Обобщени резултати за дейността на агенция “митници” през 2008гстраница1/11
Дата14.01.2017
Размер0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ” ПРЕЗ 2008г.Българската митническа администрация – равноправен европейски партньор

През 2008 г. Агенция “Митници” внесе в държавния бюджет над 8,3 милиарда лева
І. Законодателство и финансови резултати
Вече две години българската митническа администрация прилага изцяло и директно европейско митническо законодателство, което наброява повече от 780 регламента в различни области на митническото право.


Докато 2007-ма бе година на нови условия и предизвикателства, свързани с приемането на България в Европейския съюз, то през 2008 година от Българската митническа администрация се очакваше не само да постигне високи приходи, но и да участва активно в митническата политика на Общността и да защитава интересите на европейските граждани и бизнес.

През 2008 година митническата администрация постигна отлични финансови резултати, като общата сума на приходите надхвърля с около 1 283 милиона лева събраното през 2007 г. (за 2007 г. бяха събрани 7 031 015 232 лева).


Общите приходи от ДДС от внос, мита, акцизи и глоби, събрани от Агенция “Митници”, по касовото изпълнение на Републиканския бюджет за 2008 г. възлизат на 8 314 189 976 лева и представляват изпълнение от 104,2 на сто от заложения годишен обем в плана на Министерство на финансите за 2008 г.

Касовото изпълнение на приходите от ДДС от внос за 2008 г. възлиза на 4 032 570 037 лева. Изпълнението представлява 101,1 на сто спрямо заложеното в годишния план за 2008 г. и 53.9% от общо събрания за годината данък върху добавената стойност.

Касовото изпълнение на приходите от акцизи /нетен размер/ възлиза на 4 051 629 824 лева. Спрямо обема, заложен в Закона за държавния бюджет на Република България, изпълнението е 106,7 на сто. Приходите от акцизи са както следва:

  • акцизи от внос – 31 693 468 лева;

  • акцизи при сделки в страната и вътреобщностни придобивания – 4 019 936 356 лева.

Събраните мита за 2008 г. са в размер на 220 960 859 лева, като 75% от тази сума представлява традиционнен собствен ресурс на Европейската общност.

Приходите от глоби за 2008 г. са в размер на 6 617 166 лева.
II. Резултати от борбата с митническите, акцизни и валутни нарушения
II.1. Обобщени статистически данни за нарушения

През 2008г. митническите органи са съставили общо 6 378 бр. акта за установяване на административни нарушения, които са с 1 737 по-малко от съставените през 2007г. общо 8 115 акта. Разкритите през 2008г. нарушения са:

  • 3 879 митнически нарушения, което е с 35% по-малко спрямо констатациите през 2007г.;

  • 2 349 нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове, което представлява увеличение на случаите с 4% спрямо 2007г.

  • 150 валутни нарушения, което бележи ръст от 27% спрямо нарушенията на валутния режим през 2007г.
Анализът в сравнение с 2007г. на съставените от митническите органи актове показва тенденция към продължаващо намаляване на броя на констатираните митнически нарушения.

Общо при разкритите тежки нарушения (митническа контрабанда, измама и отклонение от режим/процедура) намалението е с 28% спрямо 2007г. – това основно се дължи на намалелия брой на случаите на контрабанда на цигари;

При контрабандата спадът е с около 33% спрямо 2007г., което запазва тенденцията от 2006г.;

При разкритите нарушения, свързани с митническа измама се наблюдава увеличаване от 16% спрямо 2007г., което компенсира спада спрямо 2006г.;

Случаите на отклонение от митнически режим или процедура бележат увеличение от 20% спрямо 2007г., което най-вече се дължи на големия брой констатираните от ТМУ Аерогара София, Свищов и Свиленград случаи на отклонение от режим транзит – следователно може да се заключи, че броят и структурата на констатациите запазват нивото от 2007г.

Констатира се тенденция за голям спад с около 61% спрямо 2007 г. на съставените актове за нарушенията със сравнително най-ниска степен на обществена опасност - по чл. 238а/ЗМ (неспазване на срокове, определени от митническите органи). Това се наблюдава като продължение на тенденцията от 2006г.

Анализът на разкритите от митническите органи през 2008г. нарушения по видове показва следните тенденции:

При митническите нарушения с висока степен на обществена опасност, най-голям е относителният дял на съставените актове за митническа контрабанда – общо 2 811 бр. Следват случаите на митническа измама - 367 бр., а най-малко на брой нарушения са свързани с отклонение на стоки от митнически режим или направление – 180 бр.


През 2008г. митническите органи са установили общо 2 349 нарушения при извършени 7241 броя проверки по Закона за акцизите и данъчните складове, което представлява увеличение на случаите с 4% спрямо 2007г.

В областта на акцизния контрол може да се направи относително разделяне на тежки и на относително по-леки нарушения.Тежки нарушения са производство на акцизни стоки извън данъчен склад – чл. 109/ЗАДС; неначисляване на акциз и неиздаване на ОПД от задължени лица – чл. чл. 112 и 112а/ЗАДС; неотразяване в счетоводство, в регистър “Дневник за стоковите наличности” или в акцизна декларация на данъчен документ или използването на такъв с невярно съдържание, подправен или неистински – чл. 113/ЗАДС; продажба на наливен алкохол и в пластмасови бутилки над 0,5 литра – чл. 122/ЗАДС; физически или юридически лица или еднолични търговци, които държат на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлагат, продават, превозват или пренасят акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност – чл. 123/ЗАДС; избягване на пълното или частично плащане или обезпечаване на дължим акциз – чл. 123а/ЗМ; производство, държане на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлагане, продажба или превозване на акцизни стоки без надлежен документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза – чл. 126/ЗАДС). Общият преглед на данните показва, че близо 55% от констатациите на митническите органи са за “тежките” нарушения по ЗАДС.

Относително по-леки са нарушенията на ЗАДС по отношение неизпълнени разпоредби относно регистриране по този закон, неспазване на различни срокове, регламентирани в закона – чл. чл. 108, 110, 111 и 126а/ЗАДС.

По-подробния анализ на резултатите от акцизния контрол сочат, че най-големият брой съставени актове са за нарушения по чл. 123 от ЗАДС, което се класифицира като тежко нарушение. Тава са констатации за физически или юридически лица или еднолични търговци, които държат на склад, в търговско помещение или в превозно средство, предлагат, продават, превозват или пренасят акцизни стоки без бандерол или стоките са облепени с неистински, подправен бандерол или такъв с изтекъл срок на валидност. Изразено в проценти, това представлява 41% от общия брой нарушения по този закон.

В сравнение с 2007г. през 2008г. се наблюдава многократно увеличение на проверки на субекти, извършващи търговия и превозване с течни горива, както и специализирани мащабни контролни действия на данъчни складове, извършващи дейности по складиране и производство с етилов алкохол и бутилирани алкохолни напитки. Наблюдава се и тенденцията към сравнително и благоприятно увеличаване на съвместните проверки с др. органи за контрол /МВР, ДАНС, прокуратура, НАП и др./


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница