Обобщени резултати за дейността на агенция “митници” през 2008гстраница11/11
Дата14.01.2017
Размер0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Постоянно нарастващите национални изисквания към системата БИМИС, както и динамичното развитие на проекта на ЕК “електронни митници” обуславят един непрекъснат процес на подготовка и реализация на нови проекти в областта на информационните технологии. В тази връзка през 2008 г. бе разработена документацията на следните нови проекти за разработване на системи, които ще се реализират през следващите години.
VІІІ.4. Обновяване на ИТ инфраструктурата

Обновяването на ИТ инфраструктурата е задължителна дейност, предвид на непрекъснатото развитие на информационните технологии.

В тази връзка бе извършено значително по обем обновяване на хардуера и системния софтуер върху който функционира БИМИС, което се осъществи по две направления:

  • в рамките на проект BG 2005/017-353.08.02, компонент 1.3 “Доставка на оборудване за модернизация на инфраструктурата на БИМИС”. Доставката по всички лотове бе завършена през февруари 2008 г.; инсталацията и конфигурацията на централните компоненти бе завършена през март 2008г, а обучението по всички лотове приключи през май 2008 г.;

  • в рамките на процедура за обществена поръчка за доставка на хардуер за БИМИС, проведена от Министерство на финансите и финансирана от държавния бюджет - процедурата по възлагане бе завършена и предстои доставяне на договорената техника за митническите учреждения.
IX. Международни отношения
ІХ.1. Дейности по прилагане политиките на Европейските Общности

Българската митническа администрация беше домакин на годишната неформална среща на генералните директори на митническите администрации на държавите-членки на ЕС и Турция, проведена през месец май 2008 г. в гр. Варна.

На ниво митническа политика на ЕО, ръководството на Агенция „Митници” участва в четири срещи на Групата по митническа политика към ГД TAXUD на Европейската комисия (две на ниво генерални директори и две на ниво зам.-директори на митнически администрации).

Директорът на Агенция „Митници” взе участие в честването, организирано от френското председателство на ЕС по случай 40-та годишнина от създаването на Митническия съюз.

Представители на Агенция „Митници” взеха участие в работата на 37 заседания на органи към Съвета на ЕС, най-многобройни от които са участията в Групата по митническо законодателство и политика и Групата по митническо сътрудничество.

Активно бе и участието на Агенция „Митници” в работата на Европейската комисия. Служители на Агенцията участваха в 65 заседания на секциите към Комитета по митническия кодекс и в 59 заседания на други комитети и работни групи към Европейската комисия.

Изключително активно бе участието на Агенция „Митници” в програмите на ЕО „Митници 2013” и „Фискалис 2013”.

В рамките на програма „Митници 2013” през 2008г. 18 митнически служители взеха участие в 7 семинара, 14 служители участваха в 8 работни посещения за обмяна на опит с митническите администрации на държавите-членки и 129 бяха участниците в 93 работни групи. През м. юни Агенция „Митници” организира годишната среща на Групата за контакт на основните летища на ЕС – ИКАРУС, създадена към програма „Митници 2013”, а през м.октомври беше домакин на работна среща на Групата за преглед на законодателството срещу фалшифицираните и пиратски стоки.

В рамките на програма „Фискалис 2013” през 2008г. 9 митнически служители взеха участие в 6 семинара, а 5 служители участваха в 2 работни посещения за обмяна на опит с митническите администрации на държавите-членки. Агенция „Митници” организира 2 работни посещения в България за 5 митнически служители от други държави-членки.
ІХ.2. Програма Фар и Преходен финансов инструмент

През отчетния период протече и приключи успешно изпълнението на 12 договора по Програма Фар с бенефициент Агенция „Митници” в областта на компютъризацията, граничния контрол и митническите лаборатории на обща стойност над 8 млн. евро. В процес на изпълнение бяха други 3 договора на обща стойност над 4,6 млн. евро, чието изпълнение продължава и през 2009г.
ІХ.3. Многостранно и двустранно сътрудничество

По линия на членството в Световната митническа организация (СМО), делегации, ръководени от директора на Агенция „Митници”, взеха участие в два форума на високо равнище, организирани през 2008г. от СМО – ежегодната Конференция на ръководителите на митнически администрации от Европейския регион през февруари и регулярните сесии на Съвета на СМО през юни 2008г. През годината 16 представители на АМ участваха в 12 заседания на работни структури и експертни органи на Организацията, както и в няколко семинари, конференции, симпозиуми, организирани от или с подкрепата на СМО.

Представители на Агенция „Митници” участваха в две заседания на Съвместния комитет за сътрудничество към Регионалния ИСЮЕ център за борба с транс-граничната престъпност (ИСЮЕ център), както и в дейността на работните групи на ИСЮЕ центъра.

Представител на Агенция „Митници” участва в заседания и срещи на Работната група по митнически въпроси за задълбочаване сътрудничеството между митническите администрации на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС).

Представители на Агенция „Митници” взеха участие и в заседания на комитети, сесии, работни групи и други форуми, организирани и провеждани в рамките на дейностите на други международни и регионални организации – Икономическата комисия на ООН за Европа, Световната здравна организация (СЗО), и др.

Агенция „Митници” участва активно като бенефициент в реализацията на дейностите по втория проект „Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа” (УТТЮЕ II) за България, финансиран със заем от Световната банка.

По линия на двустранното митническо сътрудничество на различни форуми бяха проведени срещи с ръководствата на митническите администрации на държавите-членки на ЕС, Украйна, Турция, Сърбия, Македония и др.

В рамките на двустранното българо-френско сътрудничество през 2008г. в агенцията бе проведен един практически семинар по въпросите на Общата селскостопанска политика (ОСП) с лектор от френската митническа администрация. Осъществени бяха необходимите организационни и координационни дейности за провеждането на два краткосрочни стажа на служители от Агенция „Митници” в митническите училища на Генералната дирекция на митниците и косвените данъци на Франция.
X. Обучение и квалификация
През 2008 г. стратегията за обучение и квалификация на служителите от Агенция „Митници” имаше за цел изграждане на административен капацитет, който да притежава необходимите компетенции, съобразени с изискванията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Осъществяването на фискалната политика на Министерство на финансите и ефективната работа в условията на пълноправно членство в ЕС изискваха от нас повишаване равнището на професионалните умения, квалификацията и резултатността при изпълнение на служебните задължения на служителите от всички нива в Агенция „Митници”.

Въз основа на потребностите от обучение на митническите служители по отношение изпълнението на целите от годишния план на Агенцията и в контекста на Стратегията за обучение на служителите в администрацията (приета с Решение на Министерския съвет № 85 от 14 февруари 2002 г.), дирекция „Национален учебен център”, съвместно с другите дирекции в ЦМУ, разработи Национална годишна програма за обучение на служителите в Агенция „Митници” през 2008 г.

С оглед осигуряване на продължаващо професионално обучение за възможно най-голям брой служители от цялата страна, бяха утвърдени и регионални програми за обучение, с което се гарантира, от една страна - трансфера на знания, получени в обученията на Национално ниво и от друга - равен достъп до обучения на всички служители.

В изпълнение на Програмата за обучение през 2008 г., бяха проведени общо 357 курса, семинари и работни срещи, от които:

  • на национално ниво - 160 броя

  • на регионално ниво - 225 броя

През отчетния период дирекция „Национален учебен център” работи в насока оптимизиране на учебната дейност, в резултат на което през месец март 2009 г. вероятно ще заработи и Системата за управление на обучението (LMS), което ще даде нови възможности за повишаване ефективността и ефикасността на учебния процес.

През годината бяха проведени обучителни мероприятия по следните направления:

Х.1.Специализирани обучения

През 2008 г. специализираните обучения бяха насочени към изпълнение на основните цели на митническата администрация.

Ефективното функциониране на митническата администрация в условията на пълноправно членство в ЕС изискваше актуализиране знанията на митническите служители във връзка с промените в законодателството на Общността, регулиращо мерките и механизмите на Общата селскостопанска политика. В тази връзка бяха проведени курсове за осъществяване на митнически контрол при износ на селскостопански стоки и ефективно прилагане на ветеринарномедицинското законодателство, в които взеха участие 89 служители. В същата област се проведоха и 3 семинара, свързани с документалния контрол и физическите проверки на стоките, обект на мерките по ОСП. В тях се включиха 106 митнически служители.

Във връзка с ефективното прилагане на мерките на търговската политика на ЕС, се проведоха 3 семинара на национално ниво, с участието на 149 служители от дирекция „Тарифна политика”. С оглед подобряване на координацията в работата на митническите органи бяха проведени съвместни работни срещи между звената по тарифна политика, последващ контрол и митническо разузнаване и разследване.

С оглед защита на националната класифицирана информация и класифицираната информация на Европейския съюз от нерегламентиран достъп през 2008 г. бе обърнато сериозно внимание на повишаване подготовката на служителите за работа с документи, съдържащи такава информация. Като служители по сигурност на информацията бяха обучени 7 служители. Проведоха се два семинара относно прилагане на Закона за защита на класифицираната информация в Агенция „Митници” и отбранително-мобилизационната подготовка и управление при кризи с общо 50 участници.

Повишаване на ефективността при събирането на вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната като втора основна цел на митническата администрация през 2008 г. изискваше повишаване знанията на служителите по отношение на елементите на облагане при внос на стоки; правилното установяване, събиране, отчитане и контрол на традиционните собствени ресурси; както и ефективното извършване на проверки и ревизии по Закона за акцизите и данъчните складове.

С оглед изпълнението на тази цел, на национално ниво, с участието на 85 служители от дирекции „ПК” и „ТП” се проведоха съвместни обучения относно елементите на облагане и процедурите по оспорване на митническата стойност, както и последващи действия за проверки на същата. Проведен бе и семинар за прилагане на счетоводни техники при извършване на проверки в рамките на последващия контрол по Закона за митниците и ревизии по ЗАДС с 51 митнически служители. На съвместни работни срещи между звената по ТП, ПК и МРР бе обърнато внимание на подобряване на координацията на работата на митническите органи във връзка с елементите на облагане и митническите облекчения и контрола върху събираемостта.

С участието на 129 служители от дирекция „ФСДУС” се проведоха семинари и работни срещи, свързани с подобряване на работните процедури в сектор „Приходи в РБ”, отчитане на приходите по сметки „А” и „Б” и запознаване с новостите при отчитане на митническото задължение в БИМИС.

В областта на акцизното законодателство, с оглед повишаване събираемостта от акциз, се проведоха 7 работни срещи, свързани с администрирането на акциза и уеднаквяване на българското и европейско законодателство и практика. В работните срещи взеха участие 120 служители от дирекция „Митнически режими и процедури”.

В областта на засилване на сътрудничеството на митническата администрация с други митнически администрации, с правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността бяха проведени редица работни срещи, предназначени за служителите от дирекция „МРР”. В обучението за използване на европейската система по анализ на риска /RIF/ и използването на системите EWSE и MVS за контрол на акцизни стоки в рамките на ЕС взеха участие 38 митнически служители. В темата за практическо прилагане на меморандуми за сътрудничество/инструкции за взаимодействие в областта на МРР се включиха 29 служители. Проведоха се и работни срещи относно прилагане на Конвенция CIS, Конвенция Неапол и Регламент 515/97 с 20 участници и практическа работа със система RIF с цел правилното протичане на международните митнически операции TRIGAV и MEDIFAKE, организирани съвместно с ГД „Данъци и митнически съюз”.

Осъществяването на държавната политика в областта на противодействието на митническите, валутни и акцизни нарушения, на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори и оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба и за защита на правата върху интелектуалната собственост бе друга основна цел на митническата администрация. В тази насока бяха проведени значителен брой обучения на служители, работещи в тези дейности.

В областта на засилване на противодействието на митническите, валутни и акцизни нарушения бяха проведени 3 семинара за контрол на въздушния, сухопътния и морския транспорт за 59 служители. В работни срещи за реализиране на административно-наказателна отговорност за констатирани нарушения по ЗМ и ЗАДС взеха участие 61 служители. Проведен бе курс за мерките за борба срещу изпирането на пари за 71 служители, като обучението бе ръководено от експерти на „Crown agents”. В работна среща за функциите, задачите и работните практики на мобилния митнически контрол се включиха 11 служители.

С практическото прилагане на експортния контрол върху оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба в условията на членство на Р България в ЕС се запознаха 61 митнически служители в рамките на 3 проведени семинара.

Относно прилагането на гранични мерки по защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост се проведоха семинар и работна среща общо за 31 служителя.

В областта на борбата с наркотрафика 10 служители участваха в курс за тенденциите на кокаиновия трафик и 20 – в подготовка на митнически кучета за търсене на наркотици, които включваха 2 опреснителни и 2 квалификационни курса.

През 2008 г. продължи процеса на компютъризация и изграждане на електронни митници като друга основна цел на митническата администрация. В тази връзка с участието на експерти от дирекция „Митническа статистика и автоматизация”, в качеството им на лектори, се проведоха три обучения за работа със Системата за управление на акциза /СУА/, като в обученията взеха участие 43 служители.

Развитието на митническата лабораторна мрежа като друга основна цел на администрацията бе свързано с провеждането на курсове за работа с лабораторно-информационната система, системата за управление по изискванията на стандарт ISO 17025 в митническите лаборатории. Бяха проведени обучения за вземане на проби за целите на митническия контрол, контрола върху акцизните стоки и контрола на стоки, обект на ОСП, както и практическо обучение за работа с уреди за контрол на акцизни стоки, в които взеха участие 38 служители.

Най-голям брой квалификационни мероприятия бяха организирани, както следва:

  • курсове - за служителите от дирекция „Митническа лаборатория”;

  • семинари - за служителите от дирекция „Тарифна политика”;

  • работни срещи - за служителите от дирекция „Митническо разузнаване и разследване”.

В проведените по програма мероприятия, по общо 105 теми в областта на митническото законодателство и процедурите за работа в Агенция „Митници”, участваха 2 690 служители.

В периода: месец март - месец октомври 2008 г. бе проведен курс за митнически инспектори, през който успешно преминаха включените за участие 32-ма служители от петте Регионални митнически дирекции на Агенция „Митници”.

Курсът за митнически инспектори за първи път се проведе по План-конспект за общо обучение в ЕС в областта на първоначалното митническо обучение.

Новият учебен план–конспект представлява базов учебник, предназначен за обучение на „новоназначени” служители в митническата администрация.

Той е създаден в рамките на Програма Митници 2007 и служи за основа за инициативата „Виртуална митническа академия”, която ще даде възможност всяка нова дейност по обучението да се основава на тези фундаментални норми и да се улесни създаването на специфични области на обучение на национално ниво (под формата на електронно обучение).

Х.2. Международни икономически отношения и митническа политика /провеждани от Института за следдипломна квалификация към УНСС/

През месец декември приключи едногодишната задочна специализация по “Международни икономически отношения и митническа политика”, в която се включиха 20 митнически служители.

От 1992 г. до сега 300 служители на Агенцията са преминали през курс на обучение по специалността „Международни икономически отношения и митническа политика” в Центъра по международна икономика, политика и право към Института за следдипломна квалификация на УНСС.

Ползвайки се от научния капацитет от преподаватели на Университета за национално и световно стопанство, успяхме да поставим на професионална основа обучението на служителите от Агенцията и в тази връзка разчитаме и на бъдещи съвместни действия с УНСС.

Х.3. За служебно и професионално развитие, и чуждо-езикови курсове /провеждани от Института по публична администрация/

По програмата за задължително обучение, организирано от Института по публична администрация (ИПА), служители на Агенция “Митници” взеха участие в 13 курса, от които4 на тема “Управленски умения“ (ЗО-02), с участието на 7 новоназначени ръководители в митническата администрация и 9 на тема “Въведение в държавната служба“ (ЗО-1), с участието на 24 новоназначени митнически служители.

С финансиране от бюджета на Агенция “Митници” седемдесет митнически служители участваха в обучения по общо 23 теми в областта на комитологията, бюджетът на ЕС, интелектуалната собственост, документооборота в условията на е-управление, информационни технологии, човешките ресурси и др. Чрез финансиране от МДААР тридесет служители от Агенцията взеха участие в обучения по две теми с административна насоченост; По Оперативна програма „Административен капацитет” бе проведено обучение на тема. „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС”, с участието на 103 митнически служители.

В рамките на националната програма за чуждоезиково обучение през 2008 г. около 100 митнически служители взеха участие в обучение по английски език, както и бе продължено обучението по френски, стартирало през 2007 година.

Х.4.Многомодулни специализации /организирани от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР)/

В обучението по многомодулни специализации в областта на публичната администрация по проект на МДААР, 7 митнически служители преминаха през курс на обучение по модул „Европейска административна практика”, като за 2-ма от служителите това беше втори модул, а за 5-ма – трети модул, във връзка с което, съгласно Правилата за провеждане на многомодулни специализации, разходите за обучението на петимата служители бяха за сметка на Агенцията.

За второто полугодие една служителка е одобрена и предложена за участие в първа специализация по модул: „Организация на административната дейност и процеси”.

Х.5.Обучение по международни проекти

В Програмата за електронно обучение на Световната митническа организация, през 2008 г. се включиха нови 24 митнически служители, като общият брой на митническите служители участници в Програмата е 141 (до момента).

XI. Връзки с институциите и бизнеса
През изминалата година само в Централното митническо управление бяха регистрирани и обработени 60 336 документа, като от тях 4800 молби на граждани и фирми, 17 092 изходящи писма са изпратени по пощата за страната и чужбина.

През изминалата година са издадени 91 удостоверения на граждани и фирми.

През 2008 година митническата администрация обработи 1 263 756 ЕАД /митнически декларации/ и транзитни документи /ТИР карнет, АТА карнет, ЕАД за транзит и др./ От тях 634 152 са за режим транзит и 629 604 за останалите митнически режими и направления.

През 2008 г. са изготвени 1 238 оперативни справки, от които 350 за специалните служби, 698 за данъчните служби, 122 – за министерства и ведомства, 68 – за фирми и граждани.


И през 2008 година пресцентърът на Агенция „Митници” работи активно като посредник между обществото и Агенцията. По телефона и чрез електронна поща бяха консултирани стотици граждани. През годината бяха разпространени над 100 прессъобщения, а представители на митническата администрация дадоха десетки интервюта. Подобрени бяха функционалността и дизайна на сайта на Агенцията www.customs.bg. Разработен бе и нов информационен сайт – Електронен вестник „Митници”www.mitnici.eu

През 2008 г. списание „Митническа хроника” издаде 6 броя. Тематичните акценти бяха съсредоточени върху две големи събития – 40-годишнината на Митническия съюз и срещата на генералните директори на митническите администрации от държавите-членки на ЕС, и Турция, домакин на която бе Агенция „Митници”.

На страниците на списанието намериха място и материали, посветени на Модернизирания митнически кодекс, битката срещу фалшифицирането и пиратството в европейски и световен мащаб, прилагането на концепцията за Одобрените икономически оператори, както и въвеждането на Единното разрешение за опростени процедури за деклариране. Поместени бяха и интервюта с генерални директори на митнически администрации на държави-членки на ЕС, с представители от Европейската комисия и от СМО.

Отразени бяха многобройните срещи, подписани меморандуми за сътрудничество и събития, инициирани от българските митници. Читателите редовно бяха информирани за топразкритията на нашите митничари, както и за тенденциите при митническите измами, контрабандата, акцизните нарушения и наркотрафика. Сред темите присъстваха и отчетите за цялостната дейност на агенцията, затварянето на безмитните магазини, отразяването на пресконференции на ръководството и много други прояви.

Място на страниците на списанието беше отделено и на проведените спортни състезания в системата на митниците - между футболни митнически отбори и участието им в международни прояви.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница