О т ч е т за дейността на общински съвет гр. Пордим и неговите комисии за периода от 01. 07. 2012 г. До 31. 12. 2012 гДата05.02.2018
Размер85.16 Kb.
О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПОРДИМ

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 01.07.2012 г. ДО 31.12.2012 г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Във връзка с разпоредбите на чл.27, ал.6 от ЗМСМА – Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
За отчетния период от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. Общински съвет гр.Пордим е провел пет редовни заседания, на които са разгледани 35 предложения.

Въз основа на постъпилите предложения и във връзка с предоставените му от ЗМСМА правомощия Общинския съвет е приел 61 решения, които по своята същност могат да се класифицират по следния начин:

- За разпореждане с общинско имущество - 24 решения;

- С финансов характер - 9 решения;

- Нормативна уредба – 3 решения;

- Проекти – 1 решение;

- Молби на граждани ОбС – 12 решения;

- Други – 12 решения


За постигане на прозрачност в работата на Общински съвет гр. Пордим на Интернет страница на общината се публикуват приетите решения, Наредби, Правилници, Програми, Стратегии, Проекти на документи и покани за заседанията на Общинския съвет.
От приетите от Общински съвет Пордим 61 решения са изпълнени 48, 5 решения са в процес на изпълнение, а за 8 решения не е подадена информация от общинската администрация.
От решенията за разпореждане с общинско имущество са изпълнени 15, в процес на изпълнение са 3 и не е подадена информация от общинската администрация за изпълнението на 6 решения, както следва:

- Решение №137/27.07.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот – публична общинска собственост „Младежки клуб, с обща ползваема площ 220 кв.м., находящ се в УПИ VІ – 766, кв. № 1, по регулационния план на гр. Пордим.

- Решение №138/27.07.2012 г. за предоставяне на общински имот за безвъзмездно право на ползване на Спортен клуб „Дориан Ейтс” в с.Тотлебен.

- Решение №140/27.07.2012 г. за приемане на експертна оценка на дълготрайни материални активи – транспортни средства, собственост на община Пордим.

- Решение №156/24.09.2012 г. за определяне на размера и наемната цена на земеделска земя от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани на Община Пордим, за срок от една стопанска година – 2012/2013 г.

- Решение №169/25.10.2012 г. за предоставяне на УПИ ІІ – 301, кв.6 по плана на с. Одърне като дарение на Църква „Св. Параскева” – с. Одърне.

- Решение №177/29.11.2012 г. за прекратяване на действащите договори за наем на язовири на територията на община Пордим.
От приетите 9 решения с финансов характер, са изпълнени 5 решения, 2 са процес на изпълнение, а за 2 решения няма подадена информация, както следва:

- Решение №164/25.10.2012 г. за издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 15/321/01124 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на иновативни резидентни услуги в Община Пордим – възможност за подкрепа на децата с увреждания”.

- Решение №165/25.10.2012 г. за издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 15/321/01124 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на иновативни резидентни услуги в Община Пордим – възможност за подкрепа на децата с увреждания”.
От приетите 12 решения по молби на граждани са изпълнени 12.
През периода 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. са отпуснати средства в размер на 1650 лв. от § 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
Други – 12 решения, изпълнени са 12, както следва:


  • 5 решения – Дневен ред

- С Решение № 141/27.07.2012 г. е приет отчет за дейността на Общински съвет гр.Пордим и на избраните комисии за периода от 07.11.2011 г. - 30.06.2012 г.

- С Решение № 150/24.09.2012 г. е одобрена структурата на общинската администрация на община Пордим.

- С Решение № 168/25.10.2012 г. е обявен 26 октомври 2012 година за празничен и неприсъствен ден на територията на община Пордим.

- С Решение № 170/25.10.2012 г. е приет отчет за изпълнение на взетите от Общински съвет гр. Пордим решения за периода от 07.11.2011 г. до 30.06.2012 г.

- С Решение № 191/27.12.2012 г. е съгласувана позицията на община Пордим по въпросите от дневния ред на заседанието на общото събрание на асоциацията по В и К и получаване на мандат за представянето и.

- С Решения № 192 и № 193 от 27.12.2012 г. са разгледани молби от физически и юридически лица за освобождаване от такса “Битови отпадъци” в частта “Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2013 г.


Прието е едно решение, свързано с кандидатстване с проекти, както следва:

- Решение № 171/25.10.2012 г. за кандидатстване с проект “Ремонт на читалищната сграда и изграждане на електронна библиотека към Народно читалище “Пробуда - 1903” във връзка с финансиране по Мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.


През отчетния период Общинският съвет е приел следните решения свързани с нормативната уредба:

- С Решение № 135/27.07.2012 г. е актуализирана Програмата за управление на общинската собственост за 2012 г.

- С Решение № 166/25.10.2012 г. е актуализиран Плана за развитие на община Пордим за периода 2007 – 2013 година.

- С Решение № 190/27.12.2012 г. е приета общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ в община Пордим.
Всички приети и актуализирани програми са изпратени на Кмета на община Пордим, Областна администрация гр. Плевен и Районна прокуратура гр. Плевен.
Неизменна част от дневния ред на заседанията на Общинския съвет е и точка Питания. През отчетния период са отправени 4 броя питания от общинските съветници, на които беше отговорено компетентно от кмета на Общината.

За датите на заседанията се уведомяват своевременно гражданите на община Пордим, като се публикува проекта на дневния ред на сайта на общината. Всички материали за заседанията на Общинския съвет са представени на общинските съветници в определения срок. Протоколите от заседанията и материалите към тях се изпращат в 7-дневен срок на Областния управител, в същия срок се изпращат и протоколите на Районна прокуратура гр. Плевен за общ надзор. Решенията на Общинския съвет се изпращат в 7-дневен срок на всички заинтересовани лица и на кмета на община Пордим за изпълнение.


Нито едно от приетите 61 решения не е оспорено от Кмета на община Пордим, спряно от Областния управител на област Плевен и обжалвано от Плевенски административен съд, което е добра оценка за качествената работа на Общинския съвет.
В изпълнение на Решение № 155/17.05.2008 г. за осъществяване контрол по изпълнение на бюджета на община Пордим бяха внесени от кмета на общината оферти за одобрение от ПК по “Общинска собственост, устройство на територията, програми за развитие и евроинтеграция” във връзка с изпълнение на обекти по капиталови разходи, за следните обекти:

- “Улици в населени места”

- „Ремонт покрив – ЦДГ с. Вълчитрън”

- “Паркинг с.Одърне І-ви етап”


За по-голяма прозрачност и контрол в комисиите по провеждане на Обществени поръчки и търгове се включваха представители от Общинския съвет, като през отчетния период, поради отсъствие на общинските съветници не са отложени и не са провалени заседанията на тези комисии.
Активността на общинските съветници, като участие най-пълно може да бъде проследена при дейността на работните органи на ОбС – постоянните комисии. Най-общо дейността на постоянните комисии през отчетния период може да се представи в следния вид:
Постоянна комисия

Проведени заседания

Обсъдени

предложения1.

Общинска собственост, устройство на територията, програми за развитие и евроинтеграция

7

22

2.

Финанси бюджет и стопанска политика

4

10

3.

Обществен ред, нормативна уредба и борба с корупцията

-

-

4.

Образование, здравеопазване, култура, социална политика и

спорт

-

-


5.

Земя, гори и околна среда

1

1

6.

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-

-
Общо :

12

33

От посоченото е видно, че най-важните проблеми, по които Общински съвет гр. Пордим взема решения се отнасят до стопанисването, управлението и разпореждането с общинско имущество, защото от правилното му управление в известна степен зависи и финансовото състояние на общината.


Общинските съветници са посещавали заседанията на Общинския съвет, както следва:

г-н Антим Събев – 5 заседания

г-н Калин Великов – 5 заседания

г-н Илиян Вълков – 5 заседания

г-н Атанас Атанасов – 5 заседания

г-н Милен Михайлов – 5 заседания

г-н Иван Тилов – 4 заседания

г-н Атанас Филчев – 5 заседания

г-н Явор Янков – 5 заседания

г-н Детелин Василев – 5 заседания

г-жа Вацка Хорозова – 4 заседания

г-жа Катя Димитрова – 5 заседания

г-н Борислав Александров - 5 заседания

г-н Павел Йочков – 5 заседания


С подадени молби за освобождаване от заседания на Общинския съвет по уважителни причини са г-жа Вацка Хорозова и д-р Иван Тилов.
Общинските съветници са посещавали заседания на постоянните комисии към Общински съвет гр.Пордим, както следва:
КОМИСИЯ ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД, НОРМАТИВНА УРЕДБА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА”

1. Милен Георгиев Михайлов – 0 заседания

2. Борислав Димитров Александров – 0 заседания

3. Детелин Радославов Василев – 0 заседания


КОМИСИЯ ПО “ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

1. Катя Кирилова Димитрова – 4 заседания

2. Калин Димитров Великов – 2 заседания

3. Иван Георгиев Тилов – 4 заседания

4. Атанас Димитров Филчев – 4 заседания

5. Явор Парашкевов Янков – 4 заседания


КОМИСИЯ ПО “ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И СПОРТ”

1. Иван Георгиев Тилов – 0 заседания

2. Вацка Василева Хорозова – 0 заседания

3. Атанас Димитров Филчев – 0 заседания

4. Явор Парашкевов Янков – 0 заседания

5. Милен Георгиев Михайлов – 0 заседания


КОМИСИЯ ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”

1. Детелин Радославов Василев – 6 заседания

2. Атанас Димитров Филчев – 7 заседания

3. Илиян Васев Вълков – 6 заседания

4. Явор Парашкевов Янков – 7 заседания

5. Иван Георгиев Тилов – 7 заседанияКОМИСИЯ ПО “ЗЕМЯ, ГОРИ И ОКОЛНА СРЕДА”

1. Атанас Ангелов Атанасов – 1 заседание

2. Илиян Васев Вълков – 1 заседание

3. Павел Асенов Йочков – 1 заседаниеКОМИСИЯ ПО “ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

1. Борислав Димитров Александров – 0 заседания

2. Атанас Димитров Филчев – 0 заседания

3. Иван Георгиев Тилов – 0 заседания

4. Явор Парашкевов Янков - 0 заседания

5. Атанас Ангелов Атанасов – 0 заседания

Основната част от своята работа по внесените предложения, общинските съветници извършваха в постоянните комисии.Там подробно се разглеждаха всички проекти за решения, обсъждаха се проблемите, задаваха се въпроси към кмета на общината и общинската администрация и много често комисиите излизаха със свои предложения пред Общинския съвет.

Редовните заседания на всяка ПК са с дневен ред, съобразен с дневния ред на заседанията на Общинския съвет. Желанието на съветниците е всички въпроси, подлежащи на обсъждане на заседанията на ОбС, да бъдат законово подплатени и целесъобразни.


Уважаеми общински съветници,

Изминалият период от този мандат дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и за своя принос в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на община Пордим. Нека и за в бъдеще да продължим честно и отговорно да работим в полза на общината.
С уважение,
АНТИМ СЪБЕВ

Председател на ОбС гр.Пордим


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница