Образец №6 д е к л а р а ц и я за срока на валидност на офертатаДата05.02.2018
Размер9.57 Kb.
Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Подписаният /та/ […] с ЕГН: […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с участие в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”.Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Офертата (в пълния обем и съдържание) на представлявания от мен участник в горепосоченото производство за възлагане на обществена поръчка съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до 17:00 часа на 31.10.2017г..

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) /подпис и печат/

(трите имена и длъжност на декларатора-представляващ участника)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница