Образец №1 До: Изпълнителния директор на „света петка“ ад – ВидинДата21.08.2017
Размер327.29 Kb.
ОБРАЗЕЦ №1
До: Изпълнителния директор

на „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин


О Ф Е Р Т А

от ………………………………………………………………………………..……

/наименование на участника/

за участие в процедура открита по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ„СВЕТА ПЕТКА“ АД –Видин по седем обособени позицииУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура открита по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции 1. Запознахме се с обявата за участие и посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

 2. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, като считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

 3. До подготвянето на договор, в случай, че бъдем определени за изпълнител, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи.

Дата: …..................... .......................................................(подпис на лицето, представляващо участника)
……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

ОБРАЗЕЦ № 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я

от подизпълнителя

(в случай, че се предвижда участие на подизпълнител)

Подписаният ............................................................................................

(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….....….....

(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………………………….........….


(длъжност)
на подизпълнител: .…………………………………………………………………………....

(наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Приемам да участвам като подизпълнител на участника ..................................................., ако същият бъде избран за изпълнител в обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции

2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще извършвам като подизпълнител, са съгласно посоченото от участника ..................................................... в подадената от него оферта.

3. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: ……….………………
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.


ОБРАЗЕЦ № 3 – ОП1

ДО: МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ЗАСТРАХОВКА „ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР” НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Административни данни на участника:

1.Наименование или име на участника ................................................................... ЕИК ................................

2.Представлявано от……………….. ....................................................................................

3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................

Телефон........................... Факс................................ Е-mail.........................................

4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава 25 от ЗОП


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО” НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

1. Запознахме се с условията за участие и посочените в обявата изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.

3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.

9. Предлагаме :

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....)дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

- Основно покритие: Пожар, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, експлозия, буря, спукване на канализационни, водопроводни и паропроводни и др. инсталации, измръзване/ замръзване;

- Допълнително покритие: Земетресение, късо съединение/токов удар, изтичане на вода и пара; Кражба чрез взлом и грабеж (само за 2 бр. камери на стойност 1 540 лв.); Кражба чрез взлом и грабеж на пари от каса - лимит 15 000 лв.

- Самоучастия -100 лв от всяка от щета и 1% по риска Земетресение.

10. Декларираме, че ще застраховаме мсяко новопридобито през срока на застраховката имущество, при същото тарифно число, както за останалото имущество, пропорционално до края на срока на застраховката.

Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката

................. 2017 г. Подпис: /............................/
ОБРАЗЕЦ № 3 –ОП2

ДО:

„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Административни данни на участника:

1.Наименование или име на участника ................................................................... ЕИК ................................

2.Представлявано от……………….. ....................................................................................

3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................

Телефон........................... Факс................................ Е-mail.........................................

4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава 25 от ЗОП


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

1. Запознахме се с условията за участие и посочените в обявата изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.

3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.

9. Предлагаме :

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

- покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. Съдебни и адвокатски разноски на трети лица


Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката.

................. 2017 г. Подпис: /............................/ОБРАЗЕЦ № 3 –ОП3

ДО:

„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ЗАСТРАХОВКА НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ" НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Административни данни на участника:

1.Наименование или име на участника ................................................................... ЕИК ................................

2.Представлявано от……………….. ....................................................................................

3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................

Телефон........................... Факс................................ Е-mail.........................................

4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава 25 от ЗОП


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ЗАСТРАХОВКА НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ" НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин
1. Запознахме се с условията за участие и посочените в обявата изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.

3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.

9. Предлагаме :

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

- Ретроактивен период -5 (пет) години.

- Покрит риск по тази застраховка при предявяването в срока на застраховката на иск /граждански, наказателни и други/срещу отговорността на някое от застрахованите лица, включително лечебното заведение, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на виновно неизпълнение на техните професионални задължения, включително лекарска грешка, в разрез с нормите за извършване на действия по упражняване на медицинска професия.

- Агрегатен лимит за всички искове 2 000 000 лева;

-Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ЮЛ;

-Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ФЛ, вкл. Физически лица - лекари (чужденци), които извършват прегледи и операции. Работата им в Болницата е съгласно договор за обмен на кадри между МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ и Болницата OLV Clinic в гр. Аалст Белгия и др. болници, с цел повишаване квалификацията на служителите на лечебното заведение

- Самоучастие в размер на ………….% /но не повече от 5%/ от всяка претенция


Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката.

................. 2017 г. Подпис: /............................/ОБРАЗЕЦ № 3 –ОП4

ДО:

„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ” НА СПС СОБСТВЕНОСТ НА

МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Административни данни на участника:

1.Наименование или име на участника ................................................................... ЕИК ................................

2.Представлявано от……………….. ....................................................................................

3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................

Телефон........................... Факс................................ Е-mail.........................................

4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава 25 от ЗОП


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ” НА СПС СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин
1. Запознахме се с условията за участие и посочените в обявата изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.

3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.

9. Предлагаме :

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

- Покрити рискове: Съгласно /Изм.2011г/ от 11.06.2012г. задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” със следните минимални застрахователни суми:

а/ За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

б/ За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката.

................. 2017 г. Подпис: /............................/ОБРАЗЕЦ № 3 –ОП5
ДО:

„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА СПС” СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Административни данни на участника:

1.Наименование или име на участника ................................................................... ЕИК ................................

2.Представлявано от……………….. ....................................................................................

3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................

Телефон........................... Факс................................ Е-mail.........................................

4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава 25 от ЗОП


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА СПС” СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

1. Запознахме се с условията за участие и посочените в обявата изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.

3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.

9. Предлагаме :

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

- Покрити рискове: • природни бедствия: пожар; буря (ураган); пороен дъжд; градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и /или ледено натрупване; морски вълни; свличане или срутване на земни маси; случайно падане или удар от/на твърди тела и предмети и/ или преобръщане на СПС, в резултат на изброените природни бедствия;

 • авария и/ или експлозия на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др. подобни съоръжения и инсталации;

 • пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация или престой на СПС;

 • падане на летателни апарати или части от тях или товара им, или други тела и предмети върху СПС.

 • сблъскване с и/ или удар от СПС и/ или други подвижни или неподвижни физически тела и предмети, животни и хора, в това число и пътно-транспортно произшествие (ПТП) /вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП);

 • внезапно отваряне на врата или капак по време на движение;

 • злоумишлени действия на трети лица – удар с твърд предмет, пробиване, надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на СПС, заливане с бои или с химически активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на СПС. Кражба чрез взлом на стационарно монтирано аудио и друго електронно и медицинско оборудване;

 • умишлен палеж и/или взривяване на СПС.

 • кражба и/или грабеж на цяло СПС. Повреди и липси на намерено след кражба/ грабеж СПС.

- Допълнителни специални условия:

а/ Признаване на разумно извършените разходи за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите по СПС покрити по застраховка Каско, както и разходите за репатрирането му на разстояния до 180 км., когато същото не е в движение.

б/приемам да изплащам обезщетения за щети, настъпили извън пътната мрежа, при изпълнение на преки служебни задължения, при спазване на изискванията на производителя за сигурност и безопасност на движението, и нормална експлоатация на СПС
Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката.

................. 2017 г. Подпис: /............................/


ОБРАЗЕЦ № 3 –ОП6

ДО:

„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА/ЛИЦАТА В МПС" ЗА СПС СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ Д-Р „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Административни данни на участника:

1.Наименование или име на участника ................................................................... ЕИК ................................

2.Представлявано от……………….. ....................................................................................

3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................

Телефон........................... Факс................................ Е-mail.........................................

4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава 25 от ЗОП


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА/ЛИЦАТА В МПС" ЗА СПС СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин
1. Запознахме се с условията за участие и посочените в обявата изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.

3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.

9. Предлагаме :

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

- Обезщетение на вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото;

- Покритие при:

а/ Смърт от злополука;

б/Трайна нетрудоспособност от злополука;

в/Временна загуба на трудоспособност;
Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката.

................. 2017 г. Подпис: /............................/
ОБРАЗЕЦ № 3 –ОП7

ДО:

„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

ТЕХНЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ СЪВЕТИ“ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Административни данни на участника:

1.Наименование или име на участника ................................................................... ЕИК ................................

2.Представлявано от……………….. ....................................................................................

3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................

Телефон........................... Факс................................ Е-mail.........................................

4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава 25 от ЗОП


ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ СЪВЕТИ“ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин
1. Запознахме се с условията за участие и посочените в обявата изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.

3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в обявата за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.

9. Предлагаме :

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

- Ретроактивен период 3(три) години.

- Застрахователно покритие и застраховани лица: • Финансови загуби; загуби, резултат от административни глоби и санкции; разходи за съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията, възникнали във връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на разкриване (удължен период) (ако има такъв) от:

а/ Дружеството;

б/ Акционери/съдружници в Договорителя;

в/Служители;

г/ Държавни органи;

д/ Ликвидатори на Договорителя;

е/ Бизнес партньори на Договорителя;

ж/ Външни консултанти на Договорителя;

з/ Други трети лица,
Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката.

................. 2017 г. Подпис: /............................/

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на проекта на договора и предлаганите от участника срокове

Подписаният: ……………………………………………………………......................(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание Глава двадесет и шеста от ЗОП.


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:


 1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора на настоящата обществена поръчка и приемам/ не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

2. Срокът на валидност на офертата е 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Срок за изпълнение на обществената поръчката - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

4. Ако бъда избран за изпълнител съм съгласен, да уведомявам Възложителят пет дни преди падежа за предстоящото сключване на застраховката.


Дата…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: ……….………………


Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ № 5

ДО

„СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин

ЦЕНОВА ОФЕРТА


ПО ПОЗИЦИЯ №.........
от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин по седем обособени позиции“, открита на основание чл. 187 от Глава двадесет и шеста от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След проучване и запознаване с условията за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява, правим следното ценово предложение
по обособена позиция № ………………………….
размер на застрахователната премия - ................ (..........................................................) лева без ДДС.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

В случай, че в хода на изпълнение на договора се промени данъчното третиране на доставката на застрахователни услуги по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност или Закона за данък върху застрахователните премии, то предложената от нас застрахователна премия/цена в настоящата оферта ще остане непроменена.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител за Обособена позиция № ………………………………………………………………………………………… декларираме, че ще запазим без промяна оферираните от нас цени за целия срок на действие на договора.
.................. 2017 г. Подпис: /............................/

ПРОЕКТО Д О Г О В О Р

....................

Днес, ………………2017 г. в гр. Видин  между:

1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин , със седалище в гр.Видин и адрес на управление ул.”Цар Симеон Велики № 119”, вписано в Търговския регистър с ЕИК 105515902, представлявано от Д-р Виолета Илиева Дочкова,  наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

 2. ....................................., представлявано  от  .............................. , със седалище и адрес на управление:  ...................................................................... , с ЕИК  ..........................................,наричан по-долу ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 101е. от Закона за обществените поръчки и Решение №............................, за определяне на изпълнител по обществената поръчка, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

   Чл. 1. /1/ Възложителят възлага, на Застрахователя и последния поема да предостави пълна застрахователна защита по задължителните застраховки, по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № ….. - …………………………………………..

/2/ За всеки обект на застраховане и за всеки вид застраховка Застрахователя издава застрахователни полици в съответствие с техническата си офертата и техническото задание на Възложителя неразделна част от договора, в която се посочват: 1.  вида и обхвата на застрахователното покритие;

 2.  срока на застраховката (начало и край на застрахователно покритие)

 3.  застрахователните суми и/или лимити на отговорност и начини на определянето

им;

 1.  застрахователна премия и срокове за изплащането;

 2.  специални условия.

Чл. 2. Застраховките ще се извършват с предварителни заявки, подадени от Възложителя.

Чл. 3. При промяна на някои от параметрите към съответната застрахователна полица Застрахователя издава добавък към основната застрахователна полица.


II СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. /1/ Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на подписването му. В случай, че към датата на сключване на настоящия договор има действащи застраховки, то Застрахователя се задължава да ги поднови за срока на договора след тяхното изтичане.

/2/ През срока на настоящия договор Застрахователя се задължава да предоставя пълно застрахователно покритие за отделните рискове и обекти, както и своевременно да организира и осъществява ликвидацията на настъпилите щети, след заплатена от страна на Възложителя застрахователната премия, описана в Приложение №3 „Ценова оферта”, предложена от Застрахователя - неразделна част от настоящия договор и описана в чл. 5 от настоящия договор.
III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. /1/. Застрахователните премии се определят съгласно ценовото предложение на Застрахователя - Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор, като общият размер на застрахователната премия по отделните видове застраховки е както следва:Обособена позиция № …… - ……………., в размер на …………………………….. (словом: …………….);

/2/. В Ценовото предложение,  размера на застрахователната премия е с 2 % данък върху застрахователната премия.

/3/. Тази цена включва всички разходи на Застрахователя по изпълнението на поръчката и не подлежи на изменения и корекции, освен в предвидените в ЗОП случаи.

/4/. Всяко плащане се извършва в лева, след издадена от Застрахователя полица в срок четири равни тримесечни вноски по следната сметка:

IBAN сметка       BG17 CECB 9790 10F1 1035 00                                             

BIC код на банката        CECBBGSF   

Банка:   ЦКБ                                                           

Адрес: град/клон/офис:       ВИДИН        

/5/. Авансово плащане не се допуска.


 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Чл. 6  Застрахователното покритие на всички видове застраховки е както следва:

1. …………………./ за всяка застраховка по отделно/……………..
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Застрахователя

 2. Чл. 7. Възложителят е длъжен да заплаща на Застрахователя в срок стойността на издадените застраховки, по реда и условията на раздел III.

Чл. 8. Възложителят подава на Застрахователя писмена заявка за необходимите застраховки.

Чл. 9. Възложителят има право да контролира изпълнението на поетите от изпълнителя договорни задължения. Указанията на възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Застрахователя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. Застрахователя се задължава при настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователното обезщетение съгласно лимита на съответната застраховка.

Чл. 11. Застрахователя се задължава безусловно да встъпи в правата на застрахования във всички бъдещи съдебни и административни дела заведени срещу „СВЕТА ПЕТКА“ АД – Видин , във връзка с настъпили застрахователни събития.

Чл. 12. Застрахователя е длъжен да прави оглед на щетите по всички видове застраховки.

Чл. 13. Застрахователя има право да получи застрахователната премия уговорена чл. 5 от настоящия договор.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:

 1.  с изтичане на уговорения срок;

 2.  по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

 3.  едностранно от изправната страна с десет дневно писмено предизвестие.

 4.  едностранно от Възложителя:

 •  при некачествено, лошо или ненавременно изпълнение от страна на Застрахователя, установено с протокол от Възложителя с десет дневно писмено предизвестие.

 •  при неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл. 15, ал. 4 от настоящия договор.

Чл. 15. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен в случаите регламентирани в чл. 116 от ЗОП.

Чл. 17. Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се извършват в писмена форма.

Чл. 18. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 19. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие Съгласно законодателството в Република България. На основание чл. 117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че при възникнал имуществен спор по изпълнението на настоящия договор същият ще се разглежда, като първа инстанция, пред от Районен съд гр.Видин, съответно Окръжен съд гр.Видин.


Чл. 20. Като неразделна част от този договор са следните приложения:

 •  Приложение № 1- Техническото задание на възложителя за съответната обособена позиция;

 • Приложение № 2- Техническа оферта за участие в процедурата;

 •  Приложение №3 - Ценовата оферта на участника;

 •   Общи условия на Застрахователя по съответната обособена позиция.       

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра, от които два за възложителя и един за изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................................. Застраховател: .................................. /Д-р Виолета дочкова/
Съгласувал:

Гл.счетоводител.:.......................

/С. Стоянова/

.............................../юристконсулт/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница