазар и други.

Включването на сътрудниците на института в научно-приложни проекти показва, че те са ценени като експерти от институциите в страната и в чужбина. Анализите и експертните становища допринасят за проучването на актуални проблеми на икономическото развитие на страната и за утвърждаването на ролята и признанието на сътрудниците на института като водещи експерти в редица области на икономическата, финансовата и на социалната наука.

През 2011 г. Институтът бе организатор и съорганизатор на 8 национални и 2 международни конференции. През изминалия период сътрудниците на ИИИ активно участват в национални и международни конференции и семинари с доклади, с изказвания. Изнесени са 41 доклада на международни конференции.

Бяха публикувани 64 статии и студии в различни национални и международни специализирани издания. Излязоха от печат 12 монографии, посветени на актуални проблеми на българската икономическа и социална наука в условията на след кризисно функциониране на икономиката. Издадени са и 8 учебни помагала. Цитиранията на произведенията на сътрудниците на института са общо 121 на брой.

Научното ръководство на докторанти е една от главните дейности на сътрудниците на ИИИ на БАН. С тази дейност са ангажирани 19 от тях. През 2011 г. в Института се обучаваха общо 27 докторанти: редовно обучение - 6; задочно обучение - 17; на самостоятелна подготовка – 4.

През годината успешно са защитили дисертационните си трудове пред Научно жури в Института за икономически изследвания за получаване на образователната и научна степен “ДОКТОР” 2-ма докторанти (българи).

Продължава сътрудничеството на Института с ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий както при обучението на бакалаври, така и на магистранти. Продължава да действа дистанционна форма на обучение. Институтът осъществява сътрудничество с Икономическия университет-Варна, с Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и със Стопанския факултет на Тракийския университет, Стара Загора.

Продължава сътрудничеството с Европейския институт за висши изследвания в областта на мениджмънта, който предоставя информация за докторантските семинари на 6 европейски асоциации.

През 2011 година ИИИ продължи договорите за мобилност по секторна програма Еразъм на ЕС.

Участието на научни сътрудници на Института в съвети и комисии на академични и административни структури, в т.ч. НАОА, продължава да бъде широко застъпено. През 2011 г. 6 от сътрудниците на института получиха академичната длъжност „професор”. Във връзка с подмладяването на кадровия състав на института бяха приети на работа 7 нови сътрудници.

Сред проектите, които са свързани с общонационални и оперативни дейности, които обслужват държавни интереси и са значими за обществото Институтът за икономически изследвания откроява три разработки с доказани постижения.

Проектът, «Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания» даде възможност на докторанти и млади учени да подобрят значително образователното си равнище, научния потенциал и възможностите за успешна защита на дисертационните трудове. Бяха осъществени научни публикации на млади учени и докторанти в академични списания в страната и в поредицата “Дискусионни материали” на ИИИ при БАН.Беше повишена академична мобилност на докторантите и младите учени, чрез осъществени пътувания в страната и в чужбина с цел участие в научни форуми и консултации с изявени учени. Бяха проведени 2 национално-представителни емпирични социологически проучвания за изследователските нужди на докторантите и младите учени. Това позволи да бъдат успешно защитени докторски дисертации и да се открият нови процедури за защита на преки бенефициенти по проекта. Проектът е представян като добра практика от Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на МОМН.

Проектът „Предизвикателства пред трудовите пазари в контекста на стратегия „Европа 2020” изследва ефектите на кризата на трудовите пазари в Европа и в България в частност. Откроява се силното понижаване на търсенето на труд и високата безработица Изследват се ефектите на кризата върху развитието на кризата трудовите пазари в Европа и в България в частност. В резултат са направени оценки за силното намаляване на търсенето на труд и високата безработица в повечето от страните членки, както и за понижаване на доходите на домакинствата и динамиката на жизнения стандарт. Направена е оценка на прилаганите активни политики на пазара на труда и изводи за тяхната временна/палеативна роля за компенсиране на негативните ефекти. Направени са препоръки за ускоряване на макроикономическите реформи за преструктуриране на заетостта към по-високо производителни дейности, както и за повишаване на ефективността от функционирането на пазара на труда чрез повишаване на гъвкавостта и мобилността на работната сила.

Проектът „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България” изследва въздействието на детерминантите на отворената среда на световната икономическа система върху макроикономическите детерминанти на българската икономика. Насочен е към разработването на мерки за нейното по-бързо възстановяване и конвергенция в рамките на ЕС. Обособени са проявленията на финансовата криза и отражението и върху реалния и финансовия сектор в България. Очертани са мерките и се дават препоръки за смекчаване на негативното въздействие на световната криза чрез използване на средствата на монетарната и фискалната политика за преориентиране на структурата на производството и износа в посока към стабилизиране на средата и осигуряване на предпоставки за догонващо икономическо развитие.2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 г.

По отношение на резултатите от научната дейност като важно и открояващо се научно постижение на ИИИ на БАН е проекта „Пазарът на труда и социалната защита през периодите на икономическо развитие на България (1990 – 2010 г.)”, научен ръководител проф. д-р Йордан Христосков.

Проектът за първи път в икономическите и социални изследвания изучава развитието на пазара на труда и социалната защита в контекста на икономическото развитие в България след 1990 г.

Постигнатите резултати обогатяват научното знание за: • взаимодействието между етапите на икономическо развитие и пазара на труда и социалната защита;

 • динамиката на основните параметри, характеризиращи трансформацията на пазара на труда, доходите, социалната защита и формирането на човешкия капитал при различните икономически условия през последните 20 години;

 • адекватността на политиките в съответните области.

По отношение на научно-приложните постижения ИИИ на БАН откроява проекта „Оценка на изпълнението на програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация за 2010 г. и оценка на финансирането на общинските инвестиции в България по линия на оперативните програми” с ръководител доц. д-р. Стефан Иванов. Изведени са показатели за мониторинг и оценка и е анализиран процесът на децентрализация на държавното управление в България през 2010 г. Оценено е изпълнението на Програмата за децентрализация и по-точно, на предвидените за изпълнение през 2010 г. мерки, а именно: напредъка на България в сравнение със средните за ЕС ключови показатели за оценка на равнището на децентрализация; процеса на децентрализация в отношенията между: държавата и регионалните власти; държавата и местните власти; общината от една страна и общинските заведения за услуги и кметствата от друга.

Резултатите от анализите са обобщени и представени като препоръки към Съвета по децентрализация към МС (вече е част от Съвета за административна реформа към МС).

Изготвен е анализ и оценка на финансовото състояние на общините за периода 2007-2010 г. Доказано е, че влошаващото се финансово състояние на общините не им позволява ефективно да се включат в изпълнението на проекти по линия на оперативните програми. Разработени са показатели и е изготвен анализ и оценка на кредитоспособността на общините. Разглеждан се механизма за подпомагане на общините при съфинансиране на инвестиционни проекти по линия на оперативните програми, който се използва от Фонд ФЛАГ. Предложени са мерки за усъвършенстване на механизма чрез включване на допълнителни критерии за достъп на общините до финансово подпомагане от фонд ФЛАГ.

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проектът, “Неравенствата в сферата на труда: Ефектите от кризата”(„Inequalities in the world of work: The effects of the crisis”) с ръководител проф. д-р Васил Цанов акцентира върху влиянието на икономическата криза върху неравенството в условията на труд в България. Направени са оценки на въздействието на икономическата криза върху условията на труд. Установено е, че икономическата криза в България оказва разнопосочни ефекти върху отделните елементи на условията на труд. От една страна, тя задълбочава неравенството в повечето условия на труд между икономическите сектори и отделните групи на пазара на труда, а от друга, секторните и групови различия намаляват по отношение на ограничен брой елементи. Неравномерното разпределение на отрицателните производствени ефекти между икономическите сектори увеличава неравенството в заетостта, безработицата, работното време и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Резултатите показват растящо неравенство сред различните категории работници в зависимост от образователното и квалификационно равнище. Установено е, че неравенството се проявява и по възрастов признак. Младите работници са по-силно засегнати, отколкото възрастните. Направена е оценка на влиянието на икономическата криза върху неравенството в заплащането на труда. Резултатите показват намаляваща диференциация на работната заплата както между публичния и частен сектор, така и между отделните икономически сектори и под отрасли. Оценява се влиянието на антикризисните мерки и на политиките на пазара на труда върху неравенството в условията на труд. Рестриктивната бюджетна политика оказва двойствен ефект върху неравенството. Наложените бюджетни ограничения в публичния сектор, от една страна намаляват неравенството в заплатите, но от друга стимулират диференциацията в заетостта, безработицата и другите трудови условия.

Проектът, „Синергия на политика и икономика на регионално ниво – предизвикателства пред българските работодателски организации” с ръководител проф. д-р. Стоян Тотев е насочен към разработването на тези и на даването на препоръки относно възможността за сближаване на плановете и в цялост на стратегиите за развитие за периода 2007-2011 г. на местната администрация, бизнес институциите и основните политически сили, по отношение на регионалната индустриална политика.

Проектът, «Оценка на политиките на пазара на труда в България в периода 2008-2011 г. с ръководител проф. д-р Искра Белева се откроява с направената систематизация на критериите за оценка на политиките на пазара на труда и на тази основа са оценени провежданите антикризисни политики в България в периода 2008-2011 година. На основата на сравнения с други страни в ЕС са направени изводи за специфичните особености на българските политики за защита и насърчаване на заетостта.4. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ:

През отчетния период дейността на Института по подготовка на специалисти се осъществяваше в следните основни насоки: • подготовка на докторанти;

 • обучение на бакалаври и магистри;

 • подготовка на специализанти;

 • подготовка за външни заявители.

През 2011 г. в Института се обучаваха общо 27 докторанти: редовно обучение - 6; задочно обучение - 17; на самостоятелна подготовка – 4.

През годината успешно са защитили дисертационните си трудове пред Научно жури в Института за икономически изследвания за получаване на образователната и научна степен “ДОКТОР” 2-ма докторанти (българи), а именно: Младен Атанасов Хаинбоазки и Нели Константинова Попова.

Отчислени са с право на защита през 2011 година са 9 докторанти.

След успешно представяне на изпитите по обявен допълнителен конкурс за прием на докторанти за учебната 2010/2011 г. в института е зачислен един докторант на задочна форма на обучение държавна поръчка по научната специалност “Финанси, парично обръщение,кредит и застраховка”. По обявения в ДВ м.август 2010 година прием на редовни и задочни докторанти държавна поръчка бяха зачислени в м.януари 2011 година двама докторанта. Един редовен по научна специалност “Народно стопанство (вкл.регионална икономика и история на народното стопанство)” и един задочно по научната специалност “ Световно стопанство и МИО”

По заявка от Института, през м.август 2011 г. БАН публикува обява за конкурс за прием на редовни и задочни докторанти, с финансиране от държавата. За обявените 8 места (4 – редовно обучение и 4 – задочно обучение) бяха подадени документи от 8 кандидати, от които успешно се представиха двама, и на които предстои зачисляване в началото на 2012 година

През годината беше проведен семинар за докторанти, по тема на дисертационно изследване, на завършен дисертационен труд а именно:

“Данъчна политика в условията на членство в Икономическия и паричен съюз на ЕС – предизвикателства и възможности за България” Докладчик: Докторант Нели Константинова Попова

 • oбучителни модули по проект “Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания” (проект по ОП „Развитие на човешки ресурси”

Обучението беше извършено по график със следните теми и лектори:


 • “Методология на научните изследвания “ – проф.д.ик.н. Росица Чобанова

 • “Икономическа антропология - Харалан Александров и Нинел Кьосева

 • “Управление на проекти и комуникации – доц.д-р Георги Шопов и доц.д-р Спартак Керемидчиев

 • “Качествени и количествени емперични проучвания в социално-икономическите изследвания - доц. д-р Андрей Нончев

 • Статистически методи в социално –икономическите изследвания - проф.д.ик.н. Валентин Гоев и доц.д-р Венелин Бошнаков

 • “Иконометрия за напреднали. Методи за оценка на модели – интерградивен анализ на променливите - доц.д-р Васил Цанов

За отбелязване е, че в обучителните модули, провеждани по проекта взеха активно участие докторанти от всички форми на обучение, млади учени от института, както и външни за института докторанти от други научни организации и висши училища. Информацията за семинарите и обучителните модули в института се публикуват както в сайта на Институт за икономически изследвания така и в сайта на съюза на учените в България. Докладите се отпечатват в “Дискусионни материали”, издание на Икономическия институт на БАН.

През 2011 година Института за икономически изследвания при БАН продължи договорите за мобилност по секторна програма Еразъм на ЕС по одобрени за три Европейски университета за докторантска и преподавателска мобилност, която продължават договорите до 2012-2013 година а именно: 1(едно) докторантско и едно преподавателско място за Университета в Лил - Франция, 2 докторантски и едно преподавателско за Университета Дортмунд – Германия, и две докторантски в университета Лайпциг.

Продължава сътрудничеството с Европейския институт за висши изследвания в областта на мениджмънта, който ни предоставя информация за докторантските семинари на 6 европейски асоциации. (Еuropean accounting association, Еuropean association for research in industrial economics, European finance association, European international business academy, European marketing academy, European academy of management, European operations management association).

Научното ръководство на докторантите в ИИ на БАН се осъществява от 22 хабилитирани научни сътрудници и преподаватели от Институт за икономически изследвания при БАН и от други институти.

През 2011 г. сътрудници на Института са обучавали студенти (бакалаври и магистри) в 14 ВУЗ. Изнесени са 4748 часа лекции и 447 часа упражнения. Обучението на студенти продължава и през учебната 2011/2012 г.

Сътрудници на Института са провели обучение на общо 113 специалисти през отчетния период по заявка на външни потребители.5. ИНОВАЦИОННА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО И АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – Институтът не осъществява стопанска дейност

6. Стопанска дейност на звеното - Институтът не осъществява стопанска дейност

7. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното

за 2011 г.

Приходите от бюджетната субсидия и собствени средства през 2011 г. възлизат на 910 944 лв. Разходите са 1 055 744 лв., от които 772 200 лв. от субсидия и 283 544 лв. от собствени средства.

Разходите имат следната структура (лв.):

Заплати и възнаграждения за персонала

в т.ч.


 • заплати и възнаграждения

 • обезщетения

Осигурителни вноски за ДОО от работодател

Здравно-осигурителни вноски от работодател

Вноски за ДЗПО

Издръжка

в т.ч.


 • материали

 • учебни и научно-изследователски

 • вода, горива, енергия

 • разходи за външни услуги

 • командировки

 • данъци

 • други

Стипендии

Придобиване на ДМА726 854

702 453


24 401

75 445


31 882

5 653


178 908

9 859


1 059

29 676


109 747

7 643


18 192

2 732


35 100

1 902


Приходите извън субсидията се формираха от абонаменти на списания “Икономическа мисъл”, списание “Икономически изследвания”, от договори с фонд “Научни изследвания” и други институции, от такси за обучение на български докторанти. От фонд “Научни изследвания “ постъпиха 45 000 лева за втори етап по договор ДИД 02/21 от 17.12.2009 г. Получихме и 142 720 лева по ОП “Развитие на човешките ресурси”, които са за успешно отчетени два междинни етапа по проекта.

От началото на годината в Института се изплащаха редовно хонорари за сп. “Икономическа мисъл”, списание “Икономически изследвания”, а също така и за изготвяне на рецензии на планови разработки, участия в научни съвети и изпитни комисии.

Разходите за издръжка се покриха от собствени средства. В § 10-15 (Материали) се включват и активи със стойност под 1000 лв., след което те се завеждат задбалансово. Разходите за външни услуги включват: телекомуникационни, обяви за конкурси, печатарски услуги за издания на Института, автореферати, софтуер, научни мероприятия, консултации за изменения на програмни продукти, ремонт на техника, ВиК, асансьорни, охранителни и други услуги. Разходите за командировки в страната и чужбина са предимно за участия на сътрудници в научни мероприятия.

Със собствени средства се платиха закупуване на дълготрайни материални активи за 1 902 лв за придобиване на компютри и хардуер.

По ОП “Развитие на човешките ресурси” се изплатиха стипендии на докторанти в размер на 67 894 лв. Бяха закупени програмни продукти на стойност 23 478 лв.8. Състояние и проблеми на звеното в издателската и информационната дейност, препоръки

Институтът издава 2 научни списания.Списание "Икономическа мисъл". Списанието публикува годишно 6 книжки, в които се отразяват актуални изследвания по широк кръг въпроси от български и чуждестранни учени. Актуалността на проблематиката и утвърденият авторитет на списанието провокират интереса на редица изследователи да предлагат материали за публикуване. От няколко години списанието разполага с резерв от статии и има възможност да предлага по-високи критерии при техния подбор. Списанието има и английски брой.

Списанието предлага рубриките “Консултации”, “Прегледи”, “Научен живот”, публикува рецензии и отзиви за български и чуждестранни книги, информира читателите за проведени научни форуми в страната и чужбина.

Списанието се реферира от JEL-EconLit, най-известната и авторитетна институция за рефериране на публикации в областта на икономическите науки в света.

Главен редактор на списанието е проф.д.ик.н. Людмил Петков, а членове на редколегията са: проф. д-р Борислав Борисов - зам. гл.редактор (УНСС), проф. д.ик.н. Бойко Атанасов (ИУ-Варна), проф. д.ик.н. Велчо Стоянов, проф. д.ик.н. Иван Георгиев (УНСС), проф. д.ик.н. Георги Кузманов, проф. д.ик.н. Камен Каменов (СА “Д.А.Ценов), проф. д.ик.н. Камен Миркович (УНСС), чл.-кор. проф. Иван Ангелов. От Икономическия институт на БАН са:, проф. д.ик.н. Гарабед Минасян, ст.н.с.ІІст. д-р Васил Цанов, ст.н.с.ІІст. д-р Веселин Минчев, проф. д.ик.н. Илия Балабанов, проф. д-р Росица Рангелова.Списание "Икономически изследвания". През 2011 г. списанието продължи да се утвърждава като международно научно списание. Списанието се реферира от JEL-EconLit, най-известната и авторитетна институция за рефериране на публикации в областта на икономическите науки в света. През 2009г. бяха получени предложения и бяха сключени договори от Elsevier и EBSCO Publishing за рефериране и включване на статиите на списанието в най-големите бази данни в света – SCOPUS и EBSCO. През 2011г. списание "Икономически изследвания" получи SJR и стана първото списание от областта на обществените науки от България, признато като международно реферирано списание с рейтинг от SCOPUS.

Статиите се публикуват на български или на английски език и се рецензират по т. нар. “double blinded” принцип, т.е. не само авторите не знаят кои са рецензентите, но и рецензентите не знаят кои са авторите.

Главен редактор на списанието е ст.н.с. д-р Митко Димитров, а членове от Института са: ст.н.с. д-р Георги Шопов, ст.н.с. д-р Искра Христова-Балканска, ст.н.с. д-р Стоян Тотев, ст.н.с. д-р Татяна Хубенова. Освен тях участват и учени от Унгария, Македония, Италия, Румъния, Гърция, САЩ, Франция, Албания, Русия, Великобритания. Външни членове на редколегията са: проф. д.ик.н. Кальо Донев-зам.-главен редактор, проф. д.ик.н. Атанас Дамянов, проф. д.ик.н. Нено Павлов, проф. д.ик.н. Николай Неновски, доц. д-р Светла Ракаджийска, проф. д.ик.н. Иван Стойков, ст.н.с.Іст. д.ик.н. Никола Вълчев, проф. д.ик.н. Илия Георгиев.

Изработена е и се актуализира постоянно WEB-страница на списание ”Икономическа мисъл” и списание ”Икономически изследвания”. Двете списания се разпостраняват чрез абонамент, изпращат се до най-големите национални и университетски библиотеки в света чрез служба „Библиотечен обмен” на БАН и се продават он-лайн чрез най-голямата виртуална библиотека за списания от Централна и Източна Европа – CEEOL.

В Информационно-статистическия отдел на Института през 2011 г. продължи периодичното съставяне и издаване на експрес-информация за новопостъпилите научни публикации в библиотеката на Института, която се представя по секции на технически носител. Работи се с последната версия на автоматизирана информационна система CDS/ISIS-микро ver. 3.07. Обработени са 1500 документа в информационния масив за 2011 г. на български, руски, английски, френски и немски език. Изготвят се ежедневно библиографски справки на сътрудници от Института, докторанти, студенти от магистърската програма и външни потребители по най-широк кръг икономически теми.

Съгласно регламентираната организация се актуализира публикуваната на WEB-страницата на института информация. Това създава условия за популяризирането на работата на института и поддържането на добрия му публичен образ в България и в целия свят.

Целият библиотечен фонд в края на 2011 г. наброява 40870 тома. Регистрираните читатели на 192, от които 29 от системата на БАН и 88 студенти. Обхватността на читателите е 85%. Среднодневно са ползвани 23 тома библиотечни материали. Обръщаемостта на фонда е 0.11 пъти. Читаемостта - 23.8. През годината са постъпили 118 тома.

За по-рационално използване на литературата в читалнята са предоставени на свободен достъп 5812 тома – целият справочен фонд на библиотеката : енциклопедии, речници, справочници, статистически годишници на България и др. страни; както и периодиката за последните няколко години. Създадена е връзка с Documentation Francaise и библиотеката получава някои техни материали.

Работим по ретроконверсията на книгите по системата Aleph 500 - по многотомни издания и серии.

9. ПУБЛИЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИИИ НА БАН ПРЕЗ 2011г.

ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ


Проведени

Присъствали медии

Зададени въпроси

ДИСКУСИИ

6

31

16

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

6

108

42

ИНТЕРВЮТА

17

17

48

Общо

29

156

106


ПРИСЪСТВИЕ В МЕДИИТЕ    
Вестници и списания

Радио и ТV

Интернет

Общо

БРОЙ МЕДИИ

19

21

72

112

БРОЙ ИНФОРМАЦИИ

75

54

380

509

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница