Обн., Дв, бр. 81 от 23 август 2002 г., изм., Дв, бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 30 декември 2003 г. Глава първа


Раздел V Изисквания към електрообзавеждането и устройствата за управлениестраница2/3
Дата01.08.2018
Размер445.36 Kb.
1   2   3
Раздел V

Изисквания към електрообзавеждането и устройствата за управление

Чл. 69. Електрическите апарати на подемниците имат степен на защита срещу случаен допир не по малка от IP 2X при променливо напрежение, по-голямо от 42V, и постоянно напрежение, по-голямо от 60 V.

Чл. 70. (1) Съпротивлението на изолацията на електрическите апарати, измерено между всеки проводник под напрежение и земята, отговаря на стойностите, посочени в приложение № 1.

(2) При измерване на съпротивлението на електрическа верига, която съдържа електронни елементи, фазовият и нулевият проводник се свързват помежду си.Чл. 71. Напрежението на силовите електрически вериги на подемника е:

1. не по-високо от 660 V-за захранване на електродвигателя на повдигателния механизъм;

2. не по-високо от 380 V променливо и 220 V постоянно-в кабината, в пространството, в което се движи кабината, и на товарните площадки.

Чл. 72. Електрическите вериги за управление, сигнализация и осветление в кабината се захранват чрез фаза и нулев проводник от вериги 380/220 V, при което единият край на намотките на електромагнитните апарати, във веригите на които има включени контакти за безопасност, е непосредствено присъединен към нулевия проводник.

Чл. 73. Не се допуска напрежението за захранване на електрическите вериги на подемника да се понижава чрез автотрансформатор.

Чл. 74. Електрическите апарати за управление запазват своята работоспобност при отклонение на захранващото напрежение в границите на ± 10% от номиналното напрежение.

Чл. 75. В подемниците се използват електродвигатели, защитени от къси съединения и от топлинно претоварване на намотките.

Чл. 76. (1) Всеки подемник задължително има главен прекъсвач на електрозахранването, който да отговаря на следните изисквания:

1. може да прекъсне захранването на електродвигателите под товар и на всички активни проводници;

2. има ясно маркиран и лесно достъпен орган за управление;

3. има устойчиво положение на включване и на изключване;

4. ограничен е достъпът до него за лица, които не са заети с експлоатацията, поддържането и ремонта на подемника.

(2) Главният прекъсвач трябва да може да се заключва в отворено положение с катинар.Чл. 77. От главният прекъсвач не се прекъсват електрическите вериги, захранващи:

1. осветлението и вентилацията на кабината;

2. електрическия контакт върху покрива на кабината;

3. осветлението и електрическите контакти в пространството, в което се движи кабината;

4. устройството за сигнализация от кабината при авария.

Чл. 78. Подемниците, на които повдигателният механизъм е монтиран към носещата конструкция на кабината, да имат главен прекъсвач в кабината.

Чл. 79. Медните проводници за веригите за безопасност имат сечение не по-малко от 0,75 mm2, а алуминиевите проводници-не по-малко от 2,5 mm2.

Чл. 80. (1) Електрическите кабели и проводници се полагат в тръби или инсталационни канали.

(2) Допуска се проводниците от различни вериги и напрежения да са разположени в една тръба или да са от един кабел, ако най-високото напрежение не надвишава 380 V, изолацията им е изчислена за най-високото напрежение и са екранирани срещу индуктивни връзки или смущения.Чл. 81. Електрическите инсталации на подемника отговарят на следните изисквания:

1. ако след изключване на главния(те) прекъсвач(и) на подемника има присъединителни клеми, които остават под напрежение, по-високо от 50 V, те са ясно маркирани;

2. изолационните обвивки на проводниците и кабелите проникват в кутиите на прекъсвачите и уредите или имат подходящи кабелни муфи;

3. проводниците към електрическите устройства за безопасност са подходящо защитени от механично повреждане.Чл. 82. (1) Захранването на електрическото осветление на кабината и на електрическите контакти върху покрива на кабината е независимо от захранването на повдигателния механизъм.

(2) Осветлението и електрическите контакти върху кабината се включват чрез отделен прекъсвач.Чл. 83. Осветеността в кабината не може да е по-малка от 50 lx.

Чл. 84. Електрозадвижването на подемника са проектира така, че:

1. механичната спирачка се освобождава или задейства едновременно с изключването или включването на задвижващия електродвигател;

2. устройството на електрозадвижването на спирачката не допуска създаването на индуктивни затворени контури.

Чл. 85. Движението на подемника се управлява по електрически път.

Чл. 86. Устройствата за управление се конструират така, че да предпазват ползвателите от съприкосновение с частите под напрежение.

Чл. 87. Устройствата за управление на подемника допускат движението му при незаключена автоматична брава на шахтена врата на разстояние до 0,25 m между нивото на пода на кабината и нивото на товарната площадка.

Чл. 88. (1) Върху покрива на кабината се предвижда устройство за управление на подемника.

(2) Устройството по ал. 1 има и превключвател с две устойчиви положения на включване и изключване и прекъсвач за аварийно спиране "СТОП".

(3) Включването на устройството по ал. 1 изключва действието на нормалното управление и движението на автоматичните врати, като не изключва действието на предпазни устройства.

Чл. 89. Кабината на подемника може да се задвижва аварийно от таблото за управление чрез непрекъснато натискане на бутонен прекъсвач. Не се допуска скорост на кабината при аварийното задвижване, по-висока от 0,63 m/s.
Глава трета

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМЕНИТЕ АСАНСЬОРИ

Раздел I

Изисквания към шахтата, машинното и ролковото помещение

Чл. 90. (1) Шахтата на платформените асансьори се огражда от всички страни и има таван и под.

(2) Допуска се частично ограждане на шахтата с неподвижни защитни прегради от страната на стълбища и площадки с височина не по-малка от 2,5 m. От страната на входа в кабината шахтата се огражда по цялата є височина.

(3) Допуска се шахтата да не се огражда, ако разстоянието от стълбищата и площадките до движещите се части на платформения асансьор е по-голямо от 0,4 m.

(4) Допуска се шахтата на тротоарните платформени асансьори да няма стени и таван над най-горната товарна площадка.

(5) Защитните прегради трябва да отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 2.

Чл. 91. В шахтата на платформения асансьор се осигуряват хоризонтални разстояния между:

1. прага на кабината и прага на шахтената врата-не по-голямо от 0,05 m;

2. прага на кабина с врата и стената на шахтата извън зоната на отключване на шахтената врата-не по-голямо от 0,15 m;

3. кабината и стената на шахтата-не по-малко от 0,05 m;

4. най-изпъкналите части на кабината и детайлите от закрепването на направляващите елементи-не по-малко от 0,01 m.

Чл. 92. В долния край на пътя на движениe на кабината се осигурява пространство за свободен ход на кабината под нивото на най-долната товарна площадка не по-малък от 0,15 m, а за хидравличните платформени асансьори-не по-малък от 0,05 m.

Чл. 93. Шахтата се проектира така, че в най-ниската є част да може да се монтира подвижна опора за кабината, чрез която да се осигури разстояние между кабината и пода на шахтата не по-малко от 1,6 m.

Чл. 94. В горния край на пътя на движение на кабината се осигурява пространство за свободен ход на кабината над най-горната товарна площадка не по-малък от 0,2 m, а за платформени асансьори с хидравлично задвижване-не по-малък от 0,15 m.

Чл. 95. Шахтите на асансьорите се проектират така, че в горната им част да са осигурени следните безопасни разстояния:

1. в шахтите на платформените асансьори с кабина:

а) между покрива на кабината и тавана на шахтата-не по-малко от 0,7 m;

б) между най-високите части на устройствата, монтирани над покрива, включително и водачите на кабината и тавана на шахтата-не по-малко от 0,1 m;

2. в шахтите на платформените асансьори с кабина без покрив (платформа):

а) между най-високите части на стените на кабината и тавана на шахтата-не по-малко от 0,3 m;

б) между водачите на кабината и тавана на шахтата-не по-малко от 0,1 m.

Чл. 96. (1) Отворите в шахтата за достъп в кабината на платформения асансьор се затварят с шахтени врати.

(2) Шахтените врати на платформените асансьори, при които се допуска влизането на хора в кабината за извършване на товарно-разтоварни операции, са с височина не по-малка от 2 m и широчина, равна на широчината на входния отвор на кабината.

(3) Не се допуска шахтените врати да се отварят навътре в шахтата.

(4) Крилата на шахтената врата припокриват рамката на отвора на вратата отгоре и отстрани не по-малко от 0,015 m.

(5) Шарнирните врати с хоризонтално разположение на крилата се конструират да издържат натоварване не по-малко от 5000 Ра и да нямат изпъкналости по външната им повърхност, по-големи от 3 mm.

Чл. 97. Допуска се отварянето и затварянето на вратата на най-горната товарна площадка да се извършва от кабината при движението є в зоната на спирката, ако вратата отговаря на следните изисквания:

1. конструкцията є не позволява ръчното є отваряне откъм товарната площадка;

2. отварянето и затварянето є се извършва чрез управление на асансьора от горната товарна площадка под непрекъснатия контрол на ползвателя;

3. има автоматична брава.Чл. 98. (1) Повдигателният механизъм, хидравличният задвижващ агрегат и таблото за управление се монтират в машинно помещение.

(2) Допуска се повдигателният механизъм да се монтира в шахтата на платформения асансьор, ако барабанът, задвижващото верижно колело, отклонителните ролки или отклонителните верижни колела са разположени извън проекцията на покрива на кабината върху тавана на шахтата и прегледите и обслужването му могат да се извършват при пълна безопасност през люкове за обслужване в стената на шахтата.

(3) Допуска се таблото за управление и хидравличният задвижващ агрегат да се монтират в метални шкафове, разположени в непосредствена близост до машинното помещение, които могат да се заключват.

Чл. 99. Машинното и ролковото помещение имат врати, които се заключват.

Чл. 100. Височината на машинното помещение е не по-малка от 1800 mm, а на ролковото-не по-малка от 1400 mm.

Чл. 101. До шахтената врата на всяка товарна площадка на платформения асансьор задължително има табела със следното съдържание:

1. "Асансьор товарен платформен. Товароподемност .... kg. Превозването на хора забранено"-ако се допуска влизане на хора в кабината за извършване на товарно-разтоварни операции;

2. "Асансьор товарен платформен. Товароподемност .... kg. Влизането в кабината и превозването на хора забранено"-ако достъпът на хора в кабината е забранен.

Чл. 102. Върху вратите на машинното и ролковото помещение и люковете на шахтата се поставят символи и надписи, забраняващи достъпа на лица, които не са заети с поддържането на платформените асансьори.

Чл. 103. В дъното на шахтата се поставя табела с надпис: "При влизане в шахтената яма изключи управлението с прекъсвача за аварийно спиране "СТОП" и използвай опорното приспособление!".
Раздел II

Изисквания към повдигателните механизми

Чл. 104. Всеки платформен асансьор се задвижва от собствен повдигателен механизъм с барабан и въжета или с верижни колела и вериги или с подемни хидравлични цилиндри.

Чл. 105. (1) (Доп.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Отклонителните ролки и барабанът на повдигателния механизъм отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 2 и 3 и чл. 24, т. 2, 3 и 4.

(2) (Доп.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Диаметърът на барабана и на отклонителните ролки не може да е по-малък от 30 пъти диаметъра на носещото въже.Чл. 106. Всеки повдигателен механизъм с редуктор има най-малко една автоматично действаща нормален затворен тип механична спирачка, която отговаря на изискванията на чл. 26.
Чл. 107. Всеки повдигателен механизъм има устройство за ръчно аварийно задвижване и табела, съответстваща на изискванията на чл. 28.

Чл. 108. Хидравличните задвижвания на платформените асансьори отговарят на изискванията на чл. 30, 31, 35, 36, 37, 38 и 39.

Чл. 109. (1) Кабината на платформения асансьор се окачва на най-малко две стоманени въжета или две стоманени пластинкови вериги.

(2) Окачването на кабината на платформения асансьор с хидравлично задвижване отговаря на изискванията на чл. 41.Чл. 110. (1) Теловете на въжетата по чл. 109 отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 2.

(2) Стоманените въжета и стоманените вериги се изчисляват на опън съгласно чл. 42, ал. 3, 4 и 5.Чл. 111. Въжетата и веригите по чл. 109 се закрепват към кабината или към неподвижните точки на окачването чрез изравнително устройство.

Чл. 112. Закрепването на въжетата към барабана съответства на изискванията на чл. 43.
Раздел III

Изисквания към кабината

Чл. 113. (1) Кабината на платформения асансьор има здрави стени, покрив и под.

(2) Допускат се кабини без покрив (платформи), оградени само откъм страната на направляващите елементи с височина на стената не по-малка от 1,7 m.Чл. 114. Подът на кабината отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 3.

Чл. 115. Височината на кабината, в която се допуска влизането на хора за извършване на товарно-разтоварни операции, не може да е по-малка от 2 m.

Чл. 116. (1) Движението на кабината се направлява по твърди стоманени направляващи елементи, здраво закрепени към конструкцията на шахтата.

(2) Направляващите елементи се проектират така, че да издържат натоварванията при експлоатацията и натоварванията, предизвиквани от задействането на захващащия механизъм.


Раздел IV

Изисквания към предпазните устройства

Чл. 117. (1) Платформените асансьори имат следните предпазни устройства:

1. автоматични брави на шахтените врати;

2. захващащ механизъм на кабината;

3. ограничител на скоростта;

4. авариен клапан за скъсан тръбопровод-при платформените асансьори с хидравлично задвижване;

5. буфери или твърди опори;

6. крайни прекъсвачи за двете посоки на движение;

7. прекъсвач за изключване на управлението от ролковото помещение;

8. прекъсвачи или бутони "СТОП" на товарните площадки, в ролковото помещение и в дъното на шахтата;

9. контакти за безопасност на шахтените врати и на люковете за обслужване, на автоматичните брави на шахтените врати, на захващащия механизъм, на ограничителя на скоростта, на опъващото устройство на въжето на ограничителя на скоростта и на изравнителното устройство на носещите въжета или носещите вериги.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Допуска се на платформените асансьори, задвижвани посредством барабан и въжета и обслужващи не повече от две спирки, да не се монтират контакти за безопасност на захващащия механизъм и на автоматичните брави на шахтените врати.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Допуска се да не се монтират захващащи механизми на платформени асансьори, при които е конструктивно ограничено влизането на хора в кабината, и на платформени асансьори с хидравлично задвижване с пряко задействане.Чл. 118. Захващащият механизъм по чл. 117, ал. 1, т. 2 отговаря на следните изисквания:

1. задейства се чрез ограничител на скоростта или чрез механизма, който следи опъването на носещите въжета или носещите вериги;

2. задействането му чрез ограничителя на скоростта се осъществява при скорост на движение на кабината, превишаваща номиналната скорост с повече от 15%, но не повече от 40 %;

3. не задържа кабината при движението є нагоре;

4. хващачите му могат да се освобождават автоматично при движение на кабината в посока, обратна на захващането.

Чл. 119. Ограничителят на скоростта по чл. 117, ал. 1, т. 3 задейства захващащия механизъм при скоростта, посочена в чл. 118, т. 2, и отговаря на изискванията на чл. 55 и 57.

Чл. 120. Стоманеното въже за задвижване на ограничителя на скоростта на платформения асансьор отговаря на изискванията на чл. 56.

Чл. 121. Аварийният клапан по чл. 117, ал. 1, т. 4 отговаря на изискванията на чл. 54.

Чл. 122. (1) Пътят на движение на кабината надолу под най-долната товарна площадка се ограничава от буфери или твърди опори.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за платформени асансьори, чийто път на движение на кабината надолу е конструктивно ограничен.Чл. 123. Автоматичните брави на шахтените врати отговарят на изискванията на чл. 60, 61 и 62.

Чл. 124. (1) На всяка товарна площадка на платформения асансьор се монтира бутониера за управление на асансьора с бутон "СТОП" или друг прекъсвач за аварийно спиране на кабината с две устойчиви положения на включване или изключване.

(2) Допуска се да не се монтира бутон "СТОП" на товарните площадки, когато задвижването на платформения асансьор се управлява чрез непрекъснато натискане на бутонния прекъсвач за избраната посока на движение.Чл. 125. Електрическите предпазни устройства на платформения асансьор отговарят на изискванията на чл. 63 и 64.
Раздел V

Изисквания към електрообзавеждането и устройствата за управление

Чл. 126. (1) В машинното и ролковото помещение и в шахтата на платформения асансьор се монтират електрически инсталации за постоянно осветление, а в кабината и машинното помещение-и електрически контакти с напрежение до 250 V.

(2) Захранването с електроенергия на електрическото осветление и на електрическите контакти по ал. 1 е независимо от захранването на повдигателния механизъм.

(3) Електрическото осветление в машинното и ролковото помещение осигурява осветеност на техния под най-малко 50 lx.

Чл. 127. (1) Електрическите инсталации за осветление на платформения асансьор имат самостоятелни прекъсвачи.

(2) Прекъсвачът на осветлението в машинното и ролковото помещение се монтира непосредствено до входа на помещението.Чл. 128. (1) Електрическото осветление в шахтата осигурява осветеност най-малко 50 lx на височина 1 m над покрива на кабината и на дъното на шахтата.

(2) Осветлението в шахтата може да се включва и изключва посредством прекъсвачи в машинното помещение и в дъното на шахтата.Чл. 129. Електрообзавеждането на платформените асансьори отговаря на изискванията на чл. 69, чл. 70, ал. 1, чл. 71, 72, 75, чл. 76, ал. 1, чл. 79, 80, 81 и 84.

Чл. 130. На всяка товарна площадка на платформения асансьор се монтира бутониера с бутонни прекъсвачи за повикване и изпращане на кабината от и към друга товарна площадка и бутонен прекъсвач "СТОП".

Чл. 131. (1) Тротоарните платформени асансьори се управляват посредством бутониера, монтирана на горната товарна площадка в заключваема касета.

(2) Бутониерата по ал. 1 има бутонни прекъсвачи за двете посоки на движение на асансьора. Движението на асансьора се осъществява при постоянно натискане на съответния бутонен прекъсвач.Чл. 132. Асансьорите по чл. 131, ал. 1 спират автоматично при достигане на нивото на товарната площадка.
Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДЕМНИЦИТЕ И ПЛАТФОРМЕНИТЕ АСАНСЬОРИ

Чл. 133. (1) Собственикът или ползвателят на подемника или платформения асансьор е длъжен да осигури тяхното поддържане в съответствие с изискванията на наредбата и техническата им документация.

(2) Собственикът или ползвателят:

1. определя лице с не по-ниско от средно техническо образование, което да отговаря за безопасната експлоатация на подемниците и платформените асансьори, и определя неговите функции в производствената инструкция по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

2. (Изм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) осигурява поддържането и ремонта на съоръженията да се извършват от лице по чл. 144, ал. 1, което е получило разрешение за извършване на такива дейности;

3. назначава оператори за управлението на подемниците;

4. осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на лицата по т. 1, 2 и 3 за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на подемниците и платформените асансьори;

5. поставя табели с указания за безопасно ползване на подемниците или платформените асансьори.
Чл. 134. (1) Поддържащият персонал и лицето, което отговаря за безопасната експлоатация, трябва да знаят и спазват изискванията на наредбата, производствената инструкция и инструкциите на производителя за експлоатация, поддържане и ремонт.

(2) В ревизионната книга на всеки подемник и платформен асансьор органите за технически надзор вписват трите имена на лицето, което отговаря за безопасната му експлоатация.Чл. 135. Лицата, които отговарят за безопасната експлоатация, и операторите на подемниците извършват ежедневно функционални проверки за техническата изправност и условията за безопасна експлоатация на съоръжението.

Чл. 136. (1) Поддържащият персонал извършва техническо обслужване и планово-предупредителни ремонти на подемниците и платформените асансьори в съответствие със сроковете и по реда, предвидени в инструкциите за експлоатация на производителите им.

(2) Техническото обслужване, планово-предупредителните ремонти и търсенето и отстраняването на неизправности на подемниците и платформените асансьори се извършват съвместно най-малко от двама монтьори. При извършването на тези дейности монтьорите са длъжни да окачват на товарните площадки на подемниците и платформените асансьори табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.Чл. 137. (1) Поддържащият персонал задължително спира подемниците и платформените асансьори до отстраняването на следните неизправности:

1. неправилно функциониране или неизправност на предпазно устройство;

2. повреди или недобро укрепване на металоконструкцията;

3. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;

4. износване над допустимите норми на зъбногребенния механизъм;

5. износени над допустимата норма въжета или канали на ролки, барабани и др.;

6. повреди на ограждането на кабината или шахтата.

(2) Лицето, което отговаря за безопасната им експлоатация, задължително спира подемника или платформения асансьор при скорост на вятъра над 20 m.s-1 или при пулсиращ вятър, или при обледяване на направляващите елементи или носещите въжета, или в случаите по ал. 1, т. 3 и 6.

(3) При спиране на експлоатацията на подемника или платформения асансьор поддържащият персонал и лицето, което отговаря за безопасната му експлоатация, вземат всички необходими мерки за предотвратяване на евентуална злополука, като незабавно прекратяват ползването и достъпа до съоръжението.

Чл. 138. (1) Носещите въжета на подемниците и платформените асансьори се бракуват в зависимост от броя на видимо скъсаните телове на дължина една стъпка от въжето съгласно таблица № 1 от приложение № 2. При въжета тип ЛК по БДС 13173 "Асансьори електрически. Въжета стоманени." броят на скъсаните тънки телове в една стъпка се умножава с коефициент 1, а броят на скъсаните дебели телове-с коефициент 1,7.

(2) Бракуването се извършва по средно аритметично число, определено от най-големия брой на скъсани телове за една стъпка на всяко носещо въже. Броят на скъсаните телове на едно от носещите въжета не може да надвишава 50% от посочените в таблица № 1 от приложение № 2.

(3) Носещите въжета с износена или корозирала повърхност се бракуват съгласно таблица № 2 от приложение № 2.

(4) При износване или корозия над 40% от първоначалния диаметър на тела въжето се бракува.

(5) Нормите за бракуване на въжета с конструкция, различна от посочената в приложение № 2, се определят на база сравняване със стойностите, посочени в таблици № 1 и 2 от приложение № 2.
Глава пета

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


Каталог: docs files
docs files -> Наредба №4 от 14 август 2003 г за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
docs files -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
docs files -> Наредба №8 от 28 декември 2004 Г. За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
docs files -> Евгения вълкова началник на рио
docs files -> З а к о н за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
docs files -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
docs files -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница