Образец 2 предлагана цена отДата22.10.2018
Размер36.99 Kb.

Образец 2
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


ОТ:
…………………………………………….................……………………...……………………………....

(наименование на участника)
ОТНОСНО:

Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив
След запознаване с изискванията за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода, в качеството си на участник, предлагам да изпълним поръчката при следните цени:
По критерий К1 – Цена............................. лв., без ДДС, съгласно таблицата по-долу:
Вид водомер

Ед. Цена за проверка, лв., без ДДС

1.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 15 мм
2.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 20 мм
3.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 25 мм
4.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 30 мм
5.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 32 мм
6.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 40 мм
7.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 50 мм
8.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 65 мм
9.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 80 мм
10.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 100 мм
11.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 125 мм
12.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 150 мм
13.

Водомер за студена вода с диаметър Ду 200 мм
14.

Комбиниран водомер за студена вода диаметър Ду 50 мм
15.

Комбиниран водомер за студена вода диаметър Ду 65 мм
16.

Комбиниран водомер за студена вода диаметър Ду 80 мм
17.

Комбиниран водомер за студена вода диаметър Ду 100 мм
18.

Комбиниран водомер за студена вода диаметър Ду 150 мм
ОБЩ СБОР, лв., без ДДС:
К1 = К1 ср. = Общ сбор/18Срокът на валидност на нашата оферта е ……….. (…………………………………) календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.
Дата: ................ 2016 г. Подпис и печат: ...............................

Място: ........................ (име, фамилия, длъжност)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница