Обичаи на пристанище “крз порт бургас”АДДата12.10.2017
Размер218.29 Kb.8000 гр. Бургас, ул. “Индустриална” №3

Данъчен № 1021094451

Тел. + 359 56 849006

Факс + 359 56 842608www.krzport-bourgas.com

E-mail: office@krzport-bourgas.com
KRZ PORT BOURGAS JSCОБИЧАИ

НА ПРИСТАНИЩЕ

“КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Обичаите на ПРИСТАНИЩЕ“КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД са съвкупност от правила, нормативи и трайно установени практики, приложими в него. Тези Обичаи уреждат също така условията, реда и нормите за обработка на посещаващите го кораби, както и възникналите във връзка с това взаимоотношения между пристанището и неговите клиенти в случаите:

а/ при договореност за прилагането им;

б/ когато международен или национален нормативен акт препраща към техните разпоредби;

в/ при наличие на условия в договора за морски превоз противоречащи на настоящите правила, взаимоотношенията се уреждат съгласно Обичаите на ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД;

г/ при липса на уговорка в договора за морски превоз за приложението им.
2.1 Обичаите се отнасят за ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД.

2.2 ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД извършва пристанищни дейности и услуги в качеството си на Пристанищен Оператор, съобразно Удостоверение № 58 от 18.11.2009 г., издадено от Национална Компания “Пристанища”, Удостоверение за експлоатационна годност № 291 от 10.05.2013г. издадено от Министерството на Транспорта и Съобщенията на Република България.


Раздел II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИТЕ КОРАБИ.
3.1 Капитанът на кораба уведомява ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД чрез корабния агент със седемдневно и петдневно предварително известие и с окончателно тридневно известие за посещението си в порта, но не по-късно от 24 ч. преди пристигането.

3.2 В случаите, когато времето за преход на кораба до пристанището е по-малко от 24 ч., известието по предходната алинея е тридневно с последващо уточняване най-много един час след отплаване на кораба от отправното пристанище.


3.3.1 В окончателното известие капитанът съобщава:

1. име на кораба, позивни, ИМО номер, знаме, MMSI;

2. очакваното време на пристигане на кораба;

3. максималното газене на кораба при пристигане и отплаване;

4. най-голямата дължина и широчина на кораба;

5. бруто тонажа (GT) и дедуейта (DWT) на кораба;

6. товарен план;

7. наличие на подрулващо устройство;

8. техническо състояние на машината, корпуса и оборудването;

9. вида, броя, товароподемността, разположението и излета извън борда на товароподемните съоръжения;

10. разположение, вид и товароносимост на рампата (при ро-ро кораби);

11. пълна информация за наличието на товарни документи;

12. броя и размера на товарните помещения и техните люкове;

13. вида и количеството на товара, включително наличие на товар на палубата;

14. обща информация за кораба и товара, възможности за нормална обработка, наличие на опасен товар, за течни товари - пламна температура;

15. сведения за тежките и извънгабаритни товари или особени физико- химични свойства на товарите;

16. потребности от гориво, вода и друго снабдяване и услуги;

17. име, седалище и адрес за кореспонденция на корабопритежателя и на оператора на кораба;

18. данни за спедитора и получателите на товара, ако са известни;

19. наличие на "инерт-газ" система и годност за експлоатация;  1. необходимост от миене със суров нефт и сдаване на утайки.

      1. При необходимост капитанът включва в окончателното известие:

1. искане за постелъчен материал, резервен амбалаж или други необходими за товаренето и разтоварването материали;

2. документация за евентуално обезпаразитяване (фумигация) на превозвания товар, вид на третиращите вещества (фумигантите) и срок на разпадане.


4. Капитанът на кораба е длъжен да уведоми ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД чрез своя корабен агент за всички събития по пътя, които могат да предизвикат закъснение на кораба.
5. ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД потвърждава приемането на информацията и съобщава на капитана чрез неговия агент условията за въвеждането на кораба в пристанището, кея за швартоване и обработка на кораба или за изчакване на рейд, както и за предполагаемата дата за поставяне на кораба под обработка.
6.1 След пристигане в пристанището, независимо дали корабът е поставен на кей или котва, капитанът чрез своя агент подава до ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД известие за готовност на кораба за обработка (NOR). Готовността на кораба за обработка включва готовност на товарните помещения за приемане на товара, за работа на корабните товарни средства, за отваряне на товарните люкове, за осветление на товарните палуби и помещения и готовност на екипажа за приемане и предаване на товара.

6.2 ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС” АД приема известието независимо от времето, в което ще започне обработката на кораба.


7. Корабът се счита за пристигнал и заел реда си за обработка от часа, обявен от капитана на кораба в известието за готовност. Този час не може да предхожда часа на връчване на известието.
Раздел III. ОБРАБОТКА НА ТОВАРИТЕ.
8. Приемането, обработката, укрепването, разкрепването, съхранението, транспорта и експедицията на товарите се извършват по силата на сключен договор за пристанищни услуги между “КРЗ ПОРТ БУРГАС” АД и клиента. При липса на такъв договор се прилагат действащите “Цени и условия на услугите на ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС” АД”.
9.1 Корабите се въвеждат в пристанището за обработка и се поставят под обработка по реда на тяхното пристигане, освен ако не е уговорено друго между ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД и клиента.

9.2 По искане на капитана при опасност от разваляне на товара или загуба на качествата му след заключение на съответните компетентни органи ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД приема кораба, без да спазва реда по предходната алинея.


10.1 Преди началото на товарните операции представители на капитана и на ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД извършват оглед на товарните помещения, на товара в тях, на корабните устройства и механизми, участващи в обработката, за да определят състоянието им по външни белези.

10.2 Подреждането на товарите в товарните помещения и на палубата се извършва от ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД, под непосредственото оперативно ръководство на негов отговорен служител, според товарния план и в съответствие с изискванията и под контрола на капитана на кораба.

10.3 Капитанът на кораба е отговорен за правилното разпределение на товара в товарните помещения, подреждането, укрепването и сепарирането на товара. Разходите при неправилно натоварване са за сметка на превозвача или ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД, ако последният не е изпълнил писмените указанията на капитана на кораба.

10.4 Капитанът е длъжен да обезпечи достатъчна устойчивост и оптимален диферент на кораба, надеждна защита на корабните палубни съоръжения (трапове, вентилаторни, отдушници, капаци на люкове и др.) през цялото време на обработка на кораба, както и непрекъснатото приемане или предаване на товара, освен ако не е уговорено друго.

10.5 Капитаните на корабите товарещи опасни товари, зърнени храни насипно, палубен дървен материал, други палубни товари, живи животни и в другите случаи, когато изискванията за безопасност налагат това, са длъжни преди започване на товаренето да представят на Директора на Морската Администрация (Капитана на пристанището), чрез своя агент подробен товарен план за утвържадаване. Товарният план трябва ясно да доказва изпълнението на изискванията за безопасен превоз по море.

Пристанището не започва товаренето в случаите, когато такъв товарен план не е представен на неговите упълномощени служители.


11. ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД информира своевременно (но в срок не по-малко от четири часа) капитана за всяко предстоящо притегляне на кораба по кея, преместване на друг кей, за началото или края на товарните и спомагателните операции или за други обстоятелства, свързани с обработката на кораба.
12. Ако не е уговорено друго, корабът приема или предава товара непрекъснато, като предоставя безвъзмездно електроенергия, осветление, въздух под налягане, пара, товарни лебедки и кранове, инструменти и другите приспособления, необходими за обезпечаване обработването на товара и безопасността на заетите работници, освен ако не е уговорено друго. Престоите на пристанищната механизация и работници поради неизправни корабни товарни средства, електроенергия, осветление, липса на пара, намаляване интензивността на работата по причина на лоша или необходимост от специална сепарация на товара са за сметка на кораба.
13. Ако не е уговорено друго, корабният екипаж отваря и затваря люковете на корабните товарни помещения. При преустановяване на обработката люковете се затварят и отварят от корабния екипаж, а при използване на пристанищна механизация е за сметка на кораба (превозвача).
14. Корабът освобождава кея не по-късно от четири часа след завършване на обработката му. За заемане място на кея по искане или по вина на кораба и/или клиента за повече от четири часа преди започване, по време и след приключване на товаро-разтоварните работи се заплаща допълнително от виновната страна по EUR 30 (тридесет евро) на започнат час.

Раздел IV. ПОРЕДНОСТ И КОРАБНИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ НОРМИ.
15. Корабите се поставят под обработка по реда на тяхното пристигане.
16.1. Линеен кораб, обработката на който не е регламентирана в специален нормативен акт или спогодба, се поставя на мястото на първия кораб, освободил корабното място, като прережда чакащите за обработка други кораби.

16.2. Предимство по горната алинея има и линеен кораб, който за конкретен превоз не е регламентиран като такъв, както и кораб със и за лесноразваляеми товари от растителен и животински произход и животни.

16.3 Кораб, на който предстои товарене, непосредствено след разтоварването му, се према за товарене след завършване на разтоварването му.
17.1. Товарно-разтоварните норми за обработка на корабите се определят по реда, посочен в Приложение N 1 към обичаите. Същите могат да бъдат занижени или завишени по договореност.

17.2. При промяна в технологията на обработката на товарите, необичайни свойства или качества на товара, и др. причини, изхождащи от условията на работа, Изпълнителния директор на ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД променя някои от товарно-разтоварните норми, посочени към “обичаите”.


18.1 Обработката на корабите се разчита по претоварни /товарно-разтоварни/ норми, които са посочени в Приложение №1 според вида на товара, начина на обработка и др.

18.2 При обработка на кораб на рейд, корабните товарно-разтоварни норми се договарят.


19. Всеки товар, неупоменат в Приложение №1, се договаря.
20. Пътнически кораб, който пътува по обявено разписание и превозва товари, се обработва през време на престоя му, предвиден в разписанието, на базата на товарно-разтоварните норми.
21.1. При неизвестяване, закъсняло или неточно известие /3-дневното и 24-часовото/, пристигането на кораба се отчита с 24 часа по-късно от действителното.

21.2. В случай, че кораб закъснее с пристигането си от съобщения срок, всички свързани с това закъснение разходи и щети за товарите му, както и престоите на транспортните средства, механизация и работна сила, са за сметка на виновната страна.


22.1. Едно преместване на кораба при товаренето и едно преместване при разтоварването, с изключение на танкерите, обработвани на неспециализиран кей, е за сметка на кораба. С времето за това преместване се удължава сталийното време. При неплащане от страна на кораба, преместването на кораба е за сметка на клиента.

22.2. Всяко друго преместване на кораба се извършва за сметка на страната, която го е поискала.

22.3. Притегляне на кораба на кея при товарене и разтоварване не се смята за преместване.

V. СТАЛИЙНО ВРЕМЕ.

23. Сталийното време на кораб се изчислява въз основа на:

а/ вид и количество на товара;

б/ корабната/люкова норма за съответния вид/опаковка на товара.

в/ броя на предоставените за обработка люкове, когато нормата е люкоденонощна.

Забележка: Сталийното време на кораб, на който количеството на товара в един от хамбарите му е 3 и повече пъти по-голямо от количеството на товара в някои от другите му хамбари, се изчислява въз основа на количеството на товара в този хамбар на базата на един люк.


24.1 Сталийното време за всеки кораб започва да тече от датата и часа на приемането на нотиса от пристанището, както следва:

а/ от 13:00 часа, ако посоченият час на готовност по известието е до 12:00 часа и самото известие е връчено на пристанището най-късно до 12:00 часа на същия ден;

б/ от 08:00 часа на следващия ден, ако посоченият час на готовност по известието е след 12:00 часа или самото известие е връчено на или след 12:00 часа;

в/ от момента на действителното начало на обработката, ако тя е започнала по-рано.

24.2 При невръчен и неприет нотис от пристанището, началото на сталийното време се счита от момента на началото на обработката на кораба.

24.3 Кораб, който не е готов с товара, губи своя ред съгласно пристигането му и сталийното време започва да тече от фактическото започване на обработката, без да се има предвид датата и часа на връчения нотис за готовност.


25. За кораб, който след разтоварване започва товарене в същото пристанище, сталийното време се изчислява и отчита поотделно за двете операции /разтоварване и товарене/.
26. В случай на изменение на товарния план в процеса на обработката на кораба, сталийното време се преизчислява по окончателния товарен план.
27. Началото на сталийното време на кораб, на който каргоплана за товарене или разтоварване е предоставен на пристанището по-късно от известието за готовност, се отсрочва с времето на закъснението.
28. Времето от 06:00 часа в събота и в предпразничен ден до 08:00 часа в понеделник и следпразничен ден, не се смята за сталийно време, ако през това време не е работено.
29.1. Сталийното време на кораба се удължава:

а/ когато товаренето - разтоварването не започва или прекъсва, поради непреодолима сила или атмосферни условия, застрашаващи товара или правилността или безопасността на товаренето - разтоварването - с времето на прекъсване на обработката по тези причини;

б/ при прекъсване на електрическия ток на кораба повече от 15 минути, ако прекъсването не е по вина на пристанището - с времето на прекъсване;

в/ при престой, поради неизправност на корабните претоварни съоръжения, когато претоварните операции се извършват с тях, ако неизправността не е причинена от пристанището - с времето на прекъсване;

г/ при преместване на кораба, когато това не е станало по искане на пристанището-с времето на прекъсване;

д/ при прекъсване обработката на кораба, поради липса на товар в пристанището или липса на транспортни средства при директна обработка на вносен товар - с времето на прекъсване, а при недостатъчен приток на товар или транспортни средства, вследствие на което корабочасовите норми на кораба не могат да се изпълняват-с неуплътненото време. Неуплътненото време се пресмята, като произведението от времето на неуплътняването и корабочасовата норма се намали с количеството действително обработен товар, през време на неуплътняването и се раздели на корабочасовата норма. Времето на прекъсване, поради липса на товари или транспортни средства и неуплътненото време се установяват с акт за всеки отделен случай, подписан от представител на пристанището и товародателя, а при отказ или неявяването му, от корабната администрация, или двама свидетели;

е/ при спиране или забрана обработката на кораба по нареждане на съответните контролни органи или органи на властта и управлението, но не по причина на пристанището - с времето на прекъсване;

ж/ при спиране на обработката на кораба, оборудван с механизирано /автоматизирано/ закриване, поради несвоевременно отваряне и затваряне на люковете - с времето на прекъсване;

з/ при преместване на кораба или прекъсване на обработката му за бункероване или друго снабдяване - с действително употребеното време;

и/ при съставяне на нов каргоплан в процеса на товаренето по вина на товародателя или капитана на кораба, поради преустройството на работата и за подготовка на товарите - с времето на задръжките;

й/ при липса на дънидж, хартия, сепарационни материали, осветление и др., непозволяващи извършване обработката на кораба - с времето на остраняване на тези причини.

л/ при всеки непроизводителен престой на кораба по посочените и други причини, станал не по вина на пристанището.

29.2. Всеки непроизводителен престой на кораба по посочените и други причини се отбелязва в сметката за времето /таймшит/. Когато непроизводителния престой по посочените и други причини е по вина на товародателя, това се взема под внимание при разчитането между кораба и товародателя. Осигуряване на товар или достатъчен приток от такъв, а така също на достатъчно транспортни средства се счита в задължение на товародателя, ако не е уговорено друго.
30. Сталийното време се покрива с действително употребеното време в следните случаи:

а/ по договореност с клиента;

б/ при обработката на товар в корабни помещения, които в плана на кораба не са посочени като товарни /въглищни бункери, странични коридори, танкове и др./ - за обработеното количество товар;

в/ при преместване на товар от един хамбар в друг на един и същи кораб или в един и същи хамбар, ако това е наложено не по вина на пристанището - с количеството преместен товар;

г/ при обработката на кораб, пристигнал с неподредена стока или неотделена по коносаменти, което е предизвикало забавяне на обработката му - за количеството товар в това състояние;

д/ по време на ефективни стачни действия - за времето до прекратяването им;

е/ при обработката на опасни товари, животни, плодове и зеленчуци и лесно разваляеми товари (включително течни), товари подлежащи на специални карантинни процедури, мерки и забрани - за обработеното количество товар, предизвикало забавяне на обработката му - за количеството товар в това състояние;

ж/ при обработка на товари, пристигащи в променено състояние /слегнати, втвърдени, замръзнали или разтопени/ и на товари с температура по висока от 40 градуса С - за обработеното количество товар;

з/ при температура на въздуха по-ниска от минус 10 градуса С, както и при работа в хамбарите на хладилни кораби - за обработеното количество товар при тези условия;

и/ при натоварен и след това разтоварен от кораба или обратноно, наложено не по вина на пристанището - за обработеното количество товар;

й/ при обработка на кораби с люкове, чийто размери са по-малки от 20 кв.метра.

к/ при обработка на голямогабаритни товари с използване на повечe от един кран, включително в комбинация с мобилен или плаващ кран.

л/ при обработка на разни генерални товари.

м/ при обработка на товари на палубата-за количеството палубен товар.

н/ при обработка на военна транспортна техника.

о/ при обработка на товари със свойства (относително тегло, състояние и др.), рязко отличаващи се от предварително обявените и/или обичайни такива, водещи до промяна в технологията и/или скоростта на обработка.


VI. УСЛУГИ НА КОРАБИТЕ, ПОСЕЩАВАЩИ ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ-БУРГАС”АД
31. Всички услуги, необходими за нормално пребиваване в пристанищата, изпълнение на морския превозен договор по обработката на товарите, снабдяването с горива, вода, храна и др. контакти и уреждане на взаимоотношения с български стопански, административни и съдебни органи, се осигуряват след сключване договор за агентиране със съответната корабна агенция.
32.1. Корабният агент представлява корабопритежателя и капитана пред пристанищните власти, пред всички органи на властта, учреждения, организации и лица в Република България, във връзка с пристигането, пребиваването и отплаването на кораба, може да сключва от името на корабопритежателя договори за превоз, за застраховка, за обработка на товари, да издава и подписва коносаменти, да предава товари на легитимираните им собственици, да инкасира вземания на корабособственика, да изплаща суми по нареждане на корабопритежателя или капитана, да предявява искове и жалби от тяхно име пред българските съдилища.

32.2. Страните по договореност могат да ограничават или разширяват горните правомощия.

32.3. Агентът е длъжен да се грижи за интересите на корабопритежателя, да се ръководи от неговите нареждания и указания, да му предоставя необходимите сведения за хода на възложената работа, да му дава сметка за получените и изразходвани суми и изобщо да полага необходимите усилия за опазване интересите и правата на корабопритежателите.

32.4. Агентът е длъжен да уведоми капитана, респ. при искане корабопритежателя, за всички местни правила и норми имащи значение за охраняване интересите на корабопритежателя.


33. Ако не е уговорено друго, корабопритежателят е длъжен да дава при поискване от корабния агент съответните аванси за посрещане на разходите, свързани с агентирането на кораба.
VII. УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ.
34.1 Укрепването и разкрепването на товарите на корабите, посещаващи ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ-БУРГАС”АД се извършва от специализирани бригади на Оператора.

34.2 По желание на клиента материали за укрепване могат да бъдат доставени от него и за негова сметка при спазване на следните условия:  • материалите отговарят на международните стандарти и изисквания;

  • клиента наема склад за материали на територията на Пристанището като заплаща съответния наем.

  • клиента създава организация гарантираща навременното закупуване на спомагателните и укрепващи материали, които се предоставят на Пристанището за извършване на съответната дейност по обработка на товарите, като услугата се заплаща по договаряне.

34.3 При липса (закъснение) на укрепващите материали Пристанището извършва услугата със свои средства, като услугата се заплаща по действащите “Цени и условия на услугите на ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД”.

34.4 При необходимост от извършване на фумигация на дървения материал за укрепването и издаване на съответния сертификат, клиентът е длъжен да заяви писмено това и гарантира заплащането. В писмото също така се посочват размерите и приблизителното количество дървен материал, както и датата на товарене.


VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ.
35. Осигуряване на сепарациите, дънидж и хартия е задължение на корабната администрация за нейна сметка, освен ако не е уговорено друго.
36. Когато по някакви причини в процеса на товаренето или разтоварването се наложи да се прекъснат претоварните работи в някой от хамбарите, корабът е длъжен да обезпечи неговото покриване.
37.1. При кораби фрахтовани на пълен товар /фулкарго/, с изключение фрахтовете за дървен материал, капитанът е длъжен да предостави на разположение на товароизпращача всички товарни помещения на кораба, с изключение на горната палуба. Независимо от това, изпращачът има право да използва и горната палуба, ако капитанът на кораба е съгласен цялостно или частично да я предостави за товарене.

37.2. При фрахтовка на рейс или на “лъмпсъм” капитанът е длъжен да предостави в разположение на товароизпращача всички товарни помещения на кораба, а така също и палубата.


38. Товаренето и укрепването на палубните товари се извършва за сметка и отговорност на кораба.
39. При необходимост корабът е длъжен да предостави безвъзмездно на клиента корабни претоварни съоръжения, способствуващи за успешното провеждане на товаренето или разтоварването.
40. При разтоварване или товарене на тежки товари с корабни претоварни средства, корабът е длъжен да обезпечи ръководството при товарно-разтоварването, както и необходимия брой такива средства.
41. Изброените по-долу изрази, срещащи се в договорите за морски превози и при други морски правоотношения, според обичаите на черноморско пристанище Бургас, трябва да се разбират по следния начин:

а/ “около посоченото число” - отклонение +/- 4 денонощия;

б/ “около началото на месеца” - от 1-во до 10-то число;

в/ “около средата на месеца” - от 11-то до 20-то число;

г/ “около края на месеца” - от 21-во до последното число на месеца;

д/ “средата на месеца” - 15-то число;

е/ “края на месеца” - последното число на месеца;

ж/ “в края на месеца или началото на следващия месец” - 5-те последни дни на месеца и 5-те първи дни на следващия месец;

з/ “в първата половина на месеца” - от 1-во до 15-то число;

и/ “във втората половина на месеца” - от 16-то до последното число на месеца;

к/ “равномерно по месеци” - подаването на корабите да се извърши равномерно през течение на отделните месеци;

л/ “срочно подаване на кораба” - корабът трябва да бъде подаден в течение на 21 дена за зърнени товари и в течение на 10 дни за всички останали;

м/ “най-бързо подаване на кораба” - корабът трябва да бъде подаден в течение на 5 дни;

н/ “край борда на кораба” - приемането или издаването на товара се извършва край борда на кораба;

о/ “товаренето и разтоварването да се извърши в последователни благоприятни дни” - корабът следва да бъде натоварен или разтоварен в продължение на непрекъснати дни, с изключение дните с лошо време;

п/ “работен ден” - товаренето и разтоварването се извършва през течение на работен ден, т.е. изключват се почивните и празнични дни, а така също и дните, обявени за почивни от национални или местни власти;

р/ “благоприятен работен ден” - товаренето и разтоварването се извършва през работни дни, като се изключват почивните, празничните и местните почивни дни, а така също и дните с лошо време.

С/ "опасни товари" са товарите, посочени в код "IMDG", товарите по глава 17 на код "IBC" и по глава 19 на код "IGC".


42. За нормални товарни люкове се счита люковете с размери над 20 кв.метра. При люкове с по-малки размери, обичайните претоварни норми се намаляват с 50%.
43. Пристанището има право да изисква от клиента предварително заплащане на услугите и материалите във връзка с пристанищната дейност и съгласно действащите Тарифи или договор.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Т А Б Л И Ц И

за корабните претоварни норми за обработка в

ПРИСТАНИЩЕ “КРЗ ПОРТ БУРГАС”АД

Таблица №1-ОПАКОВАНИ И НЕОПАКОВАНИ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ

(без товарите по Таблица №3)Товарна единица-кг

Норма-тона/кораб/денонощие

1

0-40

700

2

41-80

800

3

81-500

1500

4

501-1500

2000Таблица №2-КАСИ, КАРТОНИ

(без товарите по Таблица №3)

Товарна единица-кг

Норма-тона/кораб/денонощие

1

0-20

500

2

21-50

550

3

51-800

600

4

801-1500

700

Таблица №3.

3.1 ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИ
Тов. Единица, кг

Норма-тона/ кораб/денонощие

Норма-тона/люк/денонощие

1.

501-1500
-биг-бегси

800-слингове

700-ПДЧ

500-дървен материал-пакетиран

400-катанка

750-ламарина листи

600-бет.желязо-връзки.
750

2.

1501-5000
-метали-връзки.; пачки
600
-рула
700

3.

Над 5000
-рула, сляби
800

3.2 ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИВид на товара, Товарна единица

Норма-тона/кораб/денонощие

1.

Бали 0-120 кг

400

2.

Бали над 121 кг

600

3.

Хартия рула до 1000 кг

400

4.

Хартия рула над 1001 кг

600

5.

Рула, макари до 500 кг

350

6.

Рула, макари 501-1000 кг

500

7.

Рула, макари над 1001 кг

600

8.

Стъкло каси незвисимо от ед. тегло

200

9.

Релси

1000

10.

Дърва за огрев

400

11.

Дървени трупи

500

12.

Палети пълни –до 800 кг

200

13.

Палети пълни 801-1600 кг

350

14.

Медни катоди, аноди

1000

15.

Хавале-цигари

40

16.

Каменни блокове

1500

Забележки:

1. Всеки чифт от успоредни двойки люкове се смята за един люк.

2. Таблици № 1 и № 2 се използват, когато конкретния товар не е вписан в Таблица № 3.

3.(³) При обработка на кораби с брутен тонаж до GT3000, претоварната норма се намаля на 1500 кораб/тона/денонощие.


Обр. 0701-08 Издание 01 Ревизия 02 Страница от 12Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница