Образец №1 оферта за участие в обществена поръчка с предметДата25.12.2017
Размер160.93 Kb.
ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №25 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по 2 обособени позиции"

Обособена позиция № 1:. „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Стадион „Алада” и Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино”

Обособена позиция № 2. "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино чрез модернизация на пътна инфраструктура - Реконструкция на общински път SML 3189 гр. Неделино – с. Долен Върли дол и подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Тънка бара"
І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:


/три имена/

в качеството му/им на/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./


Телефон №: .....................................................

факс №: ............................................................

e-mail: .
2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс: ………………………


3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:


IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката… ………………..
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN……………………………………………BIC…………

Титуляр на сметката ………………………
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


  1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №25 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономикат Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по 2 обособени позиции",

Обособена позиция № 1:. „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Стадион „Алада” и Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино”

Обособена позиция № 2. "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино чрез модернизация на пътна инфраструктура - Реконструкция на общински път SML 3189 гр. Неделино – с. Долен Върли дол и подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Тънка бара"

открита с Публична покана № 9005011 от 10.08.2012 г. на кмета на Община Неделино, при условията, обявени в тази документация и приети от нас.


2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №25 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономикат Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по 2 обособени позиции".Обособена позиция № 1:. „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Стадион „Алада” и Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино”

Обособена позиция № 2. "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино чрез модернизация на пътна инфраструктура - Реконструкция на общински път SML 3189 гр. Неделино – с. Долен Върли дол и подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Тънка бара"

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.


4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

6. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:


Подизпълнител

избройте имената и адресите на подизпълнителите

Видове работи, които ще изпълнява

посочете видовете дейности

% от общата стойност на поръчката

посочете дела на участие на всеки подизпълнител
във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. (не по-малко от 60 календарни) дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат/.

Дата: ........................ г. ..........................................

(Подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , лична карта № , издадена на г. от , в качеството ми на (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на (посочва се фирмата на участника), регистрирано по фирмено дело № . по описа за г. на съд, със седалище и адрес на управление - участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №25 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономикат Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по 2 обособени позиции",

Обособена позиция № 1:. „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Стадион „Алада” и Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино”

Обособена позиция № 2. "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино чрез модернизация на пътна инфраструктура - Реконструкция на общински път SML 3189 гр. Неделино – с. Долен Върли дол и подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Тънка бара"

открита с Публична покана № 9005011 от 10.08.2012 г. на кмета на Община Неделино,


Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник ................................................................... (посочете фирмата на участника):- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

5. Лично аз, не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

6. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

7. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или задължения, за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

8. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

9. Лично аз, не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. Лично аз, не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

11. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА


НА ЧЛ. 101б, АЛ.1, Т.3 от ЗОП
От ......................................................................................................................................... регистрирана по ф. д. № .......................... / ................. по описа за .............................. при ............................................ съд с Данъчен № ................................. и БУЛСТАТ ........................... Фирмата се представлява и управлява от ............................................................. ......................................, с ЕГН .............................. , в качеството си на ........................................... .
За избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №25 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономикат Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по 2 обособени позиции",

Обособена позиция № 1:. „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Стадион „Алада” и Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино”

Обособена позиция № 2. "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино чрез модернизация на пътна инфраструктура - Реконструкция на общински път SML 3189 гр. Неделино – с. Долен Върли дол и подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Тънка бара"

открита с Публична покана № 9005011 от 10.08.2012 г. на кмета на Община Неделино


1. Предмет на обществената поръчка: …………………………………………………………

2. Предлагания от нас срок за изработване на документации за участие по програмата, считано от датата на възлагане е както следва: ……………………………………

3. Обяснителна записка – работен план, стратегия и методология на работа включваща:
А. Стратегия за изпълнение на обществената поръчка


  1. Представяне на участника:

..........................................................................................


  1. Дефиниране на приложимите нормативни изисквания и информационни източници, нужни за качественото изпълнение на поръчката:

..........................................................................................


  1. Анализ на ключовите моменти от изпълнението на договора:

..........................................................................................
Б. Методология за изпълнение на обществената поръчка


  1. Подробно описание на конкретните дейности за изпълнение на поръчката:

..........................................................................................


  1. План за мобилизация на ресурсите и организация на екипа за изпълнение на поръчката:

..........................................................................................

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия участника)
Декларация, съдържаща списък на сключените от участника договори за подобни услуги - консултиране на проекти съфинансирани от Програма за развитие на селските райони (2007-2013), изпълнени през последните три (2009, 2010 и 2011) години

Подписаният:....................................................................................................................................................(три имена)

Данни по документ за самоличност ………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………………………….(длъжност)

на …………………………………………….... - участник: ……………………………………...………………...,(наименование на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №25 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономикат Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по 2 обособени позиции",Обособена позиция № 1:. „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Стадион „Алада” и Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино”

Обособена позиция № 2. "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино чрез модернизация на пътна инфраструктура - Реконструкция на общински път SML 3189 гр. Неделино – с. Долен Върли дол и подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Тънка бара"

открита с Публична покана № 9005011 от 10.08.2012 г. на кмета на Община НеделиноДЕКЛАРИРАМ:

През последните три години представляваният от мен участник е сключил следните договори за подобни услуги – консултиране на проекти съфинансирани от Програма за развитие на селските райони (2007-2013), както следав:Обект (предмет) на договора


Възложител


Стойност на договора в лева, без ДДСДата на сключване1
2

3

4
Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от копие на договора и референция към него за добро изпълнение.

Важно: В декларация се посочват само договори за подобни услуги – изготвяне на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки. Участниците не трябва да включват в декларация други обекти, както и да представят документи (договори и препоръки за добро изпълнение) за обекти извън посочените в справката – декларация.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ..................................................................................................................................... регистрирана по ф. д. № .......................... / ................. по описа за ..............................при ............................................ съд с Данъчен № ................................. и БУЛСТАТ .......................... Фирмата се представлява и управлява от ............................................................. ......................................, с ЕГН .............................. , в качеството си на ........................................... .

За избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №25 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономикат Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по 2 обособени позиции",

Обособена позиция № 1:. „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Стадион „Алада” и Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино”

Обособена позиция № 2. "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино чрез модернизация на пътна инфраструктура - Реконструкция на общински път SML 3189 гр. Неделино – с. Долен Върли дол и подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Тънка бара"

открита с Публична покана № 9005011 от 10.08.2012 г. на кмета на Община Неделино


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

І. Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции е както следва:

Позиция 1 – «ИМЕ НА ОБЕКТА»

………………………… /……………………………………...…./ лв. без ДДС,

………………………….. /…………………………………………/ лева ДДС,

………………………….. /…………………………………………/ лева общо с ДДС.Позиция 2 – «ИМЕ НА ОБЕКТА»

………………………… /……………………………………...…./ лв. без ДДС,

………………………….. /…………………………………………/ лева ДДС,

………………………….. /…………………………………………/ лева общо с ДДС.

ОБЩА ЦЕНА без ДДС - …………………………../…………………/ лв.

ОБЩО ДДС - …………………………/………………………………./ лв.

ОБЩА ЦЕНА С ДДС - ……………………./……………………….../ лв.

ІІ. Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

ІІІ. Предлагаме следният срок на плащане: ..... за авансово плащане(в работни дни),…… за окончателно плащане (в работни дни).

ІV. Предлагаме плащанията по договора да бъдат извършени както следва:  1. авансово плащане – в размер на ........ (но не повече от 20 на сто от цената на договора);

  2. окончателно плащане – в размер на ....


Дата………………. Подпис и печат:………………………

……………………………………………

/име и фамилия/

…………………………………………….

/длъжност на

представляващия кандидата/1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница