Обобщената информация за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за първото шестмесечие на 2007 гДата16.08.2017
Размер326.1 Kb.


Обобщената информация за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за първото шестмесечие на 2007 г. :

На свое заседание от 21.03.2007 г. КППК прие План за действие за 2007 г. за изпълнение на Стратегията, съставен съгласно вашите предложения, предложенията на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни средства, областните управители и Омбудсмана на Република България. В Плана за действие за първите шест месеца на 2007 г. бяха заложени 102 мерки. По голямата част от мерките са изпълнени, 25 от тях са с постоянен характер или са в процес на изпълнение, а 4 от мерките, заложени в Плана за действие за вторите шест месеца на 2007 г., са изпълнени предсрочно. Кратък отчет по изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, приет от КППК на 21.03.2007 г. за първото шестмесечие на 2007 г., се съдържа в Приложение № 1 на настоящия доклад.


Законодателни промени:
ЗИД на Закона за държавния служител:
Със заповед на министър-председателя беше създадена работна група, с председател директорът на дирекция „Главен инспекторат” и представители на МВР, МДААР и МП и НАП която изготви промени в Закона за държавния служител, както и оценка и предложения във връзка с декларирането на конфликт на интереси от лица, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт.

Предвидените промени в Закона за държавния служител са свързани с утвърждаване на специфичния статут на инспекторатите чрез промяна на условията в които работят. Изготвените промени предвиждат въвеждане на по-ефективен механизъм за контрол върху подаването и отчитане съдържанието на декларациите по чл. 29а от Закона за държавния служител, който ще се осъществява ежегодно от Инспектората след изтичане на законовия срок за подаването на декларациите.,

Разработен е и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Основните промени на закона са свързани с регламентиране на достъп до длъжности за държавни служители на лица, които не са български граждани; подобряване на регламентацията на специализирания контрол за спазване статута на държавния служител; разширяване на кръга на лицата, на които органът на власт може да делегира отделни правомощия по служебно правоотношение; правото на държавния служител на безопасни и здравословни условия на труд; право на обжалване пред органа по назначаването на класираните на второ и трето място от конкурсната комисия; конкретизиране на приложното поле за определяне на размерите и условията за получаване на допълнителните възнаграждения на държавните служители; намаляване на изискуемите години за повишаване в ранг при младшите рангове; въвеждане на ново дисциплинарно наказание, при което виновното неизпълнение на служебните задължения е свързано с намаляване на определената индивидуална месечна заплата на служителя.

Разработен е и проект на Наредба за длъжностните характеристики..Основните цели на наредбата са: усъвършенстване на конкурсната процедура при назначаване на държавни служители; засилване на прозрачността и обективността; подобряване на системата за атестиране; стимулиране на конкуренцията и професионалното и кариерно развитие на служителите.Закон за електронното управление

Във връзка с предоставянето на качествени обществени и административни услуги бе разработен проект на Закон за електронното управление. Законът е приет от Народното събрание на 30.05.2007 г., обн. ДВ/12.06.2007 г., който ще влезе в сила от 13.06.2008 г. Той предвижда автоматизиране на административните процедури, осигуряване на прозрачност на процесите в държавната администрация, намаляване възможностите за корупционни практики, както и на разходите за поддръжка на администрацията.


При изпълнението на приоритетите на Стратегията през първото полугодие на 2007 година бяха постигнати следните основни резултати:
І. Мерки в публичната сфера
1. Превенция и противодействие на корупцията по високите етажи на властта
Работната група, създадена със заповед на министър-председателя, с представители на, МВР, МДААР, МП, НАП и дирекция „Главен инспекторат” на МС, направи преглед и анализ на нормативно определените задължения за деклариране на конфликт на интереси на лица, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт. В доклада до министър-председателя са включени предложения за усъвършенстване и допълване на вече съществуващи актове, които ако се приемат, ще способстват за създаването на един по-ефективен механизъм за превантивен и последващ контрол. Предложенията са основно в две насоки – вменяване на функции по контрол от Сметната палата при деклариране на конфликт на интереси от лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт или съответна промяна в Закона за администрацията.

Съгласно своите правомощия дирекция „Главен инспекторат” на МС е работила по 85 сигнала, 7 от тях са получени по линия на Съвета за координация на дейността по борба с корупцията в Република България и един - от министър-председателя. Извършени са проверки и по сигнали за конкретни неправомерни действия на лица, заемащи висши държавни длъжности – например председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военовременни запаси”, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, председателят на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, председателят на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране – не бяха потвърдени обвиненията в сигналите, на висши държавни служители и др. Резултатите от проверките са докладвани на министър-председателя.

През месец януари 2007 г. бяха  утвърдени Указания за извършване на проверка по документи съгласно изискванията на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

На 27.04.2007 г. Сметната палата публикува списък на лицата по член 2, ал. 1, т. 31 от Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, които не са подали встъпителни или финални декларации по чл. 4, ал. 1 , т. 1 в законоустановения срок. За 2007 г. те са 10 - лицата са изброени поименно, заедно с длъжностите, които заемат. Става дума за новозадължени с последните изменения на закона лица, които са членове на ръководни или контролни органи на политически партии, получаващи държавна субсидия. От  1 януари 2007 г. те  трябваше да подадат встъпителни декларации. Друга група задължени лица от списъка са освободени от длъжност лица, които е следвало да подадат декларации в едномесечен срок. Изпратени са покани по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН за лично явяване на посочените лица за съставяне на актове за административно нарушение.  Сметната палата ще изпрати списъка с имената на лицата, неподали в срок декларации, на Националната агенция за приходите за извършване на проверки или ревизии по реда на глави четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В изпълнение на Закона за Сметната палата е подписано и действа Споразумение за сътрудничество между Сметната палата на Република България и Националната агенция за приходите.
2. Прозрачно партийно финансиране
Съгласно Закона за политическите партии след извършването на одита председателят на Сметната палата ще изпрати на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите отчетите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, списък на политическите партии, неподали в срок отчетите си, както и списък на юридическите лица с нестопанска цел,  неподали в срок декларацията си, за извършване на действия по реда на глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

На 16.04.2007 г. Сметната палата публикува списък на политическите партии, непредставили годишните си финансови отчети за 2006 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии. Съгласно списъка това са 253 политически партии или 70, 47% от всички регистрирани партии.106 партии са представили в срок годишните си финансови отчети за 2006 г. и са спазили изискванията на действащия Закон за политическите партии. Сред тях са всички парламентарно представени партии. Сметната палата ще извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното държавно и/или общинско имущество на политическите партии. Според последните изменения на Закона за политическите партии това трябва да стане в съкратен наполовина срок – от 6 на  3 месеца.
3. Мерки в централната и местната администрация
Със Закона за държавния служител цялостният контрол по спазване на законодателството за държавния служител се осъществява от министъра на държавната администрация и административната реформа. За изпълнение на контролните функции на министъра в Министерството на държавната администрация и административната реформа функционира дирекция „Инспекторат за държавната администрация”. За периода 03.01 – 30.06.2007 г. са извършени общо 170 проверки по спазване на законодателството за държавния служител, като 13 от тях са по постъпили сигнали от държавни служители, 116 – общи планови проверки, 1 планова специализирана и 40 повторни проверки по изпълнение на издадените от министъра на държавната администрация и административната реформа задължителни предписания.

Проверени са 6 министерства, 3 администрации, подчинени на МС, 73 администрации, подчинени на първостепенни разпоредители, 4 областни администрации, 57 общински администрации и 27 общински администрации на райони.Министерство на вътрешните работи отчита, че новата социална среда и бързо-променящата се обстановка изискват и предполагат предефинирането на съществуващите антикорупционни механизми и търсене на нови и адекватни мерки за вътрешна защита, включително и социалните взаимоотношения. Това извежда необходимостта от прилагане на нови, високо ефективни методи и способи за координация и взаимодействие с компетентните институции за осъществяване на контрол и наблюдение на процесите, способстващи генерирането на корупционна среда, както и постигане на нов социален климат за висока обществена нетърпимост към явлението „корупция”. Усъвършенствани са процедурните правила за осъществяване на дейностите във връзка с подадени сигнали за корупция и възможностите за осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и на наложени наказания.

В министерството е разработена и се изпълнява Комуникационна стратегия за осведомяване на обществеността за мерките, които се вземат по отношение на противодействието на корупцията. Следвайки политиката на „нулева толерантност” срещу това явление и постигане на максимални резултати при ограничаване и активно противодействие на проявите на корупция, чрез средствата за масово осведомяване и интернет се огласяват мероприятията за превенция на вътрешната корупция и се публикуват по-характерни случаи на предотвратяване на корупционни прояви сред служителите.

На медиите се предоставя и информация за случаи, когато служители на МВР са проявили висока бдителност и професионализъм и не са се поддали на корупционен натиск.

Усъвършенствани са методите за подаване на сигнали за корупция и събиране на информация, както по отношение на гражданите, така и по отношение на служителите.

В МВР е създадена цялостна организация за всеобхватно получаване на сигнали за корупция на служители. В дирекция „Инспекторат” са открити и функционират две анонимни телефонни линии: вътрешна – за служители и външна – за граждани, по които се получават сигнали за корупционни деяния на служители. До 30.06.2007 г. по анонимните телефонни линии са постъпили 5 507 обаждания, в 48 от тях се съдържат конкретни данни за корупционни деяния. Чрез интернет-сайта на МВР са получени общо 370 сигнала. В 104 от тях се съдържат конкретни данни за корупционни деяния. 95 от тях се отнасят за служители на МВР и са назначени проверки.

Министерството на транспорта докладва за прилагането на специална методика за подаване на сигнали за корупция.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е създадено Оперативно звено по превенция и противодействие на корупцията, което разглежда сигналите за корупция и изготвя обобщена справка, която се изпраща освен до министъра и заместник-министрите и до ръководителите на второспенните разпоредители с бюджетни кредити за предприемане на съответни действия. Предстои публикуването на интранет страницата на министерството на информация относно разкритите случаи на конфликт на интереси.

С цел осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и на наложени наказания, на всяко тримесечие ще се публикува на официалната страница на Министерството на икономиката и енергетиката, в раздел „Антикорупция” информация за броя на постъпилите в Инспектората през съответния период сигнали за корупция, броя на тези, чиито твърдения се потвърждават, както и броя на наложените наказания при установени корупционни действия.

Системата за определяне на трудовото възнаграждение на служителите на Агенцията за финансово разузнаване е усъвършенствана, като то вече е обвързано с годишните им атестации

С цел осигуряване информация на гражданите за правилата за работа с подадените от тях сигнали беше издадена и разпространена във всички митнически учреждения брошура „Подаване на сигнали и предложения”, същата информация е публикувана и на интернет страницата на Агенция “Митници”.

От май 2006 г. към кабинета на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” е открита гореща телефонна линия, на която могат да се подават сигнали за нарушения и корупционни практики. По всички постъпили сигнали се разпорежда извършване на проверки по компетентност и се предприемат последващи действия на основание резултатите от тях. До настоящия момент отдел „Борба с измамите и противодействие на корупцията” (БИПК) е работил по 7 случая, по които са извършени необходимите действия и са предприети конкретни мерки. В момента в отдела текат проверки, по които все още не е изразено окончателно становище. В съответствие с нормативната уредба, регламентираща функциите на отдел БИПК, той осъществява взаимодействие и предоставя необходимата информация на компетентните в областта на борбата с измамите институции – OLAF, AFCOS, правоприлагащите институции и др..

Извършено е подобряване на процедурите за работа във връзка с получаването и извършването на проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани, включително чрез въвеждане на специализиран модул в деловодната програма на Националната агенция за приходите. Осигурена е публичност на разкритите случаи на корупционно поведение чрез пресконференции пред медиите и публикации в пресата и интернет страницата на агенцията. В НАП от 2004 г. действа денонощна телефонна линия за подаване на сигнали за корупция. От 2006 г. е предоставена възможност на гражданите да подават сигнали и по електронна поща. На сайта на НАП в Интернет е обособена специализирана част за предоставяне на информация на гражданите как и къде могат да подават сигнали за корупционно поведение на служителите. В офисите на НАП в цялата страна са поставени пощенски кутии, в които гражданите могат да пускат своите сигнали срещу действия на служителите на Агенцията. През месец януари 2007 г. на територията на страната са разпространени 300 000 броя брошури с антикорупционно съдържание, като са посочени начините за подаване на сигнали и случаите, които следва да се третират като корупционно поведение на служителите на НАП. Брошурите са разпространени чрез предоставяне на гражданите във всички административни сгради на НАП, държавни и общински администрации, банки и други правителствени и неправителствени организации.
4. Прозрачно и ефективно управление на системата на здравеопазването
От 01.01.2007 г. в системата на здравеопазването е въведен Национален електронен регистър за сигнали на корупция, а за резултатите от действието му ще бъде направен анализ на национално ниво. Това дава възможност за извършване на анализ и оценка на корупционния риск в различните части от системата на здравеопазването и предприемането на адекватни коригиращи действия. Този регистър обхваща подчинените структури на министерството и се явява координиращ механизъм за обмен на информация относно подадени сигнали за корупция и за упражняване на контрол по предприетите действия по установяване и наказване на доказаните случаи на корупционни практики. Обучени са и се провеждат периодични обучения с антикорупционна насоченост на ръководителите на структурите към министерството. В тази връзка освен непрекъснатия процес на обучение са подготвени и разяснителни материали – листовки за информиране на обществото за позицията и действията на МЗ и създаване на култура за нетърпимост и противодействие в самото общество.

Подготвени са процедурни правила за взаимодействие между Националната експертна лекарска комисия и гражданите по въпросите на медицинската експертиза на работоспособността. Получените сигнали за неправомерни и корупционни действия се проучват и се изпращат за проверка от регионалните структури на министерството, което дава възможност и те да бъдат обхванати от анализа и оценката на риска.

В Министерството на здравеопазването е организиран и процесът на идентификация и анализ на рисковете, в т.ч. и на корупционните рискове в самата организация. Към настоящия етап са подготвени и част от коригиращите механизми, целящи управляване и минимизиране на корупционните рискове, включително и въвеждането на такова въздействие върху процесите, недопускащо корупционни прояви от служителите, участващи в тях. Чрез ефективно използване на одитната функция се усъвършенстват механизмите, гарантиращи прозрачно, ефективно и целесъобразно разходване на финансовите средства в здравеопазването. Това неминуемо ще подобри и финансовия контрол върху лечебните заведения, доколкото доброто управление, контролните и коригиращи механизми неминуемо ще окажат влияние върху субектите в системата като покажат нетърпимостта към всякакви корупционни и други неправомерни явления и създадат правна и икономическа среда, обуславяща и предпоставяща прозрачност, отговорност и спазване на принципите на добро управление.

5. Прозрачно и ефективно управление на системата на образованието
В областта на образованието бяха предприети редица инициативи и действия, като основен подход е намаляването на корупционния риск в особено чувствителните зони.

В областта на средното образование, във връзка с частните уроци – приемът след седми клас се извърши чрез тест. По този начин рязко намаля ползването на частни уроци за подготовка при кандидатстване. От друга страна са сведени почти до нула възможностите да се влияе при оценяването на конкурсните работи и за предварително узнаване на изпитните материали. Повиши се доверието и прозрачността в работата на служителите, ангажирани с този процес.

Рязко намаляха сигналите и констатираните нарушения на нормативната уредба по отношение на приемане и преместване на ученици срещу „спонсорство”, особено след решителните мерки срещу виновните лица.

Конфликт на интереси при държавни служители в регионалните инспекторати по образованието (РИО) и МОН. Подробно се следят сроковете и вида на декларираните конфликти на интереси. До голяма степен е преодолян специфичният конфликт между авторство на учебници и учебни помагала и работата като държавен служител. Процедурите за оценяване, одобряване и класиране на учебници и учебни помагала са променени с оглед обективност и прозрачност за всички участници. Определени са длъжностните лица, отговорни за процедурите за доставка на безплатни учебници и за оценяване и подобряване на учебни помагала. Лицата са подали декларации за отсъствие на конфликт на интереси. Подобни декларации са подадени и от външните експерти и оценители на помагалата. Проведени са срещи и с най-големите издателства на учебници и учебни помагала за обсъждане на предстоящите промени в Наредбата за оценяването и одобряването на учебници. През 6-те месеца няма подадени възражения срещу служители от МОН, работещи по този въпрос.

През м. май 2007 г.се проведе седмица на обучението по антикорупция в българските училища, като част от процеса за насърчаване на младите хора да формират нетърпимост към корупцията.В областта на висшето образование – след публично обсъждане бяха приети изменения в Закона за висшето образование. Създаде се законова възможност да се увеличат местата за приемане на студенти до максималния капацитет на висшите училища. Така ще се намали корупционният риск при подготовката и провеждането на кандидатстудентските изпити, тъй като до голяма степен тези изпити ще отпаднат и кандидатите ще се класират според резултатите от държавните зрелостни изпити (т.нар. матури).

Продължават усилията на академичните ръководства и на студентските общности за изграждане и поддържане на вътрешноуниверситетски системи за превенция и обучени по антикорупция. МОН съдейства при учредяването от 14 висши училища през м. юни на Асоциация за антикорупционно обучение.

В дейността на администрацията на МОН се поддържат достъпни възможности за изпращане на сигнали за нарушения, бездействия, корупция и конфликт на интереси. От 01.01.2007 г. до 30.06.2006 г. на денонощния „зелен телефон” в МОН са постъпили 447 съобщения от всякакъв характер. Всичките са разгледани своевременно.

Усъвършенствани са процедурите за вътрешен контрол и одит. При извършване на административни услуги на гражданите са разделени приемането на заявленията от тяхното разглеждане. Установен е двустепенен вътрешен контрол върху движението на регистрираните документи. При сигнали за нередности, инспекторатът незабавно проверява и изяснява случая.

Особени усилия са положени за прецизиране на системата за проверка автентичността на заверяваните от МОН български образователни документи, които ще се ползват в чужбина. Разкрита и пресечена е дейност на държавни служители в МОН, която създава възможност за заверка на т.нар. „фалшиви” дипломи. С този случай се занимава прокуратурата. Трима от служителите са уволнени за допуснатите нарушения, а други трима са с по-леки наказания.

Въведен е национален регистър на дипломите за средно и висше образование, където ще се вписват всички издадени дипломи от 2007 г.

Подобрено е взаимодействието с другите заинтересовани министрества при управлението на средствата от европейските образователни програми.
6. Предоставяне на качествени обществени и административни услуги
През 2006 г. стартира първият етап от изпълнението на Проект за изграждане на Интеграционна система за електронно правителство (ИСЕП). Основната цел на ИСЕП е предоставяне на качествени и леснодостъпни административни електронни услуги на гражданите и бизнеса чрез използване на достиженията на информационните технологии. Системата цели и осигуряване на техническа възможност за интегриране на първичните регистри (ГРАО, БУЛСТАТ и Търговския регистър) към обща среда за обмен на данни и документи. През февруари 2007 г. бе пуснат в експлоатация контролният технически център на електронно правителство. Центърът осигурява хардуерна поддръжка на проекта.

През март 2007 г. министърът на държавната администрация и административната реформа утвърди Методология за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги. Тя се прилага от цялата администрация, с цел да се улесни обратната връзка с гражданите във връзка с предоставянето на административни услуги. Чрез нея се предоставя набор от техники в помощ на централната и териториалната администрация за събиране и използване на информация от потребителите. Резултатите от проучванията позволяват на администрациите да подобрят процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите.

Дирекция „Инспекторат за държавната администрация” в МДААР осъществява и контрол на Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване, както и контрол на декларациите за избягване на конфликт на интереси и имотно състояние на държавните служители. За първите шест месеца на 2007 г. е констатирано, че 68 държавни служители не са попълнили декларации за конфликт на интереси и за имотно състояние. От всички е потърсена дисциплинарна отговорност и по преценка на органите по назначаване, им е наложено дисциплинарно наказание.
7. Институции за независим контрол и ограничаване на политическата и административната корупция
Проектът "Укрепване на капацитета на Сметната палата на Република България за одитиране на средства от ЕС и борба с измамите и корупцията" бе открит официално от председателя на Сметната палата на Република България. Изпълнението на проекта ще допринесе за засилването на ролята на Сметната палата на България за подобряване на отчетността и управлението на средствата от Европейския съюз и за ограничаване на измамите и корупцията в публичната администрация.

Въведени са вътрешно-административни процедури от повечето държавни органи за работа при проверки на Омбудсмана и за съобразяване с препоръките му - например в Национална агенция по приходите са въведени допълнения във вътрешно-административните процедури и е създаден специален регистър за движението и отчетността на извършените проверки във връзка с препоръките и изискванията на Омбудсмана на Република България.


8. Ефективност на наказателната политика срещу корупцията
Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет предприеха съвместни мерки за засилване на прозрачността и отчетността в работата на съдилищата чрез въвеждане на задължението за публикуване, включително и в интернет, на статистическите отчети и годишните доклади на съдилищата.

Продължава и работа по наблюдаването на резултатите от реформата на съдебното изпълнение. Междуведомствена работна група към министъра на правосъдието, включваща представители на Камарата на частните съдебни изпълнители, Върховния касационен съд и частни съдебни изпълнители, изработи през м. юни 2007 г. Критерии за мониторинг на прилагането на Закона за частните съдебни изпълнители.

Мониторингът на новото законодателство се осъществява редовно, в съответствие с приетите критерии. Периодично се изготвят доклади и анализи за резултатите от прилагането на новите закони, като на тяхна основа ще бъдат правени предложения за подобряване на дейността на правоприлагащите органи или за законодателни изменения при необходимост. На заседанието си през юни 2007 г. Работната група за мониторинг на НПК разгледа тримесечен доклад за дейността по ФАР Туининг проект относно прилагането на новия НПК и укрепване на междуведомственото сътрудничество между прокуратурата и други участници в борбата срещу организираната престъпност и корупцията и подкрепи изводите за постигнатите положителни резултати във връзка с функциите на прокурорите и реформата на досъдебното производство в резултат на новия НПК. Критериите за мониторинг на Административно-процесуалния кодекс бяха обсъдени на Национално съвещание с участие на ръководителите на административните съдилища от цялата страна, проведено на 12 април 2007 г. На 14 юни 2007 г. Министерският съвет разгледа и прие първия доклад на Работната групата за мониторинг на АПК.

Засилено е сътрудничеството между МВР и АФР по отношение идентифициране на съмнителни приходи и иницииране на разследване на икономически престъпления. Фокусиране върху субектите, причиняващи най-големи щети на икономиката.

Активно се изпълняват мероприятията, разработени в съответствие с Инструкцията за взаимодействие между МВР, ВКП и АФР за борба срещу изпирането на пари.

Продължава активното участие на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Съвета за координация на дейността по борба с корупцията в Република България. Обсъжданите на заседанията на Съвета законодателни проблеми и конкретни сигнали, както и предприетите действия по тях, дават възможност за предприемане на координирани действия между изпълнителната, законодателната и съдебната власт в рамките на отредената им компетентност. Представителите на КППК са оказали съдействие при обсъждането и предлагането на решения във връзка със 7 законодателни проблема и 16 сигнала.

Съгласно Доклада за изпълнение на препоръките за България от 1 юни 2007 г. Генерална дирекция по правата на човека и правните въпроси, Дирекция “Мониторинг” на GRECO, България е изпълнила задоволително или е действала задоволително за изпълнението на половината от препоръките, съдържащи се в Доклада за оценка – втори кръг. За седем от общо единадесет препоръки оценката е, че са изпълнени задоволително, три от препоръките са изпълнени частично, а препоръката, свързана с въвеждането на ясни правила/ръководство за избягване на конфликт на интереси по отношение на ситуациите, когато държавни служители преминават на работа в частния сектор не е изпълнена.
ІІ. Мерки в стопанската сфера


 1. Прозрачно управление на обществените финанси

  1. Прозрачност и превенция на корупцията в администрирането на данъчните и митническите приходи

Предоставяните от Националната агенция за приходите административни услуги на граждани са строго регламентирани в данъчно-осигурителното законодателство и са с фиксирани срокове за предоставяне. Услугите се предоставят напълно безплатно и в законоустановените срокове, като в случай на забавяне е предоставена възможност на гражданите да обжалват закъснението пред вишестоящия орган.

От началото на 2007 г. в сградите на Агенцията са въведени КИОСК – терминали, даващи възможност на гражданите да получат достъп до данъчно-осигурителна информация. Разширяването на обхвата на услугите, предоставяни по електронен път, е основен акцент в работата на НАП. В тази връзка е разработена процедура и е определен обхватът на услугите, които ще се предоставят по електронен път чрез универсален електронен подпис и персонален идентификационен код.

Националната агенция за приходите дава възможност на клиентите да подават данъчни и осигурителни декларации по електронен път, чрез електронен подпис. Наред с всички подавани до момента декларации по ЗДДС, чл.41 и чл.29а от ЗОДФЛ и чл.51 от ЗКПО, се разработи такава възможност и за подаване на декларации за дължими осигурителни вноски и уведомления за трудови договори, както и за декларациите по Интрастат и VIES, като от м. юни 2007 г. стартира и услугата подаване на искане за издаване на документи.

Основният проблем при ползването на услугата за подаване на декларации по електронен път остава законодателното изискване за наличие на електронен подпис, който се закупува. С цел стимулиране подаването на декларации по електронен път са предприети законодателни инициативи, като в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративно подоходно облагане са предвидени отстъпки от данъка за внасяне за лицата, които са подали своите годишни декларации по интернет и са внесли данъка в предвидения от закона срок.

Клиентите на приходната администрация могат да проверяват своя здравно-осигурителен статус (наличие на периоди без здравни осигуровки) чрез интернет сайта на НАП. Тази услуга е достъпна, без да е необходимо наличието на електронен подпис.

Разработена е и въведена Програма за оценка и управление на риска на дейностите в НАП. Във връзка с оценката на корупционния риск в дейностите на приходната администрацията е разработена и внедрена система за събиране на информация за високорискови браншове. Към настоящия момент са разработени и публикувани на интранет страницата на Агенцията бюлетини с описание на браншовете „Туризъм” и „Строителство”.

Основен приоритет на НАП е ограничаването корупционните прояви сред служителите, както и отстраняването на предпоставките за тях. В тази връзка Главна дирекция „ Инспекторат по контрол и сигурност” в НАП е извършила 82 броя проверки по сигнали и жалби за периода януари – юни 2007 г., като в 50 случая жалбите са основателни. Извършени са 60 планови проверки и 4 пълни административни одита на структурни звена, съгласно утвърдения от изпълнителния директор на НАП план за дейността на Инспектората за 2007 г. Извършени са и 58 внезапни инспекции- проверки на служителите, дейностите и функциите в териториалните дирекции. В резултат на извършените проверки са образувани 56 дисциплинарни производства срещу служители на агенцията и са наложени 21 дисциплинарни наказания, а 6 от случаите са изпратени на органите на прокуратурата със съмнения за корупционно поведение.

В изпълнение на разпоредбите на ЗНАП са извършени 21 проверки на имущественото състояние на служителите на агенцията по подадените от тях декларации през 2006 г. Предстои извършването на проверки във връзка с подадените през 2007 г. имуществени декларации от служителите на агенцията.

За постигане на прозрачност и превенция на корупцията в администрирането на данъчните и осигурителни приходи са сформирани координационни групи между органите на Прокуратурата, МВР и Националната агенция за приходите за съвместни действия в борбата срещу измамите с ДДС и отклонение от облагане. В тази връзка са разработени инструкции за взаимодействие между Прокуратурата, МВР и Националната агенция за приходите. Подписана е и действа Инструкция за взаимодействие между НАП и АФР, както и Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между НАП и АДФИ.

През 2006 г. са подписани Инструкции за взаимодействие между НАП и органите на МВР и АМ за извършване на постоянни дейности по съвместни специализирани операции във връзка с проверка на високорискови дейности/браншове на територията на страната. Във връзка с взаимодействието с Агенция „Митници”, с цел анализ на риска, през 2007 г. периодично се обменя обобщена информация в национален мащаб относно извършения внос/износ от български юридически и физически лица със страните-членки на ЕС през 2006 г.

Утвърден е статут на вътрешен одит в Националната агенция за приходите.  В правилата към него.е посочено задължението на вътрешния одитор за незабавно уведомяване на изпълнителния директор за установени индикатори за измами, което е обвързано с конкретни предложения.

През отчетния период превенцията и противодействието на корупцията е един от основните приоритети в дейността на Агенция „Митници” (АМ). Един от основните фактори за ограничаването на възможностите за извършване на неправомерни деяния от страна на митнически служители е дейността на Инспектората на АМ. Служителите от Инспектората, в рамките на техните правомощия, са извършили проверки и вътрешни разследвания по всички постъпили в агенцията сигнали, свързани с евентуални неправомерни деяния на митнически служители. Извършени са и планови проверки, съгласно утвърдената от директора на агенцията годишна програма. В резултат на това са образувани 37 дисциплинарни производства срещу митнически служители и са наложени 35 дисциплинарни наказания, като са изпратени и 3 сигнала до прокуратурата.

До момента са изпълнени всички мерки от Плана за 2007 г., по които отговорна институция е АМ и чийто срок е през първото полугодие на 2007 г. Извършени са анкети с преминаващи през ГКПП български и чуждестранни граждани, с оглед осигуряване на информация за евентуално извършени неправомерни деяния от митнически служители. На база подадените от държавните служители в митническата администрация имотни декларации по чл. 29 ЗДСл беше извършен анализ на риска по отношение имотното им състояние. Продължават проверките на имотното състояние на 44 митнически служители, осъществявана от НАП по информация от АМ, а към момента вече е приключила проверката на други 18 служители. Агенция „Митници” е предоставила материалите, свързани с имотното състояние на двама служители, на органите на прокуратурата.


  1. Обществени поръчки и концесии

С промените в Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и новият Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки са предвидени допълнителни механизми, целящи ограничаването на корупционни практика и в частност търговията с влияние. Създадена е възможност за контрол върху съответната процедура от страна на самите кандидати и участници, които могат да я обжалват ефективно, включително да поискат налагането на временна мярка, чрез която се препятства възможността за сключване на договор, докато продължава обжалването.

Агенцията за обществени поръчки е изготвила доклад, съдържащ годишен анализ на законността и целесъобразността на договорените обществени поръчки, сключени след пряко договаряне и под праговете, определени от ЗОП за 2006г.

С промените в Закона за обществените поръчки се дава възможност експерти от АОП да участват като наблюдатели при провеждане на процедури за възлагане на поръчки над европейските прагове. През отчетния период 2-ма експерти от Агенцията при провеждане на обществена поръчка са участвали като наблюдатели на такива тръжни процедури – в конкретния случая – обществена поръчка с предмет допълнително доброволно здравно осигуряване на работници и алужители на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и членовете на семействата им.

В Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) има изготвен модул за установяване на индикатори за корупция в областта на обществените поръчки.

Подобрен е контролът по изпълнението на концесионните договори в рамките на Междуведомствените контролни комисии. Дирекция „Финанси на реалния сектор” извършва администрирането на приходите и разходите от концесионна дейност на съответните министерства – концеденти, като по бюджета на Министерството на финансите постъпват 15 на сто от паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии, както и от лихви, гаранции и обезщетения. За тази цел се извършва планиране на финансирането на дейността за държавните концесии, чрез изготвяне от министрите-концеденти на проекти на очакваните приходи и разходи по Единната бюджетна класификация на съответното министерство, които се представят в Дирекцията, в определения срок при изготвянето на проект на държавен бюджет за съответната година. На тази база ежегодно се изготвя план-сметка за приходите и разходите за концесионната дейност на министерствата-концеденти, която се предлага за утвърждаване от министъра на финансите. Извършва се ежемесечно наблюдение на размера на постъпилите средства от концесиите от съответните министерства-концеденти и осъществените трансфери от бюджета на Министерството на финансите, за покриване на разходите им за концесионната дейност. При осъществяване на текущия контрол по изпълнението на сключените концесионни договори, представители на Министерството на финансите, участват в назначените от съответния орган, който организира контрола по изпълнението на концесионния договор, междуведомствени комисии за контрол. На регулярните заседания на комисиите се разглеждат мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионните договори. Представителите на дирекцията в комисиите следят за изпълнението на основните финансови ангажименти на концесионерите по концесионния договор. От комисиите за контрол се одобрява годишен доклад за изпълнението на концесионните договори, който след одобряването му от органа, който организира контрола по концесионните договори, се представя на концедента до 31 март следващата година. Едновременно с представянето му на концедента годишният доклад се представя и на министъра на финансите.Утвърждаване на механизми за прозрачност в частния сектор: бизнес асоциации и корпоративно управление
Продължава диалогът с бизнеса и неговите браншови и съсловни организации по подобряване на бизнес средата в рамките на Работната група по по-добро регулиране към Съвета за икономически растеж към Министерския съвет, председателстван от министъра на икономиката и енергетиката В началото на 2007 г. започна работата по създаване на Национален подробен план за по-добро регулиране. Планът ще включва мерки за въвеждане на принципите на по-доброто регулиране и модела на оценка на въздействие от административното регулиране, като крайната цел е създаването на съразмерен, максимално ефективен и изцяло прозрачен регулативен процес, който да не създава излишни трудности пред бизнеса. Планът ще бъде изготвен по модела на добрите практики в ЕС.
ІІІ. Граждански контрол и активизиране на сътрудничеството с гражданското общество
Всички административни структури провеждат анкетно проучване за удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване и за измерване на риска от корупционни действия на администрацията.

Изготвен е електронен каталог, който е публикуван на интернет страниците на областните администрации, включващ информация за изискванията при извършването на всички административни услуги, предоставяни от общинската администрация.

На 23.04.2007 г. беше представен доклад на Центъра за изследване на демокрацията "Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове". Неправителствената организация изготви и оценка на изпълнението на Стратегията за 2006 г., съгласно одобрените от КППК индикатори.

През март 2007 г. дирекция „Инспекторат” на МВР подписа с асоциация „Прозрачност без граници” споразумение за сътрудничество и взаимодействие с цел по-добро координиране и взаимодействие при противодействието на корупционните явления в страната. Съвместните мероприятия включват следните дейности: • Периодичен обмен на информация, свързана с предприетите мерки в борбата с корупцията в страната и внедрените антикорупционни практики, както и относно затрудненията и слабостите при осъществяване на мероприятията в тази насока.

 • Обмен на анализи, оценки и изводи за наличието и актуалното равнище на корупционните явления, както и относно пораждащите ги фактори, с оглед установяване на институционално-правна среда за ефективно овладяване на корупцията.

 • Организиране на съвместни мероприятия, с цел повишаване капацитета на правозащитните органи и организациите на гражданското общество за предотвратяване и противодействие на корупцията.

 • Организиране на съвместни медийни кампании, свързани с повишаване на нетърпимост към корупцията като обществен феномен.

Незаменим инструмент в областта на превенцията на корупцията на всички нива в администрацията е изготвянето на оценка на корупционния риск. Тя дава възможност да се посочи и оцени възможността за възникването, практикуването и предотвратяването на корупционното поведение, отчитайки специфичните условия, в които се появява такава възможност. Правилната оценка на корупционния риск дава възможност да се определят критериите, по които се извършва оценка на степента и качеството при изпълнение на функциите и задачите от служителите.

Анализът на рисковите фактори се извършва като се вземат под внимание и елементите и компонентите, допринасящи за появата на даден риск или увеличаване на степента на важност на вече идентифициран риск, а именно: непостигане на предходни цели; компетентност на състава; промени в законодателството; сложен фактически състав на извършваните дейност и други. Етапите при изготвяне анализ на риска са: оценка на последиците от риска, оценка на вероятността от настъпване на риска и оценка на мерките, които следва да се предприемат. Следва да се отчетат усилията на всички структури в тази посока, като към момента продължава процеса на изготвяне на оценките и анализа на резултатите

Съгласно мярка от Плана за действие за първото шестмесечие на 2007 г. беше извършена проверка в структурите от централната изпълнителна власт относно наличие на промени в имотното състояние на служителите за 2007 г., отразено в декларациите по чл. 29 от Закона за държавния служител в сравнение с предходни години. За проверката бяха изготвени доклади до ръководителите на административните структури. Проверка е извършена от следните министерства и агенции: МТСП; МТ; МВнР; МРРБ; МЗП; МФ; МВР; МИЕ; МДААР; БИМ; МОСВ; ДАМС; ДАТ (изпълнява се – 15.06.07); ДАЗД; ДАТ. Проверката е извършена и от следните областни администрации: ОА-София град; OA-Ямбол; ОА-Враца; ОА-Благоевград; ОА-Пловдив; ОА-Кърджали; ОА-Габрово; ОА-Хасково; ОА-Варна; ОА-Велико Търново; ОА-Русе; ОА-Шумен; ОА-Кюстендил; ОА-Бургас; ОА-Силистра; OA-Стара Загора; ОА-Смолян; ОА-Сливен; ОА-Разград; ОА-Монтана; ОА-Плевен; OA-Пазарджик; ОА-Търговище.


За периода 1.01. – 30.06.2007 г. са извършени 226 планови и 421 извънпланови проверки от инспекторатите към министерствата и агенциите в централната изпълнителна власт.

Обработените и проверени сигнали са 426.
 • За корупция са уволнени 34 служители, 5 са временно отстранени, 8 са преназначени с оглед изваждане от корупционна среда, образувани са 77 дисциплинарни производства, прокуратурата е сезирана по 15 случая, 2 са осъдени с влязла в сила присъда.

 • В периода са подадени общо 426 сигнала за корупция (365 сигнала са получени в централната администрация и 71 в регионалните и местните администрации), по които са започнати проверки.

 • От началото на 2007 г. към момента АМ е работила по над 600 преписки, в т.ч. е извършила 162 проверки и вътрешни разследвания по сигнали и жалби, образувани са 37 дисциплинарни производства срещу митнически служители и са наложени 35 дисциплинарни наказания, включително са уволнени 9 служители. До прокуратурата са изпратени 3 сигнала за случаи, за които е установено наличието на данни за извършени престъпления от митнически служители. Мобилните групи за контрол и наблюдение, съставени от служители на ГД „Гранична полиция” и на АМ, са извършили над 7000 проверки, в това число една специализирана операция, проведена на територията на цялата страна. В рамките на операцията са проверени 7338 лица, 2540 превозни средства, 121 търговски обекта, 15 влака и 15 кораба.

 • За периода са образувани 20 дисциплинарни производства срещу служители от приходната администрация, 20 служители са уволнени и в 6 от случаите е сезирана Прокуратурата.

 • Националната агенция за приходите е стартирала 108 ревизии (15 на физически лица и 93 на юридически лица) по искане на органите на МВР, Следствието и Прокуратурата, които до момента не са приключили.

 • По данни на Прокуратурата от края на 2006 г. до февруари 2007 г. са приключени 1706 досъдебни производства, свързани с корупция. 1943 са решените досъдебни производства от прокуратурата, като 599 са внесените прокурорски актове в съда. Общо осъдените лица са 427, а 297 са с влязла в сила присъда. 129 е броят на оправданите лица, а 55 са с влязла в сила оправдателна присъда.

 • От края на 2006 г. до февруари 2007 г. са внесени обвинителни актове за престъпления, свързани с корупция – общо 19 от които 2 срещу кметове на общини, 1 срещу временно изпълняващ влъжността кмет на община,  един срещу началник отдел в ТУМ, два срещу общо трима митнически инспектори, един срещу председател на държавна агенция, по един срещу длъжностно лице в община, ОД “Земеделие и гори”, данъчен инспектор и др. Произнесени осъдителни присъди за корупция по високите етажи – 3,  срещу областен управител, ръководител на комисия за защита на потребителите, публичен изпълнител към ТД.

Продължава работата по проекта по програма ФАР на Европейската комисия, свързан с укрепването на капацитета на Комисията по превенция и противодействие на корупцията и в съдебната власт. Комитета по наблюдение изпълнението на проекта, създаден със заповед на министър-председателя, прие доклада за второто тримесечие, съобразно сроковете по проекта. Практическите резултати от работата на външните експерти изпълнители на проекта се изразяват в създаването на помагала и насоки във връзка с работата на инспекторатите, областните обществени съвети за противодействие на корупцията, провеждане на обучения, направения сравнителен анализ на българския модел с различни по своята същност подходи и практики в областта на превенцията и борбата с корупцията в други европейски държави. По проекта се провеждат обучения, свързани с решаване на практическите проблеми пред служителите от инспекторатите, запознаване с добри европейски практики в тази област и др.

Инсталирана е единната информационна система, която ще има интернет портал за подаване на сигнали и предложения. Системата съдържа и не публично, работно пространство, в което ще се въвеждат данни, свързани с работата по вътрешен административен контрол и възможност за координация и обмен на информация между 72 контактни точки в трите конституционно независими власти. Системата ще бъде задействана веднага след снабдяването на всички оператори в нея с електронен подпис.
Предстоящи действия
С оглед продължаващите усилия на правителството във връзка с мониторинга от страна на Европейската комисия над инициативите и действията предприети от Република България, предлагам да бъде приета от Министерския съвет актуална Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2006 – 2008 г. за второто полугодие на 2007 г. (Приложение 2). Заложените в Програмата мерки ще спомогнат за по-пълното припокриване на предприеманите от правителството действия за постигане на целите по превенция и противодействие на корупцията със заложените в Стратегията приоритети и цели. Предложени са мерки за превенция на корупцията във връзка с граничния контрол и приходната администрация. Продължават усилията за подобряване на административното обслужване, контрола върху прилагане на законодателството за държавния служител, усъвършенстване на процедурите по предоставяне на обществени поръчки, превенция и противодействие на корупцията в сферата на здравеопазването и образованието и др. Очаква се резултатите от изпълнението на залегналите в Програмата мерки да бъдат измерими и с положителен обществено-политически отзвук сред българската общественост и международните ни партньори.

По предложение на Омбудсмана на Република България и в изпълнение на взетото в тази връзка Решение на Комисията по превенция и противодействие на корупцията от 10.08.2007 г. в Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2006 – 2008 г. за второто полугодие на 2007 г. ще се обособи самостоятелен раздел, съдържащ мерки, свързани със задълженията на контролните органи и на местните органи с оглед децентрализация на функциите и правомощията по противодействие на корупцията на местно ниво, като за отговорни инситуции за разработването на такава програма са определени МРРБ, МФ, дирекция Главен инспекторат към МС, Националното сдружение на общните в Република България и Националния омбудсман. Веднага след изготвяне на предложенията те ще бъдат предложени за одобрение от КППК и ще бъдат добавени към настоящия проект на Програма.

Каталог: cms -> files -> mod file
cms -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
cms -> Мароко-екзотика от „1001 нощи” 11-16. 10. 2010
cms -> Организиране и ръководене на организирана престъпна група за извършване на измами и по
cms -> Мотиви към присъда №125 постановена на 19. 07. 2012 г по нохд №123/2012г по описа на Районен Съд – Гълъбово
cms -> Съвет на европейския съюз
mod file -> Отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода януари юни 2007 г и прие Програма за изпълнение на Стратегията за периода 1 юли 31декември 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница