Образец №1 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еедоп)


Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТстраница3/5
Дата08.05.2017
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ........................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .....................,

от .........................., с постоянен адрес: гр.(с) .............................., община ............................,

област ..............................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на .....................................................................................................................,

(длъжност)

на участник ....................................................................................ЕИК.....................................(наименование на участника)

в открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: за обособена позиция № ………………..
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция ……, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ..........................., притежаващ/а л.к. № ........................., издадена на .....................,

от............................, с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .........................,

област ................................., ул. ............................................., бл. .........., ет. ..........., ап. .....,

в качеството си на ....................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК.............................(наименование на участника)

в открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: за обособена позиция № ………………..
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН:........................, притежаващ/а л.к. № ..........................., издадена на .........................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ..........................,

област ................................., ул. .............................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ......,

в качеството си на .....................................................................................................................,

(длъжност)

на .........................................................................................ЕИК..........................................(наименование на участника/члена на обединението)

в открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: за обособена позиция № ………………..
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия][качество на представляващия участника]


ОБРАЗЕЦ № 6.1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..............................................................................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: за обособена позиция № 1 „Хляб и брашно"
Ние предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция №…………../ за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС, която e формирана както следва:

Вид хранителни стоки

Мярка

Прогнозно количество

Ед. цена без ДДС

Стойност

Бяло брашно тип 500 по утвърден стандарт „България“ (в чували по 50 кг)

кг

29 000Хляб „Добруджа“ нарязан, 0,650кг по утвърден стандарт „България“

бр.

62 500Пълнозърнест хляб 0,700 кг нарязан, по технологична документация на производителя (без оцветители)

бр.

20 000ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Количествата на хранителните продукти ще се определят според необходимостта на обслужваните обекти, като Възложителят си запазва правото при необходимост да не поръчва част от изброения асортимент в обществената поръчка. Количествата, описани по обособената позиция, са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените финансови средства на дружеството. Те могат да бъдат увеличавани до 30 % в рамките на стойността на договора.Възложителят си запазва правото при необходимост да не поръчва част от изброения асортимент в обществената поръчка.

Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 6.2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..............................................................................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: за обособена позиция № 2 „Тестени изделия"

Ние предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 2 за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС, която e формирана както следва:Вид хранителни стоки

Мярка

Прогнозно количество

Ед. цена без ДДС

Стойност

Баница от бутер тесто без пълнеж (полуфабрикат) – 100г/бр., с краве масло

бр.

17 500Баница от бутер тесто с краве масло с пълнеж от краве сирене без добавени растителни мазнини, 115г/бр.

бр.

7 300Питка бяла джоб

бр.

1 815Питка бяла-обла дълга, за пица, 100г/бр.

бр.

20 200Питка пълнозърнеста-обла дълга, за пица, 100г/бр.

бр.

10 000Питка бяла за хот-дог, 200г/бр.

бр.

6 000Питка бяла дълга 50 гр./бр.

Бр.

20 000Питка пълнозърнеста дълга 50 гр./бр.

Бр.

10 000ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Количествата на хранителните продукти ще се определят според необходимостта на обслужваните обекти, като Възложителят си запазва правото при необходимост да не поръчва част от изброения асортимент в обществената поръчка. Количествата, описани по обособената позиция, са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените финансови средства на дружеството. Те могат да бъдат увеличавани до 30 % в рамките на стойността на договора.Възложителят си запазва правото при необходимост да не поръчва част от изброения асортимент в обществената поръчка.

Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 6.3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..............................................................................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: за обособена позиция № 3 „Яйца"

Ние предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 3 за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС, която e формирана както следва:Вид хранителни стоки

Мярка

Прогнозно количество

Ед. цена без ДДС

Стойност

Кокоши яйца, клас А, размер М

бр.

77 000ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Количествата на хранителните продукти ще се определят според необходимостта на обслужваните обекти, като Възложителят си запазва правото при необходимост да не поръчва част от изброения асортимент в обществената поръчка. Количествата, описани по обособената позиция, са приблизително необходимите за едногодишен период и са съобразени със заложените финансови средства на дружеството. Те могат да бъдат увеличавани до 30 % в рамките на стойността на договора.Възложителят си запазва правото при необходимост да не поръчва част от изброения асортимент в обществената поръчка.
Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
ОБРАЗЕЦ № 6.4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..............................................................................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: за обособена позиция № 4 „Замразена риба"

Ние предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 4 за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС, която e формирана както следва:Вид хранителни стоки

Мярка

Прогнозно количество

Ед. цена без ДДС

Стойност

Скумрия филе (200-400г.)

кг

5 000Пангасиус филе

кг

960ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница