Образец №1 д е к л а р а ц и я по чл. 97, ал. 5 от ппзоп във вр с чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от зопДата15.10.2018
Размер71.5 Kb.
ОБРАЗЕЦ №1
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

във вр. с чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП

Долуподписаният/ата ............................................................................................................,

/трите имена/

в качеството си на .................................................. на ...........................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; *

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; *

3. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. Не съм лице за което е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. За представляваният от мен участник не е налице конфликт на интереси (по смисъла на § 2, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси), който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.


* В т.1 и т.2, участника декларира вярно обстоятелств, като ненужното се зачерква.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

OБРАЗЕЦ №2

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК[…], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление[…],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

ТЕХНИЧЕКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. След като проучихме условията и изискванията за участие правим следното обвързващо предложение за срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка ………………………………………………/словом/ календарни дни.
2. Предлагаме гаранционен срок за доставената телевизионна техника предмет на обществената поръчка ………………. месеца.

3. Задължаваме се да доставим телевизионната техника, на място, посочено от Възложителя.

4. Приемаме да изпълним дейностите по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика, гаранционно обслужване и обучение на персонала на Възложителя за доставената телевизионна техника предмет на обществената поръчка.

5. Предлаганата от нас телевизионна техника е със следните технически параметри:

.…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

*участникът следва да направи подробно описание на предлаганата телевизионна техника

6. Прилагаме снимки на предлаганата от нас телевизионна техника, във формат А4, цветни.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Дата

............................/............................/ ..................................................................................

Име и фамилия

..........................................................................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................................................................


ОБРАЗЕЦ №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.г. Декларатор: ­

(дата на подписване

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата


Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘


ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 60/шестдесет/ календарни дни включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти


Дата: Декларатор:

/подпис/
ОБРАЗЕЦ №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственициПодписаният: …………………………………………………….......................................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ….………………………………………..………..…………………………………

(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение)

с ЕИК: ________________________, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: ..................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.


Дата: Декларатор:

/подпис/


OБРАЗЕЦ №6

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

сБУЛСТАТ/ЕИК[…], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление[…],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обществената поръчка, както следва:

Цена на доставката без ДДС: .............................................лв.

(словом) лв. .................................................
Цената е окончателна и включва всички съпътстващи разходи за данъци, такси, транспорт и доставка на място посочено от Възложителя.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2 % от стойността му без ДДС.


Дата

............................/............................/ ..................................................................................

Име и фамилия

..........................................................................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................................................................


  • *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница