Обект: Преработка по време на строителство по чл. 154 от зутДата25.10.2018
Размер171.45 Kb.

ОБЕКТ: Преработка по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ за работен инвестиционен проект за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ, гр. София

Зона 2 – ул. „Граф Игнатиев“ с прилежащите й пл. „Джузепе Гарибалди“, пл. „П. Р. Славейков“ и пл. „Патриарх Евтимий“ (Попа); ул. „Солунска“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до бул. „Витоша“); ул. „6-ти септември“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Аксаков“); ул. „Ген. Паренсов“ (в участъка от ул. „6-ти септември“до ул. „ Цар Шишман“); ул. „Цар Шишман“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Народно събрание“) и градината пред храма „Св. Седмочисленици“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА - НАГ

КОД: 2016-1000101

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ


А.Д.А. Архитектурно Дизайнерска Агенция, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87;e-mail: ada@ada-bg.com
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Работният проект за Зона 2 е разработен съгласно Договор № BG161PO001/5-02/2012/002-U-016 / 17.12.2014г. на база Техническо задание от Възложителя - Столична община.. Зоната обхваща:


 • Ул. «Граф Игнатиев» от ул. „Алабин» до Канала, в това число пл. Джузепе Гарибалди, пл. Славейков и градината «Св. Седмочисленици»

 • Ул. “Цар Шишман” между ул. «Граф Игнатиев» и пл. Народно Събрание

 • Ул. «6-ти септември» между ул. «Граф Игнатиев» и ул. «Аксаков»

 • Ул. «Солунска» между бул. «Витоша» и ул. «Граф Игнатиев».

Обектът е с издадено Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г., допълнено със Заповед № РА51-14 / 17.01.2017г., издадена от Гл. архитект на СО.


1. Въведение
Графа, Славейков и градинката Св. Седмочисленици, Гарибалди и Попа, Шишман, Солунска и 6-ти септември са знакови градски пространства, определящи в най-голяма степен характера и идентичността на същинския център на съвременна София. За това допринасят многообразието от магазини и заведения за хранене, съчетаването на обитаване, работа и отдих. Тук е напластена богата история, овеществена физически в многобройните сгради, паметници и артефакти. За особената сила на въздействие на тези градски пространства са съществени както духът на мястото и спомените за значими за София и България събития и личности, така и енергията на хилядите хора, живеещи, работещи или преминаващи тук 24 часа в денонощието.
Градските пространства в обхвата на Зона 2 трябва да бъдат обновени и развити съгласно високите стандарти, характерни за подобни като локация и значимост пространства в развитите градове на Европа.
2. Основна цел, подцели
Основна цел на проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ е превръщането на улиците, площадите и градините в обхвата на Зона 2 във взаимообвързана система от удобни и привлекателни, преобладващо пешеходни публични пространства. Естествено следствие от тази цел са следните подцели:


 • Максимално доразвитие на богатия потенциал на градските пространства и цялостно подобряване на тяхното качество;

 • Съхраняване на автентичния характер на средата, повишаване на идентичността й и на «усещането за място»;

 • Повишаване на качеството на пространствата при ползването им през нощта;

 • Подобряване на достъпността, осигуряване на лесно придвижване и ориентация;

 • Увеличаване на възможностите за избор и за преживявания за гражданите и посетителите на София;

 • Използване на принципите на устойчив дизайн чрез дълговечни, лесни за поддържане и «красиво стареещи» материали.


3. Градоустройствен анализ
За нуждите на ескизния проект и на непосредствено следващата фаза - работен проект, е направено задълбочено обследване на Зона 2 чрез огледи и фотозаснемане (включително фотодокументиране чрез дрон), както и документално проучване. Инвентаризирани са всички видими, общо 67 вида, елементи на градската среда. Те са илюстрирани в 9 схеми на градоустройствения анализ и са систематизирани в приложените таблици. За нуждите на анализа, Зона 2 е структурирана в 11 подзони. Същите са естествено обособени пространства: площади, градини, участъци от улици.
Проектът е изготвен на база подробно геодезическо заснемане, осъществено от ГИС – София и с координирана действащата регулация, изготвена от ГеоКАД ООД.
3.1. Анализът - оценка на съществуващото състояние е илюстриран чрез следните схеми:
''Подзони'';

''Автомобилен и градски транспорт, паркиране'';

''Видове настилки'';

''Състояние и намеса в настилките'';

''Пешеходни пространства, зони с концентрация на хора и места за срещи'';

''Функция на публичните пространства и приземните нива“;

''Преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане'';

''Недвижимо културно наследство и градско изкуство''

''Зелена система''

''Осветление''


3.2. Изводи:
Градската среда в обхвата на Зона 2 е като цяло застаряла и на много места занемарена, с изобилие на физически и визуални «замърсители», с конфликтни и дори опасни точки за пешеходците. В противоречие с богатата и ясна урбанистична стуктура, изградена от квартали, улици, площади и градини, преобладава усещането за хаотичност и безпорядък. Придвижването на много места е затруднено, а някъде дори и невъзможно. Шумът и «неспокойствието» на средата са източник на стрес и умора и за местните жители, и за преминаващите. Недостатъчни са местата за отдих, както и местата за улично изкуство, инсталации и събития. Потенциалът, автентичността и енергията на градските пространства от Зона 2 са неизползвани, подценени и дори компрометирани.
3.3. Специфични изводи:


 • Съществуващото състояние на Зона 2 предполага цялостното обновяване на средата. Същото трябва да се предхожда от цялостна подмяна на подземната инфраструктура;

 • Важна и неизбежна необходимост в процеса на обновяването е прочистването на разнородните, напластени във времето елементи, известно в англоезичната литература като declutter. Прочистването предполага провеждане на административни мерки в паралел с реализацията на проекта;

 • Осветеността на пространствата нощем повсеместно не достига нормативните изисквания. Като цяло Зона 2 е недостатъчно осветена;

 • Необходимо е навременното формиране на политика за съхраняването и вторичното използване на демонтираните елементи на градското обзавеждане.


4. Основни проектни идеи
Проектът адресира проблемите на Зона 2 чрез следните основни идеи:


 • Прочистване от напластените във времето елементи като: реклами, неподходящо улично обзавеждане, колчета – ограничители, билбордове и др.;

 • Доразвиване на характерната за улицата последователност от площадни пространства и улични отсечки в преобладаващо пешеходна зона;

 • Устройване на ул. „Цар Шишман” като обединено пространство - съжителстване на пешеходци, велосипедисти и превозни средства;

 • Цялостно обновяване на ниския план чрез подменяне на настилките, уличното обзавеждане и чрез обединяване на нивата на тротоарите и уличното платно на ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Цар Шишман” и ул. „Солунска“

 • Обновяване на двата пазара:

А). За книги на пл. Славейков

Б). За плодове и зеленчуци покрай градината „Св. Седмочисленици“


Проектните решения са систематизирани чрез следните схеми:


Опорно-сравнителен план

Схема ''Зони на намеса''

Схема ''Места за временни прояви''

Схема ''Видове настилки''

Сборна схема на проектното предложение
4.1. Прочистване от напластените във времето елементи като реклами, неподходящо улично обзавеждане, колчета – ограничители, билбордове и др.
Прочистването - „declutter” е неотменима и особено важна стъпка при обновяването на централни улици и градски пространства. Неизбежното напластяване на елементи и в ниския план, и по фасадите ограничава достъпността и комфорта на преминаване, създава визуален и физически хаос и стрес, а често представлява и риск за хората.
Физическото прочистване трябва да се предхожда от административни решения и информиране на „собствениците” на съответните елементи. Подходящ период за прочистването ще бъде първият етап от обновяването на Зона 2 – цялостната реконструкция на подземната инфраструктура.
Демонтирането на настилките по тротоарите, дори и да са в сравнително добро състояние е практически неизбежно и се налага по следните причини:


 • Цялостна реконструкция на подземната инфраструктура както по пътни платна (канал, водопровод), така и по тротоари (електрозахранване на нови стълбове улично осветление и други съоръжения, изграждане на нови шахти);

 • Въвеждане на мерки по заустване на водите от свободно течащи водосточни тръби до съответно улично отводняване;

 • Промяна на цялостния облик и дизайн на ниския план в зоната.

Демонтират се и се преместват, премахват или разрушават: • Стълбове с осветителни тела;

 • Стълбове с реклами, кошчета за боклук, обществени телефони и др;

 • Пътни знаци;

 • Антипаркинг елементи;

 • Павилиони; бетонови основи от павилиони;

 • Трамвайни релси; стб панели;

 • Чешми, фонтанки;

 • Детски съоръжения; метални огради; пейки;

 • Ревизионни капаци за тротоарни спирателни кранове, хидранти и канализационни шахти;

 • Решетки на улични оттоци;

 • Тротоарни плочи, бордюри;

 • Паважни настилки;

 • Асфалтови настилки и др.

 • Въздушни кабели


Преди започването на демонтажните работи във всяка от подзоните да се направи оглед на площадката в присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя. Да се състави протокол за това кои от елементите, подлежащи на демонтаж, биха могли да се използват повторно – например тротоарни плочи, пейки, сергии и др. Тези материали и елементи ще се извозват в склад, посочен от Възложителя
4.2. Доразвиване на характерната за улицата последователност от площадни пространства и улични отсечки в преобладаващо пешеходна зона
Ул. „Граф Игнатиев“ е изградена от ритмична последователност от улични отсечки, площади и уширения, някои от които са знаковите площади Гарибалди, Славейков и Патриарха, както и градината на Св. Седмочисленици. Проектната концепция се базира на подчертаването на този уникален за София характер на улицата. Редуването на „пътеки” (по Кевин Линч участъци за преминаване) и „възли” (уширения – площади, градини и места за срещи) е в основата на проектната композиция и се реализира чрез настилката, чрез градския дизайн и уличните обзавеждане и осветление.
В посока от Алабин към Канала последователно се разкриват следните площадни пространства: пл. „Гарибалди“, пл. „Славейков“, градината „Св. Седмочисленици“, градинката на Патриарха, както и някои уширения на улицата. Със собствена физиономия и проблематика са включените в Зона 2 участъци от улиците „Цар Шишман“, „6-ти септември“ и „Солунска“. Следват кратки описания на конкретните проектни решения:
Пл. Гарибалди
Решението за пл. Гарибалди запазва локацията на паметника и преустройва цялостно ниския план в съзвучие с триъгълната му форма. Композицията включва места за сядане и кашпи от лят камък, както и два вертикални акцента: павилион (предложение за поставяне) към трамвайната спирка и пластичен елемент – фонтан с чешма. Новата настилка е изцяло от гранит: диагонални ивици от рязани павета, ограждащи полета с пана от гранитни плочи с размери от 10/10 до 60/60 см. По периферията ивиците са от рязани павета от червен гранит.
Пл. Славейков
За разлика от сега съществуващото положение, характеризирано от пълното доминиране на Книжния пазар, проектът предвижда балансирано съотношение на различни като ползване пространства. Специфичната форма на площада е подчертана чрез ниския план, композиран на базата на диагонално разположени квадрати и кореспондиращите с тях трайно обзавеждане от лят камък (cast stone) и чрез стоманена конструкция с покритие от структурно остъкляване, подслоняващо Книжния пазар. Центърът на площада е устроен като свободна площ с преместваеми маси и столове и акцент - пластичен елемент (чешма). Новата идентичност на площада се определя от подчертаването на перспективата му чрез успоредни редици от стълбове, аксиално осветление над трамвайните линии, осветените дървета и особено от покритието на книжния пазар. Същото е съставено от поредица от пластични, наподобяващи растителни форми, модули със стоманена конструкция и прозрачно покритие. Съгласно препоръките на ОЕСУТ не се предвижда премахване на фонтана в центъра на площада. Запазено е и местоположението на скулптурната група на баща и син Славейкови.
Градина „Св. Седмочисленици“
Независимо, че знаковата градина на Св. Седмочисленици съхранява плановата си композиция, определена основно от зелените й площи, трансформацията й е радикална. Предвижда се цялостна подмяна на асфалтовата настилка в настилка от едроразмерни бетонови плочи в три нюанса. Изцяло са подменени осветлението и обзавеждането. Най-значимо предложение на концептуално ниво е третирането като единно цяло на пространството в и около градината. Преместването на зеленчуковия пазар на срещулежащата на трамвайните релси страна прави възможно приобщаването към градината на широкия, добре озеленен и ослънчен тротоар по продължение на Графа. Допълнително оживяване на това иначе комуникационно пространство ще бъде постигнато чрез устройването на два кафе-павилиона (по отделно предложение за поставяне).

По продължение на градината, разположени в уширената част на тротоара откъм ул. „Граф Игнатиев“, ще бъдат изградени платформи тип „дек“ с места за сядане и социални контакти.


Стена на Джон Ленън
Проектът адресира и превърналото се в традиция почитане на паметта на Джон Ленън на стената на Нотариата, тангираща Графа. За да се предотврати вандализирането на стената, се предвижда изнесена напред метална конструкция с мрежа и панели, позволяваща свободна изява на почитателите на Ленън по подобие на стената в Прага (класирана неслучайно като една от топ 10 забележителности на чешката столица).
Ул. „6-ти септември“
Участъкът от ул. „6-ти септември“ в обхвата на проекта се отличава с концентрация на сгради с висока архитектурна стойност. Потенциалът на търговията и на заведенията за хранене не предполага, обаче, характерът на улицата да се доближи до този на ул. „Цар Шишман“, т.е. на типична пешеходна улица. Ето защо, проектните намеси фокусират основно върху обновяването на ниския план и на дизайна.
Ул. „Солунска“
Поради важността на участъка от Солунска, свързващ главна пешеходна улица на София – бул. „Витоша“ с ул. „Граф Игнатиев“, проектът предвижда частичното намаляване на местата за паркиране и преместването им на срещулежащата северозападна страна на улицата. Предвижда се и цялостно решение на ниския план, включващо нови настилки, градско обзавеждане. Предлага се поставяне на павилион в уширението към градината „Такев“. В същото уширение ще бъдат изградени платформи тип „дек“ с места за сядане и социални контакти. Акцентирани са кръстовищата с улиците „Ангел Кънчев“ и „Христо Белчев“. Въвеждането на ограничение на скоростта до 30 км ще позволява ползването на уличното платно и от велосипедисти.
4.3. Устройване на ул. „Цар Шишман” като обединено пространство - съжителстване на пешеходци, велосипедисти и превозни средства
Потенциалът на ул. „Цар Шишман“ за пешеходна улица е доказан не само от превърналата се в традиция инициатива „София диша”. Участъкът от улицата в обхвата на Зона 2 се утвърди като едно от любимите места на софиянци с нарастваща концентрация на магазини, заведения за хранене и магазини за храна. Въпреки това, цялостното преустановяване на движение на коли към този момент не е рационално.
4.4. Цялостно обновяване на ниския план чрез подменяне на настилките, уличното обзавеждане и обединяване на нивата на тротоарите и уличното платно на Графа, Шишман и Солунска
Анализът на добрите практики по обновяване на централни градски пространства позволява да бъдат систематизирани 5 групи елементи, които неизменно присъстват в проектните решения и, чрез които се постига уникалност и идентичност на съответните пространства. Такива са:


 • Дизайнът на ниския план – настилки, чието въздействие се определя от материалите и тяхното съчетание, размерите на плочи и павета и рисунъка на композицията;

 • Масивни непреместваеми елементи на градския дизайн на база на лят или естествен камък ;

 • Вертикални елементи – осветителни тела, стълбове;

 • Непреместваеми използваеми или без определена функция елементи – киоски, навеси, конструкции;

 • Градско изкуство.

Композиции от специфично разработените за Зона 2 елементи от тези категории определят характера на проектните решения, както за зоната като цяло, така и за отделните подзони.


Превръщането на Графа в преобладаващо пешеходна зона, а на Шишман в обединено пространство, определя необходимостта от премахване на бордюрите и обединяване на тротоарите с уличното платно. Този подход разширява физически и качествено подобрява ползването на уличното пространство, особено като се има предвид, че и двете улици са доста тесни. Така се подобрява се не само пропускливостта им, но и достъпността на средата като цяло.
Акцентирани са кръстовищата по продължение на Графа, Шишман, „6-ти септември” и Солунска чрез специфичен дизайн на зебрите и повишаване на нивото им чрез „ улични маси”.
Новата настилка е най-значимият компонент от трансформирането на Зона 2 в привлекателна, преобладаващо пешеходна среда. В основата на решението с диагонален рисунък е наблюдаваното зигзагообразно движение на пешеходците от единия на другия тротоар на Графа. Обяснението е в малката ширина на улицата и разнообразието от търговски обекти от двете страни, което предполага движение тип short-cuts. Диагоналната композиция създава усещане за обвързаност на двата улични фронта и обединява площадните пространства. Основното предложение за материалите за настилката се базира на съчетаване на два материала: по-тъмен, с по-светъл сив гранит, както и на сив гранит с бетонови павета в нюанси на сивия цвят с височина 8см, с размери 10/10, 20/20 и 40/40 и 60/60 и с повишена носимоспособност. Рязани гранитни павета с размери 10/10/10 се използват за структуриращите ивици на Гарибалди, Славейков и до Св. Седмочисленици. Капаците на шахтите на експлоатиращите предприятия също са обект на дизайн, интегриращ ги в основните настилки. Приетите растери позволяват бетоновите павета на полетата да бъдат заменени с гранитни плочи или рязани павета от гранит.
В настилката са обозначени места за плочки от бронз, които ще информират за значими сгради-обекти на културно наследство. На входовете към по-значителни пространства като пл. Славейков и градината Св. Седмочисленици ще бъдат разположени едроразмерни плочи от гранит с инкрустирани бронзови информационни двуезични надписи.
Предложението за уличното обзавеждане се базира на удобен съвременен, опростен и същевременно износоустойчив и лесен за поддръжка дизайн. Нестандартен елемент от обзавеждането са металните свободностоящи масички и столове, разположени на най-оживените места - нискобюджетна практика, наложила се през последните години в много градове в чужбина.
Съгласно изискванията на заданието проектът предвижда цялостно преаранжиране на сметосъбирането и координирането на система за подземни контейнери за смет, съгласно програмата и схемите за разположението им, разработвани от Софпроект за централната част на София.
4.5. Преструктуриране на двата пазара:

За книги на пл. „Славейков“За плодове и зеленчуци покрай градината „Св. Седмочисленици“
Двата пазара допринасят за уникалната атмосфера на Графа и са привлекателни центрове – магнити за хората. Същевременно непрекъснатата линеарна подредба на щандовете ги превръща в граници, в единия случай, разделяща пространството на Славейков, а в другия - прекъсваща драстично пространствената и визуална връзка между Графа и градината на Св. Седмочисленици. Очевидни са и физическата деградация на щандовете, а също така и лошите условия на складиране на стоките – книги или плодове и зеленчуци, което предопределя ниското образно въздействие на иначе „екзотичната“ за централни публични градски пространства функция.
Проектът предлага следните специфични решения за двата пазара:
За Книжния пазар на Славейков
Водещи принципи в решението са: приблизително запазване на дължината на фронта за търговия при съществено редуциране на площта зад щандовете, която се използва понастоящем като склад.
Чрез конструкцията от стоманени конзолни модули с прозрачно покритие се осигурява защита от дъжд и сняг. Покритието ще бъде основен носител на новия образ на пл. Славейков и ще се използва извън работното време на пазара като защитено място за отдих и пешеходна площ. За устройването на книжния пазар ще се прилага система за лесно конструиране на търговски маси, както и стелажи за книги.
За Пазара пред градината „Св. Седмочисленици“
Проектът предвижда преместване на пазара на срещулежащата на трамвайните релси страна. Площта и на този пазар, състояща се от две части, е покрита с навеси със сходен детайл на покритието на книжния пазар. Извън работното време на пазара тези площи ще се използват като места за сядане.
Работният проект включва и илюстрация на система за пазари и други събития на открито. Системата е разработена на базата на леки, лесно сглобяеми модули от носещи и свързващи метални елементи в съчетание с „пълнеж“ от дъски за масите и за челните плоскости.
4.6. Обновяване на зелените площи
Подобряването на наличните площи и елементи на зелената система е подробно изяснено в част Паркоустройство и благоустройство.
4.7. Устройване на съвременно енергоефективно улично осветление и WiFi зони
Предвижда се цялостно преустройство на уличното осветление. Концепцията подчертава характерната пространствена структура на Зона 2 чрез редуването на „светлинни острови” и на уличните участъци с по-приглушено осветление. Светлинните острови са площадите, приканващи събирането на хора, а приглушеното осветление е по продължение на свързващите улични участъци – каньони. То спомага изявата на витрините на магазините и ресторантите. Използвани са преобладаващо висящо аксиално осветление по Графа, Шишман и „6-ти септември” в комбинация с осветителни стълбове в площадните пространства.
Разработена е фамилия от осветителни тела –модифициран дизайн на традиционните осветителни тела на стара София. Подробно системата на улично осветление и изяснена в част Улично осветление и електрическо захранване. Площадните пространства ще бъдат съоръжени със свободно достъпен високоскоростен WiFi.
5. Сметосъбиране
Повсеместно и в двете зони е проведена система за събиране на отпадъците в подземни контейнери. За база на проекта е използвана разработка на Софпроект, предоставена от НАГ.

В проекта са конкретизирани възможните места на подземните контейнери, както и групирането им, така, че да се осигури безпрепятствено ползване и извозване на отпадъците.


6. Градско обзавеждане и материали
Детайлно описание на елементите на градското обзавеждане и на използваните материали е дадено в приложените към работния проект спецификации и дизайн-книга (design-book)
7. Достъпна среда
Проектът е разработен съгласно изискванията на Наредба 4 от 01.07.2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.
По улиците с предимно пешеходно движение (ул. Граф Игнатиев и ул. Цар Шишман) се предвиждат засилени мерки за осигуряване на безопасно преминаване на хората с увреждания.

По Графа са проведени водещи ивици по продължение на цялото трамвайно трасе в зоната на безопасно преминаване и съобразено с анти-паркинг елементите. При кръстовищата и смяна на посоката на движение са предвидени полета от тактилни плочи. Спирките на трамваите също са подсигурени по подходящия начин – с ивица от тактилни плочи по цялата дължина на спирката в зоната на качване в превозното средство.

По ул. „Цар Шишман“, в зоната на споделеното пространство, също са предвидени водещи ивици в зоната на тротоарите по цялото продължение на улицата. Те насочват движението на хората с увреждания в безопасната зона и предпазват от конфликти с превозни средства, места за паркиране, анти-паркинг елементи и т.н.
Всички преминавания във височина от едно ниво на друго (спирки на градски транспорт, повдигнати кръстовища, понижение при тротоари в рамките на кръстовищата) са предвидени със съответния максимален наклон от 5%.
Предвид голямото разнообразие на настилки, са предвидени няколко варианта и за водещите ивици и тактилните плочи.

В зоните с бетонови павета ( ул. Цар Шишман, ул. Солунска, ул. 6-ти септември и частично ул. Граф Игнатиев) се предвижда полагането на бетонови плочи със съответния растер.

В зоните с гранитни настилки са възможни два варианта:


 • Гранитни плочи с моделиране на „ивици“ и „копчета“ според стандарта или

 • Допълнително положени върху гранитните настилки „ивици“ и „копчета“ от друг материал. Този материал може да бъде неръждаема стомана или специална полимерна сплав за външни условия.

Цветът, видът и размерът ще бъдат определени след предоставянето на мостри от изпълнителя и съгласуването им с проектанта и възложителя.


Всички проектни решения могат да се проследят на следните чертежи и материали:


Z02-A2-01

Генерален план, част 1

Z02-A2-02

Генерален план, част 2

Z02-A2-03

Генерален план, част 3

Z02-A2-04

Генерален план, част 4

Z02-A2-05

План - Настилки

Z02-A2-08

План – Достъпна среда,

както и на всички чертежи на подзоните и фрагменти.

Видовете материали са представени в „Мострен каталог“.
Съставил:

Арх. Иво Пантелеев
A_narrative_re.doc

Януари 2017
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница