Образец №1 административни сведенияДата05.08.2018
Размер172.57 Kb.

Образец №1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.Наименование на участника:…………………………………………………………………….

2. Седалище и адрес на управление: град ……………………………………………………….,

улица/булевард: ”……………………………………………………………………………...….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………………………;

3. Адрес за кореспонденция: град …………………………………………………….………….,

улица/булевард: ”……………………………………………………………………………...….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………………………..;

4. Актуален телефон за контакт:………………………………………………………………….;

5.Факс……………………………………………………….………………………………………;

6. Е- mail адрес…………………………………………………………………………………….;

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8. Участника се представлява заедно или поотделно от изброените лица:……………………………………………………………………………………….

9.БУЛСТАТ/ЕИК……………………………………………………………………………

10. Обслужваща банка:……………………………………………………………………,

номер на банкова сметка …………………………………………………………………………,

Титуляр на сметката: ………………………………………………………………………………………………….;

11. Друга информация за участника: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Управител/Представител: .............................

(подпис и печат)


Образец №2


Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП

Настоящата оферта е подадена от ………………………..………………………………..

……………...………………….………………………………………………………..………(наименование на участника)

и подписано от ………………………….………………………………………………………………………..


(трите имена и ЕГН)


…………………………………………………………………………………………………..

в качеството му на …………………………………………………………………………………...........................Уважаеми членове на Комисията,1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на ………………. (………………………………..) дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним пълният обем предвидени работи качествено в срок от …………..…… (…………………………………….…………………..).
4. Предлагани гаранционни срокове:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Дата:……………………………. …………………………………

(подпис и печат)


Образец №3


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища на територията на община Трекляно".
от:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )


с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................


BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ................................................................ ...............................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища на територията на община Трекляно".


Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….


2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме цялостно възнаграждение, съгласно приложените количествено-стойностни сметки:
………………..…….. (……………………………………………………………..) лева без ДДС

……………………… (…………………………………………………...…………) лева с ДДС, разпределени по обекти, както следва:


3.1. Обект 1 - Общински път „Средорек – Бъзовица” – ……… лв. без ДДС, ………… с ДДС;

3.2. Обект 2 -Общински път „Средорек – Драгойчинци” – …… лв. без ДДС, ………. с ДДС;

3.3. Обект 3 -Общински път „Трекляно – Средорек – Уши” – …… лв. без ДДС, …… с ДДС;

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.


Посоченото възнаграждение включва:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата………………. Подпис и печат:…………………………


Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП
Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.
От:.................................................................................................................................................

(име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя)

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от..................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........


Декларирам, че:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

дата …………….... ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

(подпис и печат)
Образец №5ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА НАЛИЧНОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Долуподписаният………………………………………………………………….……………….

ЕГН………………………………….л.к. №…………………………………..……………………

Издаден от………………………………………..на………………………………………………

в качеството ми на Управител на………………………………, ЕИК:……………………. със адрес на управление……………………………….., тел:…………………….


Декларирам, че разполагам (собствено или наето) със следното техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:

1……………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………………..

4……………………………………………………………………………………………………………..

5……………………………………………………………………………………………………………..

6……………………………………………………………………………………………………………..

7……………………………………………………………………………………………………………..

8……………………………………………………………………………………………………………..

9……………………………………………………………………………………………………………..

10………………………………………………………………………………………................................

11………………………………………………………………………………………................................

12……………………………………………………………………………………………………………

13……………………………………………………………………………………………………………

14……………………………………………………………………………………………………………

15……………………………………………………………………………………………………………

16……………………………………………………………………………………………………………
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България, за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

……………………..г. Декларатор:………………………

(подпис и печат)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я


По чл. 56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки обществени поръчки
Относно обществена поръчка с предмет: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

От:.................................................................................................................................................

(Име на представляващия кандидата или участника)

ЕГН:....................................с л.к. №.......................издадена от.................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

(фирма на кандидата/участника)

Седалище и адрес на управление:............................................................................................

БУЛСТАТ/ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........
Декларирам, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


дата …………….... ДЕКЛАРАТОР:……………………

(подпис и печат)

Образец №7
Декларация, съдържаща информация за договори с предмет, сходен с предмета на поръчката


Дата на подписване на договора

Предмет на договора

Възложители и телефони за връзка с тях.

Обща стойност на договора без ДДС

Заплатена на участника стойност за извършено строителство по договора без ДДС

Приложение: препоръки за добро изпълнение.

……………………………………… ……………………………….

(дата на подписване) (подпис и печат)

Забележка: приложенията се прилагат в последователност, съгласно посочването на договорите в списъка.Образец №9


Декларация, съдържаща информация на лицата, които ще бъдат използвани при изпълнение на обществената поръчка


Трите имена на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите

Длъжност/роля в изпълнението на поръчката

Образователно–квалификационна степен

Трудов стаж

1

2

3

4

5

6

7
Трите имена на лицата, отговарящи за контрола на качеството- ръководни служители

Длъжност/ роля в изпълнението на поръчката

Образователно – квалификационна степен

Професионален опит……………………………………… ……………………………….

(дата на подписване) (подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5,
Забележка: за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

От:.................................................................................................................................................

(име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя)

ЕГН:...................................с л.к. №........................издадена от..................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

(фирма на кандидата/участника/подизпълнителя)

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. ………………………………не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за

(фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя)


предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.
.

дата …………….... ДЕКЛАРАТОР: ……………………………(подпис и печат)

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница