Обект: „изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на лесопаркДата08.05.2018
Размер247.41 Kb.

ОБЕКТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЛЕСОПАРК

„ЛИПНИК““ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ПУП – предварителен проект ПЗ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

/............................../
Проектанти:

/арх. С. Алексиева/

/арх. М. Костадинова/


Управител фирма:
/инж. Г. Чонов/

проектирано: март 2017 год.

гр. Русе

ОБЕКТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЛЕСОПАРК

„ЛИПНИК““


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ПУП – предварителен проект ПЗ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

съдържание:

1. ЧЕЛЕН ЛИСТ

2. СЪДЪРЖАНИЕ


 1. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА – архитектура

 3. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА

графични материали

 1. ОПОРЕН ПЛАН М 1:2500

 2. ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ М 1:2500

 3. ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ – СХЕМА М 1:2500

съставил:

(арх.С.Алексиева)ОБЕКТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЛЕСОПАРК

„ЛИПНИК“


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ПУП – предварителен проект ПЗ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

проектантски колектив:
част АРХИТЕКТУРА - арх. Силвия Алексиева – ръководител

арх. Мария Костадинова

част ГЕОДЕЗИЯ – инж. Деян Димитров

инж. Стоимен Стоянов

част ПАРКОУСТРОЙСТВО – ланд. Арх. Камен Каменаров

част ЛЕСОУСТРОЙСТВО – инж. Тонка Иванова

част КОМУНИКАЦИИ – инж. Ралица Георгиева

част ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - инж. Пламен Тодоров

част ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ – инж. Венета Табияшка

ОБЕКТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЛЕСОПАРК

„ЛИПНИК“


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ПУП – предварителен проект ПЗ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОБЩА ЧАСТ:

Проектирането на ПУП – План за застрояване на Зона за отдих „Лесопарк Липник” е в две фази - Предварителен и Окончателен проект. Възложител е Община Русе. „ГЕО-ЧОНОВ” ООД е изпълнител след участие в обществена поръчка. Предоставено е подробно Задание за проектране oт възложителя.

За предварителния проект са извършени проучвания и е направен анализ на съществуващото положение с изводи по следните специал–ности - архитектура, геодезия, паркоустройство, лесоустройство, инже–нерни мрежи – комуникации, електроснабдяване, ВиК. Изводите и насо–ките по специалности са отразени в графичната част на предвари–телния проект – част план за застрояване.

При разработването на проекта авторският колектив се е съобразил с изискванията на действуващата нормативна база в България и конкретно съгласно:

- Закон за устройство на територията / ЗУТ /;

- Закон за горите /ЗГ /;

- Закон за кадастъра и имотния регистър / ЗКИР/;

- Закон за защитените територии /ЗЗТ /;

- Закон за опазване на околната среда /ЗООС /;

- Закон за биологичното разнообразие / ЗБР /,

както и следните Наредби:

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени планове;

за обем и съдържанието на устройствените планове;

за опазване на озеленените площи и декоративната расти-телност;

за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии;

за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места;

за условията и реда за извършване на оценка на въздейст-вието върху околната среда;

за условията и реда за извършване на оценка за съв–местимстта на планове, програми, проекти и инвестиционни предло–жения с предмета и целите на опазване на защитените територии,

както и всички специализирани законови и подзаконови актове, отнасящи се за устройството на териториите и конкретния проект.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Зоната за отдих „Лесопарк Липник” е разположена в землището на с. Николово, на 10 км в посока изток от град Русе. Територията е непос–редствено в югоизточна посока на едноименното езеро. Тя изцяло попада в горски масив. Обхватът на проекта е конкретизиран със заданието. Преобладаващата част е общинска собственост, придобита след процедура за замяна през 2015 г. Обща площ 2066 286 дка. В нейния обхват попадат и поземлени имоти частна и държавна собст–вености.

Територията на проекта към този момент не попада в район с одобрен Общ устройствен план /ОУПО/.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПУП:

Основната цел на проекта е поставена от Община Русе със заданието на проекта - Създаване на устройствена зона, определяща основните функции на „Лесопарк Липник”.

Конкретните задачи изискват: цялостна реконструкция и осъвре–меняване на територията; превръщане на лесопарка в притегателна и атрактивна зона за отдих на русенци и гостите на общината; функ–ционално зониране на територията; изграждане на съвременна ин–фраструктура; благоустройствени, паркоустройствени и лесоустройс–твени мероприятия, обогатяващи и обезпечаващи елементите за отдих, спорт, развлечения, култура, подчертаващи сезонното природно богат–ство на Лесопарка.
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ:

„Лесопарк Липник” е сред най близките и предпочитани места за краткотраен отдих и туризъм от средата на миналия век. Изграждането и оформянето на основната зона като парк започва през 50-те години на 20 век. Намира се в огромен горски масив от липови дървета, откъдето произлиза и името му. И вече повече от 60 години е любимо място на русенци, особено в летните месеци. С романтичните кътове, паркови елементи и детайли, зоните за отдих и спорт, той продължава да е притегателен център. През 70-те години се оформя и като почивна зона и някои бази стават седмични детски градини. Лесопаркът става средище на международни и правителствени срещи с изграждането на правителствената резиденция „Липник”.

В лесопарка от много години се провежда ежегодно традиционен събор – на Илинден, 02.08. В последните години по време на събора се провежда фолклорен национален конкурс /за Северна България/ - проведени са 5 конкурса.

СТРУКТУРНИ ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНЕНИ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

Всеобхватен анализ на територията, предмет на проектиране:

Територията на „Лесопарк „Липник” е оформена като такава през 50-те години на миналия век. Функционалната схема и до днес е в основата на лесопарка. Запазени са много от елементите и акцентите , някои доразвити впоследствие – особено емблематичните: Аязмото с бялото момиче, Черното момиче, езерото с лилиите и водната пътека, мостчетата и др.
РЕЛЕФ:

Хълмист терен. Средна надморска височина 154 м. На места в лесопарка теренът е по-нагънат и дава големи възможности за модел–ране и организация на различни дейности и функции..

Бреговата ивица около езерото е ерозирала и са необходими цялостни мероприятия за укрепване особено в района на кулата и под „Овчарска лъка”

ИЗЛОЖЕНИЕ:

Зоната за отдих „Лесопарк Липник” е разположена на северо–западния склон над езерото. Територията частично се огрява от слънчеви лъчи рано сутрин и късно след обед. За горещото лято про–хладата е благодатна за посетителите на парка.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ:

ГОРИ:

Най-голямото богатство на района е горския масив от липови гори. Горският масив е 200 000 дка и се счита за най-голям на тери–торията на България. Община Русе е собственик на 1419 127 дка горски територии в „Лесопарк Липник”, землище на с. Николово. Има и други видове: • иглолистни насаждения – бял бор, чер бор, смърч, зелена дуглазка, които образуват иглолистни култури. Те са на възраст от 39 до 54 години. Разположени са на площ от 211 533 дка. Създадени са изкуствено.

 • широколистните видове дървесина са разположени на площ от 1009 928 дка. Има следните видове: сребриста липа, зимен дъб, летен дъб, черен дъб, космат дъб, благун, ясен, явор, бряст, клен, габър, черница, бреза, акация, махалебка и др. Преобладаваща част в тях е сребролистаа липа. Възрастта им е на 74, от 94 до 99 години.

Има и някои уникални дървесни видове. На площ от 69 912 дка са разпо–ложени поляни, дворни места, просеки, пътища и паркинги, блато и мочур.

По данни на Горскостопанския план от 2012 г. състоянието на горите като цяло е добро.

Към момента на проектиране според функцията общинските гори са разпределени на: зелени зони – 740 111дка, курортни гори – 92 621 дка, семепроизводни насаждения – 278 072 дка и със стопанска дървопроизводителна функция – 336 099 дка.

Освен горска, храстова и тревна растителност в парка обитават пернати и сухоземни животни.

Съчетанието на горски територии и водните обекти, правят природата в лесопарка уникална.

ВОДНИ РЕСУРСИ:

Две големи езера са в района, които образуват каскада. Голямото езеро „Липник” е с размери около 1500/300 м. Има още две езера, които са вътрешни. Най-малкото е особено атрактивно с водните лилии в него.

В зоната на лесопарка има .3.извора. Аязмото е най-важното и привлекателно и до днес водата му се счита за лековита. Изворите е необходимо да се каптират добре, за да не се пренасочи водата.
МИКРОКЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ:

Много благоприятен климат с характерните четири сезона. Мек климат, много тихо и спокойно през сезоните благодарение на релефните дадености.


ТРАДИЦИИ:

Големият празник в лесопарк Липник е на Илинден. Началото идва от съществуващия старобългарски манастир „Свети Илия” в центъра на възвишението , където е вторият извор. Тук са идвали редовно бого–молци, особено на празника на Свети Илия. Манастирът е разрушен през османското робство. На негово място е изграден мюсюлмански храм /теке/ за дервиши суфии. От тук и популярното наименование Текето, което и днес се използва за лесопарка. Храмът е съборен през 1826 г.

През годините нееднократно са отправяни искания за възстановяванв на манастира.
СОБСТВЕНОСТ:

На територията, предмет на разработката, има на практика почти всички видове собственост. Най-голяма е общинската собственост след извър-шената размяна с държавна собственост през 2015 г. Голямата част е горска територия. Част от нея са водни площи и територия за транспорт. В обхвата на лесопарка има държавна собственост и частна собственост. Част от тях са сгради за курортна /туристическа/ дейност. Само 7 /седем/ имота са с устройствени планове.

Приложен е списък на имотите и собствениците.
СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД:

Съществуващият сграден фонд е строен в края на 60-те и основно през 70-те години на 20 век. Едва през последното десетилетие в някои от тях са извършени ремонтни и реконструкционни дейности. Като цяло сградният фонд е остарял и амортизиран. Това налага сериозна намеса за обновяване и привеждане в съответствие с дейст–вуващата нормативна база.


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Към момента на проектиране общественото обслужване е сведе–но до следните видове: • Транспорт – редовен градски транспорт до с. Николово. При обществени мероприятия се прави конкретна заявка за влизане и спиране в лесопарка;

 • Обществено хранене – към момента на проек–тиране работят целогодишно само два обекта: „Липите” и „Овчарска лъка”; сезонно – „Кипариса”; временно – при про–веждане на съборите и други масови мероприятия – премес–тваеми обекти;

 • Обекти за подслон и настаняване на гости – пос–тоянен режим на работа на комплекс „Липите” и спортната база, периодично – някои от базите на Община Русе, на Горско стопанство, на фирмите;

 • Атракции и забавления:

ежегоден традиционен събора на 02.08.- Празник на липата;

съществуващ зоокът /макар и не голям / - представлява притегателна атракция за деца и възрастни. Той е с площ от 5,652 дка и не отговаря като цяло на нормативната уредба;

риболов и спортен риболов;

състезания по корабомоделизъм;

състезания по триатлон;

различни спортни състезания и други организирани мероприятия; досега са се провеждани републикански първен–ства по кану – каяк. Езерото се използва за тренировки на водните спортове.


ПАРКОУСТРОЙСТВО И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА:

Направен е пълен анализ. В лесопарка има оригинални паркови растителни видове. На входа на голямото езеро има блатен кипарис, топола-кавак. Около средното езеро – чинари и върби. Около паркинга и чешмата с двата чучура – Гинко Билоба. Южно от Бялото момиче – магнолия, а западно – тис. В малкото езеро – водни лилии.

Наблюдават се много издънки, които ограничават видимостта. Малкото чимшири боледуват и почти са загинали.

Всички паркови елементи са много остарели, а някои от тях в много окаяно състояние.

Пътеката в малкото езеро се нуждае от ремонт. Мостчетата също са в лошо състояние.
СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СПОРТ, ОТДИХ, ТУРИЗЪМ И ДРУГИ:

Лесопарк „Липник” от години е място за спорт, отдих и туризъм. Най- популярни са водните спортове, благодарение на голямото едно–именно езеро.

Построените гребна база на северния бряг /строена през 1985 г./, базата на „Локомотив” за академично гребане на северния бряг / построена 1982 г./ и кулата с трибуни на югоизточния бряг /построена през 1985 г/ дават възможност да се провеждат ежегодни първенства по кану-каяк и няколко международни. Езерото е база за тренировки на кану-каяка и на академичното гребане. На спортната база след като става собственост на община Русе е направен ремонт и тя разполага с 35 места за настаняване, зала за конференции и зала за хранене /с кетаринг/. Кулата с трибуните има необходимост от основен ремонт по всички направления – конструкции, не отговаря на действащите норми по енергийна ефективност, амортизирани мрежи и др.

По време на републиканските състезания са акостирали средно по 200 лодки в района от „Овчарска лъка” до кулата.

В езерото са монтирани съоръжения за овеховане на дистанциите за състезания по кану-каяк.

През 1980 г. се обособява малкото вътрешно езеро. В него се провеждат спортни състезания по корабомоделизъм.

С годините елементите за отдих са се амортизирали и остарели .

КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Съществуващо положение на транспортната инфраструктура на територията на Лесопарк Липник:

Територията на Лесопарка се обслужва от общински път RSE 2149 Николово-Червена вода и вътрешни пътища до съществуващи почивни бази, заведения и други кътове за отдих.

Съществуващите обслужващи пътища и пешеходни алеи са удобни за връзка и достъп до обектите на територията на Лесопарка, но са с недостатъчна широчина, с изключение на общинския път Николово-Червена вода.

Състоянието на настилките на пътните платна е незадово–лително. Асфалтовото покритие е силно износено, има повсеместно наличие на мрежовидни и единични пукнатини, дупки и кръпки.

Паркингите са разположени предимно около заведенията и в централната част на Лесопарка.

Няма предвиден обществен транспорт до територията на Лесо–парка. Автобусната линия, обслужваща с. Николово изпълнява курсове до Лесопарка само в дните на празника на селото – началото на август /съответно събота и неделя/.ИНФРАСТРУКТУРА

На територията на Лесопарка има съществуваща електроразпре–делителна мрежа – трафопостове, захранващи електропроводи /кабел–ни и въздушни/ и мрежи ниско напрежение за захранване на обектите. На територията съществува и водопроводна мрежа, осигуряваща необ–ходимите водни количества и налягане.

Предмет на предварителния проект е изясняване на съществу–ващите мрежи на територията и прогноза за необходимостта от тяхното доразвитие. Отразяването им в графичен вид ще се извърши в следващата фаза, когато след обществено и експертно обсъждане ще се уточни местоположението и капацитета на конкретните обекти в територията.
Анализът на природо-географските условия и изградеността на парка насочват към основния извод – недостатъчно използване на наличните дадености и ресурси – близост до град Русе, големи горски масиви, водни площи, развита комуникационна мрежа, благоуст–ройствени дейности и недостатъчна поддръжка на територията. Същес–твуват всички необходими предпоставки Лесопаркът да се обогати функционално и се доразвие чрез изграждане на нови обекти и се изгради система за неговата поддръжка и охрана.
ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
Разработването на Подробния устройствен план във фаза пред–варителен проект е извършено на база:

Подробен анализ на територията , предмет на разработката;

Геодезическа снимка на територията с изясняване на различията от съществуващите на место елементи и отразяването им в теренно-ситуационната снимка по действителното им положение.

ОБХВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА

Територията, предмет на ПУП обхваща горския масив изцяло на юг от езерото Липник. Границите са посочени в графичните материали. Самото голямо езеро не е в обхвата на разработката. Независимо от това и поради факта, че то в голяма степен влияе и определя характера за развитие на зоната, проектантският колектив се съобразява и предлага включването на водните спортове и свързаните с водата дейности за рекреация и спорт в общата насока за развитие.

Територията е с площ общо 2066 286 дка, включително терените с различна собственост. Площта на обхвата само с общинска собственост е дка.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ

Проектантският колектив изцяло се съобразява с наложилата се и възприета от русенци първоначална планова схема. Запазват се всички характерни и знакови елементи, превърнали се в символи - емблеми на територията, като изворите с бялото и черно момичета, езерото с лилиите, мостчета и други.

Главни цели - предмет на ПУП – Предварителен проект:


 • Превръщането на Зоната за отдих „Липник” в притегателена за русенци територия за активен краткотраен отдих, спорт, туризъм и забавления;

 • Обогатяване на територията с нови елементи;

 • Насищане с разнообразни и свързани със сезоните дейности;

 • Обемно-пространствените характеристики да съхраняват и обединяват елементите на парковата среда.

ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ

Основа за постигане на главната цел на разработката – цялостно осъвременяване и реконструкция на територията е функционалното зониране на територията, представено в схема в графичната част на проекта. В определените граници на Лесопарка са обособени две устройствени зони :Рекреационна зона

Озеленена зона.

Двете зони взаимно се пресичат и допълват. Елементите на рекреационната зона са разпръснати в озеленената.Това е реална даденост и ние запазваме характера на съществуващите елементи. Основа за тяхното изграждане и функциониране е комуникационно-транспортната система, чиято основната задача е чрез подобряване на прилежащата инфраструктура, достъп и безопасност да се улеснят още повече туристите в Лесопарка и да се увеличи привлекателността му.

КОМУНИКАЦИОННИ И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

Конкретните предвиждания за развитие на основните елементи на пътната мрежа на територията на Лесопарка са:

* максимално балансиран достъп до всички обекти в лесопарка;

* изграждане на нови пътни участъци и обслужващи алеи, които образуват единна свързана система, включвайки и хората в нерав–ностойно положение;

* реконструкция на съществуващите пътища и алеи с нови технически параметри, осигуряващи безпрепятствен и безопасен достъп на участниците в движението;

* автомобилно обслужване до всички обекти в границите на парка за зареждане със стоки, материали и др.

* предвижда се изграждането на развита мрежа от пешеходни пътеки, екопътеки и велосипедни алеи. Тя съдържа два вида елементи:

- велоалеи

- пешеходни и екопътеки

Централната алея е изцяло предназначена за пешеходен достъп, така, че да се благоприятства спокоен достъп до всички елементи на двете зони. По нея ще се допускат само по спешност съответните автомобили със специален статут или за обслужване на мероприятия на големия амфитеатър. Пешеходните и екопътеки са система от преси–чащи се през целия лесопарк алейки, така, че да може да има по полегати и по-стръмни участъци за активен отдих и достъп на различ–ните възрастови категории.* изграждане на паркинги за обслужване на съществуващите и предвидените нови обекти в отделните зони- обособени са 7 по-големи паркинги

* възможност за организиране на обществен градски транспорт до Лесопарк Липник в почивни и празнични дни, както и при големи спортни и културни събития – основен входно-изходен пункт на разклонението Лесопарк- с.Червена вода;

Основните елементи на комуникациите – автомобилни, велоси–педни и пешеходни, посочени в графичните материали са: • Обслужващи пътища и алеи с транспортен достъп

 • Обслужващи алеи с ограничен транспортен достъп – в централната зона и край голямото езеро

 • Автоспирка

 • Паркинги – до всички обекти ;

 • Туристическа велоалея – 5 км – алеята се развива успоредно на обслужващите пътища в отделни участъци и преминава през съществуващи просеки в горите и извън Лесопарка

 • Зона за екстремни велоалеи – развитие в южна посока , използвайки естествените стръмни наклони;

 • Туристически пешеходни алеи – главната алея с дължина 6 км??

 • Мостови съоръжения – съществуващите такива трябва да се ремонтират основно. Те осъществяват по-нормално преминаване над събирателната най-ниска част на лесопарка с посока север-юг;

 • Мостови съоръжения – проектът предлага нова мостова пешеходна връзка надкрая на малкото есеро в близост до голямото.

Основната пешеходна алея осигурява параметри за достъпна среда. Тя е развита в централната част на зоната и свързана с тери–торията край голямото езеро. В близост до нея се развиват всички дейности, свързани с масовия отдих, развлечения и атракции.
Рекреационна устройствена зона Ос /ваканционно селище/

В тази зона са включени всички застроени имоти в годинит, независимо от собствеността им. По своето предназначение те са предимно обекти за подслон и настаняване, в част от тях има обекти за обществено хранене, един обект е към спортната база по гребане. Седем от тези обекти имат одобрени планове за застрояване, посочени в опорния план.

За всички имоти в тази зона е предложен режим на устройство с показатели, посочени в матрица, приложена е и таблица с показатели към обяснителната записка. Посочените показатели са значително под нормативните с цел запазване на природната среда и горския масив. За всички са предложени възможности за доразвитие чрез пристрояване на съществуващите обекти, но с ограничен характер. Предвидено е в почти всички имоти дострояване към съществуващи вече обекти, което ще запази компактния характер на вече изградените обеми.

Озеленена устройствена зона Оз

В тази зона, обхващаща по-голямата част от територията, се оформят две подзони, определени от функционалното предназначение, свързано с теренните дадености и природни ресурси – гори и водни басейни. • Зона за спорт и атракционни съоръжения

 • Зона за масов отдих и културни развлечения

Обекти в устройствена зона ОзОбекти за спорт и развлечение

Проектът предлага богато разнообразие от обекти за спорт и развлечения. Природните дадености благоприятстват за това разнообразие, което ще привлече повече активно почиващи през почивните дни. Предвидени са следните дейности: • Комбинирани спортни площадки –

Предлагат се три такива. Най- голямата е в югозападна посока в края на проектния терен. В нея се предвиждат спортни игрища, басейн, фитнес на открито и други. В другите две площадки спортните дейности са по компактни – фитнес, федербал, игрища с малки вра–тички. Всички те са разположени по периферията на зоната. Към тях са предвидени поставяеми обекти за обслужване – малък обект за хранене, склад и тоалетни.

 • Детски площадки – конкретното местоположение ще се определи след приемането на основната композиция в предварителния проект

 • Трасе за крос - 2 км – трасето така е предложено, за да може да се използва и за провеждане на състезания по триатлон;

 • Трасета за зимни спортове /шейни и сноуборд/–разположено в северозападната част на парка, където естествената среда благоприятства за тези цели;

 • Площадки за пикник – предложени са четири / 4 / площадки в южната част на гората - в източния край и до голямата спортна площадка, една по средата в западна посока иедна до езерото до площадката за масови меро-приятия на открито. Регламентитането на площадките за пикник ще благоприятства по добрата организация и защи-тата на горските масиви. В тях ще се изградят съответните съоръжения за барбекю;

 • Зона за атракционни съоръжения –предлага се да се изгради на местото на съществуващия зоокът. Съоръ-женията ще са насочени предимно за детска и тинейджер-ска възраст – може да има постоянно действащи при проя-вен интерес или временно поставени при отделни празнични изяви;

 • База за корабомоделизъм – тя ще бъде по чл. 56 до малкото езеро, там , където се провеждат от години тези състезания;

 • База за масов воден спорт – лодки, колела и др. – развлечения на вода за посетителите на парка в голямото езеро. Предлага се основната стоянка да бъде в северозападна посока, на брега на езерото;

 • Водна спортна база – езерото „Липник” от години се използва за водни спортове – основно за кану-каяк и ака-демично гребане. За целта независимо, че езерото не е в обхвата на проектната разработка, авторският колектив счита, че тази дейност трябва да се развива активно и да се създадат всички необходими условия за нея: Прочистване на езерото, укрепване на двата бряга, определяне с посто–янно изградени места за съдии, съответно на 200, 500 и 1000 м .При необходимост реконструкция на местата за овеховане на гребните канали. И най-важното да се напра–вят постъпки пред Министерството на спорта за даване на статут за ГРЕБЕН КАНАЛ /голямото езеро/. Наличните бази – настаняване в северна посока на езерото, реконструкция на кулата, трибуните и изграждане на необходимите допъл–нителни помещения за действащи състезания – национални, международни и тренировъчна дейност. Изграждане на паркинг, както и обект за кафе и закуски;

 • Зона за спортен риболов – предлага се да се обособи в северозападния бряг на голямото езеро;

 • Открит летен басейн с обслужващи обекти – в най-северозападната част на територията край езерото и при голямата спортна площадка в югоизточна посока по пътя към с. Червена вода. Те могат да се изграждат и поетапно според инререса от инвеститори и посетители.

Обекти за културни развлечения

 • Летни открити амфитеатри – Изявите по време на традиционния празник на липата и местния събор с нацио–нално участие обуславят необходимостта от предлагането на два основни обекта – голям амфитеатър източно от съществуващия паркинг в централната част и по-малък - край малкото езеро. Тяхното изграждане ще допринесе за обогатяване и насищане с културни изяви през по-голяма част от времето от април до края на октомври.

 • Открита площ за културни развлечения и забави – в най-отдалечената северозападна част, позволява органи–зирането на прояви с по-масов характер и бивак;

 • Понтони за забави и атракции – езерото „Липник” дава благоприятните възможности за организиране на концерти на вода. Предвидени са три плаващи платформи за културни изяви и атракции в съчетание с ефектно осветление и звук; Поставени във водата в райна от ресторант „Овчарска лъка” до спортната кула с трибуните, те дават възмобност да се наблюдават от бреговата част и от новоизграденото мостово съоръжение. Една интересна и нова атракция за русенци;

 • Горска класна стая – предложена в югозападната част на парка с основна цел за открити уроци в парковата среда на ученици, кратък тиймбилдинг на фирми и за четене на желаещите при техния краткотраен отдих;

 • Информационен видео център – за представяне на растителния и животинския свят в горския масив. Позво–лява прилагането на съвременни технологии за информация и образование на младото поколение, досег с богатството, което предлага лесопарка.

Обекти на техническата инфраструктура

 • Помпена станция ВиК

 • Водна кула

 • Трафопостове – съществуващи - 4

 • Трафопостове – предвидени са места за нови 4 трафопоста.

За всисчки трафопостове се отрежда по сто /100/ м2 територия за поддържането им;

Обектите на техническата инфраструктура са подроб–но разработени по специалности. • Укрепване на брега – по продължение на базата за водни спортове за обезпечаване на всички предвидени дей–ности в южния бряг на езерото и в района около хотелската част в северна посока на езерото;

 • Обществени тоалетни – предвидена е реконст–рукция на съществуващата масивна тоалетна, останалите са преместваеми обекти, ориентирани главно към спортните терени;

 • Декоративни чешми – реконструкция и обновяване на съществуващите чешми;

 • База за поддържане на територията на зоната – предвидени са като преместваеми обекти тип „фургони“ като складови и битови помещения за поддържащия персонал.

Характерни обекти

 • Зоокът – територията на съществуващия зоокът е много ограничена, в непосредствена близост до централ–ната алея, което създава конфликтни ситуации особено при ветровито време и е в конфликт с условията за чист въздух, който предоставя лесопарка. В допълнение мястото е твърде залесено и много усойно. Предлага се премест–ването с относително по - равнинна територия, на по- високо място, с възможности за огряване със западното слънце – мястото е в западната част на парка и се отреждат 50 дка площ. За целта се предлагат изграждане на всички необхо–дими по изискванията обслужващи клетки и съоръжения като: приемна сграда, покрити площи за животни и птици, ветеринарна лечебница и необходими складове за храни, инструменти и съоръжения;

 • Параклис – предлагаме изграждането му в централната част, до главната пешеходна зона за удобен достъп до него. Предполагаме, че ще носи името на пророка Св. Илия , така както се е казвал и манастирът;

 • Постоянна изложба на цветя – един бъдещ красив цветен кът в парка. Предлага се в свободния терен до малкото езеро с възможност за развитие на сезонни цветни композиции. Може да се превърне в елемент на декора–тивно-монументалните изкуства и една от основните атрак–ции в парка при добро поддържане. Може да се канят и паркостриители от побратимените градове за по-голям ефект и обогатяване на сътрудничеството ни с градовете – побратими.


Преместваеми обекти по чл.56 ал./1/ от ЗУТ

Преместваеми обекти за търговски и обслуж–ващи дейности

 • Павилиони за хранене – съществуващият пави–лион за хранене в северната част до езерото се запазва. Предвидени са 5 нови обекта до местата с най-голяма активност с посетители ;

 • Павилиони за обслужващи дейности към спорт–ните обекти – към откритите спортни площадки се предлагат обслужващи обекти за складова база и управление на дейността;

 • Автоспирка – запазва се на разклона за с.Червена вода- вход за парка;

 • Зона за преместваеми търговски обекти за сезон–на търговия – тази зона се предлага за обслужване при големи организирани събития , събор и др.;

 • База за поддържане на Лесопарка – необходи–мост за управление на парка за административни и битови нужди.

Преместваеми увеселителни обекти

 • Зона за атракциони – за сезонно ползване на местото на съществуващия зоокът, описан по-горе.Рекламно-информационни елементи /РИЕ/

Проектът предвижда рекламно-информационни елементи на три нива : • Главни РИЕ, указващи местоположението на Лесо-парка от пътната мрежа,;

 • РИЕ, насочващи към конкретни по-големи обекти;

 • Спомагателни указателни табели за алеи, вело и тури–стически пътеки и останалите обекти.

Монументално-декоративни елементи

Проектът предвижда от една страна реконструкция на съществ–уващите чешми и скулптурни групи към тя. Но проектът предлага обога–тяване на цялостното пространство с: • изграждане на водоскок в малкото езеро;

 • нови мостови съоръжения за връзка на нивата при значителна денивелация с декоративни акценти при тях, за създаване на характерни отличителни детайли;

 • понтони с ефектно осветление.

 • Цялостната композиция на парка ще бъде завършена с пластични композиции към откритите летни сцени, малки градински пластики при по-характерните пространства и акцентирана с тематичната цветна градина.


ОБЕКТИ – ВТОРИ ЕТАП НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Посочени са терени за изграждане на обекти като втори бъдещ етап на реализация. Анализът показва, че при ефективно управление във времето лесопарк „Липник” ще се нуждае от по-значими обекти за привличане на определена категория посетители. За целта се предлага терен за изграждане на Хотелски комплекс с висока категория и Къмпинг – бивак. Изграждането на тези обекти е свързано с промяна на предназ–начението на земята, за което все още не съществува необходимата устройствена основа – наличие на Общ устройствен план на Община Русе /ОУПО/. След приемане на такъв и при заявен интерес обаче идеите е целесъобразно да се реализират във времето.


Предварителният проект на подробния устройствен план пред–лага функционалното зониране и основна композиция на парка както и връзката между отделните му елементи. Разглеждането на тази фаза ще даде възможност да се направи оценка на тяхното ситуиране в общата композиция на Лесопарка и каква тежест трябва да имат отделните елементи в цялостното решение като площи, обем, насо–ченост и капацитет за посещение.

Заложени са Специфични правила и норми по чл.13, ал.2 от ЗУТ.

Към следващата фаза ще се приложи:

Предложение за управление на парка .

Проектанти:

/арх.С.Алексиева/


Март, 2017г. /арх. М.Костадинова/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница