Образец №2б до „фонд мениджър на финансови инструменти в българия“еадДата05.06.2017
Размер238.23 Kb.
Образец № 2б

ДО

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ЕАД
ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД, разделена на 3 обособени позиции, както следва:Обособена позиция І„Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудванеза нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД;

Обособена позиция ІІ „Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудванеза нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД;

Обособена позиция ІІІ „Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД”


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,
След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД, разделена на 3 обособени позиции”,
Ние,……………………………………………………………...........................................................................................................,

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................, представляван от ………........................................................................................................

заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка и предлагаме да осъществим дейностите по Обособена позиция ІІ „Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД, съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията за участие, както следва:
 1. IP базирана система за обединени комуникации

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ...............
за
IP базирана система

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Общи

 • IP базирана система за управление на гласови и видео обаждания, видео конференции и IM съобщения.Капацитет

 • Предлаганата система трябва да може да обслужва следния брой потребители, IP терминали и обаждания:

 • Не по-малко от 41 IP телефона

 • 2 Аналогови порта за работа на факс машини.

 • Минимум 20 едновременни вътрешни обаждания

 • Запис на минимум 20 едновременно провеждани разговора

 • Системата трябва да предлага увеличение на капацитета, както следва:

 • Обслужване на поне 100 IP терминала от всякакъв тип

 • Добавяне на поне един ISDNPRI интерфейсСистемни телефонни услуги и функции

 • Обикновено телефонно обаждане

 • Автоматичен избор на път за дадено направление.

 • Е.164 номеронабиране.

 • Програмируем номерационен план.

 • Алтернативно автоматично прерутиране на обажданията през E&M, PRI/BRI интерфейси или през аналогови външни линии на централата при отпадане на IP направления;

 • Пренасочване на обажданията - пренасочване базирано на вътрешно/външно обаждане, пренасочване при заето, пренасочване при изключен апарат, пренасочване след определен брой позвънявания, пренасочване в опредлено избрано време и безусловно пренасочване на всички обаждания.

 • Консултирани и не консултирани трансфери на обажданията.

 • Анализ и допълнителна обработка на A и B номерата - въвеждане на допълнителни цифри, изтриване на цифри, транслация към друг номер;

 • Ad-hock гласови конференции.

 • Meetingroom гласови конференции.

 • Възможност за дистрибутиране на конферентните ресурси в отдалечените офиси.

 • Вградена поддръжка на гласови конференции с капацитет минимум 45 участника.

 • Контролиране на достъпа до гласова конференция с PIN

 • CallPark и CallPickUP функционалност.

 • CallBack функция.

 • Възможност за свързване на операторска конзола - операторът да може да отговаря, трансферира и извършва повиквания в рамките на организацията.

 • Реализиране на директор-секретар система

 • Преместване на разговора между настолен и мобилен телефон и обратно.

 • Поддръжка на приоритетни обаждания и приоритетни потребители при заемане на външни линии и при провеждане на вътрешни обаждания;

 • Поддръжка на EURO ISDN и Q.SIG протоколи;

 • Съобщаване на имена специфицирани в ISO 13868;

 • Поддръжка на Caller ID услуги с номер и име;

 • Ограничения по идентификация CNIR, COLR, CONR;

 • Връщане на обаждането - ISO/IEC 13870

 • Hunt групи с различни режими за търсене на абонатите - паралелно звънене, последователно звънене, звънене на най-малко заетия абонат.

 • Опашки за изчакване към Hunt групите с конфигуриеми гласови съобщения.

 • Паралелно повикване (разклоняване на повикването) към два или повече номера (вътрешни или външни).

 • Автоматично затихване и усилване на сигнала за всяко устройство поотделно;

 • Светлинен индикатор за чакащо гласово съобщение (за терминали с такава функция)

 • Гласово напомняне за получено гласово съобщениеТелефонни функции за абонатите

 • Автоматичен отговор и интерком функция

 • Съкратено избиране

 • Намеса в разговор с поне два режими – пълна намеса с двупосочна комуникация с двата участника в разговора. Анонимно подслушване на разговор. Частична намеса с връзка само с единия от участниците в разговора

 • Паркиране на обаждането - CallPark

 • Функция PickUp и GroupPickUp

 • Функция „Не ме безпокой”

 • Статус на обаждането за всяка линия (състояние, продължителност, номер)

 • Задържане/възстановяване на разговор

 • Идентификация номера на повикващия (CLID)

 • Ограничение на изходящата идентификация (CLIR)

 • Идентификация името на повикващия (CNID)

 • Списък с пропуснати, проведени и получени повиквания

 • Отличително звънене (външно и вътрешно позвъняване)

 • Динамични потребителски профили - функционалност, позволяваща на потребителите да използват произволен телефонен апарат след въвеждане на потребителско име и парола.

 • Поддръжка на функция „свободни ръце” и високоговорител (за терминали с такива функции)

 • Проследяване на злоумишлено обаждане

 • Възможност за незабавно прехвърляне към гласова поща

 • Пренабиране на последния набран номер (извън мрежата и вътре в мрежата)

 • Паралено позвъняване на няколко номера с контрол от всеки потребител.Системни IPфункции и услуги

 • Автоматичен избор на използвания VoIP кодек в зависимост от географското разположение на телефоните и гласовите шлюзове;

 • Възможност за групирането на телефони и системните ресурси (като локален VoIP шлюз, локален конферентен ресурс и т.н;) на база тяхното физическо местоположение.

 • Контрол при изграждане на обажданията в зависимост от наличния свободен комуникационен капацитет (CAC) за всяко направление и прерутиране на обажданията през алтернативно на претовареното IP направление;

 • Поддръжка на G.711, G722, G722.1, G.723.1, G.728, и G.729A/B аудио кодеци;

 • Управление на номеронабирането от външно приложение чрез документиран, WEB API интерфейс.

 • Поддръжка на 720p/1080p видео обаждания

 • Да поддържа SIPv2 (RFC3261) за терминали и трънкове

 • Поддръжка на 720p/1080p видео обаждания

 • Да поддържа SIPv2 (RFC3261) за терминали и трънкове

 • Да поддържа поне следните SIP RFC 2833, 29763261, 32643311, 3323, 3325, 3515, 3842, Да поддържа XMPP IM/Presence услуги Да поддържа RTCP протокол

 • Да поддържа SIP Options Ping върху SIP трънковете

 • Поддръжка на факс през IP—G.711/Fax Relay;

 • Поддръжка на SIP/H.323 T.38 транспорт на факс през IP протокол;

 • Работа като B2B SIP агент

 • Съвместяване H.323 към SIP и обратно

 • Съвместяване на различни DTMF методи – минимум, SIP Notify, RFC 2833 и in-band сигнализация

 • Съвместяване на шифровани с нешифровани обаждания

 • Управление на IP терминалите от външни приложения чрез CTI интерфейс.Сигурност

 • Възможност за удостоверяване на IP терминалите с X.509 сертификати

 • Възможност за поддръжка на защитен HTTP (HTTPS) за приложенията за администриране

 • Идентификаци на потребителите пред IP терминалите с уникално потребителско име и PIN/парола

 • Възможност за шифроване на сигнализационната сесия към IP терминалите, VoIP шлюзовете и конферентните ресурси с използването на TLS;

 • Възможност за шифроване на RTP каналите с използване на SRTP;

 • Възможност за изграждане на конферентни връзки между апарати използващи SRTP канали

 • Възможност за изграждане на защитени H.323 и SIP трънкове към външни доставчици на телефони услуги

 • STUN Relay/Discovery услуги

 • Защитена идентификация, регистрация и работа на SIP терминали през Internet, без използване на VPNУправление и наблюдение

 • Възможност за едновременно администриране на голяма група от телефони и предварително планиране на действия

 • Web-базирано управление за системният администратор.

 • Web базирано управление на видео и Web конференциите.

 • Пълно архивиране на базата дани с конфигурацията на системата върху външен носител

 • Възстановяване на системата от архив върху външен носител

 • WEB базирано API за провизиране на абонатите и управление на цялата система

 • Отчет за качеството на проведен разговор с нарушени параметри

 • Възможност за автоматично обновяване на конфигурациите и софтуера на терминалите и софтуерните клиенти.

 • Синхронизация на часовника на системат от външен NTP сървър и поддръжка на лятно часово време

 • Експортиране и импортиране на части от конфигурацията с използването на текстови файлове, позволяващи бързо добавяне и преконфигуриране на големи групи от терминали, вътрешни линии и други.Други

 • IPбазираната система за обединени комуникации трябва да е окомплектована с необходимият софтуер и хардуер така, че да изпълнява изискванията в заданието.Сервизно обслужване

 • 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият работен ден

 • 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на производителя или чрез физически носители

 1. IP телефон тип 1 – 3 броя

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на кандидата……….. за IP телефон тип 1 ……………….

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Общи

 • IP телефон с разширени функцииАудио кодиране

 • Поне G.729, G.711a/μ, G.722Екран

 • Цветен 24 битов, графичен, LCD екран със задно осветяване и резолюция не по-малка от 450x250 пиксела

 • Размер – не по малък от 3.5“Мрежови интерфейси

 • Поне два вградени 10/100/1000BASE-T

 • Възможност за включване на компютър към локалната мрежа през телефонаПротоколи

 • SIP и H. 323 сигнализация

 • Поддръжка на IPv4

 • Поддръжка на RTCP

 • Избиране чрез E.164Брой телефонни линииУправление

 • Отдалечено обновяване на софтуера

 • Поддръжка на мрежова автентикация съгласно 802.1x и поне EAP-TLSметод

 • Поддръжка на 802.1QVLAN

 • Поставяне на VoIP и трафика от компютъра в отделни VLAN.

 • Управление през вграден GUI.

 • Журнал на разговорите.

 • Възможност за включване на IP телефона към система за централизирана директория.

 • Възможност за включване на IP телефона към система за централизирано провизиране и управлениеЕлектрозахранване.МонтажДруги

 • Работа с минимум 5 линии едновременно

 • Избор на мелодията на звънене

 • Избор на изображението на заден фон

 • Светлинен индикатор за получена гласова поща

 • Регулиране силата на звука

 • Система свободни ръце с пълен дуплекс

 • Достъп до системна адресна книга

 • Порт за включване на слушалка/микрофон с електронно управление на гарнитуратаСервизно обслужване

 • 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият работен ден

 • 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов оторизиран сервиз

 • 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на производителя или чрез физически носители

 1. IP телефон тип 2 – 27 броя

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ............................. за IP телефон тип 2 ...................

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Общи

 • IP телефон с основни функцииАудио кодиране

 • Поне G.729, G.711a/μ, G.722Екран

 • Монохромен, графичен, LCDекран със задно осветяване и резолюция не по-малка от 320x150 пиксела

 • Размер – не по малък от 2.5“Мрежови интерфейси

 • Поне два вградени 10/100/1000BASE-T

 • Възможност за включване на компютър към локалната мрежа през телефонаПротоколи

 • SIP и H.323 сигнализация

 • Поддръжка на IPv4

 • Избиране чрез E.164Брой телефонни линии

 • Поне 4, изведени на отделни бутониУправление

 • Отдалечено обновяване на софтуера

 • Поддръжка на мрежова автентикация съгласно 802.1x и поне EAP-TLSметод

 • Поддръжка на 802.1QVLAN

 • Поставяне на VoIPи трафика от компютъра в отделни VLAN.

 • Управление през вграден GUI.

 • Журнал на разговорите.

 • Възможност за включване на IPтелефона към система за централизирана директория.

 • Възможност за включване на IPтелефона към система за централизирано провизиране и управлениеЕлектрозахранване.

 • Чрез PoE от локалния комутаторМонтаж

 • Върху бюро, с възможност за регулиране на наклонаДруги

 • Работа с минимум 4 линии едновременно, изведени на отделни бутони или директно на дисплея

 • Избор на мелодията на звънене

 • Избор на изображението на заден фон

 • Светлинен индикатор за получена гласова поща

 • Регулиране силата на звука

 • Система свободни ръце с пълен дуплекс

 • Достъп до системна адресна книга

 • Порт за включване на слушалка/микрофон с електронно управление на гарнитуратаСервизно обслужване

 • 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият работен ден

 • 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов оторизиран сервиз

 • 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на производителя или чрез физически носители


 1. IP телефон тип 3 – 1 брой (секретарски)

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ............................. за IP телефон тип 3 секретарски

Покрива мин. изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Общи

 • IP телефон с допълнителни бутониАудио кодиране

 • Поне G.729, G.711a/μ, G.722Екран

 • Цветен 24 битов, графичен, LCD екран със задно осветяване и резолюция не по-малка от 450x250 пиксела

 • Размер – не по малък от 3.5“Мрежови интерфейси

 • Поне два вградени 10/100/1000BASE-T

 • Възможност за включване на компютър към локалната мрежа през телефонаПротоколи

 • SIP и Н.323 сигнализация

 • Поддръжка на IPv4

 • Поддръжка на RTCP

 • Избиране чрез E.164

 • Идентификация, защита и шифроване на връзката–TLS с x509 сертификати и AESSRTP шифроване

 • LLDP и LLDP-MED

 • BluetoothБрой линии

 • Поне 5, изведени на отделни бутони или интегрирани на дисплеяБутонен разширител

 • разширителен модул с 24 допълнителни бутона за свързване към IP телефон тип 3 (секретарски)Управление

 • Отдалечено обновяване на софтуера

 • Поддръжка на мрежова автентикация съгласно 802.1x и поне EAP-TLSметод

 • Поддръжка на 802.1QVLAN

 • Поставяне на VoIP и трафика от компютъра в отделни VLAN.

 • Управление през вграден GUI.

 • Журнал на разговорите.

 • USB порт

 • Възможност за включване на IP телефона към система за централизирана директория.

 • Възможност за включване на IP телефона към система за централизирано провизиране и управлениеЕлектрозахранване.

 • Чрез PoE от локалния комутаторМонтаж

 • Върху бюро, с възможност за регулиране на наклонаДруги

 • Работа с минимум 5 линии едновременно

 • Избор на мелодията на звънене

 • Избор на изображението на заден фон

 • Светлинен индикатор за получена гласова поща

 • Регулиране силата на звука

 • Система свободни ръце с пълен дуплекс

 • Достъп до системна адресна книга

 • Порт за включване на слушалка/микрофон с електронно управление на гарнитуратаСервизно обслужване

 • 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият работен ден

 • 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов оторизиран сервиз

 • 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на производителя или чрез физически носители

 1. IP телефон тип 4 – 2 броя (за конферентна зала)

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ..............................
за IP телефон тип 4 за конферентна зала


Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

ОбщиАудио кодиране

 • Поне G.729, G.711a/μ, G.722Екран

 • Монохромен, графичен, LCD екран със задно осветяване и резолюция не по-малка от 800x400 пиксела

 • Размер – не по малък от 5“Мрежови интерфейси

 • Поне един вграден 10/100/BASE-TПротоколи

 • SIP или H.323 сигнализация

 • Поддръжка на IPv4

 • Избиране чрез E.164

 • Идентификация, защита и шифроване на връзката–TLS с x509 сертификати и AES SRTP шифрованеМикрофон

 • Вграден микрофон

 • Вграден бутон Muteза прекъсване на разговора

 • Допълнителни два жични микрофони към всеки IP телефонГоворител

 • Висококачествен, пълен дуплекс

 • Поддръжка на автоматичен контрол на усилването

 • Генериране на комфортен шум

 • Идентифициране на гласова активност

 • Потискане на ехоУправление

 • Отдалечено обновяване на софтуера

 • Поддръжка на мрежова автентикация съгласно 802.1x и поне EAP-TLSметод

 • Поддръжка на 802.1QVLAN

 • Журнал на разговорите.

 • Възможност за включване на IPтелефона към система за централизирана директория.

 • Възможност за включване на IPтелефона към система за централизирано провизиране и управлениеЕлектрозахранване.

 • Чрез PoE от локалния комутаторМонтаж

 • Върху бюроДруги

 • Избор на мелодията на звънене

 • Регулиране силата на звука

 • Система свободни ръце с пълен дуплекс

 • Достъп до системна адресна книга

 • Порт за включване на слушалка/микрофон с електронно управление на гарнитуратаСервизно обслужване

 • 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият работен ден

 • 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов оторизиран сервиз

 • 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на производителя или чрез физически носители

 1. Обучение
Изискване

Минимални технически изисквания

Обучение

 • Обучение на персонала за минимум два работни дни за работа с доставената техника

С цел лесна интеграция, поддръжка и безпроблемна работа, цялото предлагано оборудване по настоящата позиция трябва да е от един производител.


Срок за изпълнение на поръчката – 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

 1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.

 2. Нашето конкретното предложение за изпълнение на поръчката е, както следва:

 3. Задължаваме се предлаганата техника исофтуер да бъдат:

3.1 Нови, неупотребявани, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

3.2 Да предлага висока надеждност при работа;

3.3Да съответства или надвишава изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата спецификация и да е в текущата продуктова листа на производителя;

3.4 Предлаганата техника и софтуер да бъдат с осигурено гаранционно сервизно обслужване в оторизиран от производителя сервиз, което се доказва при доставката с документ от производителя и/или с възможност за проверка в електронна система на производителя, потвърждаващ срока и условията на гаранционната поддръжка.3.5 Комплектована така, че да бъде работоспособна и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че дадено устройство не може да изпълнява дадена функция то устройството ще се приведе в състояние, при което може да изпълнява функциите, заложени в спецификацията за сметка на изпълнителя.


 1. Цялата документация съпътстваща придобитите лицензи да бъде предоставена с необходимите лицензни бланки на хартиен носител и софтуера на магнитен носител и с посочен линк към официалната страница на производителя за update съпътствана с необходимата регистрация за достъп.

 2. Ще оферираме модели, които не са спрени от производство и декларираме, че ще имаме възможност да ги доставяме поне за 4 месечен срок след крайната дата за представяне на офертите по настоящата обществена поръчка.

 3. В случай, че до изпълнение на договораи след изтичане на посочения 4 месечен срок техниката и/или софтуерабъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива със сходни или по-добри технически параметри, от същата марка и серия, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

 • Ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно предизвестие и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);

 • Ще предлагаме поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка и серия спрямо договорените и на същата стойност.

 1. Ще доставяме техниката и софтуера в оригинална обичайна опаковка, точно съответствие по параметри, придружени с инструкции за монтаж и експлоатация и опаковъчни листа, като на основание Закона за защита на потребителите ще предоставяме проспекти и упътвания на български език за доставената техника;

 2. Ще доставяметехника и софтуер с гарантиран произход, които се състоят от оригинални, фабрично нови компоненти, отговарящи на посочените от производителя спецификации и гарантираме безупречното им функциониране;

 3. При изпълнение на поръчката се задължаваме да спазваме вътрешните правила на възложителя и мерките за ограничаване на шума и замърсяването.

 4. Ще изпълняваме обществената поръчка, в съответствие с установените нормативни изисквания, одобрените и в съответствие с клаузите на договора.

 5. Ще отстраняваме за наша сметка всички щети, причинени виновно от действия на наши доставчици и/или съоръжения.

 6. Ще вземем мерки за опазване на околната среда в съответствие с всички нормативни изисквания, независимо дали за това има предписания / указания.

 7. Ще пазим от повреда всички съществуващи мрежи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако същите бъдат повредени при изпълнение на договора, незабавно ще ги възстановим в предишния им вид и функции със собствени средства, както ще обезщетим възложителя за причинените му вреди.

 8. Ще изпълняваме доставките качествено и в срок, със свои трудови и технически ресурси. Доставките на съответните техниката и софтуер ще обхващат всички дейности по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.

 9. В случай на поискване от страна на Възложителя, в определения от него срок, ще му предадем допълнителни сертификатите, установяващи произход и качество на доставяната техника и софтуер.

 10. Ще изпълняваме инструкциите и предписанията, дадени от Възложителя.

 11. Ще предаваме работата с приемо-предавателен протокол и гаранционна карта, които заедно с финансовите документи ще бъде основание за плащане. Подписват се два приемно-предавателни протокола – единия при доставката, а втория - при въвеждане в експлоатация на продуктите от страна на възложителя.

 12. Ще отстраняваме за своя сметка недостатъците на доставките, когато се дължат на причина, за която Възложителя не отговаря.

 13. Всички доставки ще се извършват по начин, който да не възпрепятства дейността на Възложителя.

 14. Ще носим изцяло отговорността по съхраняването и депортирането на опасни и вредни отпадъци - по реда и процедурите, разписани в относимото законодателство.

 15. Няма да отказваме изпълнението на възложени доставки без основание.ГАРАНЦИОНЕН СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ТЕХНИКА И СОФТУЕР 1. Задължаваме се срока за гаранционното обслужване да не бъде по-кратък от срока посочен от Възложителя в техническата спецификация за всяка обособена позиция.

 2. Гаранционният срок започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния протокол за въвеждане в експлоатация.

 3. Нормалното функциониране на техниката и софтуера ще се поддържа целодневно и целоседмично (7х24, включително през почивни и празнични дни).

 4. Два месеца преди изтичане на гаранционния срок, ще извършим преглед на всички системи, за да се уверим, че няма висящи въпроси, по които трябва да се вземат мерки.

 5. Рекламации за скрити дефекти могат да се правят през целия срок на гаранционното обслужване на доставените стоки.

 6. Възложителят е длъжен да уведоми писмено изпълнителя за установените дефекти чрез изпращане на сервизна заявка. В сервизната заявка се посочва номера на договора, точното количество на стоките с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на възложителя.

 7. Изпълнителят е длъжен в десет-дневен срок от получаване на рекламация за скрити недостатъци да замени доставените дефектни стоки за своя сметка и риск, в случай, че установения недостатък не може да бъде отстранен от оторизиран сервиз.

 8. Стоките, обект на рекламация, се съхраняват от възложителя до уреждане на рекламациите.

 9. Чрез общите условия на гаранционна поддръжка няма да се правят уговорки, посочващи доставчика на консумативи, допълнителни устройства, резервни части и др. касаещи гаранционната поддръжка и отпадането й. В случай, че в гаранционните карти към доставяните устройства са направени подобни уговорки, те се считат за недействителни, не пораждат действие между страните и не могат да бъдат основание за отпадане и/или скъсяване на гаранционните срокове.

 10. В случай на констатирана от възложителя неизправност, се задължаваме да изпратим технически екип в рамките на 8 (осем) работни часа.

 11. Ще заменяме с нов всеки доставен уред, който в рамките на гаранционния срок дефектира повече от 3 (три) пъти. Замяната ще се извършва в срок най-късно до 15 календарни дни след последното вписване в гаранционната карта на уреда.

 12. За всеки артикул ще издаваме гаранционна карта, в която да се правят отбелязвания за всеки констатиран дефект.

 13. Приемаме срокът на валидност на офертата да бъде 150 дни от крайния срок за получаване на офертите.

 14. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими документи, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

 15. При изпълнението на договора за обществена поръчка ще спазваме всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.


Дата………………….. Подпис и печат……………………

(Име и фамилия на представляващия участника)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница