Обобщени резултати за дейността на агенция “митници” през 2008гстраница9/11
Дата14.01.2017
Размер0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция по лекарствата и Агенция „Митници” по отношение контрола за съответствие с правилата за безопасност на стоките, внасяни от трети страни;

 • Споразумение за сътрудничество между Държавната агенция по горите и Агенция „Митници” за повишаване ефективността на контрола при износ на дървен материал;

  Също така са изготвени проекти на инструкции и споразумения за взаимодействие с правоприлагащи национални органи във връзка с прилагане изискванията на законодателството за трансграничното движение на опасни отпадъци, за съблюдаване техническите изисквания към продуктите и мерките по надзора на пазара спрямо тях. Проведено е обучение на служители от определени гранични митнически учреждения за съблюдаване спазването изискванията на законодателството в областта на ветеринарномедицинската дейност и сътрудничеството и взаимодействието с органите на ветеринарномедицинския контрол. Проведено е обучение на служители от гранични митнически учреждения за прилагане изискванията на Общностното законодателство, свързано със защита на видовете на дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Проведено е и обучение на митнически служители за прилагане на Общностното законодателство, свързано с контрола върху вноса и износа на опасни химикали. С оглед осъществяване на ефективен контрол за спазване на определените в законодателството нетарифни мерки, се поддържа база с данни за целите на рисковия анализ. С оглед унифицирано прилагане на реда за осъществяване на сътрудничеството с правоприлагащите органи са изпратени 2214 бр. уведомления към компетентните органи за предприемане на действия от тяхна страна. Български митнически експерти взеха участия в заседанията на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, създаден с Постановление № 180 на Министерския съвет от 2005 г. и на Съвета за координация на контрола към Националния съвет по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните.

  Продължи прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Общността (ОСП):

  • утвърдено е указание за контрола при допускане за свободно обращение на стоки от сектор „Захар” при отчитане на мерките и механизмите на ОСП;

  • подготвени са проекти на указания за прилагане на нормативните изисквания на Общностното законодателство за извършване на проверки от вътрешните износни митнически учреждения при износ на селскостопански стоки, за които са поискани експортни субсидии и за извършване на проверки от граничните изходни митнически пунктове при износ на селскостопански стоки, за които са поискани експортни субсидии;

  • изготвени са 175 бр. становища по нормативни актове и отговори на въпроси във връзка с прилагане мерките на ОСП;

  • задълбочи се сътрудничеството с Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция и обменът на информация между двете администрации, като за целите на експортните субсидии са обработени и предоставени 4740 бр. единни административни документи и 4290 бр. контролни документи Т5. На компетентните органи на другите държави-членки са предоставени 2160 бр. контролни документи Т5;

  • в рамките на проекта по Програма МАТРА на Холандското правителство „Развитие и укрепване на административния капацитет на Агенция „Митници” за прилагане и контрол на мерките и механизмите на Общата селскостопанска политика на ЕС” холандски експерти осъществиха седем мисии за анализ на процедурните правила на контрол при износ на стоки със субсидии, при внос на селскостопански стоки, на рисковите профили за селскостопански продукти, за обсъждане на бизнес действия. Проведено е обучение на ръководните кадри на всички нива по системата за годишно планиране и оценка на процедурите, създаване и използване на структурирана управленска информация, създаване и разписване на административни процедури и вътрешен контрол. Проведени са обучения на експерти – анализатори на централно и регионално ниво, чиято задача е обработка и предоставяне на информация в областта на митническата дейност, с оглед изграждане на представяне на система за годишно планиране и оценка на процедурите; създаване и използване на структурирана управленска информация; създаване и разписване на административни процедури и вътрешен контрол. Проведени са две обучения по въпроси, свързани с анализ на риска при митническото оформяне на стоки, по отношение на които се прилагат мерките и механизмите на Общата селскостопанска политика. Осъществи се семинар по процедурите за извършване на проверки във вътрешните износни и граничните изходни митнически учреждения при износ на стоки със субсидии.

  • подготвен бе годишен доклад до Европейската комисия за контрола върху износа на стоки, за които се изплащат експортни субсидии, в изпълнение на разпоредбата на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 2090/2002;

  • проведен е национален семинар на тема „Осъществяване на документален и физически контрол на стоките, обект на мерките на ОСП, декларирани за износ в износно митническо учреждение”;

  • системно съдействие е оказвано на Министерство на земеделието и храните в рамките на преговорите с Европейската комисия по въпросите на свръхзапасите в сектор „Захар”, като през настоящата година ще бъдат финализирани и преговорите за останалите селскостопански продукти.

  Представители на Агенция „Митници” организираха, активно съдействаха и участваха в мониторинговите мисии на Европейската комисия по прилагането на изискванията на Общностното законодателство в областта на безопасността на храните, контрола за наличие на пестициди и на граничния ветеринарномедицински контрол. Експертите на Комисията одитираха граничните митнически учреждения във връзка с контрола върху храните от неживотински произход и граничния ветеринарномедицински контрол и установеното взаимодействие с органите на Националната ветеринарномедицинска служба.  VIII. Българска интегрирана митническа информационна система /БИМИС/ и компютъризация на митническата администрация
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница