Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на офертаДата08.05.2018
Размер138.31 Kb.
ГЛАВА 7 ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА

Приложение 1. Образец на оферта


ОФЕРТА

за участие в публичен търг с референтен № CZS14-034 и предмет:„Осигуряване на поддръжка на налични ArcFM решения и при необходимост доставка на нови такива”1. Идентификационни данни на участника:

Данните, посочени по-долу са актуални към деня на подаване на офертата.


Спецификация:

Данни попълнени от участника

Търговско име на фирмата:
Седалище:
Идентификационен номер от Търговския регистър (№ на ф.д., том, регистър):
ЕИК/Булстат: (само за български юридически лица)
Телефон:
Факс:
Интернет адрес:
e-mail:
Адрес за кореспонденция:
Банкови реквизити (Банка, BIC, IBAN):

2. Лица за контакти:

Участникът посочва данни за лицето, което има право да го представлява и за лицето, което ще действа от негово име относно офертата.


Спецификация:

Данни попълнени от участника

Лица с правомощия за подписване на договора:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Лица с правомощия за преговаряне:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Представяме на Възложителя – „ЧЕЗ България” ЕАД настоящата оферта за участие в публичен търг, референтен № CZS14-034, с предмет: „Осигуряване на поддръжка на налични ArcFM решения и при необходимост доставка на нови такива“ и същевременно декларираме, следното:


С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти в хода на търга са валидни за срок от .............. (не по-малко от 120) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертата. Офертата и постигнатите договорености по време на търга ще останат обвързващи за нас и могат да бъдат приети по всяко време, преди изтичане на този срок.
Документите, необходими за подписване на договора ще представим в срок _______ работни дни (посочете броя на дните, за които ще представите всички документи, но не повече от 10) след получаване на договора.
Съдържанието на настоящата оферта е съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

гр. ­_____________________________ дата _______________________


____________________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)Приложение 2. Образец на списък на документите съдържащи се в първоначалната оферта

списък на документите съдържащи се в първоначалната оферта


Документи

Прилагам документа
ДА / НЕ


(страница)

1. Оферта, изготвена по образец.
2. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност.
3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (копие) (ако е различен от представляващия участника по регистрация).
4. Копие на документ за регистрация по ЗДДС.
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на участника, изготвена по образец (оригинал).
6. Документи на подизпълнителите, ако се предвиждат такива.
7. Документ удостоверяващ, че участниците в търга имат право да осигуряват ArcFM решения и продукти на територията на Република България, валиден към момента на подаване на офертата.
8. Техническа оферта (оригинал).
9. Финансова оферта (оригинал).
10. Декларация за приемане условията по проекта на договор изготвена по образец (оригинал).
11. Документ за закупена документация за участие.
11. Други документи по усмотрение на участника.гр. ­_____________________________ дата _______________________


________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)


Приложение 3. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на участника.


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________ с лична карта № ___________________, издадена на ____________________ от _______________________, с ЕГН ____________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения публичен търг (посочете наименованието на възложителя) с предмет: _______________________________________________________________________________,(наименование на процедурата)

референтен № _______________.
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам: • Не е обявен в несъстоятелност;

 • Не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 • Не се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

___________ / _______ година Декларатор:Забележка: Попълва се от представляващия участника по съдебна регистрация.
Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Приложение 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ!

________________________________________________________________________________________(наименование на подизпълнителя)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________ с лична карта № ___________________, издадена на ____________________ от _______________________, с ЕГН ____________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения публичен търг (посочете наименованието на възложителя) с предмет: _______________________________________________________________________________,(наименование на процедурата)

референтен № _______________.
Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ________________________________________, сме съгласни да участваме като подизпълнител на(посочете фирмата, която представлявате)

__________________________________________________ при изпълнение на горепосочения предмет.(посочете кандидата, на който сте подизпълнител)

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(изброете конкретните части и вида дейности от предмета на договора, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като кандидат в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на документацията за участие в процедурата, приложено Ви представяме следните документи:

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в т. 7 на Глава 4 - Указания за подготовка на офертата за участие / Раздел-II. Съдържание на офертата)

_________________ година Декларатор: ________________(дата на подписване)

Приложение 5. Техническа оферта
ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в публичен търг с референтен № CZS14-034 и предмет:

„Осигуряване на поддръжка на налични ArcFM решения и при необходимост доставка на нови такива”


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосоченият търг, аз долуподписаният _________________________________________, в качеството си на представляващ участника _______________________________________________, град ___________________ Ви представяме нашата техническа оферта.

1. Декларираме, че ще изпълним предмета на търга при следните условия:

Ще бъде осигурена поддръжка на налични ArcFM решения при условията на настоящата документация за участие, на следните лицензи на Възложителя: • ArcFM Server (8 cores) – 1 брой;

 • ArcFM Server (4 cores) – 1 брой;

 • ArcFM Editor – 20 броя.

При необходимост от доставка на нови ArcFM решения за Възложителя, ще доставим такива след конкретна заявка за продукти от продуктовия каталог.2. Декларираме, че:

 • поддръжката на наличните ArcFM решения ще се извършва за срок от 36 месеца;

 • срокът за доставка и предаване на нови ArcFM решения ще бъде не по-късно от …. работни дни, считано от датата на писмената заявка.3. За изпълнение на предмета на търга имаме следните изисквания към възложителя:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

гр. ­_____________________________ дата _______________________
________________________________________________

Име и подпис на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)Приложение 6. Финансово предложение
ОБРАЗЕЦ!ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публичен търг с референтен № CZS14-034 и предмет:

„Осигуряване на поддръжка на налични ArcFM решения и при необходимост доставка на нови такива”


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосоченият търг, аз долуподписаният _________________________________________, в качеството си на представляващ участника _______________________________________________, град ___________________ Ви представяме нашето финансово предложение.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й.


 1. Предложените цени и отстъпки са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията за участие в търга.

 2. Цената е образувана франко Център за данни на възложителя в град София, бул. „Витоша“ №89А.

 3. Предвидени са всички разходи по изпълнение на предмета на търга – такси, мита, доставка, поддръжка, както и всички други съпътстващи разходи.

 4. Всички цени в ценовата оферта са в лева без ДДС.


II. ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДЛАГАНА ОТСТЪПКА.

 1. Цена за поддръжка на налични ArcFM решения.Наименование на софтуерния продукт

Налично количество за поддръжка

Единична цена за поддръжка на лиценз,

в лв. без ДДСЦена за поддръжка на всички лицензии,

в лв. без ДДС1

2

3

4

5=3х4

1.

ArcFM Server (8 cores)

1 брой2.

ArcFM Server (4 cores)

1 брой3.

ArcFM Editor

20 брояКРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС: 1. Отстъпката за доставка на нови ArcFM решения (включително и наличните ArcFM Server (8 cores), ArcFM Server (4 cores) и ArcFM Editor) е в размер на ………… % от ценовата листа (Price List) на ………………………… (производителя – да се попълни от участника) в лева.


III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемам плащането да се извършва както следва: 1. Цената за поддръжка на налични ArcFM решения се заплаща еднократно и в пълен размер за една година в началото на съответната година, по банков път, в срок до 60 календарни дни, след представяне на фактура за дължимата сума.

 2. Цената за доставка на нови ArcFM решения се заплаща по банков път, в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

гр. ­_____________________________ дата _______________________
________________________________________________

Име и подпис на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)Приложение 6. Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор
ОБРАЗЕЦ!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________ с лична карта № ___________________, издадена на ____________________ от _______________________, с ЕГН ____________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения публичен търг (посочете наименованието на възложителя) с предмет: _______________________________________________________________________________,(наименование на процедурата)

референтен № _______________.
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие.

Дата _______. _______ .2014 година Декларатор:__________________________

Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 7. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ


за изпълнение на договор
Известени сме, че нашият Клиент ___________________________________________________ (наименование на Продавача)

с адрес: ________________________________________________________________________,

наричан за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, е избран за Продавача по договор за ____________________________________________________ (описва се обекта и съответният лот, ако има такъв).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на договора, ПРОДАВАЧЪТ следва на Вас, в качеството Ви на КУПУВАЧ да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _______% от общата стойност на договора, а именно _______________ (словом: _________________________________________________________________) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си , в съответствие на договорените условия.


Като се има в предвид гореспоменатото, ние _________________________________________ (Банка) с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават __________________ (словом: __________________________________________________________) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно копиран телекс / телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорност ни по тази гаранция ще изтече на ______________________________ (посочва се дата и час на валидност на гаранция на, съобразени с договорените условия), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо -гаранция ни е изпратено обратно или не.


Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

дата: _________ / _____ година Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителни Директори:


Име: _____________________________


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница