О т ч е т за дейността на института през 2012 гДата21.07.2016
Размер235.99 Kb.


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯО Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ПРЕЗ 2012 г.

София * февруари 2013 г.

1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегическа и оперативни) и оценки на постигнатите резултати в съответствие с мисията и приоритетите на звеното, утвърдени от ОС на БАН
На основата на реформите, които бяха проведени в рамките на БАН и решенията от 33-то заседание на Общото събрание (ОС) на БАН във връзка с преструктурирането на БАН и преустройството на нейните специализирани научни звена (СНЗ), през изминалата година ИИИ на БАН задълбочи качеството на научните разработки, разшири своето присъствие в обществено-икономическото пространство, предложи нови идеи за управлението на икономическата наука и практика. Основно направление на дейността на ИИИ остава подготовката на високоспециализирани икономисти.

Научната дейност на института е насочена към най-важните научно практически проблеми на българската икономика. Научните проекти изясняват различни аспекти на реалния сектор, на сектора на услугите, на финансите, на външните икономически отношения на България. Резултатите от научните проекти се използват при вземането на решения от официални компетентни държавни органи на управление и от фирмите.

Главната цел е предложението и анализа на работещи идеи за усъвършенстването на икономическата и социална практика във връзка с необходимостта от адаптирането на България към изискванията на ЕС за структурно усъвършенстване чрез повишаване на конкурентоспособността и производителността на труда на реалния сектор, за по-задълбочено познаване и развитие на социалната наука и практика, за разрешаването на наболелите въпроси и осъвременяването на аграрния сектор на България и за задълбочаване на интеграционните процеси на България в рамките на ЕС. Анализът на структурните преобразования в икономиката на страните-членки на ЕС е ценна основа за науката и практиката на България с цел внедряването на нови знания и умения в производството и потреблението, в управлението на фирмите и подобряването на бизнес климата в България.

Други цели на ИИИ на БАН, като национален научен център за теоретични и научно-приложни изследвания и подготовка на научни кадри в областта на икономиката са развитието на теоретични и приложни изследователски програми по договори с местни и международни организации, в които участват и представители на професионалната колегия от цялата страна, а също и водещи чуждестранни експерти.

Научните и научно-приложни разработки допринасят за интелигентна и екологично устойчива икономическа, социална, финансова и бизнес среда. Анализират се възможните насоки на пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната в съответствие с добрите европейски практики и в съответствие с приоритетите и целите на Европа 2020. Глобалната финансова и икономическа криза и нейното преодоляване е
основополагащо за политиките на ЕС. Анализирани са решаващите действия, за повишаване на нивото на съгласуваност и справяне със сложната обществено икономическа обстановка в периода след кризата в България и ЕС.
1.2. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН
Във връзка с изясняването на сложните и взаимообвързани икономически, управленски и социални проблеми на България като страна членка на ЕС, изследователската дейност на института е съобразена също и със „Стратегическите направления и приоритети на научната политика на БАН през периода 2009-2013” и по-точно с Политика 1 - «Науката – основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания и Политика 2 - «Научен потенциал и изследователска инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство».

Научните изследвания са съобразени с потребностите на българската икономическа и трудова практика, изследванията отразяват състоянието и предизвикателствата, които стоят пред българската икономика и управление във връзка с приемането на «Европа 2020».

Акцентът пада на икономически разработки, които разкриват установяването на устойчива и интелигентна икономическа и социална среда, където нарастването на благосъстоянието на държавата е функция на внедряването на иновационни методи и практики в реалния сектор при по-качествено използване на ресурсите на страната.

Доказва се, че глобалната финансова и икономическата криза нанесоха непоправими удари на икономическия модел, основаващ се на икономиката на задлъжнялостта и в частност на кредитната експанзия, затова икономическата мисъл в Европа е в процес на дълбока преоценка и в търсенето на устойчив икономически модел, базиран на здравите основи на съвременното производство и управление, на динамично развиващите се съвременни технологии. Анализите показват, че благоденствието на обществото би следвало да се корени в прилагането на иновативни политики и добри практики при по-пълноценното използване на трудовия потенциал и на ресурсите на страната.

Прилагането на целенасочен икономически и социален модел, съобразен с финансовите възможности на страната, както и провеждането на инвестиционна политика са основат на икономическата интеграция на България в ЕС и на усъвършенстването на управлението на страната в съответствие с добрите европейски практики, като се отчитат общо нестабилните перспективи за развитие не само в Европа, а и в света.

Научните разработки на сътрудниците на ИИИ на БАН са съобразени с основните приоритети на работата на ИИИ на БАН, които са по-конкретно: конкурентоспособността на националната икономика, външноикономическите отношения на България и развитието на интеграцията на българската икономика в ЕС на секторно и на регионално равнище, Икономическият и валутен съюз на ЕС, корпоративното управление и корпоративните финанси, динамиката на бизнеса и предприемачеството, организационната и фирмена култура, формирането, развитието и използването на човешкия капитал, социалната политика. Приоритетите са съгласувани с решенията на ОС на БАН и са приети без възражения от ОС на БАН.


1.3. Извършвани дейности
През отчетната година с краен срок на завършване 2012 г. бяха приключени 12 проекта от научно изследователската програма на института, като бяха постигнати следните по-съществени резултати: Проектът «Годишен доклад 2012 “Икономическо развитие и политика в България: Оценки и очаквания. Специален фокус: Конкурентоспособност на българската икономика е първият от поредицата доклади, които се разработва от сътрудници на института и ще са посветени на актуални икономически и управленски теми. Систематизирани са очакванията за икономически растеж до 2014 г. Направени са анализ на икономическата политика и оценки за развитието на реалния сектор, фискалната и банковата система, структурата на потреблението, доходите и заетостта, регионите, институционална среда и условията за правене на бизнес. Проектът «Кризата на европейските трудови пазари и политики за възстановяване дава оценки за силното намаляване на търсенето на труд и високата безработица в повечето от страните членки, както и за понижаване на доходите на домакинствата и динамиката на жизнения стандарт. В проекта «Икономически аспекти на образователните практики на страни от Европейския съюз – възможности за приложение на опита им в България се обобщават се данните и на основата на международни икономически сравнения в разглежданите европейски държави са очертани контурите на европейския образователен опит. Проектът «Структурни реформи за сближаване в икономическия и валутен съюз на ЕС» има за цел представянето на концептуална оценка на предпоставките и факторите за структурни реформи в страните от ИПС. Оценено е отражението на стагнацията в европейската интеграция и последиците от забавянето на структурните реформи в ИПС за България и останалите нови страни членки на ЕС за периода 2006-2012 г. В проекта «Съвременни тенденции в японското корпоративно управление» са формулирани реформите в Япония от 90-те години на ХХ век, които се дължат на японския модел на корпоративно управление, създаден през периода 1950-1990 г. Проектът“Продоволственият баланс на България:състояние и тенденции установява социалните (неформалните) норми на продоволствено потребление. Разкрити са тенденциите на продоволствения пазар. Проектът «Финансови аспекти при използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България в изпълнение на ангажиментите към ЕС» оценява финансовия ресурс за инвестиции в зелена енергия и инвестициите във ВЕИ технологии. В проекта “Влияние на кризата върху финансовото състояние на общините в Р България се извеждат показатели, характеризиращи децентрализацията на публичното управление и се разкрива, че България изостава в сравнение със средните показатели за ЕС. Проектът «Конкурентоспособност на българската промишленост – сравнителен анализ със страните на ЕС» изтъква взаимовръзката между отделните фактори на конкурентоспособността и икономическите резултати от експортната дейност на българските производители. В проекта «Инвестиционна политика на пенсионните фондове в България» са формулирани мерки и препоръки за оптимизиране на инвестициите на пенсионните компании. Проектът Оценка на методи за измерване на финансовата резултативност на предприятията” установява система от конкретни финансови показатели, за измерване на ефективността и резултативността управлението и условия за внедряване на съвременни информационни технологии. Проектът «Мотивационни и социо-антропологични предпоставки за управление на човешкия капитал в български фирми» разкрива рационалните мотивационни техники, които биха могли да влияят върху механизмите за обвързване на стратегията на фирмата с оперативните й действия..
1.4. Полза (ефект за обществото)
Научната дейност на института е обвързана с най-важните научни и практически икономически и социални проблеми на българската икономика и практика. Научноизследователските проекти обхващат различни аспекти на вътрешните и на външните икономически отношения на България, на състоянието на реалния сектор и на финансите. Дават се реални оценки на състоянието на българската икономика и финанси в периода по време и след глобалната финансова и икономическа криза, като акцентът пада върху силното намаляване на търсенето на труд и високата безработица в рамките на ЕС и България, понижаването на доходите на домакинствата и динамиката на жизнения стандарт. Анализира се отражението на стагнацията в европейската интеграция и последиците от забавянето на структурните реформи в Икономическия и паричен съюз за България и останалите нови страни членки на ЕС за периода 2006-2012 г. На основата на разработена методика се установяват социалните норми на продоволствено потребление в България. Изследват се финансовите аспекти и инвестиции в зелена енергия, необходими за нарастването на възобновяемите енергийни източници в България, съгласно изискванията на ЕС. Дават се насоки за приложимост и тестване на методи за самооценка, регулация и инвестиционни решения на управление на предприятията в периода след кризата. Разкриват се редица особености на финансовите аспекти на децентрализацията на общините и тяхното управление. Официалните компетентни държавни органи на управление и фирмите ползват Научната програма на ИИИ на БАН, съобразена с целите на „Европа 2020“ за постигане на устойчив икономически растеж и е насочена към обвързване на научноизследователските проекти с потребностите на българската икономическа и социална практика. Резултатите от изпълнените проекти са в съответствие с изискванията и приоритетите на ИИИ на БАН. Институтът предлага нови идеи на управлението и бизнеса.

Институтът поддържа активна издателска дейност, чрез единствените в страната реферирани списания в областта на икономиката – „Икономическа мисъл” и „Икономически изследвания”, публикува енциклопедични и монографични издания.


1.5.Взаимоотношения с институции
Институтът, в лицето на редица свои сътрудници, участва активно в международни проекти, финансирани от различни международни институции като главните от тях са Европейската Комисия, 7-ма РПЕК, Европейски социален фонд. През 2012 г. броят на завършените международни проекти е 13. Международните проекти, в които участват сътрудници на института позволяват да се обогатят експертните и други дейности с опита и на други страни членки на ЕС.

Сътрудниците на института участват активно в обсъждането на важни за икономиката и финансите въпроси. Дават се експертни оценки относно решаването на редица задачи поставени от държавни ведомства и министерства. По конкретно, сътрудниците на института са участвали в: 1 проект, финансиран от други научни институции и ведомства; 1 проект, финансиран от международни фирми; 6 проекта, финансирани от Оперативните програми на структурните фондове; 1 проект, финансиран по линия на Рамковите програми на ЕС в областта на НИРД; 4 проекта, финансирани от други европейски и международни програми и фондове; 4 проекта, финансирани от Национални фондове, от договори с министерства и други ведомства; 5 проекта са разработени с други ведомства.

Включването на сътрудниците на института в научно-приложни проекти показва, че те са ценени като експерти от институциите в страната и в чужбина. Анализите и експертните становища допринасят за разрешаването на актуални проблеми на икономическото развитие на страната и за утвърждаването на ролята и признанието на способността на сътрудниците на института да вземат решения по важни за икономиката на страната практически проблеми.

ИИИ на БАН е организатор и съорганизатор на национални и международни конференции, на дискусионен семинар.

През 2012 г. Икономическият институт организира международна конференция на тема: „Посткризисно икономическо развитие на Европейския съюз и България”, проведена на 18-19 октомври 2012 в ИИИ на БАН. Конференцията беше открита от Негово Превъзходителство Посланика на Франция – Филип Отие. В рамките на конференцията бяха изнесени 17 доклада от сътрудници на института. В работата на конференцията присъстваха представители на официални институции и с доклади участваха представители на Института по световна икономика на Унгарската академия на науките (УАН), и изследователи от Р Македония и Албания.

Дискусионният семинар “АГОРА” към ИИИ на БАН осъществява връзка на участници от института, със сътрудници от други звена на БАН, с обществени институции и медии. Институтът е съорганизатор в 1 конференция в страната, със Стопанския факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. През изминалата година сътрудниците на Института са участвали с доклади и в работата на 45 национални и международни научни конференции и семинари в страната и 20 конференции в чужбина.


2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 г.
Научно постижение на ИИИ на БАН е Годишния доклад 2012 Икономическо развитие и политика в България: Оценки и очаквания. Специален фокус: Конкурентоспособност на българската икономикас Научен координатор: проф. д-р Искра Белева. Докладът е публикуван и е представен пред медиите на пресконференция в БТА. Разкрити са основните тенденции и динамика на макроикономическите параметри, влиянието на провежданите политики върху развитието на регионите и на бизнес средата; систематизирани са очакванията за икономически растеж до 2014 г. Специален фокус е поставен върху конкурентоспособността на българските предприятия. Оценяват се икономическата политика и развитието на реалния сектор, фискалната система, банковата система, структурата на потреблението, доходите и заетостта, регионите, институционална среда и условията за правене на бизнес. Изтъква се, че в регионален план се задълбочават регионалните различия, а също че някои региони западат. Изследва се макроикономическата среда и развитие, характеризиращо се с ниски темпове на икономически растеж предопределен от дългосрочното действие на вътрешни и външни икономически и финансови фактори. Обосновава се тезата, че единствено износът не може да даде тласък и да стимулира икономическия растеж. Разкрива се, че настъпват изменения на трудовия пазар и се увеличава производителността на труда, но това е за сметка на силното редуциране на заетостта в икономиката. Подчертава се, че нарастващата безработица предопределя ниския потенциал на потребление, а също ниското заплащане на труда също въздейства потреблението да не е фактор на икономическия растеж.

Ярко и полезно изследване еКризата на европейските трудови пазари и политики за възстановяване” с Ръководител на проекта проф. д-р Искра Белева. Изследвани са ефектите на кризата върху развитието на кризата трудовите пазари в Европа и в България в частност. Направени са оценки за силното намаляване на търсенето на труд и високата безработица в повечето от страните членки, както и за понижаване на доходите на домакинствата и динамиката на жизнения стандарт. Оценени са прилаганите активни политики на пазара на труда от гл.т. на предложен набор от критерии и са формулирани изводи за тяхната временна/палиативна роля за компенсиране на негативните ефекти. Изведени са препоръки за ускоряване на макроикономическите реформи за преструктуриране на заетостта към по-високо производителни дейности, както и за повишаване на ефективността от функционирането на пазара на труда чрез повишаване на гъвкавостта и мобилността на работната сила.3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО
В рамките на договори и спогодби на ниво Академия, може да се изтъкне проектът “Влияние на икономиките на България и Унгария върху развитието и политиките на Европейския съюз”. Анализирани са макроикономическите влияния на глобалната финансова и икономическа криза и възможностите за връщане към растеж на страните от ЕС и по-конкретно: изтъква се бързото възстановяване на експорта като аргумент за защита на модела на експортноориентиран растеж, бюджетният дефицит и стъпките на фискалната консолидация. Разкрити са дългосрочните негативни влияния и какво трябва да се прави, за да се намали публичния дълг. Подчертано е, че единственият начин за управление на кризата е промяната на акцента от фискалната консолидация към стимулирането на растежа. Очертана е специфичната роля на Германия с политиката й на финансови ограничения в отделните страни. Обосновано е, защо не проработи политиката на единна фискална консолидация при съвременните условия. Защитена е тезата за необходимостта от смяна на парадигмата, като се преодолее демагогията на провежданата досега политика в ЕС и се погледне по-трезво перспективата на замразяване на доходите, растящата диференциация между хората и предизвиканите от това сегашни и предстоящи социални вълнения. Разкрита е сегашната дилема как да се съвместят двете политики – на фискална консолидация и растеж. Изводите са, че това трябва да стане едновременно, като растежът ще подпомогне решаването на въпросите с фискалната консолидация. Изтъкнати са ключови предизвикателства, които сега са скрити зад кризата, но са много важни и с дългосрочни последици. Това са демографските проблеми, пазарът на труда, социалният модел и дори демокрацията.

Друг международен проект, насочен към основните политики на България и с научно-практическо значение за България и ЕС е «Активиращи и извеждащи мерки и политики по отношение на получателите на социални помощи – опитът на България». Анализира се опитът на България в разработването и прилагането на мерки и политики за активиране на безработните получатели на социални помощи. Разкрити са и са обобщени изводи относно устойчивостта и адекватността на програмите за целево социално подпомагане и на мерките и програмите за активиране на безработните получатели на социални помощи с оглед намаляване на зависимостта им от тези помощи и интегрирането им на пазара на труда.


4. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
Важен дял от дейността на ИИИ на БАН е обучението на докторанти. Подготвят се висококвалифицирани кадри за научна работа и за стопанската практика. Прилаганите форми на обучение съответстват на добрите практики на европейските докторантски програми. През 2012 г. в Института се обучаваха общо 20 докторанти: редовно обучение - 4; задочно обучение - 13; на самостоятелна подготовка – 3. През годината успешно са защитили дисертационните си трудове пред Научно жури в Института за икономически изследвания за получаване на образователната и научна степен “доктор” 8 докторанти (българи). Отчислени са с право на защита през 2012 г. 5 докторанти. Обучението на докторантите се извършва по утвърдени от Научния съвет индивидуални планове за работа. Изпитите се полагат в предвидените срокове с малки изключения. През годината беше проведен семинар от Докторантка от Испания по тема на дисертационно изследване. Провежда се обучителен специализиран курс за докторанти по “Методология на научните изследвания“.

Продължава сътрудничеството с Европейския институт за висши изследвания в областта на мениджмънта, който предоставя информация за докторантските семинари на 6 европейски асоциации. Институтът съдейства на докторантите да провеждат обмяна на опит и набиране на допълнителна информация чрез специализации в чужбина и участие в международни семинари. През 2012 г, продължиха договорите за мобилност по секторна програма Еразъм на ЕС по одобрени за три Европейски университета за докторантска и преподавателска мобилност. Същите продължават и за учебната 2012-2013 година.

Институтът е в договорни отношения за съвместно преподаване в бакалавърски и магистърски програми. Продължава сътрудничеството на Института с ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий при обучението на бакалаври и магистри, по специалностите: Финанси на предприятията; Бизнес администрация; Банково дело; Международна икономика (за икономисти) и Финанси; Стопанско управление; Счетоводство и контрол; Маркетинг (за неикономисти). Сътрудници на Института участват като преподаватели в съвместната Магистърска програма. Според договореностите с ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” те са ангажирани и в организацията и управлението на учебния процес на университета. През 2012 г. продължава да действа дистанционна форма на обучение по 8 специалности. Институтът осъществява сътрудничество с Икономическия университет - Варна и с Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Осъществява се между-университетска магистърска програма с Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Сътрудници на института участват в обучението на бакалаври и на магистри, както и в изработването на учебни планове и в организацията на учебния процес. През 2012 г. продължи сътрудничеството на Института със Стопанския факултет на Тракийския университет, Стара Загора, по програма “Финанси”.
5. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО И АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – Институтът не осъществява иновационна дейност

6. Стопанска дейност на звеното - Институтът не осъществява стопанска дейност

7. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното за 2012г.
Приходите от бюджетната субсидия и собствени средства през 2012 г. възлизат на 1 068 047 лв. Разходите са 1 079 023 лв., от които 744 020 лв. от субсидия и 335 003 лв. от собствени средства.

Приходите извън субсидията се формираха от абонаменти на списания “Икономическа мисъл”, списание “Икономически изследвания”, от договори с фонд “Научни изследвания” и други институции, от такси за обучение на български докторанти, от договори по съвместни магистърски програми с ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ВСУ “Черноризец храбър” - гр.Варна и Тракийски университет - гр.Стара Загора.

От фонд “Научни изследвания” постъпиха 43875 лв. по проект на тема “Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в българската индустрия”; по проект на тема “Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия в европейски контекст” -33750 лв.; по проект на тема “Енергийна ефективност и структурна конкурентоспособност на българската икономика – оценка на енергийната осигуреност на икономическото развитие” – 140 000 лв. и по проект на тема “Проектиране на информационна система за целите на ефективната реализация на научния потенциал в България” – 140 000 лв. Получихме и 797 лева по ОП “Развитие на човешките ресурси”, които окончателното плащане на успешно приключилия проект.

От началото на годината в Института се изплащаха редовно хонорари за сп. “Икономическа мисъл”, списание “Икономически изследвания”, а също така и за изготвяне на рецензии на планови разработки, участия в научни съвети, за научни журита за придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности и изпитни комисии.

Разходите имат следната структура (лв.):

Заплати и възнаграждения за персонала

745302

в т.ч.

 

- заплати и възнаграждения

729306

- обезщетения

15996

Осигурителни вноски за ДОО от работодател

77671

Здравно-осигурителни вноски от работодател

32761

Вноски за ДЗПО

7010

Издръжка

185602

в т.ч.

 

- материали

30377

- основен и текущ ремонт

37762

- вода, горива, енергия

28139

- разходи за външни услуги

61898

- командировки

9247

- данъци

17802

- други

377

Стипендии

20700

Разходи за членски внос

2100

Придобиване на ДМА

8377

Разходите за издръжка се покриха от собствени средства. В § 10-15 (Материали) се включват и активи със стойност под 1000 лв., след което те се завеждат задбалансово. Разходите за външни услуги включват: телекомуникационни, обяви за конкурси, печатарски услуги за издания на Института, автореферати, софтуер, научни мероприятия, консултации за изменения на програмни продукти, ремонт на техника, ВиК, асансьорни, охранителни и други услуги. Разходите за командировки в страната и чужбина са предимно за участия на сътрудници в научни мероприятия и за работа по проектите финансирани от фонд “Научни изследвания”.

Със собствени средства се платиха закупуване на дълготрайни материални активи за 8 377 лв., в.т.ч за:

- придобиване на компютри и хардуер - 2 710

- придобиване на друго оборудване - 3 172

- придобиване на стопански инвентар - 2 497

Извършен бе основен и текущ ремонт на залите на Института на стойност 37 762 лв.
8. Състояние и проблеми на звеното в издателската и информационната дейност, препоръки
Институтът издава 2 научни списания.

Списание "Икономическа мисъл". Списанието публикува годишно 6 книжки, в които се отразяват актуални изследвания по широк кръг въпроси от български и чуждестранни учени. Засягат се проблемите на прехода, икономическата реформа и структурната политика, приватизацията, инвестиционната дейност, международното икономическо сътрудничество и интеграцията в световните и европейски структури и аспекти на присъединяването на България към Европейския съюз.

Актуалността на проблематиката и утвърденият авторитет на списанието провокира интереса на редица изследователи да предлагат материали за публикуване. От няколко години списанието разполага с резерв от статии и има възможност да предлага по-високи критерии при техния подбор.

Списанието предлага рубриките “Консултации”, “Прегледи”, “Научен живот”, публикува рецензии и отзиви за български и чуждестранни книги, информира читателите за проведени научни форуми в страната и чужбина.

Списанието се издава с финансовата подкрепа на УНСС. То се реферира от JEL-EconLit, най-известната и авторитетна институция за рефериране на публикации в областта на икономическите науки в света.

Необходимо е да се отбележи професионализма на редакционния колектив, който и през тази година успя да приключи навреме с издаването на всички броеве в рамките на годината вкл. и английския брой на списанието.

Главен редактор на списанието е проф. д.ик.н. ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ (Институт за икономически изследвания при БАН), а зам.главен редактор - проф. д-р СТАТИ СТАТЕВ (Университет за национално и световно стопанство). От Икономическия институт на БАН са: проф. д.ик.н. ГАРАБЕД МИНАСЯН, проф. д.ик.н. ИЛИЯ БАЛАБАНОВ, проф. д.ик.н. РОСИЦА РАНГЕЛОВА, проф. д-р ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ, доц. д-р ДАРИНА РУСЧЕВА. Отговорен секретар на списанието е Христо Ангелов, а редактор Ноемзар Маринова.Списание "Икономически изследвания". През 2012 г. списанието продължи да се утвърждава като международно научно списание и вече има рейтинг в SCOPUS. Списанието се реферира от JEL-EconLit, най-известната и авторитетна институция за рефериране на публикации в областта на икономическите науки в света. През 2010г. бяха сключени договори от Elsevier и EBSCO Publishing за рефериране и включване на статиите на списанието в най-големите бази данни в света – SCOPUS И EBSCO. От началото на 2008 г. статиите се рецензират по т. нар. “double blinded” принцип, т.е. не само авторите не знаят кои са рецензентите, но и рецензентите не знаят кои са авторите.

Бяха публикувани резултатите от актуални изследвания на важни съвременни икономически проблеми - новият модел на икономически растеж, структура на корпоративния контрол, защита на банките под особен надзор, бягство от данъка и данъчната измама, икономико-математическата задача в земеделието, експертна ценова стратегия, прехода към пазарна икономика, хомогенност при оценяване на продукцията, мониторинг на туристическия бизнес, преструктуриране на работната сила, стимули за икономическо развитие. Статиите се публикуват на български или на английски език.

Главен редактор на списанието е проф. д-р Митко Димитров, членове на редакционната колегия от Института са: Проф. д.ик.н. Иван Стойков, Проф. д.ик.н. Нено Павлов, Проф. д.ик.н. Никола Вълчев, Проф. д-р Васил Цанов, Проф. д-р Георги Шопов, Проф. д-р Искра Балканска, Проф. д-р Пламен Чипев, Проф. д-р Татяна Хубенова, Проф. д-р Стоян Тотев, Доц. д-р Евгени Станимиров.

В Редакционния съвет участват учени от Унгария, Македония, Италия, Австрия, Румъния, Гърция, Франция, Русия, Великобритания и от България: проф. д.ик.н. Атанас Дамянов, проф. д.ик.н. Илия Георгиев, проф. д.ик.н. Бойко Атанасов, проф. д-р Боян Дуранкев.

Секретар на списанието е Диана Димитрова. Редактори: Христо Ангелов , Ноемзар Маринова.

Изработена е и се актуализира постоянно WEB-страница на списание ”Икономическа мисъл” и списание ”Икономически изследвания”. Двете списания се разпространяват чрез абонамент, изпращат се до най-големите национални и университетски библиотеки в света чрез служба „Библиотечен обмен ” на БАН и се продават он-лайн чрез най-голямата виртуална библиотека за списания от Централна и Източна Европа – CEEOL.

В Информационно-статистическия отдел на Института през 2012 г. продължи периодичното съставяне и издаване на експрес-информация за новопостъпилите научни публикации в библиотеката на Института, която се представя по секции на технически носител. Работи се с последната версия на автоматизирана информационна система CDS/ISIS-микро ver. 3.07. Обработени са 1500 документа в информационния масив за 2011 г. на български, руски, английски, френски и немски език. Изготвят се ежедневно библиографски справки на сътрудници от Института, докторанти, студенти от магистърската програма и външни потребители по най-широк кръг икономически теми.

Съгласно регламентираната организация се актуализира публикуваната на WEB-страницата на института информация. Това създава условия за популяризирането на работата на института и поддържането на добрия му публичен образ в България и в целия свят.Целият библиотечен фонд в края на 2012 г. наброява 40251 тома. Регистрираните читатели на 123, от които 12 от системата на БАН и 42 студенти. Обхватността на читателите е 94%. Среднодневно са ползвани 22 тома библиотечни материали. Обръщаемостта на фонда е 0.11 пъти. Читаемостта - 35.1. През годината са постъпили 149 тома.

За по-рационално използване на литературата в читалнята са предоставени на свободен достъп 5812 тома – целият справочен фонд на библиотеката : енциклопедии, речници, справочници, статистически годишници на България и др. страни; както и периодиката за последните няколко години.

В резултата на споразумение за обмен на информационни материали, библиотеката получава безплатно някои издания на БНБ, Икономическия университет – Варна и Националния статистически институт. Създадена е връзка с Documentation Francaise и библиотеката получава някои техни материали. Със средства на Института са абонирани най-важните специализирани български вестници.

Работим по ретроконверсията на книгите по системата Aleph 500 - по многотомни издания и серии. За улеснение на читателите при ползване на електронния каталог в читалнята е поставен компютър.


9. ПУБЛИЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИИИ НА БАН ПРЕЗ 2012г.ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ

Проведени

Присъствали медии

Зададени въпроси
ДИСКУСИИ

11

15

104
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

2

31

12
ИНТЕРВЮТА

17

17

54
Общо

30

63

170

  

 

 

 

 

ПРИСЪСТВИЕ В МЕДИИТЕ

Вестници и списания

Радио и ТV

Интернет

Общо

БРОЙ МЕДИИ

50

31

169

250

БРОЙ ИНФОРМАЦИИ

75

38

360

473

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница