Образец №13 проект на договорДата13.09.2016
Размер103.46 Kb.
Образец № 13

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ........................., в гр. София, между:


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „БАНКЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1, представляван от Кмета, г-н Рангел Марков и Главния счетоводител, г-н Стоян Митов, Булстат 0006963270495, наричан по- долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна,

.....................................................”, ЕИК ...................., представлявано от ......................................................., в качеството си на .................., със седалище и адрес на управление: .............................................................................................................., телефон: .................., факс .............., e-mail: .................................... обслужваща банка ............................................., IBAN ..........................., BIC ..................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


На основание чл.41, ал.1 във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и Решение № ..................../....................... на Възложителя - Кмета на Столична община - район „Банкя”, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: КОРЕКЦИЯ НА РЕКА МИХАЙЛОВСКА, КВ. МИХАЙЛОВО - РАЙОН „БАНКЯ”, за етапи, както следва:

1. „Корекция на р. Михайловска в участъка от вливането на р. Шиварна бара до ул. „Пере Тошев” - район „Банкя”

2. „Корекция на р. Михайловска в участъка от ул. „Пере Тошев” до ул. „Селище” - район „Банкя”

3. Корекция на р. Михайловска в участъка от ул. „Селище” до ул. „Топлика” - район „Банкя”

4. Корекция на р. Михайловска в участъка от ул. „Топлика” до южната регулационна граница на кв. „Михайлово” - район „Банкя”

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на настоящия договор е ...................................... лв. (.....................................................................) без ДДС или .............................. лв. (.....................................................................) с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение,

Чл.3. Плащанията по чл.2 ще се извършват, както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс 20 % от стойността на договорената работа по чл.2, в размер на ....................................................... лв. (.....................................................................) без ДДС или .............................. лв. (.....................................................................) с ДДС, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на настоящия договор и след представяне на оригинал на фактура.

3.2. Междинно плащане - .............................. % - от сумата по чл.2, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на идейния проект до всички инстанции, участващи в ЕТИС и след представяне на оригинал на фактура.

Преведеният аванс по чл.3.1. се приспада пропорционално от всяко дължимо междинно плащане.3.3. Окончателното плащане - 20 % от сумата по чл.2, в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на идейния проект от ЕТИС и след представяне на оригинал на фактура.

Чл.4.(1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:

IBAN: ........................................

BIC: .........................................

.................................................. банка(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква гаранция за добро изпълнение по настоящия договор, в размер на 2 % от стойността на договора, без включен ДДС, която следва да бъде представена преди подписване на договора, като: парична сума, внесена по сметка на Столична община - район „Банкя”: „Общинска банка” АД, клон Люлин, BG61SOMB91303319153601, BIC: SOMBBGSF, с изписване предмета на обществената поръчка (представя се оригинал на платежния документ) или банкова гаранция, издадена безусловна и неотменима в полза на Столична община - район „Банкя” с падеж на банковата гаранция 3 (три) месеца след крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка (представя се оригинал). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранция.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът за изпълнение на договора е: ................................... календарни дни, съгласно Ценово и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Срокът по ал.1 се прекъсва с приемането на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол и представяне на доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е внесъл от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническата документация до всички компетентни институции.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи: приемо-предавателен протокол и фактура.

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата налична документация и изходни данни за изпълнение на договора, както и допълнителни данни, необходимостта, от които е възникнала в процеса на изпълнение.

4. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа.

5. Да осигурява разрешение за достъп до обекта, когато е необходимо.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на грешки и непълноти в разработките, да определи срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отстрани същите.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената му работа в пълно съответствие с Техническото задание и съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти качествено, с необходимия професионализъм, спазвайки условията на настоящия договор, заданието предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички действащи законови изисквания.

2. Да извърши в договорения по чл.7 срок възложената работа, като своевременно извърши всички съгласувания и други дейности, необходими за изпълнението за изпълнението по този договор работи.

3. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените видове работа (приемо-предавателни протоколи и фактури).

4. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

5. Да изпълни договора, съгласно Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Да спазва изискванията за европейското и националното законодателство

7. Да внесе идейния проект (ИП) лично или чрез трети лица до следните институции: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Столична община - район „Банкя”; Столична община - Дирекция „Инженерна инфраструктура”; НАГ и „Софийска вода” АД, при необходимост и дадени указания - и до други институции. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с дадените указания/становища на така посочените институции.

8. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможности за извършване на контрол по изпълнението на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при условията и в сроковете, уговорени в настоящия договор.
V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, както и едностранно - от изправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на виновната страна.

Чл.15. Договорът се прекратява при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срока му.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

2.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

Чл.17. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане от съответната страна, след оценямането им от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ.

Чл.19.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде идейния проект в срока, посочен от него в техническото предложение (неразделна част от настоящия договор).

(2) Преданавето на изготвения и одобрен от ЕТИС идеен проект се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде изготвената разработка в 5 бр. папки оригинал, 2 (два) броя CD във формат PDF (информацията на хартиен и електронен носител задължително трябва да бъде аналогична) и 1 (един) брой CD с работни файлове (.doc, .xls, .dwg).

Чл.20. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора и не отстрани недостатъците.

Чл.21. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права, по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

Чл.22. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените вреди или забавени срокове по причини, независещи от него.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на подизпълнителите (ако има такива), като за свои действия.

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да извърши всички корекции, които специализираните институции, посочени в чл.11, ал.7 от настоящия договор са дали, във връзка с предмета на работа - ИП.
VI. НЕУСТОЙКА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

Чл.27.(1) При забавено изпълнение на задълженията от настоящия договор с повече от 20 (двадесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност.

(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при дължима неустойка, при наличието на хипотезите на чл.26 и чл.27.(1), същата се прихваща от сумата по чл.2, като разликата след приспадане на неустойката, се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по реда на чл.3 от Договора, или се прихваща от гаранцията за добро изпълнение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава своето съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на това прихващане от сумата по чл.2 или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл.28. Прилагането на горните санкции не изключва правната възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.29. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава, съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чиито падеж настъпва след възникването на форсмажорното събитие.

Чл.30. Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в срок до 10 (десет) дни, след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор, следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие, и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.31. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

Чл.32. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие, в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

Чл.33. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

Чл.34. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелства от извънреден характер, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при полагане на дължима грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

Чл.35. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.37. Неразделна част от настоящия договор е Ценовата оферта и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки, съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.39.(1) Всички съобщения между страните, във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка страна е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(2) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай, всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл.40. Неразделна част от настоящия договор са: 1. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 3. Задание за проектиране.
Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :

РАНГЕЛ МАРКОВ

КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ”

СТОЯН МИТОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА РАЙОН „БАНКЯ”База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница